J ACONITUM M hllTSSMiBBilK tl Ui Antoon Dessing leze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. Japonnen! LJWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GÖMa EN OMSTREKEN ABDIJSIROOP SIEUWS It blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. Neutraliteit als taak. r No. 20156 in Uw haard Is ook goud waard. 1 i PRIMA AHTHRACIET Bahlmonn Kantoor: Oosthaven 24 Telef2404. Vischfesttfn temidden van Veluwsche herfstpracht. Karpervangst op het Nationale Park de Hooge Veluwe. Brieven uit de Hofstad. Zaterdag 28 October 1939 78e Jaargang - - CHT.’MOVRDRECHT, moercapellk, agfoDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Thans versterkt door Codeïne i’ BOSKOOP, GOUDERAIL* HAAST REUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, R,EEUWTJKr SCHOONHOVEN, STOLWL S>e Rameal zorgt S^orgt gij it nummer bestaat uit twee bladen. Tot de grootste maten. Ook in Ochtendjaponnen IJSSEL. I, o«ost«* Een enorme keuze en. opvallend voofdeelig! in Wol, Zijde, Yersey, Chiffon enz. 9 waren de sverpleglrig batig saldo inkomgten ieelig saldo r. Boere en Schep en t 24 jaar, ast 20 jaar. echtg. van wedn. van verleden D. itsbezltters. de parochie en gemaakt I kunst kwamen genieten in dit brand punt van toerisme in hetf hart van Ne derland, zijn er nog maar eenlge tien tallen overgebleven. Men had juist gehoopt dit jaar een be- ikryk, waar in contingent moeten wor- het vervoer evenwel nog jesteed wor- jverige prtf- pond, paling en spit* 10 zonders, dat in de toekomst een centrum voor allerlei belangrijke onderzoekingen belooft te worden. Men is met een diep gaand onderzoek naar de zoo gevreesde dennenbladwesp bezig. Van dit insect wordt ook op de Veluwe zeer groote schade ondervonden. Geheele dennen- bosschen dreigen vernietigd te worden, of zijn reeds voor een groot deel waarde loos geworden, zoodat de bestrijding van dit insect zeer belangrijk is. Het is dus te hopen, dat het onderzoek die resul taten heeft, die men er van verwaèht. zal in het .•uln de na- iouden van [ruis. :ening over benoeming edenden B. In ’t Hout; j door de idag”; uit- elen. ONZE GOUDA 15 regels 1—kregels bijslag op <L_ INGEZONDEN vo Gei en. eeft zy'n be- iteraad aan- aarten. zijn ver- tide dagen: an 1 tot 60, 163, Maan- 125, Dlns- 210, Woens- 131. De uit- 5 uur. den polder houden ver- gelegen in ekveld, wer kt perceelen sultaat was: erendam tot 66.per- lam tot Gra- oor f 6b. veg, pachter el TV Ring- M. Baars, de Vos voor van J. Plak pachter A. VI Hoogen- H.A., pach- al VII Ring- t 2.14 H.A., 335.pcr- lelwug groot voor 130. tegen hoest, griep^Xjg Flacon 90 et., f 1.50. f 2.40. Eeniae der 20 geneeskr.. kruiden ®8r. reik tot het t voor aan- den Nieuw- imaakt. De die geheele oten. r Reeuwyk, ing van don eidingbuizen innen over» voorgenomen ng voor het Een oud middel in nieuwe samenstelling MDH. De mislukking van jde Nationals film. De mislukking van de grootsch opgezette nationale film van 1938 heeft geen al te groote verbazing gewekt. Ondanks den op hef, die er van gemaakt is en de reclame die in dag- en weekbladen werd gelanceerd, heeft het publiek er geen behagen in ge vonden. Het is geweest zooals velen onmid- dellijk hebben gevreesd: de film was niet boeiend, niet overweldigend doch slechts van een oud-Hollandsche gemoedelijkheid, die wel even aangenaam aandoet maar geen bestelauto, luizen, den -Gouda af- irkerk a. d. z.g. Zwarte der linksaf vrij groote to, bestuurd achter de ding eerst- ide dat de tide, om af aanrijding r niet, door personen- tt, waar de bestuurder sel af; de aanzienlijk. gooit. De botergele schubben glanzen dan van honderden karpers en ’t staart- geklap maakt een Jyplsch eentonig ge luid. Vaak gebeurt het in den zomer, dat de karpers langs den muur bij de voe- derplek vele lagen dik op elkaar liggen; de bovenste door hun soortgenooten vèr boven den waterspiegel geduwd. 60Iim COANT. De opzet van den inhoud was al aan stonds vrij protserig; het werd een revue van bekende gebeurtenissen. De uitvoering was nergens buitengewoon; het ging alles volgens een oud recept. 