Bah/ê de Lelie en Klaver 4 HOLLANDHUIS 29. 1 "■i'r1""-"'*' mann GROOTE LOTERIJ awfmë'r,oBt het hoow i a.~- Raleigh Rijwiel Jac, Straver nette magazijnbediende LEERLINGEN GRIJPT UW KANS en koopt nog heden Rundveestapel dient op peil te blijven. WEKUWiEVER-GAlOP Aller oogen gericht op de jongens van de nieuwe lichting. Schoten in Mandsjoérije. BESCHUIT* ONTBIJTKOEK- TOAST- KOEKJES HELPT onze onafhankelijkheid HANDHAVEN! Lucht Verdediqinqs Fonds Instituut Het Tandheelk. HOLLANDIA VERPLAATST naar Markt, Café De Beurs. E. SUUR - Makelaar PHIMELINE 1 LANGERAAR's Drogisterij Wanneer U geen Benzine meer hebt Weth. Ventewegy Tel. 2093. y nit w-fi Kinderkleedingatelier, Roozendaal 13, Gouda. Verplaatst MODEVAKSCHOOL naar KARNEMELKSLOOT 36. Mej. K. DE JONG, Gedipl. Leerares. f it utedopva&bnd goed&oop fiij-. NIET ALLEEN IN VOORRAAD PRACHT NIEUWE JAPONNENWOL DE LELIE, KLAVER 4, Mej. v. d. HEUVEL Prils per lot fl. O.GO T rekking 30 November avs. onbeholpen. Er zat indeze film nietg ge niaals, niets virtuoos, het was alles aardig en soms handig, ïyaar daarmee waa het uit. En die aardigheid kost de Staatskas nu dertig mille, waarmede maar een vierde deel van het tekort wordt gedekt. Het is te ho pen, dat de overheid zich niet meer op dit gladde pad gaat wagen, tenzij er meer waarborgen worden gegeven voor een goe den opzet. Het is jammer van de dertig mille; men had er als herinnering aan het jubileum der Koningin wel wat anders voor kunnen geven dan dit beweegbare prenten boek zonder behoorlijken inhoud. Een na tionaal gedenkboek zou heel wat meer te verkiezen zijn geweest. Maar voor zoo iets krygt men hier nooit steun, omdat men doodsbenauwd is voor de tegenstellingen op allerlei geestelijk gebied, die als even zoo vele heilige huisjes ontzien moeten borden. Het toch altyd al kleine afzetgebied in ons land wordt aanstonds versnipperd door al die tegenstellingen en houdt vaak grop- tere opzetten tegen omdat men van te vo ren reeds weet, dat zij op een te kleinen afzet zullen mislukken. Om nog eens op het dilettantisme terug te komen^^is in een groote stad een niet te' onderslepen kwaad. Zoolang het alleen maar een vermaak is voor eigen kring, is het niet onaardig, maar het ongeluk is dat bijna alle dilettanten op den duur in het openbaar willen verschijnen om «daar van hun talenten blijk te geven. We zijn alle op onzep tijd wel een8 dilettant, omdat wij naast ons eigenlijk beroep bevrediging voor het overcompleet van onze geestelijke en physieke capaciteit zoeken op een ander ge bied dan dat van ons beroep. Een heel en kelen gelukt het wel eens het vèr te bren gen op zoo'n ander gebied, maar de meesten komen nieft boven het middelmatige uit. Het is dan niet anders dan ontspanning en ver maak en zoolang het niet verder gaat is het zelfs heel goed te noemen. Het eigen aardige is meestal dat de dilettant naar iets „hoogs", iets gewichtigs streeft. Het was vooral de Kunst, die aantrekt. Muziek, tooneel, schilderen zijn de meest geliefkoosde idealen van de dilettanten. Daar zit eer en roem in te behalen wan neer het publiek het mooi vindt. Helaas beschikt het publiek niet over de capaci teit tot oordeelsvorming en ziet het als re gel het verschil tusschen middelmatig en goed niet. Slechts voor een zeer klein ge deelte is het mogelyk dit onderscheid vast te stellen. Nog altyd wordt het dilettantisme sterk beoefend en steeds weer komt het op de openbare markt, waar het maar al te vaak het ware en goede afbreuk doet. Hoe is er gestreden en wordt er nog gestreden tegen de dilettanten-orkestjes, die telkens weer de beroeps-artisten afbreuk doen? Hoe tracht men het publiek te bewegen geen volkomen waardelooze schilderstukken te koopen die in een pompeusen lijst voor en- kale guldens worden geleverd. Eetwaren mag men niet vervalschen, maar lorrenrom- mel op geestelijk gebied wordt nog maar al ifce grof verkocht! Met is dikwijls afgrijselijk wat er in ge goede huizen als wandversiering te aan schouwen valt! En de drukkunst heeft op dit gebied ook heel wat op haar geweten, doordat zij de afschuwelijkste platen op de markt bracht, die voor