-Zalf NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWUUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT -MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 78e Jaargang enz. tiOUDA DE CONFERENTIE TE STOCKHOLM. Rijwialhuis Een verbond voor vijftien jaar. Turkije niet verplicht eventueel tegen Rusland oorlog te voeren. BRITSCH-FRANSCH TURKSCH VERDRAG ONDERTEEKEND. in Tractors iio Mysterie” l.... MET BENZINE! STELTEN arloosde jugd )E J VILLIER IINGEL 11. groote islag” Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Hitler ratificeert pact met Moskou. Verdrag met Polen gold alleen b(j een aanval door Duitschland. Noordsche staten bereid tot vredes-initiatief Zoodra de mogelijkheid zich zou voordoen. No 20149 Vrijdag 20 October 1939 Actie van den Paus tegen het communisme. dc Tekst van het verdrag. i regeeringen overeengekomen, dat voor den F Fr rttin UVIl MATINEE E. BROWN tot en met Dtfbdag ,LE HOOFDFILMS 2 .ES BOYER in (LIJFT LIGST ADRES! VEG 73 - GOUDA. ROOKWORST !de soort :r WORSTJES VUURKOOL 'END 10.30 nü zeker uit den reerd gebruik van na te laten, want lischt H. 3082 rd 1905. i END KIDS” -mde Jongens) in p zeer billijke voor- igen H. B. S. en did.lM BOUWKUN- door Een nieuwe onafhankelijke staat Polen. Volgens den Berlijnschen corr. van ’t blad Pulitiken, zal op 1 November officieel wor den overgegaan tot de vorming van een on afhankelijke staat Polen, welke een opper vlakte zal hebben als Bulgarije, mêt War schau als hoofdstad. In het oosten zou een afzonderlijke Jood sche staat gevormd worden voor de koloni- salie van 3 millioen Joden. Van dezen specifiek Joodschen staat zou Lublin de hoofdstad worden. berekent, dat de ak per i Januari 19óy een van van van te verzekeren. Dc conferentie is eveneens overeengeko men te besluiten de tot stand gekomen sa- menwerking tusschen de. staten der Oslo Russische druk op Tsjang kai sjek. Volgens het Japansche nieuwsbureau Do mei heeft de Sovjet-Unie hooge eischen aan de regeering van Tsjoengking gesteld, in ruil voor voortzetting der hulpverleening. Deze omvatten het recht of troepen te le geren in Binnen-Mongoüë en Sinkiang (Chi- neesch Turkestan) en de Sovjetiseering van Noordwestelijk China. Het zenden van ge mechaniseerde Russische strijdkrachten naar Sinkiang zou erop wijzen, dat de Sov jets besloten zijn aan hun eischen vast te houden. Inmiddels heeft de Britsche ambassadeur sir Archibald Kerr, bij Tsjang kai sjek in lichtingen ingewonnen oyer de huidige ver houding tusschen China en de Sovjet-Unie. In de regeering van Tsjoengking staat de Kwo min tang achter de politiek van Frankrijk en Engeland, terwijl de commu nistische partij de Sovjets steunt, waardoor Tsjang kal sjek voor een moeilijke keus is gestéld. De communisten zouden geleidelijk j van het verdrag van wederzijdschen bij- i stand tusschen het Vereenlgde Konink rijk, Frankrijk en Turkije, komen de ge volmachtigden overeen: „De verplichtingen, welke Turkije op grond van het bovengemelde verdrag op zich neemt, kunnen dat land niet nood zaken tot een actie, die ten doel of als gevolg heeft, dat het In gewapend con flict met de Sovjet-Unie komt.” Het protocol van onderteekenlng zal worden beschouwd als een Integraal deel van het verdrag van wederzijdschen bij stand. Het te Ankara gesloten verdrag Is on- derteekend door den Brltschen ambas sadeur Knatchbull-Hugessen en lulte- nant-generaal Wavell voor Engeland, den Franschen ambassadeur Masslgll en ge neraal Weygand voor Frankrijk cn den Turkschen minister-president Saydam en veldmaarschalk Tsjakmak voor Tur kije. i Het verdrag werd gesloten in het Turksche ministerie van Bultenlandscho Zaken, waarna zoowel minister-president Saydam als de twee ambassadeurs een korte toespraak hielden. Men veronderstelt, dat het verdrag zonder verwijl aan de parlementen van de drie landen zal worden -voorgelegd ter ratificatie, opdat het