Wassen Anton November- sen! De Goudsche Fruithandel W FRANS VAN VLIET EIERKOLEN GOUDSCHE COURANT - Zaterdag 28 October 1939 Tweede blad Waddinxveen Openbare Verkooping De Bouwmanswoning „SCHOONZICHT" Drogist Levertraan Jecovitol Levertraan emulsie Sanostol bij GIEL VAN WAAS Aan de Ned. Huisvrouw gepatenteerde Str^doek r Technisch Bureau „WESTMINSTER" U WEET HET 4 de zolders moeten leeg J. HOOGENDOORN, WISKUN Wndstraat 31 Voor iedere beurs, bijzondere koopjes Van t goedkoopste tot 't beste toe! P. S. DAUVILLIER VOOR UW COSTUUMS en WINTERJASSEN G. LEEFLANG, 1 A KORFF' per Kilopak 90 cefit, per y2 pondspak 30 cent. TELEF. 2267. KLEIWEG 43 Firma Wed. A. RIETVELD, IVoor LIPS' Brandkasteitfui Slotenfabriek I N.V. IJZERHANDEL P. ROND Pz. Goud». j GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDEt AMERIKAANSCHE SENAAT HEFT UITVOER- c VERBOD VOOR WAPENEN OP. Weg naar de goedkeuring van het regeeringsontwerp tot wijziging van de Neutraliteitswet geëffend. Nederland en Britsche controlemaatregelen. DE ENCYCLIEK „SUMMI PONTIFICATUS". Twee dwalingen 'hi dezen tijd: 1 Verwaarloozing der menschelijke liefde. Verdediging van de absolute staatsidee. Zakenverlof slechts voor vfff procent legersterkte. Het Joodsche vluchtelingen kamp in Drente. s Chinrf bedreigd met deeling in drieën. Veehandelaar vermoord. in den handel, die I voordeelen biedt, o.a. g"èTfrJrh£id de stof te terwijl bA't oppersen ding de stof en de l als nieuw worden. Goudschesii hoak HcerMsiroat ingang gj V l Rotterdam 1 Bijzonder aardige en degelijke njeriièsmantel. gemaakt va'n ceh rware duffel mölé met <>pg<r. wtte gakken en leuke garnering. Mw iMlturg p« 0J4HI echt robel feh bont. Geheel op crêpe «te chine gevoerd Warme geheel op rij de gevoerde Swagger- roantcl. gemaakt van mooie winter- Flausch met moderne apart in gezette kopmouw en slank afkledende rug garnering Jeugdig kledcndeman- tel. gemaakt v prima astrakan-bouclé, mo dem klokkend model, met nieuwe nervOrcs en spiutgatnörifWep geheel op aépe^W| chine gevoerd Moderne dameunan- tei van mooie bouclé noppé met leuke bont- garneting en rakken v echt bevetinehqnj; Geheel op crêpe cfë5 chine gevoerd en in dlv modetinten Prachtige modern klokkende Persianer houck mantel uiet aparte rey moderne kopmouv smaakvolle bontgarnering v echt robel feh en geheel_gp crépp. de diine gev, Smaakvol*en élégant Deze prima mantel Jij gemaakt yan de beste kwal/teit 'angora bou»t de moderne va" cchf^ zobel^fet^ bont, mouw en voojjS ipapd met moderne Ilii-J ^«'-appitgues, entres ol. ö«"»"iP«.<G?betl op- crêpe de^bine gev, Waardevolle dameiiaantel van een zeer rware kwaliteit chenille bouclé gemaakt, met ifoyale kraag van echt beverine bant.Unoderne garnering v nervüresen geh\>pcrcpedecbinegev. Leuk lyrfderVanteltje van mopie wollen unlrifc ftof m opgezette rak ken «unoderne mouw M-i^Rros HL-giog per omai wejtens sterfgeval. Notaris D. B. VAN DER MOST te Waddinxveen ral op DONDERDAGEN 2 en 9 NOVEMBER 1939, telkens v.m. 11 uur, in het Café „Het Schaakbord" aan den Kleiweg te Gouda, bij inzet ep afslag, ten verzoeke van de Erven van wijlen den Heer J. Visser, PUBLIEK VERKOOPEN; met stalling voor 27 koeien, paarden stal, schuur, varkenshokken, hooi bergen en boomgaard aan den Zuide lijken Dwarsweg nummer 22 in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen