sr 4 i ET 'N! IN! NIEUW§- EN I ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20158 Dinsdag 31 October 1939 78e Jaargang O WAT DOET ITALIË WOL |ortei KLAVER 4, (SSINGEL 133. HEUVEL Sabotage van wapenuitvoer van de Ver. Staten BERGAMBACr NIEUWERKEj Finnen weer naar Moskou. Monarchistische actie in vele hoofêsteden. Moskou en Rome nog steeds tegenover elkaar. Amerika ontstemd over de houding van Sovjet-Rusland. Ontwikkeling en ontspanning van militairen. BERKENWUUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDTNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen t o 1 tej. stride wil trekken, zou volgens ge er nog •r in m tngewoon loor geen d van 'n igeslagen. lande! en strie voor )at maakt WOON, WOON! Het Britsche persbureau Reuter meldt uit Rome, dnt Radio Roma heeft verklaard dat dank zij de Italiaansche politiek de Palkanstaten thans vereenigd staan in een neutraal blok. Hieraan wordt toegevoegd: hi rt s* hoeveel land heeft ons allen chten, het chter óók wonet" te de kalmte and heeft :ld het teid, doch loot onze Allen niet i merken, geregeld, and heeft s wat et gewoon Een brand op een steiger van Staten-Island. Een brand, die op geheimzinnige wijzë ontstaan is, heeft den geheelen nacht ge woed op steiger no. 11 van Staten-Island bij New-York, op korten afstand van pier 12. waar vier Lockhead-bommenwerpers, be stemd voor Engeland, zoodra het Ameri- kaansche congres het wapenembargo heeft opgeheven, waren neergezet. Een grootc politiemacht begaf zich, bij wijze van voor zorgsmaatregel, naar de plaats van den brand. Volgens onbevestigde berichten on derzoeken de autoriteiten de mogelijkheid van sabotage. Tegen den morgen was het vuur bedwongen. De schade is niet ernstig. De gemeentelijke autoriteiten hebben geen verklaring over de oorzaak van don brand -f gelegd. De „Times” meldt uit Washington: De leiders van de meerderheid in het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden verwachten, dat het nieuwe neutraliteits- ontwerp tegen het einde van de week in het Huis met een meerderheid van ongeveer 81 stemmen zal worden aangenomen. Het is mogelyk, dat het ontwerp in het Huis van niet alleen te Londen en Parijs, maar ook te Rome zeer actief zyn. De Haibsburgers voeren hun actie thans in het openbaar, de Hohenzollems daaren- tegen in het geheim, omdat vele leden dezer familie in Duitschland aan represaille maatregelen kunnen worden blootgesteld. Otto van Habsburg, die in Frankrijk een Moeilijkheden bij de „Caisse Générale”. Groot gedeelte van kapitaal en reserve verloren? De geruchten, die op de Brusselsche beurs liepen over de gevolgen, die de débAcle van de Mendelssohn Co. zou kunnen hebben voor het Belgische bankwezen, vinden hun bevestiging in de berichten, die, volgens Havas, enkele bladen Zondag brachten over de Caisse Générale de Reports et de Dcpbts. Deze instelling zou door den val van Mendelssohn zulke verliezen geleden heb ben, dat een groot gedeelte van het kapi taal (frs. 320 millioen), en de reserves (fis. 73 millioen) verloren zou zijn. Men verzekert echter, dat de dépöts, die ultimo 1938 rond frs. 700 millioen bedroe gen. niet aangetast zijn en dat de bank zich zal kunnen benalen tot een kanitaalsver- mlndering ten bedrage der verliezen. De, officieele noteering der aandeelen zal bin nenkort weer plaats vinden-, men tast ech ter geheel in het duister, hoe de koers ontwikkeling zal zijn. Ook andere Belgische hanken hebban ver liezen geleden bij de Mendelssohn -krach, doch het schy'nt, dat hieruit geen conse quenties zullen voortvloeien als by de Caisse Générale. In een beschouwing over den Europee sch$n oorlog en de positie vqji Italië komt het Italiaansche dagblad „Telegrafo” tot de conclusie, dat cr niets in Europa zal be slist worden, zonder dat Italië hierin zijn stem laat hooren. De positie van Italië ter aanzien van het Europeesche conflict, aldus het Italiaansche blad, wordt uitsluitend be paald door het eigenbelang van het Konink rjjk, en zal niet beïnvloed worden door •enige buitenlardsche diplomatie of ideolo gie. Het Italiaansche volk, na de ervaring van den Wereldoorlog, van de sancties en van twintig jaren