onmiddellljk in werking zal kunnen treden n uiteraard geen ver- dc bijdrage hiervoor die tevens lid zijn, rden spaarders met 3 van f 717.000 zich rie procent van. hun allen cn deden inde- n rente over 1939. voor oversluitingen lodig geworden door ank, verlaagde nota- verkrijgen, waartoe istanties alsnog toe- •leenen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de beweging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekh»ndel en de postkantooren. Stalins antwoord op de boodschap van den Führer deze week verwacht. Het D.N.B, meldt: De Führer heeft gis teren het 28 September onderteekende grens- en vriendschapsverdrag tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie geratificeerd alsmede het bij dit verdrag behoorende aan- vullingsprotocol van 4 October, waarin een nauwkeurige omschrijving wordt gegeven van de belangengrens in het Poolsche ge bied De Duitsche gezant te Moskou, Von der Schulenburg, wordt, naar United Press in betrouwbare Duitsche kringen verneemt, voor het weekend te Berlijn verwacht. Hij zou dan Stalins antwoord op de boodschap van Hitler komen brengen. In verband daarmede duikt opnieuw in politieke kringen het bericht op, dat Duitschland en Rusland gezamenlijk een soort verklaring zullen afleggen. Reeds de vorige week werd een dergelyke verkla ring verwacht, maar de Duitsch-Russische besprekingen na de afwijzing der geallieer den van Hitlers vredesplannen hebben naar het schijnt een minder vlot verloop dan men aanvankelijk in Duitschland hoopte. Men verwacht een aankondiging van verdere samenwerking „op elk gebied”. De verdere strategische plannen van Duitschland zou den afhankelijk zijn van* de Duitsch-Russi sche gedachtenwisseling. JOODSCHE EMIGRATIE NAAR ETHIOPIë. Nederzetting van vijf millioen menschen beoogd. United JjJjess meldt uit Rome dat de heer Prank van Gildemeester, de voorzitter van de Weensche organisatie voor hulpverlee ning aan de Joodsche vluchtelingen, heeft medegedeeld dflt er in beginsel overeen stemming is bereikt met het Italiaansche ministerie voor Oost-Afrlka ten opzichte van de Joodsche vestiging in Ethiopië. De overeenkomst, welke de goedkeuring van Mussolini nog behoeft, voorziet in de oprichting van een Joodsche kolonie van totaal vjjf millioen menschen in het gebied van het Tsjana-meer. Ofschoon de Italiaansche autoriteiten de voorkeur gaven aan de vestiging verder westelijk van het Tsjana-meer aan het ge- Lied, waarin het plan-Van Gildemeester vóórziet, wordt verklaard dat krachtens de overeenkomst, welke is aangegaan, de ko lonie niettemin in een vruchtbare streek zal worden gevestigd, n.l. in den hoek tusschen het Tsjana-meer en den Blauwen Nyl. Verwacht wordt dat honderdduizend?r Joden uit Palestina naar het gebied van het Tsjana-meer zullen emigreeren zoodrs de overeenkomst in werking treedt. De heer Van Gildemeester verklaarde aan te pers dat zoodra Mussolini zijn defini tieve goedkeuring aan de overeenkomst zal hebben gehecht,, de organisatie de noodige nandfeelen in Amerika zal emitteeren on bet plan te financieren. De eerste uitgifte zal vfjf millioen dollar bedragen ter waar de van tien dollar per aandeel, eventueel te verhoogen tot 50 millioen dollars. Tenslotte verklaarde de heer Van Gilde meester het bijeenroepen van een interna tionaal congres te overwegen, waaraan alle personen, die bij de organisatie der Jood sche emigratie zijn betrokken, zouden deel nemen. r Reuter seint uit Londen: In*antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft Butler verklaard, dat het verdrag van wederzijd schen bijstand tusschen Engeland en Polen slechts van toepassing was bjj een Duit- schen aanval. De Poolsche regeering, aldus Butler, be vestigt deze interpretatie. Er is by de op- derhandelingen bepaald, dat een aanval door Rusland of een andere mogendheid niet onder de verdragsbepalingen zou val len. Op een vraag, welke grenzen