altijd smaakbeder- vend zijn. Men zegt, dat het dilettantisme hevig is gaan ontwikkelen doordat de specialiseering in de beroepen toeneemt, waardoor het verlangen naar werk-variatie is -toegeno men, die men buiten zyn beroep gaat zoe ken èn in de tweede plaats, dat de verkor ting van den arbeidsduur zooveel vrijen tijd bracht dat men die lust kon botvieren. Er is hier ter stede onlangs een tentoonstel ling gehouden van arbeid in vry*en tyd ge maakt, een echte dilettanten-tentoonstel ling en daarop bleek hoe de groote kunst in alle variaties hét meest geliefd is. Slechts heel weinig kan als van eenige waarde worden aangemerkt; het overgroote deel toonde een gemis aan scholing en er varing en was dus typisch dilettantisch Maar de "makers ervan zagen dit vermoe delijk niet alle in en dat is de oorzaak van hun verschijning op de openbare markt, waar ze allicht hobpten eendg pecunair voordeel te behalen met hun gewrochten. Het is heel braaf dat men zijn vrijen tijd tracht te vullen met eenige liefhebberij, Instemming met de maatregelen tot distributie. Verschenen zijn het Voorloopig Ver slag van de Tweede Kamer over het hoofdstuk Economische Zaken der Rij ks- begrooting voor 1940 van het Voorloopig Verslag over de begrooting van 't Land- bouw-Crisisfonds voor 1940. Het stemde velen leden tot voldoening, dat ministerr Steenberghe wederom met de leiding van het Departement van Economische Zaken is belast. Eenige leden gaven te kennen, dat zij met het wederoptreden van dezen minister in het geheel niet ingenomen waren. Weer an dere leden, die groote waardeering voor de bekwaamheid van dezen bewindsman hadden, betreurden toch, dat hij op nieuw ook de behartiging van de land bouwbelangen op zich heeft genomen. -Het was vöpr deze leden een groote te leurstelling, dat de wensch van alle land bouworganisaties, om weer in het bezit van een eigen Departement van Land bouw te geraken met een deskundigen minister aan het hoofd, ook thans niet in vervulling is gegaan. Tegen dit betoog werd aangevoerd, dat het juist in een tijd als den onzen een groot voordeel is, wanneer de economische belangen in een hand zijn. Van verschillende zijden verklaarde men, ondanks alltf waar deer ing voor het geen de regeering heeft gedaan, te be treuren, dat zij blijkbaar toch nog door het uitbreken van den oorlog is verrast. Hierop wijzen, naar men meende, met name de onvoldoende voorraden aan noodzakelijke grondstoffen en verbruiks- goederen, waardoor aanstonds stagnatie en prijsstijgingen zijn ontstaan. Men wees op het tekort aan suiker, leder, metalen, katoen, garens, benzine en in het* bijzonder veevoeder. Ten aanzien van in- en uitvoer Sverd opgemerkt, dat de regeering blijkbaar alle regelingen op dit gebied onder haar directe bemoeiingen wenscht te nemen en te houden. Hier zal düs een princi pieel verschil bestaan met hetgeen gold in den vorigen oorlog, toen de voorzie ningen op dit terrein grootendeels in handen waren van de particuliere licha men N.O.T. en N.Ü.M. Gaarne zou men zien, dat de regeering uiteenzet, waarafn zij thans een anderen weg wil bewandelen dan destijds gevolgd werd, naar veler meening bood de vroe gere werkwijze in verschillende opzich ten groote voordeelen. Met betrekking tot den invoer betoog den verscheidene leden, dat toepassing van de Invoernoodwet 1939 niet tot on- noodige centralisatie dient te leiden. Slechts indien het onvermijdelijk ls, tre de de overheid zelf als importeur op. Met betrekking tot de bodemproductie werd de vraag gesteld, of de regeering wellicht van plan ls het scheuren van weiland dwingend voor te schrijven ten einde den akkerbouw te bevorderen. Verscheidene leden vestigden er de aandacht op, dat het werkverruimings- bedrijf ln belangrijke mate zal kunnen bijdrageiVtfoowel tot verhooging van de agrarische productie als tot bevordering van de industrialisatie. Inpoldering, ontginning van woeste gronden, bodemverbetering en ruilverka veling zullen, zoo meenden vele leden, met nog meer kracht dan tot dusverre moeten worden voortgezet. Verscheidene leden achtten het vooral noodig den rundveestapel