fascisme, laat zi'ch door geen propaganda meer beetr.cmen en zijn leider voert een strikt ItaHaansofcp politiok. Taak en plannen van den Centrale»* Raad van advies inzake ontwikkeling, en ontspanning van militairen. Samenwerking met andere lichamen Radiorede van Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jende. „De toekomstige taak van Italië is thans voort tc gaan met werken aan de inper king van het conflict, teneinde te voorko men, dat de huidige oorlog alle waarden van de Europeesche beschaving zal vernio. tigjen, hetgeen' tengevolge zou hebben, dat iedere overwinning slechts een overwinning I? naam zou zijn. Italië zal er voor zorgen, dat de dag, waarop de vrede zal terugkee- ren, de dag van herstel zal zijn in Europa, waarop alle oorzaken van oorlogen uit den weg geruimd zullen worden.” „Fascistische revolutie is antl- bolsjewistisch geboren en zij is het gebleven.” De nieuwe Italiaansche ambassadeur te Londen, Bastianini, heeft, volgens U. P., bij gelegenheid van de fascistische jaarwisse ling zijn eerste redevoering tot de Italiaan sche kolonie van de Britsche hoofdstad ge houden. In deze rede ziet men een bevesti ging van de opvatting, dat de politiek van de fascistische regeering anti-communis- tisch zal blijven. „Italië en uitsluitend het Italiaansche fascisme,” aldus heeft de ambassadeur ver klaard, „heeft het program van de revolu tie riet verraden. Deze revolutie is als anti communistisch geboren en gij weet, dat zij nog steeds anti-bolsjewistisch is. Van het begin af zijn er tusschen Rome en Moskou tegenstrijdige gevoelens geweest en deze tegenstrijdigheid neemt rog steed* toe.” Na voorts herinnerd te hebben aan het- pxy?n het fascisme in de laatste zeventien iaren in Italië en daarbuiten bereikt heeft, reide Bastianini: „Terwijl groote mogend heden zich op het oogenblik in oorlog be vinden en aarzelen, hun volken in den groo- ten, tragischen en fatalen slag te werpen, koestert Italië .geen vrees.” De ambassadeur wees er op, hoe Italië zich op militair gebied heeft voorbereid en zeide, dat wanneer Europeesche vraagstuk ken, in het bijzonder die, welke op de Mid- dellandsche Zee betrekking hebben, behan deld worden, men ook naar de regeering van Rome zal moeten luisteren. „Het Italiaansche volk,” zoo eindigde de ambassadeur zijn toespraak, „weet, dat af zonder Italië oorlog gevoerd kan worden, n.aar het weet evenzeer, dat er zonder Italië geen vredïNbpn rijn." ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1410, elke regel meer 0.2b. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L6 reyels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad verten tien de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger Adverientiën kunnen worden ingebonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertenties en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De besprekingen, welke te Helsinki zijn gevoerd tusschen de regeering en de lei ders van de politieke partijen over de iSovjet-Russische voorstellen hebben, - vol - (gems het Duitsche Nieuwsbureau, tot ec® volledige overeenstemming geleid. Heden avond zullen de Finsche onderhandelaars naar Moskou terugkeeren. Activiteit der Oostenryksche monarchisten. Uit kringen van Oostenrijksche monar chisten heeft de „Intransigeant” de volgen de inlichtingen ontvangen: Zoowel naar de meening van aartshertog Otto van Habsburg als van de legitimisten moet het vraagstuk van het ./Donaubekken worden opgelost Moor samenwerking van successiestaten der vroegere dubbel r.ionav- i chie, ten einde die landen zoowel van Ber- lyn als van Moskou onafhankelijk te maken. Aan deze taak wydt zich thans de aartsher tog te Parijs, zyn broer aartshertog Robert te Londen en zijn andere broer, aartshertog Felix in de Vereenigde Staten. Prins Starhemberg heeft te Parijs een onderhoud gehad met president Benesj van Tsjecho-SlowaMje over een plan tot nauwe samenwerking tusschen Oostenryk, Tsje- ého-Slowakye en Hongarije. Het Londensche blad „Sunday Dispatch” meldt, dat de aanhangers der mona-chl» De minister van Economische Zaken geeft landbouwscho len. t Ook In eigen kring en op eigen kracht kan veel worden