iedt aan! OIIHI ISERVE lifhandel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20153 78e Jaargang LD, ■I 25. „DUITSCHLAND NEEMT ENGELANDS OORLOGSVERKLARING AAN.” MINISTER STEENBERGHE OVER LAND EN TUINBOUW. Op groote schaal zal nog financieele steun noodig zijn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Bemiddeling van de Ver. Staten in China Grieksch stoomschip gezonken. „Alle grenzen van het Duitsche Rijk zijn thans definitief”, verklaart von Ribbentrop. f f. - t Woensdag 25 October 1939 r EN legd en waarin gezegd -wordt, dat het schip JNSERVEN «TEN NOTEN Veehouderij. Wat de melkveehouderij betreft, is er niet onmiddellijk gezonken is, doch de vol gende d>ag door Britsche torpedobootjagers tot zinken is gebracht. Anderson giaf als zyn meening te kennen, dat de torpedojagers daartoe overgingen, omdat het verlaten schip een gevaar voor de scheepvaart vormde. (Deze verklaring rechtvaardigt geenszins de ver gaande con clusie van Duitsche zijde, Red.). De door Göbbels geuite beschuldigingen aan het adres van Churchill in verhand met de ondergang van de „Athenia” worden door Amerikaansche ambtenaren belachelijk genoemd. De „Baltimore Sun” vergelijkt de beschuldigingien met de beweringen van renator Reynolds, volgens wien het schip door de Russen tot zinken zou zijn ge bracht In officieele kringen wordt aan de ver klaringen van Göbbels in het geheel geen aandacht geschonken. Zoo w" 1933 tot trent UITMANDEN. TELEFOON 3311 Potemkin zou hebben beloofd onmididel- ijk een onderzoek te zullen instellen. Hij voegde hieraan toe, dat de regeering van de Sovjet-Unie onmiddellijk bekend heeft ge maakt, dat het schip te Moermansk is aan gekomen en de Duitsche bemanning vo gens dc regelen van de neutraliteit geïnterneerd. De aankomst van het schip te Moermansk had even goed geheim gehouden kunnen worden. het aanhouden van de „City of Flint” welke door een Duitsche near Moermand gebrcaht. Uit het beeld, dat spr. van den toe stand voor den land- en tuinbouw gaf, blijkt, dat er allerminst aanleiding is zich op het standpunt te stellen alsof alle moeilijkheden sinds 1 Sept. j.l. plotseling zijn overwonnen. De garantie aan' Polen. Dat deze garantie slechts een voorwend sel was, blijkt duidelijk uit de in het Lager huis afgelegde verklaring der regeering, dat de waarborg uitsluitend tegen Duitschland gericht was. Niet de onaantastbaarheid van den Poolschen staat was voor Enge land interessant, maar uitsluitend de Pool- Göbbels heeft geen succes in Vereenigde Staten. Beëedigde verklaring van Anderson gepubliceerd. Het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken heeft, aldus Reuter, een beëedigde verklaring gepubliceerd, die dcor Anderson, een AmerikaanSchen pas- De akkerbouw. Spr. begon met den akkerbouw, den tak van landbouw, die in de gun stigste positie verkeert. Immers de graan prijzen in het buitenland zijn vrij sterk gestegen. Eind Augustus, dus vóór den oorlog, bedroegen zij b.v. voor tarwe pl.m. f 3.50 en voor rogge f 3.00. Thans zijn deze tot pl.m. 6.00 respectievelijk 5.35 opgeloopen. Een flinke stijging in derdaad. Indien men nu echter bedenkt, dat de laatste door spr. vastgesteldean- koopprijzen 11 voor tarwe en f 9.00 voor de rogge bedragen, dan ziet men dat de prijzen, die men thans voor buitenland- schc granen moet betalen, nog zeer laag zijn en zelfs nog lang niet voldoende zijn om de productiekosten te dekken. Hierbij moet men voorts nog het volgende be denken: de hoogere prijzen, die men thans voor buitenlandsche granen moet betalen, beteekenen nog in het geheel niet, dat de waarde van deze granen op zichzelf nu zoo gestegen is. Door de sterk verhoogde vrachtprijzen en de hooge ver zekeringspremies zijn de aanvoerkosten enorm toegenomen. Hieruit volgt, dat de hoogere aanvoerkosten een belangrijken factor in de