»Lux« Kachels enz, W NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 'TOFFEN IRKJWKT el zélf/ (handel Rond Pz. Wat mag een belligerent doen inzake contrabande met het doel oorlog te vermijden. Minister Frank wordt gouverneur-generaal Seyss Inquart zijn plaatsvervanger. eken ruim Mteief:2731 TELEF. 3016. CHAMBERLAIN IN HET LAGERHUIS: „ENGELAND LEVERDE NIMMER STRIJDGAS AAN POLEN.” - - BESTUURSREGELING VOOR BEZET POOLSCH GEBIED. Dit blad verschijnt dadelijks, behalve Zon- en Feestdag-en ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. No. 20154 Donderdag 26 October 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Britsche regeering bereid ieder voorstel te overwegen dat stabiel internationaal systeem beoogt, TELEFOON 331A het Rljksministe- ERVEN N NOTEN meenten in av i mén bereiken de Krimpener- Idinxveen, de PRIJS. MARKT 31. [MANDEN. ‘Idige besparing in K.M. fG. de pry's is ZEER TELEFOON 3134. Oorlogsfinanciering in Duitsehland. Het stekel der belast in qbons prijs - gegeven. Middelen slechts u’t belas- tingen en overbodige koopkracht. De financieele corr. van het Hbld. deelt aan zijn blad mede, dat de belastingbons •no. 2 van 1 November af niet meer rullen worden uitgegeven en de verkoop van de belastingbons 1 door het ibelastingkant<*)r wordt eveneens vestaakt. De verplichting tot het aanvaarden van de vooromschreven InstanHes. de belastingbons blijft alsnog bestaan voor Reeds eenitren tiid geleden had staats secretaris Reinhardt van het Rljksministe- -r- van Januari 1938 op nieuw werd ontboden, meldde zij zich ziek en bleef in Stockholm. In de Londensche zeerechtdeclaratie heeft men onderscheid willen maken tusschen ab solute en conditioneele contrabande. Abso lute contrabande zouden de goederen zijn, welke uitsluitend voor den oorlig geschikt waren. Conditioneele contrabande zouden de goederen zijn, welke zoowel voor oor: zlogsgebruik als voor andere bestemming kunnen worden gebezigd. De onderscheiding berust op een juist beginsel: van spmmige goederen wordt we gens hun aard aangenomen, dat zy" in elk geval voor de oorlogvoering bestemd zy’n en derhalve als absolute contrabande altyd on derschept kunnen worden. Andere goederen wil de belligerent alleen onderscheppen in dien zij voor de oorlogvoering zullen div nen, dus niet als zjj een zuiver burgerlijke bestemming hebben. Tenslotte besprak spreker de vraag wat de belligerent mag doen om contrabande- toevoef aan een vijand te voorkomen. Spre ker behandelde eerst de „klassieke” metho de van aanhouding en onderzoek, prysma- king, opbrenging en prijs verklaring en zette uiteen in welke gevallen daarbij schade vergoeding door den belligerent was ver schuldigd. In den laatsten oorlog is echter het z.g. „derouteeren” (opbrenging ter fine van onderzoek) in zwang gekomen. Daar tegen zou op zichzelf nog niet zooveel be zwaar behoeven te bestaan, indien slechts het onderzoek met behoorlijken spoed plaats vond en schadevergoeding werd be taald, in elk geval, dat niet tot prijsmaking werd overgegaan, doch de practyk is tot dusverre anders geweest. Spreker waar schuwde tege het zich vrijwillig naar een onderzoekingshaven ts begeven, omdat al dus de geheele risico, die de belligerent be hoort te dragen, door het schip wordt over genomen, terwijl voorts, indien vrijwillige aanmelding regel zou worden, tegen het schip dat zulks niet zou doen, gemakkelijk een vermoeden zou kunnen worden opge steld, dat het dus wel contrabande aan boord zou hebben. Tenslotte besprak prof. Tedders de ver nietiging van onzijdige schepen, welke slechts dan rechtmatig is wanneer zij plaats vindt wegens militaire nood/aak, na prijs making van het schip, indien het schip zelf confiscabel zou zijn geweest en indien de regelen van het proces-verbaal van Londen van 6 November 1936 zijn opgevolgd. Jn het Lagerhuis is den minister-president gevraagd of hij' een verklaring zou af leggen over de herhaalde Duitsche beschul digingen, dat Engeland strijdgas zou heb