ft edt aan! SERVE 011111 iER iding Gouda OFFEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN V \TELEF.'27J4 Pact met Turkije een waarborg voor handhaving van den vrede. BERGAMBACHT, BERKENWüUDE, BODEGRAVEN. nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, rei CHAMBERLAIN BEANTWOORDT VON RIBBENTROP. KONING LEOPOLD VAN BELGIE SPREEKT TOT HET AMERIKAANSCHE VOLK. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. ------ Van Zeeland bij Roosevelt. Geheele wereld weet, dat het niet waar is, dat Engeland den oorlog wenschte. Wrak van een Duitsche duikboot gevonden. Sneeuw aan het Westelijk P front. Duitsch marinevaartuig op een mjjn geloopen. „City of Flint” heeft waarschijnlijk Moermansk al verlaten. raden en lordeelig I Door hun neutraliteit vormen België en Nederland een vredeseiland in West-Europa. No. 20155 Vrjjdag 27 October 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, berkenwoüde, bodegraven, .boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ww de J£ONING Leopold van Belgiië heeft in den afgeloopen nacht een via Londen naar I J|IN1STER^PIRESIDENT Behaving vrije verkeer van onze nijverheids- en voe- Deze gië, een gebied van geringe uitgestrektheid met een zeer dichte bevolking, hangit hoofd - zakelijk af van den arbeid zijner inwoners. ver worden 35 personen als verdronken op gegeven. De kapitein van het schip is als gevolg van deze ramp waanzinnig gewor den. Owe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Telef foterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA hfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Geruchten over vredesbemiddeling houden aan. Terwijl de geruchten blijven aanhouden cat de gewezen Belgische minister-presi dent Van Zeeland Roosevelt zou willen be wegen de Ver. Staten als bemiddelaar in den Europeeschen oorlog te laten optreden en Van Zeeland van zijn kant deze geruch ten blijft ontkennen, heeft.de Belgische po liticus thans, volgens United Press, met Roosevelt te Washington geconfereerd. Van Zeeland blijft volhouden, dat zijn missie zich beperkt tot het probleem van de vluchtelingen. Toch blijft men veronderstellen, dat de bespreking tusschen Van Zeeland en Roose velt mogelijk een Belgisch-Amerikaansche gecombineerde poging om den jrede ia Europa te herstellen tot onderwerp zal heb ben. In verband hiermede wordt herinnerd aan de pogingen van Koning Leopold en Roosevelt in Augustus j.l. en waarnemers gissen, dat in de toekomst een van hen of beiden opnieuw het initiatief zouden ne men. ven. Laat ik hopen, dat de Amerikaansche ratie, waa mee wij door gemeenschappelij ke zorgen en gelijke idealen zoo nauw ver- Deze arbeid is afhankelijk van de handha- bonden zynr> ons helpe ving van onzen exporthandel en van het streven naar vrede in dienst van de be- --——I-. Alrlc?zin Vijftig slachtoffers bij het op een mjjn geloopen Duitsche marine- vaartuig. De Britbche admiraliteit meldt, dat het gehavende v’rak van een Duitsche duikboot gevonden. Vlettermar.nen.uit Deal verkiaien, da- zjj het grootste deel, van een duikboottoren boven water hebben Zien uitsteken op het zuidwestelijk deel van de zandbank. Hoe de duikboot aan den grond is geraakt, weet men niet. Woensdag was geschutvuur bui ten Deal gehoord. Men geloofde toen, d t een duikboot was aangevallen, maar door dat het mistte, kon men niets zien. Een ar- <ere veronderstelling is, dat de duikboot misschien een paar dagen geleden buiten Folkestone tot zinken is gebracht en over den zeebodem is gedreven. Wij doen niet de minste territoriale aan spraken gelden. Wij zijn noch van verre, noch van naby betrokken geweest bij de oorzaken van het conflict, dat Europa ver deelt. Met Nederland vormt België een