en eenige perc. WEI- en BOUWLAND ter gez. grootte van 21.05.78 H.A. Te veilen in perc., in comb, en in massa. VRIJ VAN HUUR. Notitiën mot kaart zijn verkrijg baar ten Kantore van genoemden Notaris. KOOPT EEN KETTINGKAST GOUWE 188 Wij brengen een in den handët, üie belangrijke voordonion hin/it de onmo— geTfrW*fiid de stof te schroeien, terwijl bA't oppersen van klee ding de stof en de kleur weer als nieuw worden. Vraag ons nadere inlichtingen en prospectus. Zie etaiage. WIJDSTRAAT 22 - GOUDA. De overtollige meubelen en andere 0 goederen koopen wy van U voor de hoogst mogelijke prijs! Wij zijn steeds te ontbieden. TELEFOON 3109. PEPERSTRAAT 16. In- en verkoop van 2e Hands goederen. Winkelopruimingen, enz. op\ xeei Modieus klokkende zeer mooie wolten bouclé met kraag en garnering v. echt per- swmer bont. leuke zak ken met spuitwerk en geb op crêpe de chine gevoerd Onze etalages tonen U slechts een klein gedeelte van de vele bijzonder voordelige aanbiedingen, welke wij voor U hebben. Komt U binnen ofize uitgebreide collecties eens bekijken. Het verplicht U tot niets l Onze verkoopsters zullen U gaarne bij het bepalen van Uw keus behulpzaam zijn Komt zo mogelyk in de ochtenduren, dan kunt IJ rustig Utc heus doen! lonen aangeboden, 0p\ zeer billijke waartien toot leerlingen A R 3. Gjtnnaaium, voor Candida ten BOUWKUN- DIG OPZICHTER enz. door BURG. MaXteNSSINGBL 12. naar de vanouds bekende Kleer makerij van IJSSELLAAN 84 GOUDA. VRAAGT STALEN. Thaqg nog voordeelige prjjzenl EXTRA' AA BLAUWE "DRUIVEN MELOENEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN NIEUWE TOGEN BANANEN TOMATEN VRUCHTEN CONSERVEN DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. LANGE TIE: nm/x na !G 27 TELEFOON 3316. Neemt proef met onze PRIMA GEMERKTE GRIMBERG EIERKOLEN. GRIMBERG EIERKOLEN geven zeer weinig asch, branden schoon weg en geyen geen zwart. Kwaliteit onverbeterlijk. Prijs per H.L 1.25, per 100 K.G. 1.72. GRIMBERG KRIELEIEREN, zeer geschikt voor Haarden en Vulkachel» per H.L. 1.30, per 100 K.G. 1.85. —„„a Alsmede onze PRIMA WALES ANTHRACIET merk SEVEN SISTERS- Alles franco Uwe bergplaats. i Alleen verkrijgbaar bij de Firma TH. VAN DEN END, Piereonweg 5 (Park). TELEF. 2465. TELEF. 246» COKES voor Centrale Verwarming afm. 40/60 m.M. 0.70 per H.L. Reuter gesproken verbod v aat heeft zich, naai met 67—22 stemmen uit- opheffing van het uifvoer- aan de oorlogvoeren- Daarmede is de weg geëffend naar goed keuring van het regeerings-ontwerp tot wjjiziging van dé neutraliteitswet. De Sehaat kwam tot deze uitspraak over de opheffing van dit uitvoerverbod van wapenen aan de oorlogvoerenden, toen se nator Nye voorsteld», het regeerings-ont- werp tehzljde te stellen en zijn eigen ont werp te aanvaarden. Het óiïhaprp van Nye verschilde in zooverre van h|t regeerings (Aema, dat het uitvoerverbod gehandhaafd bleef. Dit voorstel van Nye werd met 67 tegen 22 stomen verworpen. Een amendement op het ontwerp, dat Amerikaansche havens tot verboden gebied wilde verklaren voor gewapende koopvaar ders en duikbooten van oorlogvoerende sta ten, is door den Senaat met 65 tegen 11 stemmen verworpen. De leiders van beide partijen in de Senant waren het eens, dat de stemming naar aam- leiding van het voorstel van senator Nye een uitspraak