ben geleverd aan Polen. Chamberlain ant woordde, dat „de minister van oorlog reeds een duidelijke tegenspraak van deze onbe schaamde en doorzichtige leugens had ge publiceerd.” Hy voegde hieraan toe ver heugd te zijn, dat hij dankbaar is nogmaals met nadruk te verklaren, dat Engeland nooit strijdgas heeft geleverd aan Polen, in welken vorm dan ook. Arthur Henderson vroeg of deze bewe ringen werden verspreid om het mogelijk gebruik van strijdgas door de Duitschers te rechtvaardigen. Chamberlain antwoordde hierop: „We hebben iets dergelijks in het verleden meegemaakt.” Internationale samenwerking. In antwoord op een reeks vragen heeft de onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, Butler, gezegd, dat de Britsche re setting bereid is ieder voorstel te overwe gen, dat een stabiel internationaal systeem beoogt, met het doel oorlog te vermijden en internationaal geschillen te regelen door vreedzame middelen. H(j voegde hieraan toe, dat de regeering op het oogenblik niet bereid is een speciale commissie in te stel len, welke het vraagstuk van een Europee- schen statenbond.in de toekomst moet be- studeeren. Leac, de afgevaardigde van de Oppositio neel Labour, vroeg den minister-president, of hij aan het Duitsche volk zou willen me- dèdeelen, dat Engeland bereid is de moge lijkheid van een Ver. Staten van Europa te bestudeeren als deel van de vredesvoor waarden. Butler antwoordde, dat dit in gedachten zal worden gehouden. Hij verklaarde er niet aan te twijfelen of het Duitsche volk hoor de veel van wat in het Huis werd bespro ken. rie van financiën aangékondigd, dat de emissie van belastingbons 2 weldra zou worden gestaakt. Men is thans zelfs een stap verder ge gaan en heeft zich, beroepend op de buiten gewone oorlogsomstandigheden, het finan cieringssysteem der belastingbons thans geheel opgegeven. De rijksregeering wilde voor het voeren van den oorlog noodige middelen alleen verkrijgen met behulp van belastingen, maar tevens beslag leggen op de „overbodige koopkracht”. Anderzijds is zij vastbesloten tot het voe ren eener radicale bezuinigingspolitiek. Alle niet absoluut noodzakelijke uitgaven zullen worden beperkt. Spaarbanken pn verzekeringsmaatschappijen zullen voorts de middelen welke haar werden toever trouwd, ter beschikking van de oorlogvoe ring van het rijk moeten stellen. Aan het sluiten van oorloffsleeningen wordt „voorloopigi” nog niet gedacht. der regeering js. De bijeenkomst was niet openbaar. Naar verluidt stond Halifax in het bij zonder stil by de wijziging in’den toestand, vergeleken bij een paar maandep geleden o en legde hy den nadruk op het verdrag met aangericht ter Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9--6 uur. Administratie, en Redactie Telef faterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ALEXANDRA KOLLONTAY, Moskou’s vertegenwoordigster te Stockholm. Het vertrek van de Russische gezante te Stockholm, mevrouw Kollontay, naar Mos kou, waar zij verslag zou moeten uitbren gen over de conferentie van Stockholm en over de houding van Zweden ten aanzien van de Finsche kwestie, heeft de merk waardige figuur van deze Sovjet-diplomate weer op den voorgrond doen treden. Alexandra Michailowna Kollontay weid in 1872 geboren als dochter van een Rus sisch generaal, die adjudant-generaal van den Tsaar was. Reeds omstreeks 1895, toen zy' te Ziürich studeerde, sloot zij zich bjj dc socialistische beweging aan en zij blepf deze beweging ook trouw na haar huwelijk met den millionnair en grootgrondbezitter Kollontay te St. Petersburg. Na diens dood verbleef zü meest in Parijs en de Ver Staten, doch na de Februari-revolutie van 1917 (van Kerenski) snelde zü naar Rus land terug, waar zü zich bij de bolsjewiki aansloot en onder het bewind Van Kerenski werd gearresteerd. z Toen de bolsjewiki de overwinning had den behaald, werkte zü tot Maart 1918 in het ministerie van sociale zaken, voerde daarna tot eind 1920 propaganda in de Oekraïne en de Krim en