vredeseiland in het belang van alle volkeren. Op het kruispunt van de West- Europeesche landen vervult een, onzydig, loyaal en sterk België een by uitstek vrede lievende zending. Aldus sticht het met de andere onzijdige staten een vredesburcht en een element van verzoening, welke alleen de beschaving redden kan van de ineenstor ting, waartoe zy door een algiemeenen oor log onverwijld zou worden gedreven, Wy zien de toekomst tegemoet met kal me vastberadenheid en een rustig geweten. Wy zyn bereid, onze onafhankelijkheid uit al onze macht te doen eerbiedigen. Het is vandaag precies 25 jaren geleden, dat het Belgische leger, na een harden itryd, onder het bevel van koning Albert, myn vader, een wreeden inval stuitte. Zouden wij thans aangevallen worden God beware ons voor een dergelijke ramp in weerwil van de plechtige en stellige verbintenissen tegenover ons in 1937 aan gegaan en aan den vooravond! van den oor log hernieuwd, dan zouden wij weer zonder aarzelen strijden, maar met vertienvoudig de middelen, $h ook ditmaal zou het gan- sche land achter het leger staan. Maar wij kunnen niet gelooven, dat onze neutraliteit door de oorlogvoerende mo gendheden niet zal worden geëerbiedigd. Wij hebben vertrouwen in het woerd, dat men ons ten aanhoore van de geheele we reld gegeven heeft, zooals men zelf kan vertrouwen in onze loyauteit, een loyauteit die ik, naar het voorbeeld van myn gelief den vader, en als vorst van een vrij en trotsch volk, besloten ben steeds na te le- belangen van België. Het bestaan van Bel- HITLER ZET MILITAIRE BESPRÉKINGEN VOORT. Geen marine-officieren er bij aanwezig. United Press meldt uit Berlyn dat Hitler zyn besprekingen met wn miljtaire advi seurs heeft voortgezet. Justeren hadden de besprekingen eenige uren geduurd. Vanmorgen confereerde Göring op de rykskanselary met Hitler. Daariby wg.en verscheidene generaals van de luchtmacht aanwezig. Later verschenen von Braü- cliitach en Keitel om aan de conferentie deel te nemen. Er waren geien marine-officieren bij te (genwoordig. rechtmatig geschied. Op grond van artikel 21 van de Duitsche prijsbepalingen van 28 Augustus j.l. kun nen alle schepten, die contrabande in heb ben, in beslag worden genomen, onverschil lig welke hun nationaliteit is. Voor het geval van de „City of Flint” Vijftig leden van de bemanning omgekomen. Heldhaftige redding door Deenschen vliegenier. Over het vergaan van een Duitsche voor postenboot op 21 October 1939 maakt het opperbevel van de oorlogsmarine, volgens het D.N.B. bekend: Als gevolg van aanraking met een mijn is op 21 October tegen den middag in de buurt van het Decnsche eiland Moen een Duitsche voorpostenboot gezonken. Van de 55 koppige bemanning konden slechts vijf leden worden gered. By de reddingsactie door een Deensch vliegtuig verdient het optreden van den Deenschen luiterant-vlieger Helvard vol ledige erkenning Helvard is er ondanks de slechte weersomstandigheden in geslaagd vier leden van de Bemanning van de .ge zonken voerpostenboot, die hij aantrof dnj- vende op een vlot, na herhaalde pogingen bij zich aan boord te nemen. Het vliegtuig was daardoor zoo overbelast, dat hel niet »meer kon opstijgen en zich op het water moest laten dry ven totdat een4ander vlieg tuig te hulp kwam. Een vyfde lid der bemanning redde zirh Grieksch schip vergaan. Vijf en dertig personen omgekomen. Het D.N.B. meldt: Het Grieksche stoom schip „Ambrakia” dat den lijndienst onder houdt tusschen Volos en Piraeus, is in de nabyheid van Enboia gezonken. Tot dus- FranscKe berichten spreken over een verlies aan. Duitschen kant van 2 a 3000 man in twee dagen. Het legerbericht van gisteravond luidt: „handgemeen tusschen verkenningsafdeelin- gen