was ten gunste van de op heffing van het wapenembargo. Maar seiiatoi* Clark vroeg toch nog een andere stemming aan, vóór de eindstemming over het geheele ontwerp. Het regeerings-ontwerp moet thans nog door het Huis van Afgevaardigden behan deld worden. De stemming over het ont werp in dit Huis zal waarschijnlijk Vrijdag United Press meldt nog: Het is slechts een week geleden dat er in den Senaat oen storm in een glas watei werd verwekt, toen senator Lydeens een verzoek indiende om "de Engelsche en Regeering leent zich niet voor bevordering van procedures, die neerkomen op bevordering van oorlogsmaatregelen. Naar aanleiding van de uiteenzetting, welke het A.N.P. op zijn verzoek via Reuter van de Britsch§ marine- en con trabande-controle-autoriteiten verkreeg omtrent de oorzaken van het langdurig oponthoud, dat Nederlandsche schepen op de Engelsche kust te verduren heb ben, Hleft het zich tot de bevoegde auto riteiten in Nederland gewend met1 de vraag, of deze Óok opmerkingen hierover hadden te maken. In het algemeen kan worden gezegd aldus werd geantwoord dat de be- Fransche braittingen in West-Indlë te an- troMfen Erlteche autoriteiten niet heb- rexeeren, een voorstel waarvan niemand veronderstelde, dat haf ondersteund zou worden, nogh door de regeering, noch door het leger of de vloot. Gisteren beleefde het Huls van Afga vaardigden een soortgelijk voorstel. De af gevaardigde Franca Havenner Calif ornië' heeft n.l. een- wetsontwerp ingediend waar- In machtiging verzocht werd voor het on derhandelen met de landen, die in gebréHb gebleven zijn om hun ooriogsschuld af tc betalen, over het overdoen van de eilanden in de nabijheid der Vereenigde Staten als een deel va nde aflossing #hri hun schuld. Alhoewel men niet veronderstelt, dat dit wetsontwerp momenteel door het Huis van Afgevaardigden in overweging genomen zal worden, zijn er toch een aantal politjci die niet geheel doof zijn voor een dergelijk plan in geval er ernst met de zaak 'ge- maakt zou worden. Havas meldt uit Vaticaanstad: De eerste Encycliekvan Z. H. Pan., Pras Zn is gisteren door het Pauseliilj 'Staatssecretariaat gepubliceerd. De Encycliek herinnert ih den aanvang aan het feit, dat veertig jaar geleden het menschel ijk geslacht a^tn het Goddelijk Hart van Jezus werd toegewijd. De H. vader spreekt dan als Zijn verlangen uit, dat Zjjn apostolische activiteit door de devotie tot dat Rpeilig Hart gekeiünerkt moge zijn. De Heilige Vader ver heugt zich over de betui ging van Katholieke een heid, welke bij Zijn verkie zing en kroning zoo duide lijk gebleken is en spreekt Zijn diepe dankbaarheid uit voor dit plebisciet van kin derlijke toewijding en toe genegenheid. Met bijzondere voldoe ning spreekt de Heilige Veders over de hulde, hem door de vorsten en leiders der yolken gebracht, terwiil hii 7:iin groote liefde voor Italië betuigt. Het is, gaat de Heilige Vader voort, een fundamen tele plicht van zlj'i Apostolisch ambt, getuige nis van de waarheid af te leggen, in den geest van liefde. Vart die liefde, wel ke zoo diep geschonden werd, door de ontketening, van den oorlog, dien de Hei lige Vader tevergeefs met inspanning van alle krach ten had willen voorkomen. Terwijl hij zich voor gun stiger tijden een meer vol ledig stelling-Wezen, tegen de moderne dwalingen