op peil te hou den. Daarentegen zullen, indien een te kort aan veevoeder mocht blijven be staan, de varkens- en de pluimveehou derij ongetwijfeld moeten worden inge krompen. maar het moét voor eigen genoegen blijven en niet gaan concurreeren. Zeker ligt het niet op den weg der overheid dit optreden te steunenden zy had dan ook by haar steun- verleeming aan de z.g. nationale film wel als voorwaarde mogen stellen, dat geen amateurs de plaats gouden ii beroepsartisten, gelyk Vj de si van deze film maar al Me veel is Voor de goedkoopte natuurlijk, maar ook hier heeft de zuinigheid weer Voorts verzochten verscheidene leden de regeering dringend niet te trachten een eventueel noodlge inkrimping van cultures te bereiken door vèrmindering van steunuitkeeringen of verlaging van prijzen. Met de van Rijkswege genomen distri butiemaatregelen kon men zich over het algemeen vereanigen. Prijsopdrijving. Ook voor het beleid der Regeering op het gebied ter voofltoming van prijsop drijving verklaarden zeer vele leden waardeering te koesteren. Onderscheid zal moeten worden ge maakt, zoo meende men, tusschen prijs stijging en prijsopdrijving. Prijsstijging ls ln tal van gevallen onvermijdelijk. Vele leden wijdden afzonderlijke be schouwingen aan het prijspeil der land bouwproducten. Met de regeeringspoli- tiek op dit punt konden zij zich n.l. zeer slecht vereenlg^en laar c 'an verschillende zijden werd ook dit laar de aandacht gevestigd op den on- gunstigen toestand van den midden stand, vooral voor de gemobiliseerden werden speciale maatregelen bepleit ten einde hen in staat te stellen hun zaken in stand te houden en in het bijzonder hun hypothecaire verplichtingen na te komen. en, u zult 's morgeftte uit bed springen, gereed om bergen te verzetten. Ingewanden doen om van lever-gal oi voed»el niet. bet t Een goede, zij het dan dure les! HAGENAAR. gal ln deze t teert uw voedbal niet, het bederft. U roeit li opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam 1 a vergiftigd, a voelt beroerd en ellendig, ziet alles zwart. De meeste laxeermiddelen zijn slechts lap- middelen. U moet CARTER'S LEVER-PIL LETJES nemen orti deze liter lever-gal vrU te doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on overtroffen om de lever-gal te doen vloeien. Elscht Carter's Lever-Pilletjes by apothekers •n drogisten, f. p.76- BROEDSEIZOEN 1939. Plaats Bisdom van Vliet te Haastrecht. Er zullen misschien maar weinig lezers zyn, die zich de stukjes uit dit blad herin neren over.de vogelcultuur, welke in de ja ren 192W27 door de Goudsche Ornitolo- gische Club „Hirundo" in het park van bo vengenoemde Stichting ter hand genomen werd. Na ruim tien jaren verwaarloozing kon dit werk in 1939 worden voortgezet. De bedoeling is nu, om een korte uiteen zetting te geven over het doel en de werk wijze van de vogelcultuur. Zooals ieder wel zal begrijpen zijn de vo gels voor den mensch onmisbaar en is het belang de vogelstand op peil te hou den en zoo mogelijk te vermeerderen. Het park in Haastrecht is een terrein dat hiervoor uitstellend geschikt is. Er werden een twintigtal nestkastjes geplaatst, die echter alle onbewoond bleven. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat het hoüt nog te nieuw was. We hopen hiermee komend seizoen meer resultaat te he hebben. Wat de vrye nesten aangaat, moet in tegenstelling met 1926—'27 worden opge merkt, dat een groot aantal nesten door menschen werd uitgehaald. (Onder vrye nesten wordt verstaan, die nesten die niet in een kast zyn gebouwd.) Zoo kon de tuin- fluiter geen enkel legsel uitbroeden. En ook veel- houtduivenne&ten gingen verloren. Van deze 'laatste soort vonden we 21 leg- sels met 39 eieren. Hiervan vlogen uit 12 jongen, waarvan er maar twee geringd werden. De overige legsels werden óf uit gehaald óf verlaten. Ook werden nesten uit gehaald door menschen. Een nest in 'n kas tanjeboom, dat op twee meter hoogte zat, was eenige dagen later leeg, terwijl alles er op wees dat dit menschenwerk was. Ook stonden we voor vele raadselen: in een kas tanjeboom in de voortuin vonden we 13 Mei een nest met één