en wederzijds artillerievuur op verschil lende punten van het front”. Het Fransche persbureau Havas meldt. <Tn het Saargebied is het slecht weer. Het heeft gesneeuwd. Niettemin duurt de acti viteit der Fransche patrouille voort. Over de verliezen der Duitsche troepen op 16 en 17 October varieeren de schattingen tus schen de 2000 en 3000 man. Volgens den commandant van een Fransch bataljon in de streek ten oosten van Saarbrücken heb ben de Duitschers daar over een front- breedte van enkele honderdenmeters 150 tot 200 man verloren. Volgens inlichtingen welke den Franschen staf hebben bereikt, zijn verscheidene treinen met gewonden over Trier geleid. door in tien uren naar de kust te zwemmen. De geredden weiden in het ziesennuts te Stege (eiland Moc-n) '’opgenomen. De ge- neesheer-directeur, dr. Hempel, heeft de Duitsche soldaten op voorbeeldige wyze be handeld en laten verzorgen. Vvac de ovenge leu^n uer bemanning bo ttelt, Ue lyaen van za siacniuners Konuea aan ue kusC van Moen worden geouxgct.. Ook hier zorgt de geneesneer-directeur van het zieKennuis te Stege voor de plecntige opbanng in een waardige ruimte. zz leuen der beniainiuig woiuen nog ver mist. De bevolking van ötege ueeft op zeer harteiyka wyze door huipveA’|eeiung van allerlei aArd by oe verzorging der ge red eem en berging der dooden uitdrukking ge geven aan naar oyzoauere acuine..-i„g »iu de stad Stege hangen <19 vlaggen haltsiok. De bijzetting aer geborgen slacntoiiers zal vandaag op plechtige wyze geschieden. De Deensche n^rine zal daarby tegenwoor dig zyn. 4 De opperbevelhebber der oorlogsmarine,' grootadmiraal dr. H. C. Raeder, laat door den Duitschen 1 marine-.attache een krant, leggen op het graf der gevallenen. De op perbevelhebber heieft den chef der Konink- lyk-Deensche marine, vice-admiraal Rech- nitzer zyn dank laten betuigen voor <it deelneming en grootmoedigen en kameraad- schappelyken steun der Deensche marine. De vijf geredde leden der bemanning zullen waarschijnlijk morgen naar Duitsch- land terugkeeren. en steune in ons Geen woorden zyn sterk genoeg om on zen afschuw te uiten voor dézen lafhartl- gen vorm van oorlogvoering. Het verdrag met Turkye is met groote voldoening in het heele Briteche Ryk en in Frankryk ontvangen. Het is in vele andere deelen van de wereld) met instemming be groet ongetwijfeld omdat de wereld er een waarborg in ziet voor handhaving van den vrede althans in één gebied van de werel.d. Het pact is zuiver een defensief instru ment, dat niemand bedreigt en alleen be doeld is weerstand te bieden aan agressie. „Von Ribbentrop liegrijpt Blitsehe mentaliteit niet”. „D© laatste dagen komen uit Berlijn mededeelingen over langdurige besprekin gen van de nationaal-socialistische leiders; misschien, is de rede van von Ribbentrop het gievolg van deze besprekingen. Ik wil geen tyd verspillen met comriientaar te leveren op de vele onderdeelen van deze rede. Niemand in dit land zal misleid wor den door het verdraaien van, de waarheid en er zyn reeds aanduidingen te over, dat von Ribbentrop eveneens geen succes heeft gehad in zyn poging onpartijdige-waarne mers te misleiden. Het voornaamste thema van de rede van von Ribbentrop was, dat Engeland en niet Duitschland den oorlog wenschte en be raamde. De geheele wereld wejet, dat dit niet waar is. De geschiedkundigen van de toekomst zullen overwegen in hoeverre het groote treurspel van onzen tijd te wijten was aan het feit, dat von Ribbentrop noch d© politiek, noch het karakter van het Brit- sche volk heeft begrepen. Von Ribbentrop heeft aangekondigd, dat de strijd zal worden voortgezet met alle ten dienste staande energie en kracht. In- dien dit de bedbeling is, dan is er slechts één