voor. behoudt, wil de Heilige ader nu reeds opmerken, dat d% diepere en laatste oorzaak van de huidige fampen ge legen is in de weigering om de richtlijnen van een algemeen geldende moraal te er- kennen; in het feit, dat men God, de God heid van Christus en Diens leer verloochen- e. En daar vloeit weer uit voort'die smor- p li e terugkeer naar'het heidendom, ver-' d van troebelen in de gewetens en in de staten. hIkJu6 fundamenteele dwalingen komen godsdienstige en moreele agnosticis me voort: bet verwaarioozen van de wet van m«n- lelyke solidariteit en liefde eenerzijds; e?lawteratfds de dwaling, welke het bur- gezag van elk soort afhankelijkheid van God en van eiken band met de boven- Batuurlüke wet wil l<4Hben; zóó dat de Blaat tot een godhéid alsToögste doel van* het leven én tot opperste norm van de --'e en juridische orde verheven woriifc. Wijzend op de eerste dwaling her- mnert de Heilige Vader er aan, dat de individuen verbonden zijn <joor organische wederzijdsche betrekkingen, ondanks hun verscheidenheid en hun onderscheid, welke het gevolg zijn van? verschillende levens voorwaarden en verschillende cultuur. Allen, die de Kerk binnentreden,' onver- •chillig welke hun afkomst is of hun taal, hebben gelijke rechten in het Huis des Hee- ren, ongeacht Je wettige liefde, welke ieder Win ef£ep vaderland toedraagt. Wat de tweede dwaling betreft, merkt de Heilige Vader op, da,t absolute etaats-autonomie in strijd is met de begin selen van den natuurlijken godsdienst en met het Christelijke geweten, daar dezo autoritaire staats-autonomie terugbrengt tot een utilitaristische moraal en het men- PAUS PIUS XII. schelijljg vrecht ontdoet van het zedelijke at er de grondslag vanils. Ten sloffe roept de Heiligé'wader met woorden vol droefhejA het vergoten bloed en het lijden van Pol\èn in herinnering, terwijl Hij allen, 'christenen ter wereld vraagt menschelijk en broederlijk 'mededon gen ie toonen. ben nagelaten van de gelegenheid ge bruik te maken om de Engelsche controle in een gunstiger licht,te stellen dan waarin de gedupeerde Nederlandsche scheepvaart deze zou vermogen te zien. Men had overigens niet anders kunnen verwachten. Tegenover de voorspiegeling, dat met de onderwerping ook aan zulke eischen,^ als van Nederlandsch standpunt onaan vaardbaar zijn, de Nederlandsche hoeders in den vervolge oponthoud voor hun schepeij zouden kunnen afkoopen, kan intusseheh worden verzekerd, dat de Ne derlandsche regeering, wat haar betreft, zich niet leent tot bevordering van pro cedures, die geacht zoude» moeten wor- derT neer tb komen op bevordering1van oorlogsmaatregelen van welken bellige rent ook. Slechts in uiterste n< officieren en onderofficier» rHulp van vervangers. In een circulaire aan de burgemeesters schrijft de Ministef'van Defensie o.a.: Zooals bekend is onlangs de mogelijk- zal bieden Het vluchtelingenkamp bij Westerbork nadert zijn voltooiing. De zware, met bouwmaterialen beltden vrachtauto's rijden af an aan over de nbg/vrijwel on begaanbare wegen naar het nieuwe dorp. De timmerlieden, jschllders, electrlclens, telefoon-employ's, enz. zijn nog steeds druk in de weer, want er wordt alles In het werk Igesteld om spoedig t verschei dene groepen vluchtelingen hiér te her bergen. Eerst was het plan, dat er met de Joden ook Protestanten