vertegenwoordigde van 1920—1922 ue vrouwen in het centraal comité vaw de Russische communistischs party. In November 1917 was zü getrouwd met den matroos Dvbenko, die later admiraal [werd van de Zwarte Zee-vloote en vervol gens hoofd van het roode leger in Tasjkent. De Duitschers in Zuid-Tirol en Denemarken. Uit Bolzano wordt door het Franschc persbureau Havas vernomen, dat de prefect de politieke functionarissen en die der be sturen en syndicaten der provincie Bolzano büeengeroepen heeft met het oog op dt toe passing van de recente Italiaansch-Duitsche overeenkomsten betreffende de repatriee- ring der Duitsche onderdanen en het ovei- brengen van personen van Duitsche af komst uit het gebied van den Boven-Etsch, die geopteerd hebben voor het Duitsche Rijk. De prefect gaf uitdrukking aan de overtuiging, dat zü’n riditly’nen toegepast zouden worden in een atmosfeer van begrip en billükheid De bewuste overeenkomsten hebben naai de opvatting der leidende Itallaansche in- stahtles aldus meldt het Fransche pers bureau de strekking niet alleen ppn oor- ?aak van wrijving tusschen Duitsehland en leden den in Gouda en iale r"’ G hebben FOTO’s als ■an den mobilisatie-tjjd. KLEIWEG 80 EFOON 2656. In de Duitsche staatscourant wordt een decreet van Hitler gepubliceerd betreffende het bestuur der bezett* Poolsche gebieder. In dit decreet wordt bepaald, dat de door de Duitsche troepen bezette gebieden ge steld worden onder den gouverneur-gene- raal voor de bezette gebieden, voor zoover Lij niet zijn ingei ij fd bij het Duitsche ryk Tot gouverneur-generaal voor de bezette Poolsche gebieden! wordt benoemd rijks- minister dr. Frank en tot plaatsvervanger van den gouverneur-generaal rüksminister Seyss Inquart. De gouvemeui-generall staat onmiddel- lijk onder Hitler. Hem Worden alle takken van bestuur toegewezen. Het tot dusverre geldende recht blüft van kracht, voor zoo ver het niet in stry'd is meti het overnemen van het bestuur door het Duitsche rijk De ministerraad voor de rüksverdediging, de lasthebber voor het vierjarenplan en dc gouverneur-generaal .kunnen bij verorde ning recht scheppen. De verordeningen worden afgekondigd in het „verordenings- biad voor de bezette Poolsche gebieden”. De voorzitter van den ministerraad voor de rijksverdediging en lasthebber voor hfc‘. vierjarenplan, benevens de opperste rüks- autoriteiten kunnen Verordeningen, die noo- dig zü’n voor de plannen van de Duitsche levens- en economische ruimte, opstellen, ook voor de onder den gouverneur-generaal nestelde gebieden. De kosten van het bestuur worden door het bezette gebied gedragen. De gouver- r.eur-generaal .maakt een begrootingspïan plan op, dat goedgekeurd moet worden door den rüksminister van financiën. De centrale instantie voor de bezette Poolsche gebieden vormt de rüksminister voor binnenlandsche zaken, die de voor de uitvoering en aan vulling van dit decreet noodige rechts- en bestuursvoorschriften uitvaardigt. Dit decreet wordt van kracht zoodra en in zoo verre als Hitler den aan den opperbevelheb ber van het leger gegeven opdracht tot uitoefening van het militaire bestuur in trekt. De bevoegdheid tot uitoefening van de uitvoerende macht blijft voor een spe ciale regeling voorbehouden. Het o>p 21 October ged'ate^xle decreet is behalve door den Führer en Rükskanselier Adolf Hitler onderteekend door den voor zitter van den ministerraad voor de rijks- verdediging en lasthebber voor het vier, jarenplan, generaal-veldmaarschalk Goe ring, rüksminister van binnenlandsche za ken Frick, den plaatsvervanger van den Führer Hess, den chef vah het opperbevel der weermacht Keitel, den opperbevelheb ber van het leger von Brauchitsch, den rijksminister van buitenlandsche zaken von Ribbentrop, den rijksminister van financiën graaf Schwerin von Krosigk en den rijks- ministër en chef der rü’kskanseïarü dr. Lammers. In 1937 werd Dybenko als Trotskist gear resteerd en in April 1938 gefusilleerd. Zü verliet Dybenko echter spoedig en werd in het najaar van 1924 gezante van Rusland in Noorwegen. Inmiddels was haar huwelijk met Dybenko officieel ontbonden. In 1926 werd zü uit Oslo teruggeroepen, doch nog hetzelfde jaar ging zij als gezant.