ei. By de volgende con trole was dit verdwenen. Op 10 Juli nag in hetzelfde nest weer een ei, dat evenals het vorige de week er na verdwenen was. 12 Augustus werd in dezelfde boom een ander nest gevonden, ditmaal met 3 eieren, dat ook uitgehaald werd. Daar deze boom zeer gemakkelijk te beklimmen is, zuilen de nes ten wel door jongens uitgehaald zyn. 8 Juli vonden we een nest met twee eie ren. Vyf weken later, toen we nog eens con troleerden, vloog de oude d|üif er af en bleek dat ze had zitten broedenfop de geraamten van haar doode jongen. Het kwaad van het nesten uithalen kon onmogelyk vermeden worden, daar het meestal op Zondag gedaan weru en dus de tuinman niet aanwezig was. Er kan toch niet geëischt worden dat die man den hee- ,len Zondag op wacht staat. Het eenige mid del zou zy"n om de leeftijdsgrens om het park te mogen betreden, wat hooger te stellen. Het resultaat met de spreeuw was beter. Van deze soort vonden we 5 bereikbare nestéh met 21 eieren, waaruit 12 geringde en 8 ongeringde uitvlogen. Ook vonden we dit jaar een nest van de torenvalk, waarvan 4 geringde jongen uit vlogen. Er zyn nog altyd menschen, die de torenvalk verwarren met de „beruchte" sperwer. Het verschil is anders groot: le. Het verschil in veerenkleed, wat nu niet direct in de vlucht te zien is en dus minder opvallend is. 2e. Het verschil in jachtwyze. De toren valk zal nooit in razende vaart achter een vogel aanjagen, zooals de sperwer, maar hy „bidt", d.w.z. hij staat vleugelwiekend bo ven het land en zakt, wanneer hy een prooi ziet, met schokken naar beneden om, wan neer hij een paar meter boven den grond is neer te ploffen. 3e. Het verschil in voorkomen. De sper wer komt in onze streken Ulleen in den winter voor, terwyl de torenvalk 's zomers en '■winters gezien wordt. Aé. Het verschil in viiégbeeld en vlie gen. De. sperwer vliegt n*et vry snelde sla gen en houdt dan de vleugel stil en zweeft een eindje, om dan weer te slaan. Dit doet de torenvalk niet, die slaat aan één stuk door. De sperwer heeft verder een breedere, by na stompere vleugel dan de torenvalk. Als verdere broedvogeis konden we dit jaar noteeren: zwarte kraai, ekster, merel, zanglijster, groote lyster, koolmees, tjif tjaf, winterkoninkje en grauwe vliegenvan ger. Eén van de belangrijkste aanwinsten is wel de groote lyster. Deze vogel lykt veel op de zanglijster, maar is aanmerkelijk grooter. Ook zijn neat en zijn zang ver schillen veel van die van de zanglijster. Het voorkomen van deze vogel in onze streken moeten we wel zeer waardeeren, omdat het nu niet bepaald een alledaag- sche verschijning is. Een jaar of 20 geleden was deze soort zeldzaam te noemen en het is dan ook een mooie aanwinst voor het park. De groote bonte specht en de spotvogel komen ook geregeld in het park voor en zuilen er vermoedelijk ook wel broeden. Dit hebben we echter niet waar kunnen nemen. Na dit zeer beknopte overzicht over het vogelleven in Haastrecht eindigen wij in de hoop, dat in het komend jaar het aantal nesten nog zal toenemen en er ook van de nestkasten gebruik zal worden gemaakt. H. KLOMP. P. W. WARNDERS. De eerste ontvangst in de groote cantinezaal dienst" op een prik, het schietvoorschrift de j gas bescherming, den marachveiligheids- en dat geeft ons een veilig gevoel want op dezen dag werden wy, kaderJeden, leer. meesters, en daar vóór ons zitten onze toe- komstige leerlingen, die we straks als ge- militairen zullen (Van een gemobiliseerden verslaggever). J)E majoor klimt op het podium in de groote catinezaal, overziet zyn schare, en zegt dan: „Jongelui, vanaf dit moment staat ge onder de krijgstucht. Daar behoe ven jullie niet van te schrikken, het betee- kent alleen, dat je nu geen burger, maar militair geworden bent." Een ongewone aanblik vertoont onze can- tine op dezen eersten dag van de laatste week in October. De burgery schynt bezit van de zaak genomen te hebben, want aan alle tafeltjes overheerscht de burgerpet, en alleen hier en daar langs den wand ziet men wat sterren en strepen schemeren, ser geanten, vaandrigs, kapiteins en onze ma joor, allen tezamen zoo'n beetje