en Katholieken in het kamp een home zopden vijlden. Thans is edhter beslist, dat er uitslui- held opengesteld tot het op zeer beperk- 1 tend Joden zullen komen. Zij zijn In n/iUnnl irnvlnnnnn „nn r,nlrftn.mvlnl r, r» V* n.iflV riöl-flrr InriftHfl nirnti In nno lnn/1 „ör_ te schaal verleenen van zakenverlof aan hen, die onder de wapenen zijn geroe pen. In verband hiermede is aan het depar tement van Defensie een bureau „ver loven aan militairen" Ingesteld, waar aan door tusschenkomst van d^ com mandanten der ooriojjjsonderdéelen Tie aanvragen tot het bekomen van verlof worden gericht. Vofyr de beooraeeling van de ingedien de vferzoeken zal ik dan ook in velevge vallen een beroep moeten doen op de medewerking van andere instanties, ter verkrijging van een deuèdelijk advies, omtrent de noodzakelijkheid van het ge vraagde verlof. Het is om deze reden, dat ik mij mede nament mijn ambtgenoot van Binnen- landsche Zdken tot u wend, met het ver zoek, mij in het bijzonder in die geval len, welke, betreffen den middenstand en de landbouw-bedrijverl ln den meest ruimen zin van het woord, wel van voor lichting te willen dienen De minister geeft verder in overweging voor zooveel noodig, andere instanties.in de betreffende g^neenten bij he.t in te stellen onderzo* ijl te schakelen, b.v. die welke met fte organisatie van den •lijken dienst zijn be- noodig ib samenwerking met de arbeidsbeuA ter ilaatse. f Ook de plaatselijke organen van het Algemeen Steuncomité 1939 zouden wel licht kupnen worden ingeschakeld. Zoolang .de omstandigheden, het ge- doogen- kar^ slechts aan 6 pgt. van de sterkte der oorlogsonderdeeleh tefeelijr kertijd zakenverlof wdrgen verleend, zoo dat dit, gelijk gezegd, 0]Xzeer beperkte schaal mogelijk1 is. In Verband hiermede is net jewenscht, dal voorloopig slechts diegffnen voor zakenvérlof in aanmerking worden ge bracht, die daaraan zeer dringend/'be- hoefte hebben, waarbij rekening i& ge houden met het feit* dat aan officieren en onderofficieren niet dan ln de sir nood/aak verlof zal worden verb Vfijvéjligen last, zoo noo ger te bekostigen, in welk geval langs den weg van de gewone arbeidsmarkt in de behoefte kan, worden voorzien. Blijkt deze mogelijkheid uitgesloten, dan zofi wellicht door middel van' den Vrijwilligfcn Burgerlijken Dienst een plaatsvervanger, die bereid is zijn dien sten belangeloos beschikbaar te stellen kunnen worden gezocht. Voorop stellend, dkt deugdelijke en be trouwbare inlichtingen op prijs worden gesteld, dringt de' minister daarnaast om meer dan een reden op een spoedige af doening van de te verstrekken adviezen aan. In het bijzonder voor landbouw- verloven acht hij het noodzakelijk, dat deze op korten termijn worden verleend. In vele gevallen zal aan de belangen van een dienstplichtige tegemoet kun nen worden geübmen door hem< slechts eenige dagen per week verlof te verlee nen. f Nadert zijn voltooiing. Op de groote, stille iieide in mierden Drente, waar eens d<J honderden scha pen onder toezicht van den brelenden herder ronddoolden, is reeds maanden een groote bedrijvigheid waar te'nemen, nu er een houten dorp in wording is, dat nu al ongeveer twintig bewoners telt en spoedig aan honderden van huis en hof verdrevenen een v^ütge woonplaats e fuljjer--* erleénd. tiet vol- In verband