stijging der graanprijzen uitmaken. Men moet er dan ook ernstig rekening mede houden, dat, Indien t.z.t. na den oorlog deze kosten wederom tot een nor maal peil zouden terugloopen, de graan prijzen een gevoellgen terugslag zullen ondervinden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15, Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. tnterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Amerikaansche ambassadeur in China zou zijn regeering voorstellen hebben doen toekomen. Volgens berichten uit Hongkong zou de Amerikaansche ambassadeur in China, Johnson, overeenkomstig het besluit dat genomen is op de conferentie van leiders der regeering te Tsjoenkimg, belangrijks voorstellen gedaan hebben aan de regeering der Vereenigde Staten. Het juiste karakter hiervan is nog niet bekend, doch de voorstellen zouden verband houden met de jongste verklaring van den Chineeschen minister van buitenlandsche zaken, Wang Tsjoeng-Hui, betreffendle een mogelijke Amerikaansche bemiddeling in het ChineesCh-Japansche conflict. Voorts wordt vernomen, dat de voorstellen bedoeld zijn om de Amerikaansche bemiddeling in tu roepen ten einde de territoriale onschend baarheid en de souvereiniteit van China te waarborgen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde!» Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Drie opvarenden en de loods vermist. Het Grieksche stoomschip „Konstantinos Hadjipateras”, groot 5962 ton, is op dc Noordzee gezonken. Vijftien opvarenden hebben den wal be reikt in een reddingboot. De kapitein ver klaarde, dht hy meende dat het schip ten gevolge van vijandelijke actie tot zinken was gebracht. Drie leden van de bemanning en de Britsche loods worden vermist. De andere opvarenden zijn, volgens kapitein Halkias door een ander schip aan boord ge nomen. Toen het vaartuig zonk, gingen dc meesten in de reddingboot sommigen sprongen over boord. Van hen, die over boord zijn gesprongen, worden eenigen ver mist. In dé Britsche havens werden de overle venden opgewacht door ziekenauto’s, die hen haar het zeemanshuis brachten, dat juist door de bemanning van het Noorsche tankschip „Deodata”, dat Zaterdag op de Noordzee is gezonken, was verlaten. Twee Duitsche vliegers zijn gisteren, al dus Reuter, aan dc oostkust van Engeland aan land gebracht, na te zijn opigepikt door een Britsch ooilogsschip. Zij deelen mede, dat hun toestel door een Britsch vliegtuig omlaag was geschoten en dat zij gedurende drie dagen in een rubber boot op zee had den rondgezworven. Deze moet, indien er geen verdere tegenvallers komen, op ongeveer 100 millioen worden geschat. De minister van Economische Zaken, mr. M P. L? Steenberghe, heeft gister avond een rede voor de radio gehouden, waarin hij zich in het bijzonder tot den I land- en tuinbouw richtte. Hij wees op j de door de Regeering getroffen maatre- I gelen, welke In het bijzonder voor den 1 land- en tuinbouw van’belang zijn. Spr. gaf een inzicht in de bedoeling, die bij de Regeering bij het nemen van maat regelen voorzit. Spr. had In de laatste weken nogal eens opmerkingen hooren maken, die den indruk geven alsof de Nederlandsche landbouw sinds het uitbreken van den oorlog de moeilijkheden zoo ongeveer te boven zou zijn. Spr. zou niets liever wil len, dan dat hij dit standpunt volledig als juist kon erkennen. Voor dergelijke optimistische beschouwingen bestaat naar zijn meening helaas echter nog niet veel reden. De landbouw vindt niet steeds in alle kringen van Nederland de waardeerlng waarop hij recht heeft Tijden als deze, waarin de beteekenis van onzen landbouw voor de voedsel voorziening zoo veel duidelijker tot leder spreekt, dragen er toe bij deze waardee- ring te vergrooten. Thans blijkt voor leder, hoe nauw de belangen van alle groepen der Nederlandsche bevolking samen zijn