door de Britsche regeering worden geacht het ge bied te bepalen waarover de tegenwoordige \oorloopige Poolsche regeering” zeggen schap heeft, antwoordde Butler, dat de te genwoordige Poolsche regeering geenszins „voorloopig” is, doch de wettelyke opvolg ster der vorige regeering, en dat terwijl het Poolsche grondgebied onder vijandelijke be zetting is, de kwestie van erkenning van grenzen zich niet voordoet. hoogste priesterschap bewust was en dat hij zich nimmer, tenzij het hem werd ge vraagd, zou mengen in zuiver wereldlijke geschillen of in den strijd om gebieden tus- schen de staten. Deze plicht veroorloofde hem nochtans niet de oogen te sluiten voor nieuwe en onmetelijke gevaren, die voor de menschelijke ziel ontstonden, nu over het aangezicht van Europa, dat grootendeels christelijk is, eiken nieuwen dag dreigender en zwaarder „de duistere schaduwen van de gedachten en de daden van de vijanden van God werden geworpen”. Onder zulke omstandigheden, verklaarde de Paus, werden het behoud, de zorg en eventueel de verdediging van het Christe lijk erfgoed van beslissend belang voor hef toekomstige lot van Europa en de welvaart van al zijn volken, groot en klein. beteetonen Kleine e onder den Invloed edrljfje tot het uiter- lebben moeten belas- deze vordering den slijk held schijnt dan i te zijn, dat enkele les verkocht zullen J)E conferentie van staatshoofden te Stockholm is gisteren geëindigd. Besloten werd dat de deelnemers de strikte neutraliteit in acht zullen nemen, en de samenwerking met de andere neutralen, met name de Oslo-groep, zal worden voortgezet. Gisteravond te zes uur werd het volgonde communiqué gepubliceerd; De koningen van Denemarken, Noorwegen en Zweden, alsmede de president van de republiek Finland, vergezeld van de ministers van bui- 1 tenlandsche zaken van hun landen. 1 zijn 18 en 19 October te Stockholm jen, tegenover do bezittingen reëolo waarde een tekort is 'un liet bestuur heb- lawrakeujk gesteld 1 de bezittingen van K) opbrengen, zoodat van 189.282. Deze i mot 83.517 als re- sposten door non- t oen omslag moet oor een bedrag van leden, of per hoofd ns, zal nimmer over- r welk middel ook. Gedé Voetbadzoul -npleiater 45 cent. gerueeuen toestand bestudeerd van net standpunt der genoemde staten. Zy heelt vooral de moeilijkheden on- J der de oogen gezien, welke de huidi ge moeüyke internationale toestand in den weg Kan leggen aan het bewa ken van het recht zelf te beschiKxen over hun neutrale positie, welke deze landen steeds hebben opgeeischt en bij het begin van den oorlog hebben bevestigd door hun neutrahteitsver- klaring. De conferentie stelde eenstemmig vast, dat de vertegenwoordigende re- geeringen in nauwe samenwerking I besloten zijn zich te houden aan een strikte neutraliteit. De houding, welke de regeeringen zullen aanne men ten aanzien van vraagstukken, welke zich kunnen voordoen, zal wor den geleid door den wensch in alle onafhankelijkheid hun neutram standpunt te handhaven. Zij eischen het recht op, deze houding, welke be lust op de oprechte vreedzame be trekkingen met de andere mogendhe den, geëerbiedigd te zien. Herinnerend aan de verklaring van 1917 tijdens den wereldoorlog door de regeerin gen van Denemarken, Noorwegen en Zwe den ter gelegenheid van de conferentie van de koningen der Scandinaafsche landen te Oklo en constateerend, dat, zoolang de oor- log heeft geduurd en welken vorm de vijan delijkheden ook hebben aangenomen, de vriendschappelijke en vertrouweljjke be trekkingen werden gehandhaafd tusschen do drie koninkrijken, ztfn de op de confe* rentte van Stockholm vertegenwoordigde De tekst van het gisteren geteekende Brltsch-Fransch-Turksche verdrag luidt volgens Reuter als volgt: „Art. 1. In geval Turkije in vijande lijkheden met een Europeeschc mogend heid wordt gewikkeld, ten gevolge van een aanval dezer mogendheid op Tur kije, zullen het Vereenlgde