antwoord en wij ‘zijn bereid dit te geven. Het is de Duitsche riegeering, welke ons genoopt heeft de wapëns op te nemen. Het is de Duitsche regeering, welke door haar brutaal veronachtzamen van het gegeven woord en het minachten van de rechten en vrijheden van andere volken de verantwoor delijkheid moet dragen voor den oorlog en alle gevolgen hiervan. jn, Nederlander en n0$ (istneminggeschiedt onder roefverband. Inlichtingen »n Commandant van de jrve te Nijmegen. nerf voor adsp. Ondo diplomaIteftijds- M dt Luchtvaart- electriciin of itf unntn tich daartoe le Koloniale Rttervt. U N I S GOUna Mjdag 27t-m.Dinwla ERROL FLYNNI IVIA DE HAVILLAND 1 HUGH HERBERT i„ I dubbsla Huwelijk HooHtilm: Om 1 verzoeken gell0<, JOB E. BROWN E ZESDAAGSCHE oegang boven 14 jaar. Fietsenstalling, vanaf 25 cent. Voorstelling jss meldt voorts uit Berlijn, dat een officieele mededeeling aan alle oorlogsschepen, in verband met "et gebeurde met de (.City of Flint”, op recht is gegeven de voorschriften voor het Pqjsverklaren van vaartuigen,, die contra- V€rvoeren» streng toe te passen. ze mededeeling houdt ongeveer het volgende in: ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 15 regels 1.55. elke regel irieer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den urifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 4—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden beTekend naar plaatsruimte. -vwuvrau woruv mer ue is in beslag genomen, omdat het wntrabande vervoerde. Dit is volkomen ratis ntrée gs Populaire itrée 25-40 en 60 cent. chtend 10.30 nu. (29 PAT O’BRIEN in, •uln der vreugde «gang lederen leeftijd, itrée 25-30 en 40 cent “AG 2 UUR MATINEE iedere leeftijd )WN in „DE ZESDAA(ÏSE» Lachen! JJINISTER-PIRBSIDENT Chamberlain heeft in het Lagerhuis zijn wekelyksch overzicht gegeven. Hij zeidë hiedby o.a.: Gedurende de af geloopen week zyn er aan het Westelijk front geen operaties van beteekenis ver richt. Dtf gestadige stroom van versterkingen en reserves aan materiaal voor het Brit- sche expeditieleger in Frankryk houdt aan. Sprekende over den oorlog ter zee zeide de premier, dat geen van de schepen of - escorteerende oorlogsbodems van die, door Duitsche bommenwerpers aangevallen con- vooyen schade had opgeloopen, evenmin als de toestellen van de Royal Air Force die deelnam^ aan het afslaan van de aan vallen op JEwapa Flow- en de vlootbasiv Roeyth in de Firth of Forth. Het luchtdoelgeschut schoot bij deze aanvallen twee Duitsche bommenwerper? neer. Er is, zoo vervolgde Chamberlain, een intensificeering van de Duitsche duikboot- campagne op get re den, die wij al voortdu rend verwacht hadden. Ik kan het Huis met het volste vertrou wen de verzekering geven dat wy den toe stand volkomenin de hard hebben. De vernietiging van vijandelijke duikboo- ten wordt met voldoende resultaat voort gezet om ons in de verwachting te sterken dat deze bedreiging van onzen handel t« zjiner tijd overwonnen zal worden. Chamberlain deelde mede dat men juist bericht had gekregen dat het Duitsche vest- zalmlagsrhin ..Deutschland” eenigen th'd geleden het Pritschp vrachtschip Stonegate tot zinken had gebraicht. Er zijn vijf Britsche schepen tot zinken gebracht met e«n tonnenmaat van 2271F maar er zijn eenige vijandelijke schenen aangehouden met een tonnage vffn 2R367. Een kenmerk van de duikhootcampagne is haar toenemende wetteloosheid. Het schijnt thans regel te zijn geworden dat koopvaardijschepen zonder waarschuwing in den grond worden geboord. Vaak wor den passagiers en bemanning in kleine opien booten in stormachtige zeeën aan hun lot overgelaten, blootgesteld aan koude e ontbering. dingsbevoorrading. De vrede is dus voor het Belgische volk de