tot stand gebracht. Spr. denkt hier aan cursussen op verschillend gebied, die als aanvulling kunnen dienen van het zooeven bedoelde onderwijs. De menschelijke geest heeft intusschen behoefte aan meer dan ontwikkeling en ontspanning, aan iets hoogers en tevens iets diepers. Deze behoefte komt Diet bij •allen op dezelfde wijze tot uiting en houdt ten nauwste verband met ieders levensbeschouwing, steunende op gods dienstige en ethische grondslagen. De genen, die zich tot taak stellen, deze geestelijke waarden gaaf te houden, vin den een nuttig arbeidsveld en met deze zorg hebben zich belast organisaties, dtt de verschillende geestesstroomlngen imt y ons volksleven vertegenwoordigen. .7 ij/ I verzorgen uiteraard de geestelijke belir^ f gen van de bevolkingsgroepen, die zfaMi aan haar leiding hebben toevertrouwd, doch bovendien is haar ernstig streven erop gericht, door onderlinge samenwer* king en in nauw contact met de alge- meene leiding, het gemeenschappelijke belang te dienen. Geen eenheidsmen- schen maar menschen, die verdfaag- zaamheid en eendracht als nationale deugd erkennen. Is mén algemeen doordrongen van de hooge beteekenis van de taak, waarvoor de Raad zich gesteld ziet? „God geve, dat ons de oorlogsverschrlk- kingen bespaard blijven, maar ook dan”, besloot spr., „hebben wij een ernstig ge vaar te bestrijden. Wij dienen er voor te waken, dat als te zijner tijd de demobi lisatie zal geschieden, zij niet gepaard gaat met. verschijnselen van demorali satie. Wij dienen al onze krachten in te spannen, dat onze gedemobiliseerde mi litairen gezond naar lichaam en geest in de maatschappij terug keeren en dat de maatschappij zonder ernstige evenwichts storingen, hun de plaats, die hun toe komt, weder kan inruimen. „Beseft de gevaren en slaat de handen inéén!” De oud-mlnlster van Waterstaat, jhr. ir. O C. A. van Lidth de Jeude, voorzit ter van den Centralen Raad van advies inzake Ontwikkeling en Ontspanning van Militairen, heeft gisteravond in het alge meen programma voor de radio een uit eenzetting gegeven van de wijze, waarop deze Raad zich voorstelt zijn taak te vervollen. Na een korte inleiding over de tot stand koming van den Raad, welke op Initiatief van Z. K. H. Prins Bernhard door den opperbevelhebber van land- en zeemacht is ingesteld, zei de spr. dat de Raad van oordeel is, dat door gedecen traliseerde uitvoering, zij het onder cen trale leidinj; de juiste weg wordt bewan deld. Velerflfiebben hun diensten aange boden en Indien daarvan niet aanstonds gebruik werd gemaakt, dan wij te men zulks niet aan gebrek aan waardeerlng, doch beseffe, dat het niet mogelijk en niet noodig is, een uitgebreiden centra len staf te werk te stellen, doch dat het veeleer de plaatselijke werkkrachten zijn waaraan behoefte bestaat. In dezen gedachtengang heeft de Raad voorshands afgezien van het houden van een nationale collecte, omdat het loffe lijk iniatlef van regionale en plaatselijke comité’s tot het houden van inzamelin gen daardoor zou worden geschaad. Intusschen is tot deze comité’s de ult- noodiging gericht, zich omtrent hun plannen en omtrent de bestemming der ingekomen gelden met den Raad te ver staan, teneinde te voorkomen, dat deze plannen worden doorkruist door hetgeen van andere zijde reeds geschiedt. Men bedenke, dat de gelden gelijkma tig moeten worden besteed en dat vele inwoners van de plaats, waar een inza meling wordt gehouden, elders gelegerd zijn en dus de opbrengst daarvan, hun niet ten goede komt, terwijl bovendien in de eene plaats de middelen ruimer vloeien dan in de andere, waar misschien een veel grooter aantal militairen zijn. Met het oog daarop wordt verzocht, een deel der Ingekomen gelden te storten In een algemeene kas, terwijl zij, die zulks wenschen hunne bijdragen ook rechtstreeks, ten behoeve van die alge meene kas, kunnen storten op postgiro rekening no. 359988 ten name van het bureau voor O en O. bij het algemeen hoofdkwartier te ’s-Gravenhage. Men onderschatte niet de geldbehoef ten, noodig voor het ontwikkelen en ont spannen van een groot gezin van meer dan 300.000 leden, voor onbepaalden tijd. De Raad hoopt, dat zeer binnenkort ter