de commis sie van ontvangst vormend voor de jeug dige recruten die vandaag'voor de eerste oefening onder de wapenen komen. En wy allen terwyl wy ons oog laten gaan over de schare van twintigjarigen, over mageren en dikken, brutalen en schuchteren, grappenmakers en hypochon ders, heertjes en petgoosers, stadsjongens en boertjes, wy bepeinzen: „Ja jongenr, daar sta je nu nog in je burgerkloffie, met je koffertje in de hand, en je piraatje in den mondhoek. Aanstonds is dat allemaal taboe. Dan gaan we militairen van jullie maken hetgeen overigens de meesten van jullie heelemaal geen kwaad zal doen. Want naast de militaire bekwaamheden gaan we jullie orde en netheid bijbrengen, tucht en discipline en we gaan de spieren wat leyiger maken." Typisch drie-kwart van de militairen, tfio thans in de cantine zich bevinden, zyn pas twee maanden ondeitde wapenen, na in ja ren geen dienst gedaan te hebben, maar toch voelen wy ons al weer oude rotten, in vergelijking metèdè groentjes, die onwennig om zich heen glifcen, en zich heelemaal niet ondanks het wereld air, dat velen zich op hun gemak wiélen,^ wijze en onverschillige aangemeten hebbfen. die twee maanden hebben wi.i dan ook volop gelegenheid giehad, ons weer in te werken in de militaire hiërarchische machinerie, we kennen onzen „inwendigen Men heeft jevenmin recht iemand^te ^wetsen met de tong als met het zwaard. FEUILLETON. Roman van NORBERT O AR AI Nadruk verboden. De gong bezielt v „Kleine mjan" Juffrouw „Kleine mShn" kwijt zich nlddellijk van haar opgedragen taak. Zij heeft Mlzu haar kamer gewezen, wel ke zij met drie andere geisha's moet dee- len. Daarna houdt zij een lange rede voering over de regels van het huis, waarvan onder geen erfkele voorwaarde mag worden afgeweken. En terwijl zij* spreekt, hoort menyher- haaldelijk de metalen klank van een gong. pe gong beveelt... Met zijn doffe, dreunende stem dwingt hij 's morgens de gefcha's zich van haar legerstede te verheffen; hij roept hen aan het middagmaal en hij verzamelt hen voor de danslessen. Eiken dag weer, precies op hetzelfde tijdstip, klinkt zijrt onweerstaanbaar gebiedende steip door het theehuis. Eerst als de avond valt, zwijgt hij uit eerbied voor tie verhevefi gasten, die dan In het geishahuis vertoeven. Want dan zijn zij het, die te bevelen hebben. Alles is zoo tot in de puntjes georga niseerd, dat de eigenares vanuit haar kamer het "bedrijf kan leiden, ook als het theehuis geheel door gasten bezet is. Juffisouw Yushima is verstandig ge noeg on? te weten, dat het 't beste is, wanneeiKzJd zoo weinig mogelijk te voor schijn KÖmt. Want Haar aanblik herin nert de gasten aan de eerwaarde ver tering, welke zij voor het verlaten van het theehuis hebben te betalen. En dat zou de stemming slechts nadeelig kun nen beïnvloeden. Men heeft Mlzu, rekening houdend met de vermoeiende reis, toegestaan zich onmiddellijk naar haar kamer te be geven om uit te rusten) Zij blijkt daar niet alleen te zijn, want een zekere juffrouw „Rose Schapen wolkje", die door een wesp ln haar wang is gestoken, moet rust houden. Van tijd tot tijd leglf zij natte compressen op de gezwollen wang. Met Intense belangstelling neemt Juf frouw „Rose Schapenwolkje" haar nieu we kamergenoote op Zij stelt tientallen vragen zonder een antwoora af te wach ten, ratelt gichelend aan een stuk door en verkeert, haar pijnlijke wang ten spijt, blijkbaar ln de beste stemming. Zij ls hier al acht aar, vertelt zij, lyaar eerst voor twee jaar is zij van het paviljoen der kleine medsjes in het groo te huis overgeplaatst. Van Juffrouw Yushima weet zij niets, dan goeds te vertellen. Het eten Is uit stekend, zij krijgen keurige toiletten en Juffrouw Yushima heeft er nlete op Dat alles zou Mizu zeer hoopvol in de ooren hebben geklonken, wanneer zij niet direct bij tapt binnentreden van haar kamer bemerkt had, dat het raam van dit kleine vertrek van tralies is voorzien. Mlzu antwoordt dan ook niet veel op alles, wat haar verteld wordt. Hoewel zij haar best doet zoo dapper mogelijk te zijn, kan zij niet voorkomen, dat de tranen haar over de wangen tegen, dat de gasten de geisha's met een of ander geschenk vereeren, zoodat zij .