WOL t 1 WiR’4 SINGEL 133 HEUVEL. Donderdag 19 October 1939 78e Jaargang HAASTRECHT, MOORDRECHT, CHAMBERLAIN’S WEEKOVERZICHT. Geen schade aan „Hood”, „Repulse” en „Ark Royal”. No. 20148 HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen SCANDINAVJSCHE VORSTEN EN FIN^Cl PR£SI|)ENT VERGADEREN TE f i Hechte traditie^ van neutraliteit, Weer Duitsche vliegtuigen bij de Engelsche kust. Storm op den Oceaan. De toekomstige status van Britsch-Indië. HE STOCKHOLM^ tp het auu i 3HT ‘UR1 939 10183 heeft draadloos het Britsche s.s. .Blairbeg’ „Hood", de „Repulse” df de He| repatrieeren ding in den oorlog, ‘en zeide onze da*. >ren, schuldig gemaakt aan overtreding van de de vlezen-verordening. Zij zou op bul- teniandsche reizen juweelen hebben ge kocht en die hebben betaald met devie zen, waarvan geen opgave was gedaan aan de Duitsche Rijksbank. 267 440 728 087 1404 1042 2335 2600 2776 2000 3200 3427 3803 4020 4281 4476 4331 5146 5637 5802 6041 6304 6758 7054 7338 7630 7872 7067 8344 8663 8005 0135 0405 0812 10020 10428 10652 10064 11370 11601 11030 12104 12333 12506 13046 13331 13506 13793 14078 14356 14712 4944 5525 5866 6046 6376 6731 .6067 7207 7442 7685 7906 8176 8557 9065 0436 0582 0758 0178 0504 0854 3 853 1305 3 2376 1 3300 4102 1 5060 1 5000 7 6652 1 7552 1 8203 1 9548 t 10363 l 11420 1 12670 l 13252 1 13670 l 1409.’ 147 i 1514'- 163b. 17151 17034 18733 19622 20469 aandacht zou schenken aan het voorstel an den aartsbisschop van York ten behoeve van de instelling van een hof van billijk heid, samengesteld uit neutrale landen, on* te beslissen in quaesties, waaromtrent geen overeenstemming kan worden verkregen in ie uileindelijke vredesconferentie. In antwoord op een vraag ver klaarde butler echter, dat de procedure, die op een toekomstige vredesconferentie zal worden toegepast, een zaak was, die ook anderen regjeeringen zou aangaan, zoodat de Brit- jche regeering in het tegenwoordige sta dium nog 'geen procedure kon vaststellen. te over Krikwall naar Scapa Flow, waar een hevig vuur op het toestel werd ge- TWr IBUÏcr IK 4»c, Z.UI JIVb vuugivn mciau.. uiaviit. niet deelnemen. daarna Noch kan Indië, dat de opvattingen van het congres huldigt, deelgenoot zijn van Engeland in zyn strijd tegen Hitler. De verklaring van den onderkoning toont duidelijk, dat voor Indië geen democratie kan bestaan, zoolang Engeland het kan ver hinderen.” iben de kóhingcn (njandsphel zaken ingepcht >n vart'd- 1 iltaat kendg ?n op 4 tl. GOL?D koning zal worden gekozen uit aanbevelin- I gen van veschillende politieke partijen en belangen. van zijn reis gevraagd! zei- i bezoek was particulier, hoewêf, ik hoop dat het voor Zweden jpsul- taat De veronderstelt men steun der Zweedsche regeering. Zijn (terug - keer van aad, VOORAAN. RAJAN. een$ be- luchtmacht”, - -- aanvallen op vlootbases ingezet. Dit is een nieuwe wen ding in den oorlog, maar die ten volle weid verwacht.” Chamberlain ontkende dat ook maar eeri- Re schade werd toegebracht aan de oorlogs- Acht Duitsche vliegtuigen bij Britsche kust neergeschoten. Betrekkingen met neutralen door schepen de „Ark Royal”. De regeering heeft niet geaarzeld, de ge leder. verliezen in vollen omvang te publl- ceeren. „De denkbeeldige verliezen, welke de Duitsche radio omroept en met zulk een groote onbeschaamdheid heeft beschreven, kunnen eenigen tijd hun dienst doen, maar Repatrieering van Duitschers uit de Baltische landen. Dinsdag is, zoo meldt Tass uit Moskou, een Duitsche regeerings-commissie onder leiding van den heer Von Kamphefener te Moskou aangekomen om met de