hiermede, verdient ,het gens *den minister aanbeveling, dat' t|ivens wordt nagegaan of het wellicht mogelijk'zaN zijn op andere wijze of ten deele tegemöet te komen aan de béfcwa- r6n, welke de gemobillsberde door zijn verblijf ln den militairen dienst onder vindt. De minister denkt hierbij o.mv aan het tewerk stellen van een vervanger, hetzij voor den geheelen dag, hetzij voor een •gedeelte van den dag, dan wel aah het verleenen van hulp op andere wijze. Uit den aard der zaak zal daarbij moe ten worden' nagegaan, of de gemobili seerde In staat is een betaalden Noord-Westelijk Sovjef-gRbied, een Zuidelijk gebied onder Britsch- Fransche invloed en een gebied onder pro-Japansch bestuur. Volgens een bericht van het Ja,pansche persbureau Domei uit Peking wordt China als gevolg van de Sovjetiseering van Noord-Westelijk China, hetgeen slechts een kwestie van tjjd! zou >ijn, bedreigd met een vordeeling in drie gebieden, ten eerste een gesovjetiseerd gedeelte, tên tweede een» Zuidwestelijk gebied onder Britsch-Fran- schen invloed en ten derde een gebied onden jurisdictie van de nieuwe pro-Japansche centrale regee^ng van China, welke bin nenkort gevormd zal worden met Wang Tsjing Wei als de centrale figuur Het Japansche bericht zegt voorts, dat' thans eén terugtrekking van het acht3t (communistische) Chineesche leger, tol sterkte van 120.000 man, uit de provincie 1 Rjansi naar de provincies Sjensi,.Kapsoe en Ningsia geschiedt om van de vier brt>vin-v cieiT in Noord-Westelijk China, n.l. Sjensi,* Kanso°, Ningsia ep Sinkiang (Chneesèh Turkestan) Q£n Sovjetgebied te maken, dat krachtig doon de SoVjet-Unie gesteund w6rdt. Deze vier provincies zouden tezamen met Buiten-Mopgofië in de naaste toekomst* een uitgebreid Sovjet-gebied vormen; ty- wfll Zuid-West-China met Tibet onder in- 'vloed van Engeland en Frankrijk zou blij ven. De regeering van Tsjoengking zou on der invloed van deze ontwikkelii}» snel trt verdwijnen gedoemd zijn. over dertig inrichtingen in ons land ver deeld, maar spoedig zullen zij hier een groote Joodsche gemeenschap vormen. Geletterden en ongeletterden, dichters en arbeiders, ingenieurs eh kooplieden worden hier verwacht. Zelfs ceji aud- mlnister zal hier onderdak vinden. De synagoge is reeds van vèr te zien, Evenals de directeurswoning, links van den hóofdtoegang, waarin de heer D. A. Sijswerda, tot dusver administrateur van de Ned. Herv. Vereeniging 'voor Zenuw en Zielszieken Zon en Schild te Amers foort. enkele weken gelgden reeds zijn intrek nam. De geestelijke zorg zal worde» geleid door opperrabijn Levisson te Leeuwar den, bijgestaan door twee rabbijnen. Eerst lag het in de'bedoeling ook een begraafplaats bij hqt kamp te stichten, maar in verband met de bezwaren, wel ke daartegen rezen, is op dit voornemen teruggekomen. Men zal het Joodsche kerkhof te Assen gebruiken. Men moet over de te nemen maat regelen niet te gering oordcelen, want men bedenke, dat hier 2000 3000 men- schen onderdak, verpoozing en arbeid moeten vinden, waarschijnlijk voor, jaren, De baAkken, die reeds verreBeri zij» of spoedig kl^r zijn.