«in den loop vyn den tijd, wanneer zij zich bij de gasten wat bemind weten te maken, een aardig sommetje bijeen kun- t 1 Met 'n paar stappen ls juffrouw „Rose Schapenwolkje aan haar zijde. Zij houdt haar vinger op de lippen en wijst met het hoofd naar den papieren wand. Zij worden beluisterd. eens herhaalt zij thans luid het*» zij zopeven reeds verteld heeft, van nR goede eten, de mooie toiletten, de geschenken der gasten en van het prettige leven, dat een geisha in het theehuls van juffrouw Yushima te wachten staat. En dan beseft Mlzu voor het eerst welk een geweldige macht Juffrouw Yushima hier uitoefent. Geen enkele geisha waagt het tegen een ander over haar verdriet te spreken, over het leed, dat haar drukt, want over al zijn luisterende spionnen. Mizu zegt op luiden toon, dat zij ver moeid is en dat zij wil trachten te sla pen. Zij glipt in nachtklnomo, welke op afleve- Wij worden nu docenten!' Zyni we voor die taak berekend? „Abao. luut", decreert onze kapitein, „als je altyd maar bedenkt, dat jullie alles, en zy niets weten. Onderricht geven is voor 90% brj- taliteit en voor 10% kennis. Vergeet dat nooit!" Met opzet overdraft onze kap een beetje, want hy weet, dat hy daarmede den zwak keren broeders een hart onder den riem steekt. Maar nu -we, op dezen frisschen, herfsti- gen Maandagmorgen oog in oog staan met deze jeugdige burgers, die militair gaan worden, voelen wij plotseling hoe volkomen gelyk de kapitein heeft gehad; inderdaad, deze knapen weten niets, zy z(jn, wat hun krijgskundige studiën aanbelangt, analfabe ten zonder weerga, ze zeggen meneer te gen een sergeant-majoor, en overste tegir-n den kantine-baas, ze weten hoe kan het bestaan niet eens wat ze doen moeten als een korporaal „geef acht" commandeert, en ze zouden wellicht tegen de wereld slaan als ze vijf minuten looppas met het .gas masker in beschermingsstelling" moeste* doen. En hoe langer we die knaapjes gade slaan, hoe sneller ons zelfvertrouwen groeit. Het wordt ons met de minuut duidelijker: wij weten alles, zij weten niets! Nieuwe aanvoer in onze school. Onze adjudant heeft drukke dagen achter den rug, want hjj, de man van den „inwen- digen dienst", diende er voor te zorgen, dat figuurlijk en letterlijk hel» bedje van de nieuwelingen gespreid lag. Nou, zooiels kun je hem wel toevertrouwen, en dénk maar niet dof er iets vergeten isi Erf au staat hij dan tegenover zijn nieuwe discipelen, tachtig ln getal, en geeft ze een stortbad van wijze lessen: „Denkt er aan, mannon nm *pn mii* mor ure noch tend is het reveille.' En dan gaat het niet zóó, <jft moe- Zl] ziet hem nog op de kleine loods- een kussen voor haaj klaar ligt, strekt j ztl ziet hem nog op Een snelle blik zijwaarts op haar ka- - vende. mergenoote overtuigt haar, dat déze bit] is niet verder de voordeelen vaf het theehuis te behoeven te prijzen, want zij hurkt qu op een kussen, blijkbaar doodelijk vermoeid, met slap neerhan gende armen en gebogen rug. ZIJ vóelt pok nu Ischaro's blik nog on afgebroken op zich gericht. Ztl weet, dat hij evenzeer lijdt als zij en dat het haar plicht ls hem te helpen, zoolang hij nog slechts een kind ls. Maar de tijd zal voorbij gaan, hU zal Door hét kleine getraliede venster valt ZoZ^ZTv" ^2 een lichtende streep van den helderen sterrenhemel. Mizu slaat haar oogen op naar de Zij probeert aan haar ouders te om te vergeten, dat zij vrijwel alleen op de wereld staat. Van haar vader weet zij niet veel af. HU was gewoonlijk op reis en als hij thuis kwam, bleef hij meestal slechts een paar dagen. Wat hij eigenlijk deed, I vertelde hij nooit, mó.ar ajlen hadden zij j gevoeld, dat er'eens een dag zou komen, j waarop hij hen^oor goed zou verlaten... En Mlzu's moeder Zij was een knap- i pe, stille vrouw geweest. Hoewel zU altijd thuis was, wist men van haar even wei- nig af als,van haar fader. Ama, de oude gedièipstige, had Mizu eens toegefluisterd, dat haar meesteres 1 wegkwijnde, gelijk de ster- J maan, slechts uit verdriet over het feit, dat elke dag haar van haar n^an verwijderd?. Zoo zou het