Russische regeering te onderhandelen over de emigra tie van Duitsche onderdanen en persoren van Duitsche afkomst in WitRusland en de westelijke Oekraine, die naar Duitschlanri wenschen te gaan. By de repatrieering van de Duitschers uit de Baltische landen, welke actief wordt ’•oort^ezet, zal de Letlandsche stad Riga ongeveer 35.000 en de Estlandsche stad Beval 10.000 inwoners verliezen, aldus ver neemt, volgens Havas, de „Basler Nach- richten” uit Berlijn. Het betreft hier in hoofdzaak doctoren, advocaten en handelslieden, die zich elderr een nieuw bestaan moeten scheppen. De „Baltische baronnen” zullen als do- membeheerders gestuurd worden naar het door Duitschland bezett^land. TIe| repatrieeren van de Duitsche bevol king uit Litauen is, volgens Reuter, door de Du tsche autoriteiten uitgesteld, omdat zij eerst de resultaten willen bestuderen var. het repatrieeren uit Estland en Letland. Men verklaarde te Kaunas aan Reuter, dat de lagere sociale klasse van de Duitschers •prtkine fflet„Vcrkiidt dat dei|ki e bplqying. |or„«. vm] punt(| i Üjh voor 4 l< niet al tei oj Wjktël mi het diepste stilzwijgen blijft be^Hfen. Volgens Havas hebben de staiKsho :fden van Denemarken, Noorwegen en Finland gen op1 uitnoodiging van koning^ ihf aangezeten aan een lunch op het" kljjk kasteel. De ministers van buiten- che zaken van genoemde landen heb bent Ie lunch gebruikt bij den Zweedschen minister van bu|iten1ftndsche zaken. 14denmiddag zullen de staatshoofden voord0 radio spreken: hun toespraken zul len door alle Scandinavische landen uitge vonden worden. Instemming der Amerikaansche republieken. President Roosevelt en de regeeringen van 20 andere Amerikaansche republieken hibben ter gelegenheid van de conferentie der Scandinavische staatshoofden telegram men gezonden aan den Koning van Zwelen. Het telegram van president Roosevelt luidt als volgt: „De Amerikaansche regeering sluit zich aan by die van andere Amerikaansche re publieken om uiting te geven aan haar :fi- ;U»mming met de beginselen van neutrali teit en orde overeenkomstig de wet, welke de thans te Stockholm vertegenwoordigde landen steeds hebben verdedigd. De Scandi navische conferentie, welke door Uwe Ma jesteit is bijeengeroepenwordt door de re giering en het volk van de Ver. Staten van Moord-Amerika met groote belangstelling gevolgd.” go rösaiE co iravtt -1--- o HV. U <UVII oorlogsmaatregelen niet geschaad. P< het Britsche Lagerhuis verklaa-d- I ''hamberl.in gi«crmi,Hi>, dat „lt Ferlyn geen aanwijzingen zijn omtrent het j de daarop volgende teleurstelling zal des te meer haar deprimeerende werking oefenen. Wy onzerzijds hebben er geen behoefte aan I op successen aanspraak te maken, waarvan I wij niet zeker zijn.” Bij de luchtgevechten die voor het eerst hoven de Britsche kust geleverd zijn, we-. d<-n acht vyandelyke vliegtuigen vernield. Aan Britsche zjjdie waren er geen verliezen. Het aantal dooden aan den kant van den vijand was meer dan 25'X en wellicht zelfs l.ooger. „In deze begindagen moeten wij ons niet ophouden met ijdele grootspraak; het zou onverstandig zyn aan te nemen dat wy al tijd evenveel succes zullen hebben als bij deze eerste ontmoetingen. Er zijn vele ver rassingen in een oorlog en zij kunnen niet alle even aangenaam zyn. We smaken ech ter in elk geval de voldoening te weten, dat wy een goed begin, hebben gemaakt. fn den loop van zyn rede zeide Chamber- lain nog dat de Duitsche propaganda-orga- nen al hun mogelijke spitsvondigheid *oe- pa^sen om buitenlandsche commentaren te verdraaien ten einde deze iets ongunstiger voor l.un eigen standpunt te doen z|jn. Het is twyfelachtig of dit eenig succes heeft buiten Duitschland, want het is moeilijk te verbergen dat over het algemeen de com- ADVERTENT1EPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren. Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztfn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingea bij contract tot zeer gereduceerdeo pritls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. o„nv vi u»" Berly'n geen aanwijzingen zijn omtrent het rtandpurt der Duitsche regeering ten op zichte van de door hem in zyn laatste ver klaring behandelde punten. liy wees er op dat het grootste deel van den commentaar der neutrale landen e»-n! volledig begrip toont voor de hceiding derf geallieerden. Het is gebleken, dat de moei lijkheden. welke een oorlog onvermijdelijk voor de niet-oorlogvoerenden meebrengt, de fundamenteele betrekkingen met hen niet heeft geschaad. Aan het Westelijk front aldus Cham- beilain hebben de Britsche troepen thans de sectie van de Fransche linies, welke hnn was aangewezen, bezet; alle divisies hebhen thans hun positie ingenomen. Er bestaat een overeenkomst, krachtens welke de Brit- sche troepen dienst doen onder het com mando van den Franschen opperbevelheb ber Ter zee gaat de bedrijvigheid zonder ver slapping voort, zóówel in het offensief als in het defensief. .•De vijandelyke Chamberlain, „heeft IJS M. AVRO-UHz«mding: AN!5, gramofoon; 10 1.15 Gewijde muziek (gr.) uw* 10.35 Omroeporkest; )UwK ll’15 Omroeporkest nofoon; 1230 Gramofoon ten ANP>; 1.15 AVRO. ■J VoOr de vrouw; 2.30 geleiding; 3.Brei- en 5 Gramofooh4.— Voor tehden; 4.30 Gramofoon: ajeidoscoop; 5.25 Geluk- kV RiO-AmusementBorkest oi J-ptaatje'J.Voor de g aroma voor militairen; 'I ftiededeelingen, even- it voord; 8.20 Concertg? s 1(0.209.50 Gramo- ej Agel; 11.— Berichten C Ilmnsorkest; 11-4012 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, p^r week 17 cent, ovtad waer de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 3.15. Onxe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Radactie Tele (nterc 2746. PoB^ekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangekomen aan ons Bureau: MARKT 1 b(j onze apenten en loopers, den boekhandel en (de postkantooren. -1 - r— --L --r-------k- p het inct vlaggen feestelijk getuide Stockholm zijn gistenen de Scandin^vi- tytye vorsten met den Finschen .prisldent Hjeengekomon om uiting te geven dip. hun eenheid en. tb beraadslapeMwelke hwp aan Finland kftn worden v w po Finsaho ihimstera I eit| dij niiljsters van bl tó fcftiKflnaafsche lanj|t| ingqjicht over inds Bositie Jen aanwn vaifi de Ru'ssi- Msclwn. over het'i<Oltaat wkjk dë be- ^kingej is nog niets ^cend^ j irerjiidt dat deil kahSpn op ditajvreed- >n«er da^ Finltnm op te i moet toegevenj yrelkeAèssentiJcl ie afhankelijkpêid van Wat land, iplimlstisch beoordeel^ werden, in officieele kringen .daarover de gewonde pas: giers van de „President Harding”. 1 kreeg schaafwonden in het gezicht en ver scheidene kneuzingen. Men gelooft niet dat zyn toestand ernstig is. Op de Orkaden is aldus de berichten van het Engelsche bureau Reuter twee scheiding uit, die er voor een Duitschen maal luchtalarm gemaakt. Een groot bom- soldaat mogelijk is”, n.l. het ridderkruis bardementsvliegtuig vloog op groote hoog- 1 van het ijzeren kruis en verklaarde, dav x- r.