'Wanneer we in één woord wilden karakteriseeren wat ’t meest opvallend was, dan zouden wij het geheel dilettantisch willen noemen. Dat woord heeft in den loop der tijden een niet-aange- namen klank gekregen en beteekent meestal niet veel beters dan wat wij typisch noemen is de wapenen tegen deze mogendheid op t nemen. In de dubbelheid van deze houding ligt het kwaad. Het is met het oog hierop, dat onze overheid haar burgers aanmaant echte neutraliteit te leeren betrachten. Wanneer dit nu niet wil zeggen zich van elk party kiezen te onthouden, dan betee kent het wel: dat elke heftigheid en onbe- redeneerdheid by het oordeel moeten ont breken. In de opvoeding van zichzelf en an deren tot zulk een breede visie ligt een groote zegen. Dan verliest de term „neu traliteit” zijn negatieven en leegen inhoud en krijgt hij een nobele, levenswekkende tendentie. Want er zijn weinig dingen, die den geest zoo verruimen en de ziel verrij ken, als het streven een ander recht te la ten wedervaren. In discussie over persoon lijke quaesties merkt men dik vVij Is noe de een den ander wat verwijt, dat hy zelf ook heeft begaan, maar hoe hy, er op attent gemaakt, repliceert: „ja, maar dat 's heel iets anders”. En inderdaad is dit ook zoo Nooit zyn twee concrete gebeurtenissen ge lijk; er is alty'd ook een essentieel verschil. Maar dit wil niét zeggen, dat in het groot gezien en op den. afstand, die eerst de rustige kyk waarborgt, er geen echte ge lijkenis zou wezen! Wie dit begrijpt, leert tegelijk inzien, dat een dergelijke houding ook mogelijk te bij het beoordeelen niet van persoonlijke gebeurtenissen maar van de da<|pn der staatslieden. By diseases hier over komen dezelfde wendingen; men zal steêvast by het noemen van een fout in de tegenpartij als repliek vernemen; „ja, maar dat is heel iets anders”. Welnu, laten wij ue relativiteit van alle dingen inzien, en be denken, hoe de <£Me volkswyshei leert, dat als er twee kijven, beide hobben. Een zekere humor, die on maakt, en leert beseffen, hoezee^ kanten gezondigd wordt, maaVt ‘i. i de helden jA met de jjJarvan wij le Toen de regen ophield. Zoolang het gisteren regende en de wolken in rafelige flarden »van grauwig grijs door het luchtruim joegen, viel de vangst tegen. Toen in den middag het weer wat op klaarde en zelfs vlekken metaalachtig blauw de sombere vlakheid van de lucht kwamen verbreken, werd de vangst goed. Een van de hoofdtrekken leverde de ver wachte groote bult ^n het nog flink aan tal menschen, dat ondanks het minder goede weer, dit evenement niet wilde missen, kon het hart ophalen. Natuurlijk waren de grootste exemplaren favoriet; het gewlchj te schatten Is uiteraard voor buitenstaanders moeilijk, maar er waren er, die ver boven de tien pond, uitkwa men. visch wordt uit het net in het glad- rankele bootje geschept en dan gaat lïe aHJmoplossende werking der oude kruiden en hoestbedwlngenae Hoestsiroop De beproefde Abdijsi roop zal ook Uw borstbenauwdheden kunnen verlichten, ook voor U de vastzittende en prikkelende slüm losmaken. Uw afmattende hoest- buten, evengoed als t kriebel hoestje in den nacht stoppen. Volg de raad Neem bij ’t minste kuchje AKKERs Abdijsiroop die U snel zal helpen. AKKER 'S verdikte d. van W. nella, d. van ins. Ma- want. 3> j. en J. Thesingh, ede, 26 j. n< M. Jongc- AB6NNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de worging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureaui MARKT 31, GOUDA. U onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. iterc. 2745 Postrekening 4840t. d^>wankele bootje geschept en dan gaat men met rappe handen de bult selectee- ren. Met een flinke plons schieten de ge lukkigen weer hun natte element in: goedgekeurd!... en zij kunnen weer een jaar lang rustig en ongestoord naar het brood happen dat de parkbezoekers in hun domein believen te werpen... Boven dit dwarrelig rumoer van mensch en karper stak ernstig en stil de monumentale toren van Bcrlage’s schep ping: het jachtslot Sint Hubertus. Voor de dikke muren, waartegen het water kabbelde sprong een eenzame karper, die den dans ontsnapt was en misschien even poolshoogte wilde nemen, waar zijn kameraden bleven... Tijdsomstandigheden merkbaar- Nu wij voor deze gelegenheid de Hooge Veluwe bezochten, hebben wij tevens een typisch gevolg van de bijzondere tijds omstandigheden (benzlneverbod) kun nen constateeren. Het bezoek aan het Nationale Park is tot een minimum ge daald. Van de duizenden, die anders van het dierenleven, de natuurpracht en de Irunct tnataman cenieten in dit hrand- u. de Lange De Zwaan” :t woonhuis e Kerklaan Nieuwland. 