-behobren tot drfe types. Er komen 224 woningen voor klei ne gezinnen mi 248 voor grootere gezin nen. En tevens komen er tien barakken, elk bevattende vier slaapzalen veter totaal 80 personen, met een groote re creatiezaal voor &X) personen. Het groot ste deel van deze barakkèn Is reeds ge peed. Oak de groote keuken met een formi- xdabei zésovens-förn u|s, een hospitaal, eei^y wasscherip* met bleekruimte, eei* recreatiegebouw, scholen en woriingen voor directeur en verder personeel zijn reed^klaar. Op elkaar aangewezen De bewoners van deze nieuwe gemeen schap zullen op elkander zijn aange wezen. Allerlei' beroepen, welke in het gewonen leven ook w.orden aangetroffen, zullen ook htbr worden uitgeoefend. Bakkers zullen zorgen voor het brood, slagers voor het vleesch, koks voor het 'bertlden van hetr i»»nu, onderwijzers voor het onderwijs, ddfters voor de heel kunde, timmerlieden* smeden, eleetrj ciens en schilders voor de dagelijksche reparaties en het onderhoud. De eigen brandweer zal zoo noodig (Optreden en zeer velen zulleö*met laridarbeid» bezig worden gehoude^j want de aan het kjugp grenzende boerdenj zal door de be- ners geheel ln exploitatie worden g% nonnen Binnen enkele 'maanden' zullen de grootsj# groepen in ons land verblijven de Joodsche ballingen naar het nieuwè dorp op de Drentsche hpldê kunnen ver hulzen De opgeroepen buitengewone dienst plichtigen voor de w^gentroepen, De Tweede Kamer meent, dat hun werkzaamheden beter door burgers kunnen worden verricht. Aan het verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp inzake het onder de wapenen blijven van dienstplichtigen ^die bij Kon. besltiit van 5 Sept. J.lr on-, der de wapenen zijn geroepen) is het volgendé ontleend: Verscheidene ledén hadden met ver wondering gezien, dat Buitengewone dienstplichtigen onder de wapenen ge roepen zijn teneinde de wegen in be hoorlijken staat te houden. Zij meenden, dat werkzaamheden van dezen aafrd béter aan burgers kunnen worden opge dragen en dat dit naar alle waarschijn lijkheid ook goedkooper zou uitkomen. Sommige leden merkten op, dat onder degenen, die voor de wegentroepeA zijn opgeroepen, zich verscheidene personen bevinden, die als ingenieur of bedrijfs leider of in een andere verantwoordelijke functie ln het maatschappelijk leven werkzaam waren. Daar zij geenerlei mi litaire opleiding genoten hebben zij waren immers voor de mobilisatie vrij gesteld vah militairen dienst zijn zij als soldaat in dienst gekomen. Het zou vdbr de hand liggen van deze krachten een doelmatig gebruik te maken door hen op korten termijn voor verantwoor delijke functies, verband houdende met aanleg en onderhoud van wegen, op te leiden. Verscheidene leden stélden verder d<jf vraag, of het noodig is de thans opgé- roepenen voor onbepaaiden tijd in dienst te houden Is het niet mogelijk hen na eenigen tijd door anderen te vjrvangen? Tegen de gevraa^e machtiging om :ze dienstplichtigen, die oyer het alge meen i^ het burgerleven een positie heb ben, voor onbeperkten tijd onder de wa penen te houden, verklaarden sommige van deze leden voorshands wel bezwaar te hébben. Meer suiker voor banketbakkerij. Vijftig pet. verruiming tot Sinterklaas- Wij vernemen, dat het suikerrantsoen voor banketbakkers voor de periodes 16 October—11 November en 12 November— 9 December met de helft zal worden ver hoogd.