- T3-de2e onderscheiding tevens de beman ning eert. opend. Hoewel het naar schatting ruim 8000 meter hoog was, kon men zien, dat het toe- stel vreemde bewegingen maakte. Later I werd gemeld, dat het voor de Schotschc kust had moeten dalen, doch een bevestiging daarvan werd niet verkregen. Het ministerie van luchtvaart deelt mede dat men heeft gezien hoe vyandelyke vlieg tuigen, die blykbaar op verkenning waren, uit de richting van Kirkwall en Duncansby Head tot Scapa Flow naderden. Er werder geen bommen geworpen. Er is ook luchtalarm gegeven te Kirk wall. Een uur later werd gemeld dat alles veilig was. gramofoon); 2.— Hand- jramofoon; 3.— Vrouwen. —8.55 Gramofoon; 4.— Gramofoon; 5.15 Handen, ugd; 5.45 Pianovoordracht 10 Causerie „De beteekeria is Heils voor onzen ttfd"; .15 Causerie „Wat er op 7.45 Causerie „Metaal- Berichten ANP, herhaling 1.15 Christel. Jeugdkoren ling en gramofoon; 9 - slag bij Duins (20 Octo- Kamerorkest „Ars Nova - Berichten ANP, actueel imerorkest „Ars Nova et e; 11.15 Gramofoon; 11.50 Afkeurend commentaar van de congres-partü van Ghandi. Een verklaring, welke is gepubliceerp door drie leden van de subcommissie voor oorlog van de congresparty, Nehroe, Abui- kalam en Azad, levert commentaar op de verklaring van den onderkoning, Waarin wordt verklaard, dat de regeering na den oorlog volkomen bereid zal z\jn overleg te plegen over het ontwerpen van wijzigingen in het federale schemp, en waarin melding wordt gemaakt van de instelling van eer. consultatief orgaan dat beoogt banden te leggen tusschen de openbare meaning en de oorlogvoering. De drie leden van de congresparty zeg gen, dat de verklaring van den onderkoning in het geheel geen rekening houdt met de werkelijkheid. „Indien dit het definitieve antwoord is van de Britsche regeering^an bestaat geen gemeenschap tusschen beide volken en gaan onze paden volkomen uiteen. Uit de verkla ring van den onderkoning blijkt duidelyk dat het doel van den oorlog is het bewaren en handhaven van de Britsche imperiale I financieele structuur in Indië en elders. Verklaring van Ghandi. Ghandi heeft gezegd, dat de verklaring van den onderkoning diep teleurstellend is. Hy voegde hieraan toe: „Het zou beter ge weest zyn, wanneer de Britsche regeering geweigerd had een verklaring af te leggen De lange uiteenzetting van den onderko ning bewyst alleen, dat de oude politiek van verdeelen en heerschen zal Jilyven bestaan. Voor zoover ik zie, zal het congres hieraan bracht. Deze kotter, de „Hamilton”, ging ~J“* J—- daarna het Britsche s.s. „Blairbeg”, geseind had het roer te hebben verloi hulp brengen. De vroegere Belgische minister-president van Zeeland behoort tot de gewonde passa- j In bewogen woorden, aldus D. N. B., Hy gat de Führer voorts uitdrukking aan i den trots, die hem en het geheele Duit- I sche volk bezielt voor hetgeen de man nenban deze duikboot gepresteerd heb ben. „Wat zij gedaan heeft”, zoo zeide Hitler, „is de stoutste daad geweest, die ooit een Duitsche duikboot verricht heeft ol verrichten kon." I De Führer reikte voorts aan den dulk- bootcommandant de „hoogste onder- REGEERINGSVERKLARING IN ESTLAND. Het land wil in den oorlog neutraal zyn. In een gemeenschappelijke bijeenkomst der beide kamers heeft de minister-presi dent, Uluots, de regeeringsverklaring voor gelezen. Hy zeide, volgens het Duitsche Nieuwsbureau, dat de oorlog der groote vol ken ook de kleine medegetrokken neeft. De politieke toestand van eenigen tijd gieleden heeft plaats gemaakt voor een nieuwe poli tieke wereld. Het algemeen® doel der Estlandsche bul. tenlandsche politiek is het onderhouden van vriendschappelijke politieke en economische betrekkingen zoowel met de buurstaten als ir.et andere, landen. Het pact met de Sovjet unie