wel geweest zijn) En nu had Mlzu nog slechts één mensch, waar haar hart naar kon uit gaan. Iecharo. rlksja zal wachten om haar mee te ne men, ver van hier... Daily Mail, the 27 th Fabruary. Zonderlinge gebeurtenissen in een Geishahuis. door &r. Williams Qlenlster. (Reizend redacteur van de „Dally Mali"). Een groot aantal getuigen zal kunnen bevestigen, dat de hieronder beschreven gebeurtenissen zich Inderdaad hebben Laat lk beginnen met te vertellen, dat ook het officieele Japan meermalen fees telijkheden organiseert ln een theehuis. Het ls een, met de Japansche Bet>™L ken overeenstemmende eer. welke men voornamelijk vreemdelingen ven eenige beteekenis bewijst. (Wordt vervolgd)- mm der flriemaal aan de trap roept of Thomas er nóg niet "i' i». maar je springt meteen „It je wolletje, begrepen! Wssachen doer. we ln het waschiokaal, niet zoo'n beetje Mt de punt van de handdoek, maar flink kop onder de kraan, zoodat het water er af streelt. Dat is goed voor de herseu- tjefll" De adjudant is nooit heter op stoot dan wanneer hy het woord richt tot een schare van tachtig, honderd man. Zijn theorie over iKt gebruik van de WXÏ. hier helaas nie mer te geven ontlokt een geanimeerd gegrinnik aan het geamuseerd auditorium Zijn college inzake de cantine en de mili- re tehuizen laat aan duidelijkheid niets te wenschen. „En om tien uur vanavond, jon gelui, dan zijn jullie allemaa .weer op de tamer. Dan lig je óf onder de wol, óf je «taat gekleed voor het bed. Eu wie nog zit te kruisjassen, krijgt zijn eerste bon. Ont bood dat!" Tevoren heeft de kapitein reeds een kort doch krachtig woordje gesproken, en dan is het aantreden voor den eersten warmen maaltijd in de kazerne: raasdonders met gehakt, en karnemelksche pap toe! De koks hebben natuurlijk hun beste beentje voorge- ret, en de nieuwelingen, die rammelen van den honger vanwege de agitatie en de on gewoonte, zijn het er op dezen eersten dag al over eens, dat de menage geen reden tot klagen geeft. Wordt begunstiger van het LUCHTVERDEDIGINGSFONDS. Geeft eeD jaarlijksche bij drage op giro 320.000 van het Luchtverdedigingsfonds, t. n. v.d. Vereen, v. Nat. Veiligheid, den Haag, of schrijft aan het Gkntr. Prop. Comité, Heerengracht 78, Amsterdam. Wij vragen duizenden be gunstigers I m serie over de Marginalia. 6.65 Vrijzinnig- Protestantsche Kerkdienst. 7.65 Causerie i „De Werkploeg". 8.00 Berichten ANP, mededeelingen. 8.25 Omroeporkest en so liste. 9.15 Radiotooneel met muziek. 9.45 AVRO-Amusements'-orkest, de Singing J Bachelors, AVRO-Girls en „The Hawai- 1 ian Serenaders". 11.00 Berichten ANP, 1 hierna AVRO-Dansorkest 11.4012.00 Or gelspel. Maandag 30 October. 4T Hilversum I 1875 en 414,4 m.: NCRV- Uitzending. 8.00 Berichten ANP, schriftlezing, me ditatie. 8.20 Gramofoonmuziek. (9.30-9.45 Gelukwenschen). 10.30 Morgendienst. '1.C0 Christehjke lectuur. 1130 Gramofoonmu ziek. (12.00—12.15 Berichten). 12.30 Het All-Round-sextet en gramofoonmuziek. (Om 12.45 Berichten ANP). 2.00 School- uitzending. 2.35 Gramofoonmuziek. 2.45 Causerie „Wat de pot schaft". 3.153.55 Gramofoonmuziek. 4.00 Bijbellezing. 5.U0 Gramofoonmuziek. 5.15 Kinderuur. 6.15 Gramofoonmuziek. 6.30 Vragenuur (7.00- 7.15 Berichten)7.45 Gramofoonmuziek. j 8.00 Berichten ANP, herhaling SOS-be- I richten. 8.15 NCRV-orkest. 10.00 Berich- ten ANP, actueel halfuur. 10.30 De Pos- i tlllons, en gramofoonmuziek. 11.20 Gra- mofoonmuzlek, c.a. 11.5012.00 Schrift lezing. Hilversum II 301,5 m Algemeen Pro gramma, verzorgd door de AVRO. 8.00 Berichten ANP, gramofoonmuziek 9.20 AVRO-Amusementsorkest en soiisx (opn 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewij de muziek (gr.pl.). 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Ensemble Rentmeester. (11.00—11.10 Voor de vrouw). 12.15 Orgelspel. 12.30 De Vagebonden, en soliste. 1.15 Orgelspel. 1.30 Gramofoonmuziek. 2.20 Het Lyra-trio. 3.05 Declamatie. 3.30 Hét Omroeporkest en soliste. 4.30 Disco-causerie. 5.30 Het Omroeporkest, en gramofoonmuziek. 7.00 AVRO-danksorkest. 7.35 Lezing „Van Galileï tot Einstein". 8.00 Berichten ANP, mededeelingen, eventueel Vraag en Ant woord. 