verbonden. Maar dit neemt niet weg, dat de finan cieele uitkomsten van het bedrijf over het geheel, zonder de regeeringsbemoeie- nls, helaas nog weinig bevredigend zijn. Om dit aan te toonen, ging spr. uitvoe rig de positie van de verschillende on- derdeelen van land- en tuinbouw ach tereenvolgens na. Engeland, landen. heeft Engeland1 een afwijzende *™ng aangenomen. De Führer heeft zijn Pingen pas gestaakt, toen hij moest in- Bw' dat Engeland niet wilde. HET GEVAL VAN DE „CITY OF FLINT”. Washington vraagt Berlijn om! inlichtingen. Heit ministerie van buitenlandsche zaken te Washington heeft, volgens Reuter, -ie ambassade van de Ver. Staten te Berlijn opgedragen volledige inlichtingen te vra gen over het aanhouden van het Ameri kaansche schip City of Flint. Het Amerikaansche vrachtschip „City of Flint”, dat in de Kola-baai ten Noorden van Moermansk is aangekomen, heeft Vrijdag fn Tromsö (Noorwegen) 38 man aan land gezet, deel uitmakend van de bemann'rg van het Engelsche vrachtschip „Stonegate” dat in den Atlantischen Oceaan eei. week tevoren door een Duitsche duikboot was ge torpedeerd. Eenige dagen later werd de „City of Flint” gepraaid do »r den DuitscLen kruiser „Emden”. Een Duitsche bemanning kwam aan boord van het vrachtschip, d .t gelei I werd naar Tromsö, waar de bemanning van de „Stonegate” aan wal werd gezet. Zater dag is de City of Flint” van Tromsö naar Kola-baai vertrokken. Men verwacht, dat de regeering van dc Vereenigde Staten zal vragen de „City of Flint” vry te laten, aangezien Duitschland geen recht had het schip naai een neutrale haven te brengen, behalve in buitenga/ re omstandigheden. Havas zegt, dat Steinhart, de ambassa- dour van de Ver. Staten te Moskou een be zoek heeft gebracht aan Potemikin, om op heldering te vragen over de omstandigheden van het aanhouden van de „City of Flint - A+'kawin»» - prijrtwn.anning de .Athenia is afga- aan nroo.'rin crATPO-rl wnrnt. rtlnf not. HCnlTl ÜOUkSUIE OOIRAM. Von Ribbentrop over de voorgeschiedenis van den oorlog. DE Duitsche minister van. buiten- land eenerzijds en het Italiaansche Impe- i -- t».. rium en Japan anderzijds is een echte en oprechte vriendschap ontstaan, en c’e vriendschappelijke samenwerking dezer sta ten zal odk in de toekomst een kostbare garantie voor een meer rechtvaardige en rationeele wereldorde, blijken. Bijl deze vrienden van Duitschland heeft zich kort geleden Sovjet-Rusland gevoed Met het Duitsch-Russische nor-agressie,^n riendschapspact is een principieele fiFr- jriënteering der Duitsche buitenlandsche politiek tot stand gekomen. De traditioneele vriendschappelijke verhouding is hersteld. De levensruimten der twee mogendheden grenzen aan elkaar, doch vallen niet over elkaar heen. Een territoriale wrijving tus- schen de twee staten is voor altijd uitge sloten. De economische behoeften vullen el kander op ideale wijze aan. Op grond van uitgebreide overeenkom sten is de uitwisseling van grondstoffen en industrieels producten reeds in vollen gang, zij zal van jaar tot jaar toenemen, het vroe gere record zal binnenkort worden bereikt. De gebeurtenissen hebben bewezen, dat het nationaal-socialistische Duitschland en Sovjet-Rusland, zoolang zij wederkeerig eikaars wereldbeschouwingen respecteeren en hiertoe zijn zij vastbesloten zeer goed in vriendschap naast elkander kun nen leven. Met de Vereenigde Staten bestaat geen enkele wrijving. Terwijl Duitschland de Monroeleer steeds heeft gerespecteerd, be- teékent het bestaan der vele Engelsche ko loniën, vlootbasefi, enz. op het Amerikaan sche continent een voortdurende inbreuk op deze leer. Engeland draagt de schuld aan den oorlog. De conferentie van MKinchen, werd door een deel van de wereld als een groot vredes werk van Chamberlain geroemd, maar niets is onjuister als dat. De Britsche regeering heeft met haar