heeft de vriendschappelijke betrekkin gen met den grooten oostelyken buur op de basis van een vertrouwelyke wederzijdse!» hulpverleening geplaatst. De regeering wil in den Duropeeschen oorlog neutraal zyn en streeft er naar het economische verkeer met het buitenland te beschermen. Het leger zal verder gemoderniseerd en versterkt worden. Het vertrek der Duitsche bevolkingsgroep beteekent een omwenteling in de eeuwenoude geschiedenis van Est land. I* O Hitler spreekt duikboot- be manning toe. De commandant en de bemanning van de duikboot, die de „Royal Oak” torpe deerde, zijn gisteren door Hitler op dd rijkskanselarij ontvangen. Zij werden aan den Führer voorgesteld door den opper bevelhebber van de Duitsche vloot, ad miraal Rader, waarna Hitler allen de hand drukte. De Führer hield, naar het D. N. B. meldt, vervolgens een toespraak, „waar in hij de bemanning namens het geheele Duitsche volk dankte voor de door 'hen verrichte prestaties". Hij herinnerde er aan, dat zij tot de torpedeering overging op dezelfde plek (in Scapa Flow) „waar eens de Duitsche vloot onder een zwakke regeering aan de Britten werd uitge leverd” en wees er op, dat toen een Duitsche admiraal deze vloot voor de schande bewaard had.” Verklaring in het Hoogerhuis Uit Londen meldt Reuter verder: In het Hoogerhuis heeft Lord Zetland een verkla ring over den toestand in Brifech-lndië af gelegd. Er zyn, zoo zeide hy, twee hoofd factoren: In de eerste plaats de wensch van alle gemeenschappen dat de bedreiging, die een schaduw werpt over Europa en een groot deel der wereld, verwyderd wordt; in de tweede plaats de wensch zich te uiten, welke op politiek terrein vorm heeft gekre gen in zelfbestuur op democratischen grond slag. Zetland herinnerde er aan, dat naar het standpunt der Britsche regeering het eind punt v^p de Indische ontwikkeling de do minion-status zal zyn. Hy zeide: „Van dat doel zyn wy nooit afgeweken en willen wy niet afwijken.” Voor het uitbreken van den oorlog heeft de congresparty, de grootste politieke partij in Indië, geprotesteerd tegen het zenden van troepen uit Indië naar Aden en Singa pore. Een bedreiging voor de veiligheid van Indië, zoowel uit het Oosten als uit het Westen kon op dat oogenblik niet uitgeslo ten worden geacht en het was van belang, dat de Oostelyke en de Westelijke toegang behoorlijk verdedigd waren. Een openbare bespreking van dergelyke maatregelen is niet mogelyk, doch de plannen der regee ring werden ter kennis van de voornaamste partijleiders gebracht. j By het uitbreken van den oorlog was het overheerschende gevoel by het Indische volk in het geheele land een heftig protest te gen den aanslag van de nationaal-socialis- tische regeering op het fatsoen van het beschaafde bestaan. Zetland zeide dat het consultatieve or gaan, waarover dn de verklaring van den onderkoning is gesproken, door den onder- Lord Snell zeide, dat alles afhankelijk zou zyn van de wyze, waarop het «rgaan zou worden benoemd. De verklaring van Zet land beteekent eenigen vooruitgang, doch er blijft ruimte voor verdere vorderingen. Het is de tragedie van ons bestuur in Indië geweest, aldus zeide Lord Sankes, dat wy altyd vijf minuten te laat zyn geweest. Toen wy de wet op de regeering van Indië in 1935 aannamen, geloofde ik, dat de kwestie weer voor twintig jaar geregeld zou zyn. In de eerstvolgende twaalf of achttien maanden zal een volgende stap ge daan moeten worden, omdat wy, zoodra de oorlog geëindigd zal zyn, gereed moeten zyn om onze beloften gestand te doen. Ik hoop, dat aan het einde van den oorlog In dië den volledigen dominion-status zal krij gen. Verscheidene schepen verkeeren in gevaar. Op het Noordelyk gedeelte van den Af- lantischen Oceaan woedt een hevige storm waardoor verscheidene schepen in gevaar zyn gebracht. Tot die schepen behoort de „President Harding”, die 600 passagier.