29oaen M. de'Vlt fnE veelkleurige vlammen der herfsttln- U ten maken dezer dagen van de Veluwe een fonkelend festijn. “Nadat het paars der heide langzaam weggestorven is on der de machtige klanken van de bron- stende edelherten, zijn nu de zandver stuivingen en heidevelden omzoomd door looihoutgarneeringen, die in kleuren de fantasie van den kunstschilder over treffen. De omlijsting van den vijver bij het jachtslot Sint Hubertus op Nederland’s Nationale Park geeft zulk een impressie van bonte, boeiende tintepi het goy£ en gevlam-rood der eiken, de bronzen vaal heid van de beuken, met hier en daar het frêle goud-geel der berken, overgaan de in de hel-gele scheuten van de vlier, terwijl de prunus in de meeste gevallen nog haar gewone kleur draagt, die nu juist opvalt. De zachte pracht van de blauwsparren en het diepe groen der fijn-sparren en de Douglas vormen de overgang tusschen de fleurige herfst schoonheid en den melancholleken ach tergrond van machtige forsche dennen. Voor deze patuurcompositie van indruk wekkende bekoring en variatie, die het oog steeds weer boeit, slingert zich een frissche, gladde rand vaji gras, als een strakke band om het donkere, kabbelen de water van den vijver. In de zwarte diepten van deze ultgastrekte plas scho len de karpers In trage luiheid samen en alleen bij de vocderplekken springen en worstelen ze vitaal, glibberig en on vermoeibaar om de broodkorsten tp be machtigen, die het publiek naar beneden - De visschen slijten hier dus een vrij kalm bestaan, maar eenmaal per jaar komt deze karpersamenleving in beroe- i ring, dan glijden er grauwe weefsels door het water en vangen langzaam maar zeker alles wat zwemt binnen de mazen. Met de zegen worden dan breede banen van den vijver afgezet en men krijgt vele ponden visch aan den kant, wanneer deze netten met een breede boog tot een cirkel getrokkei» worden, die steeds kleiner en nauwer wordt. De slotapothese geeft een spartelend en levendig geheel: talrijke karpers, groot en klein, zijn in eenlge vierkante meters' net verzameld en in dit stadium kunnen de vakmensclïen hun noodzakelijk werk verrichten. Een overdaad aan visch is ook niet goed en daarom is deze vissche- rij eigenlijk opgezet; bovendien vormt zij een aardige attractie. Een groot deel vap de vangst gaat weer in den vijver terug, een klein gedeelte goede teeltvlsch is voor andere vijvers in den lande be stemd en de karpers, die gerust gemist kunnen worden zullen niet meer het voedsel uit menschenhand ontvangen, maar door hun „broodheeren” op de meest smakelijke wijze geconsumeerd worden. Deze voor den vischstand ver der „hopelooze” individuen vinden bifc het publiek dat van het visschen op de Hooge Veluwe leder jaar getuige is, groo te belangstelling. Er is bijna niemand, onder de toeschouwers, die na afloop de poorten van het nationale park niet uit gaat zonder een vetten karper in een schoon papiertje gepakt onder den arm. ■JET schijnt zoo eenvoudig: ons land blijft buiten den oorlog, .midat het bij gieen ■er partijen zich voegen kan, maar ieder ■ïederlander is als enkeling vrij om te den ken, wat hü wil. Zoo is het ook op het perste gezicht. Wanneer wU dan echter dmr ■e regeering en door onze Koningin worden ■ermaand onj waarlijk neutraal te zijn, dan ■lyikt het toch wel, dat hier meer achter Steekt. Want wat wil dat zeggen: echte ■eutraliteit Beteekent het, dat ieder Ne derlander nu moet ophouden over de dingen ■uiten zyn land een oordeel te bezitter of ■Ithans dit uit te spreken? Het zou, zelfa ■1 schreef men dit voor, niets baten: men ■ou even goed een rivier in haar loop kun ■en stuiten. Niemand onzer kan laten over ■en oorlog na te denken, met belangstelling ■en stry’d in zyn dramatische keerpunten Bs volgen en het rhytme der gebeurtenissen jbiede te beleven. En evenals reeds bij een ■ewone voetbalmatch geen mensch onbewo- ■en kan hlyven, maar partjj kiest en alleen Bp die