beschikking van de sectie O en O. zal worden gesteld een bij uitstek daar voor geëigende functionaris, die voorge- Hoe lang duurt vaart naar Duitsche haven? Nu het Amerikaansche vrachtschip „City of Flint" Zaterdagavond „r.adat de ma?hi- neschade hersteld was” Moermansk heeft verlaten, heeft het Amerikaansche ministe rie van Buitenlandsche Zaken aan (je pers ®en mededeeling verstrekt over het bedoel de schip. Sovjet-Jiusland Wordt in deze ver klaring beschuldigd van te weinig samen werking. Het Amerikaansche ministerie is van meening, dat zelfs imüen de Duitsche prjjs- bemanning op de „City of Flint" in haar «cht was voor zij de haven van Moermansk binnenvoer, de feiten en omstandigheden, welke thans bekend zyn, de meening van 4e Amerikaansche regeering bevestigen, dat de Duitsche bemanning geen voldoende ’’’óenen opgaf overeenkomstig het interna tionale recht, op het oogenblik, dat zji de haven binnemvoer. Derhalve was het de plicht van de Russische regeering, het schip ean de Amerikaansche bemanning terug te Roven. Dit is het voornaamste argument yan de Amerikaansche regeering. De regeering te Berlijn heeft verklaard, ÖBt het schip naar Moermansk is gevaren omdat het niet over voldoende kaarten be- Whikte. Volgens het internationale recht is V doze verklaring, aldus de Amerikaangcjjfi^ Jj* ®'®dedeeling, niet voldoende. De Russen hebben toen de Duitsche prij «bemanning tolnternvvrd. Maar vervolgens beweerden 4o Russen, dat de machines beschadigd wa- hetgeen een geldige reden is volgens internationale recht, en zij lieten Duitsche bemanning vrjj. Door deze verklaring legt het Arnerl- JUnaehe ministerie van Buitenlandsche ^ken het geval met de „City of Flint” ter Het eigenbelang beslist, zegt de „Telegrafo”. gEN geweldige menigte heeft Zaterdag op het Venetiaansche plein te Rome luide om den Duce geroepen, die op het balkon van zijn paleis gekomep, het volgende zei de: „De steef}9 glorieuzer verjaardag van dn revolutie deTOwafthemden vindt ons allen, van Alpen tot Indische Oceaan, aaneenge sloten, sterk en vastbesloten als nimmer tevoren. Vandaag, evenals in de bittere en bloedige ty'den van voor de revolutie, eischt het fascisme slechts één enkel privilege ou’ bij alle gebeurlijkheden met en voor het volk op te bouwen en te marcheeren.” Mussolini heeft Zondagmiddag Pomezia, de vjjfde en laatste stad in het drooggelegde Tontljneche gebied, ingewyd. Hy zeide daarbij, dat het regime nog andere gewel dige ondernemingen voor zich heeft te bo - ken en nog lang niet rijn taken en vooral niet de ontembare kracht van zyn wil heeft uitgeput. „Boeren kameraden, gaat ter stond aan het werk met verstandige volhar ding en verhoogt in het belang van de natie de vruchtbaarheid der aarde, die op uw ar beid wacht. Deze hoeven, die U gegeven zijn, zullen eens uw persoonlek eigendom zijn”. By zyn terugkeer in Rome werd Mussolini langdurig en geestdriftig toege juicht. beoordeeling voor aan de Amerikaansche openbare meenin. In politieke kringen te Washington is men van oordeel, dat vit deze verklaring blijkt, dat de Russen pogen, zich aan de zaak te onttrekken zonder de Duitschers te hinderen. In de niachir.e- schade heeft Moskou een wettige baris ge vonden, met behoud van zijn neutraliteit Uit de inlichtingen, waarover het ministerie beschikt, blijkt, dat bij aankomst te Moer mansk de Sovjet-autoriteiter de argum* e ten van de Duitsche prijsbemanning ni°’ voldoende achtten. Men verwacht, aldus Havas, dat de Ame- r kaansche ambassadeur te Moskou op dracht zal krygen, nieuwe stappen te doen bij de regeering van de Sovjet-Unie ten einde te verkrijgen, dat de Amerikaansche bemanning zal worden vrijgelaten. Door middel van het Duitsche consulaat te Boston (Vef. Staten) heeft het Duitsche ministerie vhïi fjuitenlandsche Zaken Zater darf1 de echtgenoote van den kapitein van de „City - of Flint11', mevrouw Gainard, mede gedeeld, dat haar man zich veilig en wel aan boord van het schip bevindt. De meeningen over de duur van de vaart van de „City of Flint” van Moermansk naar een Duitsche haven loopen uiteen. De een spreekt, aldus „U. P.”, over vier, de ander \over zeven dagen. Het schip loopt