Vereenigde Staten uitgezonden bood- een voorwaarde van leven of dood. schap tot het Amerikaansche volk gericht. De koning sprak zijn rede in het Engelsch uit. Hij zeide o.a.: Ik heb met vreugde de uitnoodiging aan vaard een korte boodschap tot de Ameri kaansche natie te richten. Door dierbar? herinneringen zyn mijn medeburgers, mijn familie en ikzelf aan de Vereenigde Staten gehecht. Geen enkele Belg kan Üm bijstand en de hulp vergeten, die het Amerikaansche volk aan de Belgische bevolking heeft ver leend, toen het over zyn approviandeering waakte gedurende jaren van beproeving. Het onderwerp dat mij werd voorgesteld. ni.l. „een oproep voor de verdediging van de beschaving”, zie ik als een hulde aan myn land. Zij, die dit hebben voorgesteld, hebben zich herinnerd, dat de Belgen steeds een voorname plaats in de geschiedenis van de westersche wereld hebben ingenomen en dat België steeds aangezien werd als een van de brandpunten voor den opbloei van de christelijke beschaving. In myn hoedanigheid van staatshoofd werd geboden de volgende feiten met klaar, heid vast te stellen: In 1937 heeft België zyn onafhankeljjk- heidspositie afgekondigd en zijn drie mach tige buren hebben er acte van genomen. Zij zijn zelfs verder gegaan, t<jen zy ons spontaan de uitdrukkelijke verzekering ga ven, dat zij ons grondgebied zouden eer biedigen en de onafhankelijkheid van Bel gië zouden waarborgen. De neutraliteitsverklaring van de Belgi sche regeering, bij den aanvang van den oorlog afgelegd, was het logisch gevolg va i deze politiek. Ten koste van zyn bloed en met een on- wrikbaren wil wenscht de Belg zichzelf te bly’ven. Onzijdigheid is een levenselement voor do liOlDSUIECOLRAM. Duitsche bemanning aan boord? i Nieuwe verklaring van den Amerikaanschen minister Huil. United Press meldt uit Moskou: Voor de radio te Moskog is een communiqué van de Russische regeering voorgelezen, waarin gezegd wordt, dat „na een inspectie van de j de "régZls van de "Achtste Haagsche lading van de „City of Flint” was besloten V_J,iniw InanliQoimr. Znn- om het schip vry te laten, met de verplich- I ting dat het dadelyk de haven van Moer- mansk zou verlaten.” Het Russische communiqué maakt, vol gens United Press, niet duidelyk of zich an boord van het schip een Duitsche dan we een Amerikaansche bemanning bevindt. Y€r<i bekend gemaakt, of het «hip de lading nog aan boord heeft en on eer welke vlag of het vaart. °matieke krin»en in de Russische noofdstad zyn van mening, dat het schip s overgedragen aan de Duitsche prijsbe- manning. United Pret Hykefls Duitsche conferentie van 1907 van toepassing. Zoo wel Sovjet-iRusland als de Vereenigde Sta ten hebben deze regels aanvaard. i Bij deze internationale overeenkomst is nadrukkelyk bepaald, dat prys verklaarde schepen, indien zij averij hebben, het recht hebben een neutrale haven binnén te loo- pen. Zy mogen daar blijven tot de schade is hersteld. Of het in beslagnemen door de Duitsche oorlogsschepen rechtmatig is geschied, moet steeds door het Duitsche Prysgerechtshof worden onderzocht. Indien de belanghebben de partyen een klacht wenschen aanhangig te maken over het in beslag nemen van schip of lading, kunnen zy daartoe de wet- telyk voorgeschreven procedure volgen. 1 Slechts het Duitsche Prys-Gerechtshof kan een dergelyke klacht in behandeling nemen. De voorgaande opmerkingen toonen, al dus de officieele Duitsche mededeeling, op ondubbelzinnige wijze, dat het prysverkla- - ren van en het opbrengen naar een neutrale schip (bedoeld wordt hier de „City haven door de pry'sbemaning van de „City 1 q{ pj^,, pechtmatig is geweest, daar de averij onweerlegbaar is vastgesteld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1