Koninkrijken Franklijk daadwerkelijk met Turkije samenwerken en het alle mogelijke hulp verlecnen. Art. 2. a. In geval van een daad van agressie door een Europeesche mogend heid, die leidt tot een oorlog in de Mkd- dellandsche Zee, waarin het Vereenigd Koninkrijk en Frankrijk betrokken wor den, zal Turkije metterdaad met het Ver eenigd Koninkrijk en Frankrijk samén- werken en hun allen mogelijken steun verleenen. b. In geval van een daad van agressie door een Europeesche mogendheid, die leidt tot een oorlog in de Middelland- sche Zee, «waarin Turkije betrokken wordt, zullen het Vereenigd Koninkrijk en Frankrijk metterdaad mot Turkije sanienwerken en het $llen mogelijken steun verleenen. Art. 3. Zoolang de garanties, door het Vereenigd Koninkrijk en Frankrijk bij hun verklaringen van 13 April 1939 aan Griekenland en Roemenië verstrekt, van kracht blijven, zal Turkije metterdaad samenwerken met het Vereenigd Ko ninkrijk en Frankrijk en hun allen mo gelijken steun verleenen, wanneer het Vereenigd Koninkrijk en Frankrijk ten gevolge van een der genoemde garanties in vijandelijkheden verwikkeld worden. Art. 4. in geval het Vereenigd Konink rijk en Frankrijk in vijandelijkheden met ten Europeesche mogendheid gewikkeld worden' tengevolge van een aanval door die mogendheid op een dezer staten, zonder dat de bepalingen van art. 2 of art 3 van toepassing zijn, zullen de hooge contracteerende partijen onmiddellijk overleg plegen. Niettemin wordt over eengekomen, dat Turkije in een derge lijk geval ten minste een welwillende neutraliteit jegens het Vereenigd Ko ninkrijk en Frankrijk in acht zal nemen. Art. 5. Onverminderd de bepalingen van art. 3, zullen, In geval van een aan val op een staat, jegens welken een der contracteerende partijen met toestem ming van dien staat zich heeft verbon den^ tot hulp bij de handhaving van on- ajhèpkelijkheld of neutraliteit tegen een dergelijken aanval, en bij een aanval van een Europeesche mogendheid, die, terwijl hij gericht Is tegen een anderen Europecschen staat, naar de meening van een der contracteerende partijen een bedreiging van haar eigen veiligheid inhoudt, de hooge contracteerende par tyen onverwijld overleg plegen met het oog op een gemeenschappelijke actie, die wenschelijk wordt geacht. Art. 6. Het4onderhavige verdrag is niet tegen eenlgen staat gericht, doch beoogt het Vereenigd Koninkrijk, Frank rijk en Turkije van wederzijdsche hulp verleening te verzekeren in geval verzet tegen een aanval dat noodlg maakt. Art. 7. De bepalingen van dit verdrag zijn gelijkelijk verbindend als tweezijdige verplichtingen tusschen Turkije en elk der belde andere hooge contracteerende Partijen. - Art. 8. indlon de hooge contractee rende partijen in vijandelijkheden ver wikkeld worden ten gevolge van de toe passing van dit verdrag, zullen zij geen wapenstilstand en geen vredesverdrag sluiten, tenzij bij gemeen goedvinden. Art. 9. Zoo spoedig mogelijk zal dit verdrag geratificeerd worden. De ratlfl- catledocumenten zullen te Ankara ge- Geponeerd worden. Het verdrag zal van (.(IllkSIJlE UHllAYL kracht worden op den datum van depo- neering der ratlficatledocumenten. Het verdrag Is gesloten voor den duur van vijftien jaar. Indien geen der hooge con tracteerende partijen de beide andere in kennis stelt van haar voornemen tot opzegging zes maanden voor het afloo- pen van het verdrag, zal bij stilzwijgen de overeenkomst als met vijf jaar ver lengd beschouwd worden.” Twee protocollen zijn aan het verdrag gehecht. In het eerste wordt gezegd: „De ondergeteekende gevolmachtigden verklaren, dat hun respectievelijke re geeringen overeenkomen, dat het op dezen dag gedateerde verdrag van we derzijdschen bijstand van kracht zal worden op het oogënblik van ondertee kenlng.” In het tweede protocol, het protocol van onderteekenlng, wordt gezegd: „Op het oogenbllk van onderteekenlng Vele