8.26 Verkorte operette „Das Drei- maderlhaus". 955 Radiotooneel. 10.00 Liedjes. 10 20 Gramofoonplaten met toe lichting. 11.00 Berichten ANP, hierna tto 12.00 De Twilight Serenaders en solist (opn.). RADIONIEUWS. Zondag 29 October. Hilversum 1 1875 en 414.4 m.8.30 NCRV, 9.30'KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.15 KRO 8.30 Morgenwijding 930 Gramofoon muziek. 11.00 Plechtige Hoogmis. 12.15 Causerie „Beteekenis van de tuinbouw voor Nederland". 12.35 Gramofoonmuziek. 12^ Berichten. ANPL gramofoonmuziek. I.00 Boekbespreking. 1.20 KRQ-öHö solisten. 200 VragenbeahtWoordim - R.K. Kinderkoor „Zang en spel" met planobegeleiding. 3.00 Rotterdamsch Philharmonlsch Orkest en solist (opn.) 3.40 Gramofoonmuziek. 4.00 Rococo-octet. 4.30 Zlekenhalfuurtje 4.55 Gramofoon muziek 5.00 Gereformeerde Kerkdienst. Hierna: GewUde muziek (gr.pl.). 7.45 Be-' richten. 7.50 GramofQQjynuziefc= 8»00 Be richten ANP, mededeelingen. 8.15 Vfrob- Iijk programma. 9.00 Gramofoonmuziek. i" De KRO-New Style Artists. 9.35 Het Rococo-octet 9.55 Gramofoonmuziek 10.05 Spreekkoor en het KRO-orkest 10.30 Berichten ANP. 10.40 Epiloog. 11.00— II.15 Esperantonieuws. Hilversum II 301.5 m.: 8.55 VARA. 12.00 AVRO 5.00 VPRO 5.30 VARA. 6.30 VPRO 8^0012.00 AVRO 8$5 Gramofoonmuziek 9.00 Berichten 9.05 Tuinbouwh al f uur9.16 Gramofoon muziek 9.45 Causerie „Van Staat en MaatschappU". 9.59 Berichten. 10.00 Het VARA-Harp-trio en gramofoonmuziek. 10.40 Declamatie en gramofoonmuziek. B09 VARA-KindMgroör .„De Merels". 11.30 VARA-Harmonle*gest 12.00 Cyclus is vanaf HEDEN Spreekuren lederen Donderdag ochtend van 9ViU. KRUGERLAAN No. 167 te GOUDA belast zich gaarne met het doen van alle Taxatie's, Assurantie's, opmaken van Con tracten, plaatsen van Hypotheken, Koop. en Verkoop, Huur. em Verhuur, tegen billyh condities. TELEFOON No. 2575. Griep, Bronchitié, Hoest- en Long aandoening, Kinkhoest en Catarrhaie aandoeningen genezen met siroop per flacon slechts 70 cent. is het de beste plaatsvervanger van Uw auto. ALLEEN GEVRAAGD te Gouda een leeftijd 1825 jaar. Brieven onder no. 4154 bureau Goudsche Courant, Markt 31. GEVRAAGD: (niet beneden 14 jaar). Aanvangsloon 2.50 per week. van IJSSELLAAN 83 Gelegenheid tot inschrijven van leerlingen voor Knip- en Naai cursus zoq^el voor eigen gebruik als voor opleiding costüniière, cou- »t en AjjgPeuse en ïeehures. - "2A5 I K Desgewenscht middag-, avond- of privéles. Speffiaal adres voor vervaardigen van patronen naar maat voor dames- en kinderkleeding, ook pasklaar maken. ..Verschijnselen Omroeporkest enL ANP, gramofoonml eert 1.30 Causerie™ dezen tUd". 12.20 [1st. 12.45 Berichten I :k. \.00 Vervolg con- gesproken mall- I brief uit Indië". 1.50 Gramofoonmuziek. 2.00 Boekbespreking. 2.30 Concertgebouw orkest en solist (in de pauze: Causerie over Robert Koch). 4.30 Mandolineclub ..Ons Genoegen". 4.45 Sportnieuws ANP, pamofoonmuzlek. 5.00 Gesprekken m%t luisteraars. 5.30 Kinderhalfuur. 6.00 Sport prfcatje. 6.25 Sportnieuws ANP. 6.30 Cau- Onze November-aanbieding munt-dit jdar uit door\ groote exclusiviteit en lage prijzen. Nful thans Uw garderobe aan en kom Uw keus maken uit onze collectie, waarin U alles wat modieus en elegant is, kunt vinden. De prijzen zijn voor^betere confectie zóó, dat uit'toegeven GOUDA maai- ook in HET NIEUWSTE NIT WEER ONTVANGEN 90 CENT PER ONS KNOT. Ook voor MANUFACTUREN moet U eens zien Hoeveel er nog voor LAGE PRIJZEN staat geëtaleerd. HOOGSTRAAT 1. BURG. MARTENSSINGEL 133. een lot in de van het Goedgék. bij besl v. d. Min. v. Just, v. 26 April 1939 2e Afd. A No. 1199 le PRIJS: geheel naar keuze t. w. f 5000 2ePRIJS: FORD auto ter waarde van f 2225 3e PRIJS: WONINGINRICHTING naar keuze t. w. v. ...f 1500 Vele honderden prijzen waarvan vele waardevolle. Stort nog heden op postrek. 8005 v. d. Ver. Holland Huizen, Wijde Kapelsteeg 1, Amsterdam-C, Tel. 35313, of zend postwissel. Loten verkrijgbaar bij alle kantoren v. d. Ned. Middenstandsbank, Noord-Hollandseh Landbouwcrediet, Ned. Landbouwbank, en bij LAPEBER, Stoofsteeg 10 en vele andere agenten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2