wijze in staat is er zijn aandacht btf Re houden, omdat hij, als volkomen buiten- Btaander het spel niet kan volgen; en zoo- Bls ook elk tooneelstuk ons daarom boeit, Bmdat er bepaalde personen In zy’n, piet ■rie wij ons vereenzelvigen, en Iwjderen, die Brij als onze persooniyke tegen st an«er4 voe den, zooals zij het ook zyn van ■p het tooneel, zoo gaat het o^ d^cote historische ^rsfeling/yi Betuigen zijn. Het gaat bo^Rle mensche- ■ijke kracht om te vergen, dat Iemand zt’ Bart er van af ^ou trekken en een sooiy Biiverschilligheid zou aankweeken, voor het- ■een in het centrum van zyn leven staat. Dat kan dus nimmer de bedoeling van Bat koninkiyk woord zyn. Ieder onzer moge Barty kiezen van zijn inzicht en overtuiging, ‘-liet is niet alleen ons recht, het is ook Bnze plicht. Want enkel op die wijze betoo- ■en wy onsAurgers van het vtye Neder land, zonen van het volk, dat uit de worste- - ling om zichzelf te wezen, en niets dan dat, Igeboren is. Maar wat wel bedoeld is, is di* fat by dit party-zyn maat gehouden wordt en alle felheid en - benepenheid vermeden ^rorden. In dien ig neutraliteit voör ops -gallen een taak. We€t’ Wat 6r 8eschie~t, indien men voor een bepaalde zaak interesseert: «I het andere komt dan op het tweede plan Be staan. Meer nog, men heeft slecht8 Bn oog voor hetgeen met dat ééne strookt ren alles, wat er tegen pleit, elk feit, dot geen ander oordeel zou kunnen opdringen, ziet men over het hoofd, bestóét eenvou- Edig niet. Dit is wat men met een term uit de psychologie „bewustzynsvernauwing” toomt,-Op zichzelf kan zulk een vernau- *^ing van het bpwustz^jn nuttig en redélyk wezen. Wie zich voop een examen prepa reert, of de zorg heeft voor een ernstige zieke, of een taak heeft te verrichten, die Fgeen uitstel kan lyden, doet goed zich aldus lift concentreeren en de natuur in haar won- tderiyk-schoone wetmatigheid zorgt er dan fvoor, dat alles wat af kan leiden van dat lééne niet tot het bewustzyn doordringt, i Zulk soort vernauwing is £oed en maakt den mensch sterk op de critieke momenten van zy*n leven. Anders echter is het gesteld met dit ver- Bchijnsel, wanneer het zich jegens anderen voordoet en permanent onze houding be paalt, zonder dat onze taak er, mede ge diend is. Dit is bij den huidigen’oorlog het geval. Men oordeelt" dan heftig over de te genpartij en doet dit dagielyks en zonder ophouden, terwijl men tegeiyk niet bereid on 4 jhuld ruimer aan alle ook ons figen leven zooveel helderder e» rijker. Hec wegdoen van heftig oordeelen, het ziqji richten tot het menschelyke/n zy’n volheid, zoodat meh hej^aok in den tegenstander kan erkenneljfis de opvofeding tot ware neutraliteit. Dan blyft men even warm zaak voorstaan, die men nu eenmaal als de raak van het recht heeft leeren zien. Maar men geeft er zich rekenschap van, dat er nog een andere weg is om de menschelyke dingen te benaderen, die welke Paulus ge doelde, toen hy zeide: „en ik wijs u en weg, die nog voortreffelyker is”. Het zyn de woorden waarmede hy zyn lofljed op ae liefde inleidt. zoekersaantal boven de honderdduizend I diep effect heeft, te kunnen notceren, maar de oorlog heeft aan dez^ illusie een eind gemaakt. Biologisch laboratorium. Dat men op het Nationale Park de Hooge Veluwe steeds actief blijft en dat de waarde va» dit natuurreservaat tel kens weer duidelijker blijkt, staat vast. Nu heeft men een biologisch laborato rium gesticht, waarvan de .inrichting door particuliere zijde werd geschonken. Dit laboratorium Is In zijn genre Iets bij- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): fl.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: elke regel meer 0.80, Advertentiën in het Zatordagnummer M dén prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regab ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.51. Op de voorpagina M hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusachenkomat van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. y bronchitis, asthma 4.20. Alom verkrijgbaar Hanvangt (OPGERICHT IN 1857) levensreis aanvan^t SPAART bü de OOSTHAVEN 12 voor watervoorraad, vóór de woestijnreis tijdig vóór de Uwer kinderen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1