^ In deze acht weken hadden zij recht ^>p acht maal een twee en vijhigste van hun jaarverbruik; dit wordt thar^ twaalf Gezien den aard van £et bedrijf met zijn verbruiksschommelingen, is dit een ver standige maatregel. Onbekende korporaal zou hem- te Leidschendam in een auto hebben gedood. Verdachte voortvluchtig. De burgemeester van Leidschendam Verzocht gisteravond opsporing, aanhou ding en voorgeleiding van een oi den militair, gekleedMn de unifo: korporaal, die gistermiddag on vier uur van dé richting Stdfnpwijk, vfa de Kniplaan is gekomen in een zwarte vierpersoonsauto piet 't nummer H 72524 (het cijfer 4 kan ook anders zijn, aan gezien er een papier overheén was ge plakt). In de auto was een groote plas bloed. „auto werc^ gevolgd tot ^en nieuwen weg Den Haag—-Gouda en ver dween in een van beide richtingen. Het signalement van den militair luidt: oud 24 jaar, pleister onder den neus, zwarte bril. k De onbekende militair wordt .van moord verdacht. Aangenomen mag worden, dat het slachtoffer en de militair op de mflrkt te Leiden zijn geweest Te kwart voor vier belde gistermiddag de als korporaal gekleede man aan do woning van een veehandelaar te Leid schendam. De heer des huizes was niet thuis, maar de huishoudster, die open* deêd, zeide, dat hij om'vier uur thuis werd verwacht. De veehandélaar was naai' de Leldsche veemarkt gegaan en kwam inderdaad om vier uTïr thuis De ^orporaal wachtte hem in zijn woning. De huishoudster had dit toegestaan en had hem zelfs een kop thee gegeven. 1 De korporaal zeide tot den veehande^* Ie sprekeH l wilde laar, dat de (kapitein over een leverantie^van koelen voor het leger» en hij verzocht den man met hem in zijn autp naar den kapitein te rijden. De veehandelaar voldeed aan dit ver zoek en reed om even vier uur met den korporaal weg in een zwart of donker blauw gelakte auto. Tb .half Yijf vbnden voorbijgangëff -et tegen den het lijk van den van den Oostvlietwef eehandelaar. Zij waar- het lijk ndar rde. Onmiddel- gemeentepoli- :oek. De burge de IteemW. schuwden'de polil het gemeentehuls v< lijk begonnen de rijks- tie een uitgebreid oigdi meester van Leidscheri Keyzer, nam hiervan èe \eiding. In den loop van het onderzoek bleek, dat de door den korporaal bestuurde auto is gereden via Wilsveèm jjljoöldorp naar den nieuwen weg van Ben Haag naar* Goud£. Een "automobilist!! heeft dit ge zien, maar heeft de auto^op den nieuwen weg uit het oog verloren. Hij reed den wftgen nA omdat hij bloed in de auto zag en behafve den bestuur der een man. ln een hem vreemd voor komende "houdihg waarnam.;Op grond van deze mededeeling wordt verjnöed, dat de veehandelaar, ln de auto is ver moord. Later zop het lijk dan aan de kant Vah den wefe zijn gelegd. Wanneer de moordenaar alleen heeft gehandeld moj?t htewel hMl sterk zijn, want de vee-, hahdelaar waSbèn krachtige zwaFe man, die 300 pond woog. Hij was 48 jaar oüd. Ongehuwd en hij stond zeer gunstig be kend. De op het raadhuis omtboden dokter heeft vastgesteld,' dat veehandelaar vermoord is door afsnijding van den halswervel. Heden zal dr. Hulst uit Leiden de sec tie verrichten v In alle omliggende gemeenten is de politie vla de radio van dezen moord ln kennis gesteld. Tot nu toe is de (Jader nög niet aangehouden. Zoodis gemeld moet de verdacht»„ongeveer 24 Jaar zijn. Hij draagt een plefater onder den neus en een bril met zwéiit montyur en don ker groenachtige glazen*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3