-, onder wie Van Zeeland, vervoert. De „President Harding” heeft draadloos geseind, dat 45 passagiers en 28 leden van de bemanning tydens het zware wear ge wond zyn. Men gelooft, dat een kellner overboord geslagen is. Een kotter van de Amerikaansche kustwacht heeft het schip bereikt en medicamenten aan boord ge- meritaar in de neutrale landen toont dat deze de houding van de geallieerde regee- ringen volledig billijken. Het is duidelyk dat de moeilijkheden, welke een oorlog onvermijdelijk meebrengt voor alle niet-oorlogvoerenden, de funda- n.enteelë kwesties welke op het spel staan, niet hebben veijroebeld. Engeland en dé’ toekomstige vrede. Butler, ondertniniater van buitenlandsche zaken, ^erklaarde in het Lagerhuis dat de regeering nauwgezet en welwillend harr Aantal slachtoffers „Royal Oak” is 810. Reuter seint uit Londen dat de admirali teit bekend maakt, dat volgens de laatste inlichtingen zich 81 officieren en 1153 minderen aan boord van de „Royal Oak” hebben bevonden. Het aantal overlevenden bedraagt 57 officieren en 367 minderen. Omgekomen zijn 24 officieren en 786 min deren. Leni Riefenstahl gearresteerd? Lent Riefenstahl, 'de vorvaardigster van de Duitsche Olympiafllm. die op zulk een goeden voet staat met Hitler, zou volgens een bericht uit Parijs door de Gestapo zijn gearresteerd. Leni Riefenstahl zou zich hebben Men beschouwt dit gemeensthappalijk "■■ndfln van telegrammen aan ffloning G„staaf als een der eerste vruchten v|$ de onlangs te Panaana gehouden confereptie, invaar de Amerikaansche republieken elkaar .'.m loofde^ neutraal te zullen |>lijven.| De bpkende Zweedsche onttlekkingsreiz.i- (fer Sven Hedinjs gisteren uijt Berlijn inale Xweeilsche hoofdstad teruggekeerd. Zr' bekend, heeft hij langdurig met Hitl^f tlöring geconfereerd. het doel de ïicïiin: „Mijn t Zweden rf j'zkl opleveren.” J i reis van Hedin naar Duitschland, zo i p.cinxc’iL inca hier, is geschied mpt Jen ,Kc Z”’n (terug- in Stockholm juist voor den aanvang He conferentie der staatshoofden heaft sterk de aandacht getrokken. Op de vraag of er een vredesvoorstel te Berly'n was ge opperd of uitgewerkt, antwoordde Hedin: „Ik 'kan den aard en den inhoud van mijn besprekingen te Berlijn niet aanduiden.” Vólgens den corr. van het Alg. Hbld. te Stockholm heeft de Zweedsche Handels- en Industriebond zich in de pers met een ma nifest tot de monarchen en den Finsclien president gewend, waarin haar wordt ge vraagd van de gelegenheid der bijeenkomst voor een internationalen vredesstap gebruik te diaken. De geheele wereld, aldus het ma nifest, wacht 'heden op een woord uit het Noorden. Een Zweedsche krant hoopt, dat niet al leen Scandinavië, maar geheel Europa dooi de besprekingen der staatshoofden mogen woi den gesterkt en betoogt, dat ook andere neutrale staten op een voorstel van Stock holm wachten. De dag van gisteren werd besloten niet een grootsche huldiging der hooge gnsten door de bevolking van Stockholm voor het Koninklijk Paleis. De eenheid van de vier volken uitte zich op grootsche en ontroerende wijze door het zingen der volksliederen van de vier lander., gevolgd door een défilé, waaraan vele dui zenden deelnamen en vele honderden vlug- gen werden meegedragen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1