belofte van steun aan de toenmalige Tsjecho-Slowaaksche regeering, uit een probleem dat vanzelf zou zijn' opge lost, een Europeesche crisis ontketend. Toen Chamberlain te München zijn medewerking verleende aan een min of meer houdbare oplossing van het probleem, heeft hij daar niet anders gedaan dan zijn eerste fout, die Europa aan den rand van een oorlog had gebracht, weer «gedeeltelijk goed te maken. Waarom deed htf dat? Het antwoord is ervat in zijn eerste redevoering ip Londen r.a terugkeer uit Duitschland, waarbij hij in de eene hand een olijftak des vredes, in de andere echter een geweldig bewane- ningsplan meebracht. Dat bewijst, dat hü had gehoopt, Duitschland door een bedrei ging met oorlog van de bevrijding der Su- detenduitschers af te brengen en hü heeft deze bedreiging alleen daarom niet uitge voerd, omdat Engeland met zjjn bewape ning niet gereed wM. Chamberlain is dus niet naar Müncher gekomen om den oorlog te verhinderen maar alleen om den oorlog, waartoe df Britsche regeering besloten had, te ver schuiven. Het Engelsche volk, dat in den grond in vriendschap met het Duitsche volk zou wil len leven is door alle propagandamiddelen in een stemming van paniek en haat tegen Duitschland gebracht. De oorlog tegen Duitschland moest op het gunstigste oogen- blik ontketend worden; dit moest zóó ge. beuren, dat de regeering niet meer terug zou kunnen. Deze positie heeft Chamber- lain tot stand gebracht mét de garantie aan Polen. De zwerftocht van het Poolsche goud. De Paris Soir bericht, dat toen de Pooi- sfhe regeering besloten had Warschau te verlaten, de toenmalige minister van finan ciën, Matuszeswki. opdracht kreeg het goud uit de kluis van de Poolsche Bank mee te voeren. Het gioud werd in een aantal vracht wagens geladen en naar de Roemeensche grens gebracht. Na een avontuurlijke reis stonden de wagens op het punt de grens te, overschrijden, toen zij werden aangevallen door Duitsche vliegtuigen, doch zonder suc ces. In Roemenië werd het goud per trem naar Constanza gebracht, waar het duor een Turksch schip aan boord werd genomen. Ondertusschen had de Duitsche regeering vernomen, dat het goud in Roemenië was, doch eerst eenige uren na het vertrek van het Turksche schip ontving de Roemeensche regeering uit Berlijn het verzoek niet toe te staan, dat het Poolsche goud zou worden uitgevoerd. Het Turksche schip voer meer dan een week rond in het oosteljjk deel van de Middellandsche Zee, totdat de Fransche regeering opdracht gaf het in Syrië aan land te brengen. Van hier werd het door een Fransch schip naar Frankrijk gebracht. De Paris Soir voegt hieraan toe, dat de nieuwe Poolsche regeering heeft verklaard, dat van dit goud niets zal worden gebruikt voor de huidige behoeften, dóch dat het zal worden bewaard om een reserve te vormen voor de Poolsche munt in het herstelde Polen. 'tomen voor adsp. Ondf.'- !ig diploma; Iteftijds- teur hg de Luchtvaart- er, electriciên of iff hunnen tieb daartoe de Koloniale Reserve. I pche militaire hulp tegen Duitschland!. De Engelsche politiek is slechts te begre pen als een uiting yan den consequenten Britschen wil, zich onder alle omstandig heden een voorwendsel voor een aanval op Duitschland te verschaffen. Chamberlain heeft op 30 September 1938 met den Führer een oVereenkomst gesloten, waarin de wil van het Duitsche en het En gelsche volk, nooit méér oorlog met elkan der te voeren, tot uitdrukking werd ge bracht. Deze overeenkomst heeft Chamber lain gebroken. Reeds erikele dagen na het tot stand komen van dit accoord tolereerdi- hij, dat in Londen de felste oorlogsophitsing tegen Duitschland werd bedreven. Duitschland; neemt de - Britsche hand schoen op. Het Duitsche volk is thans vast besloten, den opgedrongen oorlog te voeren en de wapens niet neer te leggen, alvorens i de veiligheid1 van