tien knoo- »en (een knoop 1852 m.). licht door deskundige medewerkers, on der meer emaarMal streven, dat overal op verschillend gfbied the right man an the right place dnl worden gesteld. Spr. wilde voor alles den Indruk weg nemen, alsof het zwaartepunt zou zijn gelegen In een soort amusements-orga- nlsatie! Hij heeft daarbij niet op het oog het varschafferl van waarachtig kunst genot De menschelijke geest heeft be hoefte aan ontspanning en kunstgenot, doch ook aan ontwikkeling. Deze ont wikkeling kan in verschillenden vorm van voorlichting en onderwijs worden bij gebracht. In samenwerking met het Instituut voor Individueel Onderwijs en het Poly technisch Bureau Nederland, Arnhem, wordt het lager erf algemeen technisch onderwijs verzorgd. Den minister van Onderwijs verleent medewerking door het beschikbaar stellen van nijverhelds- en ambachtsscholen legioen vormt, dat met de Fransche legers j tej. strijde wil trekken, zou volgens ge- j r.oemd blad een vertrouwelyk memoiandum aan de Fransche- regeering- ^n aan het Va- ticaan hebben doen toekomen, waarin hij zyn plannen voor een nieuwe orde in Cen- •■•’al-Europa uiteenzet. De samenwerking van Oostenrijk. H0I1- garye en Tsjecho-Slowaken zou toenemen. Ook zou prins Starhemberg thans diplo matieke betrekkingen onderhouden met ’.ertegenwoordiffors dezer landen, oa. met president Benesj, die wel is waar steeds een tegenstander van Ket herstel der Habsbur- gers is geweest, maar thans met de ideeën van aartshertog Otto verzoend schiint en tot medewerking met hen bereid zou ziin. Fr zouden vertrouwellike besprekingen zijn cehoiiden met het oog op het herstel der Haibsburgsche monarchie in Hongarije. Uit Brussel meldt United Press: In een half dozijn Euroneesche hoofdsteden nemen, volgens berichten uit goed ingelirhte krin gen hier en elders, de plannen om na den oorlog een Donau-federatie in het leven te roepen wellicht onder Otto van Habs burg gesteund door een krachtige Weichsel-federatie in het noorden, langza merhand vaster vormen aan. De plannen zijn gebaseerd on de overwe ging. dat een Fnirona' van kleine staten zoonls dnt te Versailles in «hot leven word geroenen, later moet ineenstorten onder den druk van Duitschland of Rusland, mnar donr samon te werken zonden dezelfde kleine staten weerstand kunnen bieden aa” elke exnnnsie vnn die mogendheden. Het. nlan hoeft non- peen nf^’oïee] Icnrsk- ter aangenomen, maar men gelooft, dat de regeeringen, welke er bij zouden worden betrokken, zeer wel op de hoogte zyn van het bestaan er van. Afgevaardigden nieuwe wijzigingen zal on dergaan. Het succes van het ontwerp in den Senaat kon daaroin zoo indrukwekkend zyn, omdat men er tot schikkingen bereid was. Het negentig dagen, niet hernieuwbaar, crednet aan oorlogvoerende koopers voor Ameri kaansche producten van alle soort werd prijs gegeven ten behoeve van de strikte handhaving van het „cash and carry” be ginsel. Een andere schikking gold de beper. king van het gebied der oorlogszone, waar in de Amerikaansche scheepvaart en reken verboden worden. Andere amendementen zullen wellicht in het Huis van Afgevaar digden worden voorgesteld. Als de neutraliteitskwestie aan kant Is, zal, naar aller verwachting, het Amerikaan, sche congres tot Januari, wanneer <^e zet tingen, in den regel worden hervat, /viu^ daagd worden. De belangstelling zal! worden verplaatst naar het Witte HuWfJJ de stappen, die de president zal doen om uitvoering te geven aan de nieuwe politiek. De geldigverklaring van aankoopvergunnin. gen, die sinds het uitbreken Van den oorlog is opgehouden, zal actomatdsch volgen. Het zelfde zal geschieden met de uitgifte van dc proclamatie, waarbij aan Amerikaan, sche schepen en reizigers zal worden ver boden, zich in de oorlogszone te begeven. Het belangrijkst zal Roosevelt’s aanduiding zijn van dezfe oorlogszone, een zaak, d>ie reeds op het departement van staat en van Ü0UD8LHE (IIIRAM. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de iNSortfing per looper geachlMt. Franco per post per kwataal 8.15. Owe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening, 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1