landen betuigden reeds hun instemming. Het is bekend, zoo wordt uit Rome aan de „Times” gemeld, dat de uitbreiding van den bolsjewistischen invloed tot Letland den Paus diep heeft verontrust. De Heilige Stoel doet door middel van i’ljn vertegenwoordigers in het buitenland reeds in verscheidene landen stappen om verdedigingsmaatregelen op groote schaal tegen de communistische activiteit te be vorderen. De eerste rapporten, hierover in het Vil- ticaan ontvangen, wjjzen er naar verluidt op, dat onder de staten, die aan zulk een initiatief terstond hun steun zouden geven, zich bevinden: de Vereenigde Staten var. Amerika, alle Zuid-Amerikaansche staten, met uitzondering van Mexico, Hongarije, Spanje, Rpemenië, Joego-Slavië, Finland, de Oostzeelanden en de Scandinavische lan den. In antwoord op een toespraak, waarmede dc> nieuwe Litausche gezant by den Heili gen Stoel, Wladimir Girdainis, zyn geloof», brieven overhandigde, legde de Paus naai de „Times” verder uit Rome meldt, den na druk op het belang van de verdediging van do Christenheid tegen de aanvallen van de vijanden in Europa. De gezant had zijn land genoemd „een noordelijke schildwacht van het Katholicis- me” en de Paus zei, dat hy de vastberadr»- heid van Litauen zich deze taak waardig te J maken, had opgemerkt, „zelfs als offers de noodzakeliike prijs moesten worden voor de verwezenlijking van dit ideaal”. De Paus verklaarde, dat htf zich de plichten van zijn groep voort te zetten, alsook met de overi- ge neutrale landen, tot beveiliging van de gemeenschappelijke belangen. Bereid tot een vredes initiatief. Ter gelegenheid van deze conferentie heeft de koning van Zweden telegrafisch boodschappen van sympathie ontvangen can de hoofden der neutrale Amerikaansche staten. Deze boodschappen worden in de N< ordelijke landen hoogelijk gewaardeerd, de op de conferentie vertegenwoordigde re geenngen vonden hierin een waardevollen st mm voor de pogingen, welke door hen rjjn ondernomen in het belang van den vrede en de internationale orde, gegrond vest op het recht. De Scandinavische regeeringen herinn». len aan het verlamged by te dragen tot hot vit den weg ruimen van de internationale moeilijkheden, dat reeds vóór het uitbreken van de vijandelijkheden tot uiting is geko men door het feit, dat de staatshoofden zich-hebben aangesloten bij den oproep van koning Leopold ten gunste van den vrede. Dit verlangen is gelijk gebleven. Zy zul len met de grootste voldoening iedere aan- v.yzing begroeten, welke duidt op een we- derkeerig begrip tusschen de oorlogvoeren- den, alsmede mogelijkheden, welke den neutralen zullen toeataan pogingen in het werk te stellen tot net herstel van den vrede en dc veiligheid van alle landen. I duui van den huidigen oorlog, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden in hun po litiek dezelfde gedragslijn zullen volgen als die, welke met succes, dank zy een nauwe samenwerking is toegepast gedurende den oorlog van 1914 tot 1918. De conferentie heeft zich bovendien bezig gehouden met de moeilijkheden, welke han del en scheepvaart van de neutrale mogend heden treffen, tengevolge van de maatregc. len van de oorlogvoerenden. Zy is overeen gekomen op dit gebied samen te werken er om voort te gaan met het toepassen van de beginselen, welke zyn geformuleerd in het communiqué van Kopenhagen van 19 Sep- conferentie bü'een «ekomen. ue euilieremie Heelt eerst den ai- en e&aar wederkeerig steun verleenend om de lavitailleering van de noordelijke lande i 'l ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels MO, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 refewls 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 ed?.X.er f 0.60. Op de voorpandna 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsin» aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer ge reduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1