het 'Rijk in Europa ge- waarborgd is en de garantie bestaat, dat een dengelijken aanval op het Duitsche volk voor alle tijden uitgesloten is. In het volledige bewustzijn, (jat het recht aan onze zy’dé is, en dat Duitschland tot het laatste oogenblik alles gedaan heeft om dezen volkomen zinneloozen en opgedron gen oorlog te vermijden, zal het den strijd n.et het enorme gewicht van zijn gieheele volkskracht tot het einde toe voeren, aldus Von Ribbentrop Dat dit eirde slechts een groote Duitsche zege zal zijn, daarvoor staan ons borg onze eigen kracht en ons geloof in den man, die \oor ons het hoogste op aarde beteékent: den Führer. zijn, Nederlander en noj enstneminggeschiedtondtf proefverband. Inlichting^ den Commandant van de serve te Nijmegen- landsche zaken von Ribbentrop heeft gisteren te Danzig zijn aange- kondigde radiorede gehouden bij een openbare demonstratie ter gelegen heid van den» dag der oud-strijders van de partij. Allereerst sprak de minister over de mededeelingen gedaan omtrent een in October tot Polen gericht Duitsch voorstel, waarin Berlijn o.a. afstand deed van den Corridor, in ruil voor exterritoriale verkeerswegen. Hij kondigde aan. dat Duitschland zal zorgen voor eep nieuwe indeeüng der voormalige Poolsche gebieden. Duitschland en Rusland zullen den vrede en de rust in Oost-Europa waarborgen. Von‘"Ribbentrop deelde voorts mede dat Hitler reeds in 1933 met Daladiei een persoonlijke samenkomst had af gesproken, dat Berlijn herhaaldelijk voorstellen aan Engeland had gedaan ter waarborging van de onschend baarheid van Nederland, België en Frankrijk. Met Rusland is de uitwisseling van grondstoffen en producten in vollen gang. Na eenige felle aanvallen op Enge land besloot spreker met de verkla ring, dat Duitschland aan Frankrijk en Engeland geen territoriale eischen heeft te stellen, doch dat het de oor logsverklaring vanEngeland aan neemt en den strijd zal voortzetten tot de zege is bevochten. De minister betoogde, dat de annulee- ring van het verdrag van Versailles en de gevolgen daarvan steeds het doel der Duit sche buitenlandsche politiek is geweest. Tot deze laatste herziening heeft Duitschland alle noodzakelijike revisies zonder bloedver gieten bereikt. Nooit heeft de Führer de vitale belangen der westelijke democratieën ook maar aangeraakt. Niettemin heeft men gerelgeld, vooral van. Engelsche zijde, zijn streven gedwarsboomd. Steeds iweer heeft de Führer getracht een redelijke verhou ding tot Engeland er- Frankrijk in het le ven te roëpen. was men reeds in den zomer van “”t overeenstemming gekomen om- een samenkomst van den Führer en den Franschen minister-president Daladiet, waarbu de Duitsch-Pransche betrekkingen zouden worden geregeld en een overeen komst aangaande de wapening z<Mi worden getroffen. Daladier zegde echter op het laatste oogenblik de bijeenkomst af en eenige we ken latetr was hij geen premier meer. n Parijs tjilpten de musschen van de I ««leen, dat Engeland verantwoordelijk was voor den val van Daladier. Toen ik, aldus verleden jaar Daladier te Mdnchen hieraan herinneiMe en tot hem 7e’< hoe goed een bijeenkomst van dien aard voor de toenadering tusschen de twee landen zou zy’n geweest, antwoordde hij met veelzeggend en instemmend (gebaar: „tot wien zegt u dat?” Von Ribbentrop verklaarde voorts, dat h(’ la opdracht van den Führer ook Engeland steeds weer concrete voorstellen heeft ge- paan, zooals het vlootaccoord, de eeuwige I wiachenübaarheid van Nederland, Bel- ff’ë en Frankrijk, eerfriediigmg der Britsche Mangen in de wereld door Duitschland en darjthritsche belangen in Oost-Europa door een verdrag tusschen de twee I Op gelijke wijze heeft Duitschland toe nadering tot andere landen gezocht en hun vriendschap gevonden. Tusschen Duitsch-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1