* naar Mexico en het jaar daarna weer naar Oslo. fn Augustus 1930 volgde haar benoeming tot‘gezante te Stockholm. Zü heeft zich er al dien tü'd weten te handhaven, hoewel het herhaaldeltfk heette dat haar ster aan het dalen was in verband met de zuiverings actie tegen de Trotskisten; zü was namelijk een vroegere vriendin van Trotski. Her haaldelijk werd zü evenals thans naa” Moskou ontboden om verslag uit te bren gen, doch toen zü tijdens het groote Trotsikistenproces (lOUkStHE WlWlT ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—6 regels 1,80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentién in het Zaterdagnummer 20 Omslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drds. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger, Advercentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjh. Gewone adverteatiën en ingezonden mededeelingea by contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. oorlog wordt beschouwd, is de belligerent praktisch vrij. Tegen de thans door Engelafd en Duitsehland gepubliceerde contrabandely's- ten kan men dan ook geen ander bezwaar aanvoeren dan dat zü in hun formulering uiterst vaag zün gebleven, hetgeen groote rechtsonzekerheid tengevolge heeft. Wij voor de geraobili. W VM omstreken goedkoops voor het blijvende gaan voor een Haart, HMt! tens zoo’n groote voomad Uger en, alles wortt rakku«L, als: FRISIA, JAAffiMj VBER, DATO, ULFTSCBE utsche. A LAGE!! ïtalië weg te nemen, maar ook van den |cant van Duitsehland iederen eventueelen eisch te voorkomen ten aanzien van het ge bied, dat aan de Italiaansche kroon ge hecht werd na den Wereldoorlog en waar een bevolking van Duitsche afkomst leeft, die geschat wordt op 180.000 personen en die langen tüd door Duitsehland werd be schouwd als een Duitsche voorpost in het Zuiden. De Duitsche minderheid in Denemarken. Het Britsche persbureau Reuter meldt De Duitsche minderheid in Denemarken is verontwaardigd bü het denkbeeld, dat zij tepatrieeringi naar Duitsehland zou kun nen vragen. De Duitsche party’leden van Noord-Sleeswijk hebben een protestverga- dering gehouden, waar werd besloten, dat ieder denkbeeld betreffende gedwongen overbrenging naar Duitsehland van perso nen, die langen tüd in Noord-Sleeswijk hebben gewoond, een beleedigende gedachte was, die verontwaardigd van de hand moet worden gewezen. Partüleider Müller zei- de: „Hier hooren wü en hier blijven wjj”. Prins Joachim van Pruisen, f Dirigeerde het Residpntie-orkest. Plotseling is te Berlü’n overleden prins Joachim van Pruisen, de dirigent die ook eenige malen een Kurhausconcert heeft ge leid en dezen zomer een poosje in den Haag heeft vertoefd. Door zü’n vader Prins Albrecht, den oua- icgent van Bninswü’k, kleinzoon van Pnn- ses Marianne, de dochter van Koning Wil lem I, door haar later ontbonden huwelijk met prins Albrecht van Pruisen, een broer van keizer Wilhelm I, was Prins Wilhelm Friedrich, Karl, Ernst Joachim, Albrecht 27 September 1876 te Hannover geboren. ,Hü wordt begraven in het familiemauso- |eum op het kasteel Kamenz in Silezië, waar zijn oudere broeder Prins Friedrich Heinrich woont. Rede van Prof. mr. B. M. Telders voor de K. v. K. te Rotterdam. „Derouteeren”. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, de stichting havenbelangen en het departement Rotterdam van de Ne-, derlandsche Maatschappü voor Nüverheid en Handel hebben Dinsdagavond in de „Doe len” te Rotterdam een büeenkomst belegd, 1 waarop prof. mr. B. M. Telders, hooglceraar in het volkenrecht te Leiden, heeft gespro- ken over „de handelsoorlog en de rechten der neutralen”. Na een inleidende beschouwing van den voorzitter der Kamer van Koophandel, mr. K. P. van de Mandele, kreeg prof. Telders het wr ord. Hy' betoogde, dat het ideaal van eiken belligerent is allen handel van den vijand te stoppen. Het ideaal van eiken on* zy'dige is zy'n handel met beide belligeren- ten te kunnen voortzetten en zoo mogelyk uit te breiden. Tusschen deze aan elkander tegengestelde idealen is reeds sedert eeuwen een compromis gezocht en gevonden. De uitwerking van het compromis varieert echter met den tüd en vooral met de machtsverhouding tusschen belligerenten eenerzy'ds en neutralen anderzijds. Doch steeds komt het compromis neer op de toe passing van twee leerstukken: blokkade en contrabande. Bü blokkade wordt elk verkeer met de geblokkeerde havens tegengegaan, dus ook he< uitgaand* verkeer en ook den toevoer van niet-contrabande-goederen. Daar de door het volkenrecht aan een rechtmatige blokkade gestelde eischen van effectiviteit en gelykheid voor alle neutralen in den huldigen oorlog praktisch niet vervulbaar zy'n, speelt het blokkade-instituut thans praktisch geen rol. Praktische toepassing in deh huidigen oorlog vindt slechts het leerstuk van de contrabande. Contrabande is goed, daUge- schikt is om voor den oorlog te worden ge bruikt en bestemd is voor den vüand. Bü de bepaling van wat als geschikt voor den oorlog wordt beschouwd, is de belligerent I I Intusschen betoogde Halifax dat de Brit- I sche kracht dient te worden versterkt op alle punten, welke vitaal zyn voor de stra tegische belangen van Groot-Brittannië. Wanneer het tydstip is genaderd voor het sluiten van een eervollen vrede, moet elke poging worden ondernomen om een orde te scheppen, waarin de veiligheid, welke nu ontbreekt, kan worden gevestigd. Halifax zeide nadrukkelük: ,,Wy' strijden niet om imperialistische redenen, doch om de beschaving te redden, welke in vele op- zichten wordt bedreigd.” De algemeene toon van Halifax’ rede was uiterst optimistisch wat betreft de Brit- I sche ooriogspositie. 1 Voorts had Lord Halifax heden in een I der groote Londensche hotels een noenmaal - - aangericht ter eere van Bastianini, den Jurküe en den stabiliseerenden invloed er- nieuwen Italiaansrhen ambassadeur. Cham- van op de positie in de Middellandsche Zee. berlain zat o.a. mede aan. Britsch antwoord aan Von Ribben trop. In verantwoordelüke kringen is men vol gens Reuter van meening, dat de beschuldi gingen van von Ribbentrop, volgens welke Engeland al sedert jaren, den ooriog voor bereidt en alle vre^esstappen van Hitler zou hebben genegeerd, worden weerlegd door de volgende feiten: 1. Engeland heeft toegelaten, dat Hit ler den dienstplicht heeft ingevoerd, een 'luchtmacht heeft opgebouwd, het Rünland militariseerde, Oostenrijk en het Sudeten- land bezette. 2. Engeland heeft steeds gestreefd naar een goede verstandhouding met Duitsch- an en de tegenwoordige Britsche regee- nng heeft uit de Veteenigde Staten en an dere neutrale landen veel critiek moeten ooren, omdat zy by dit streven zoo ver ging. 3- De Britsche garantie aan Polen is op Maart gegeven, nadat Polen Hitlers eischen op 26 Maart had afgewezen. Chamberlain keerde het vorige jaar uit München terug met Hitlers belofte, dat kwesties, die tusschen Duitsehland en En ge and zouden rijzen, door overleg zouden worden geregeld. Chamberlain zeide: „Dit beteekent vrede voor onzen ty‘d.” Zes maan den later verried Hitler hem door Tsjecho- Slowakjje te bezetten. 5. Zoowel Frankrük als Engeland heeft een gunstig antwood gegeven op het Ita- 'uaansche vredesvoorstel van 31 Augustus, och beide staten hebben in antwoord op een tweede voorstel van 2 September ver klaard, dat voorwaarde zou zün dat Duitsch- 7* ,Pool8che 8el>ied zou ontruimen, Duitsehland zelf heeft op 1 Septem- er den oorlog onvermüdelük gemaakt door rolen binnen te vallen. Optimistis’ he beschouwing van Halifax. JjOr<^ Halifax heeft aan 300 conservatieve leden van het Lagerhuis een uiteenzetting *an den toestand gegeven. Het gehoor, be*<. boorde tot het z.g. „Comité van 1920”,Wat het invloedrijkste lichaam van aanhangers...

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1