HUIS n. v. Just. JTERIJ JW NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 78e Jaargang Woensdag 1 November 1939 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen F f 5000 f 2225 ...f 1500 olie. O Maarschalk Graziani wordt stafchef van het leger, Starace van de fascistische militie. GRONDIGE WIJZIGING IN DE ITALIAANSCHE REGEERING. Rusland’s eischen aan Finland. No. 20159 BERGAMBACHT, berkenwuude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEITWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK ^DDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Duitschers maken eerste verkenningsvlucht boven Frankrijk. MOLOTOW OVER DE DUITSCH-RUSSISCHE VRIENDSCHAPPELIJKE BETREKKINGEN. Herstel van het oude Polen is uitgesloten. De Sovjet-Unie neutraal. i de Plechtige zitting in de troonzaal van het Kreml. 5.45 'over He. ’aars; 1 No. 1190 >t nog heden in de luizen, Wijde ÊJ Molotow deelde nog mede, dat het Roode leger bij de bezetting van Poolscl? grondge bied in Wit-Rusland 42 dooden en 503 ge wonden verloren had en in Oekraine 491 dooden en 1359 gewonden. Verder zeide Molotow, dat het onjuist was, dat de Sovjet-Unie de Alands- eilanden of andere eilanden geëischt had. Wat Rusland wenschte was een verdrag van wedierzydschen bijstand overeen komstig die, welke met de andere Oost- zeelanden gesloten waren. Maar Fin land had dit geweigerd. Met Turkije wilde de Sovjet-Unie een pact van wederzydschen bijstand sluiten be perkt tot de Zwarte Zee. Turkije heeft ge weigerd de Dardanellen te sluiten voor vreemde oorlogsschepen. Rusland is bereid de betrekkingen met Japan te verbeteren; internationalen Finnen weer naar Moskou. De Finsche delegatie is gisteravond om 21.35 wederom naar Moskou vertrokken. De maatregelen tot handhaven van de neutraliteit van Finland zyn, zoo meldt het Fransche bureau Havas, thans gereed en men is bereid het hoofd te bieden aan alle gebeurlijkheden. In politieke kringen wacht men met kalmte den loop vkn de onderhan delingen af. traditie van het fascisme, volgens welke de leden van de regeering na e»n zeker aantal jaren systematisch worden vervangen door nieuwe mannen, die het nationale leven nieuw leven kunnen inblazen. De afgetreden ministers hebben hun taak vervuld en zij hebben zich groot» verdien ste voor het vaderland verworven. Zij wor den vervangen door jonge mannen die het vertrouwen, dat de Duce in hen stelt, niet beschaamd maken. De Romeinsche bladen schrijven, dat de taak van de nieuwe ministers vooral zal zjjn het land1 materieel es geestelijk voor te bereiden, opdat het het hoofd kan bie den aan alles wat zou kunnen gebeuren. Het aftreden van Alfieri als minister voor volksopvoeding en Starace als secre taris der Fascistische partij bij de .vyziging in de Italiaansche regeering wordt in di plomatieke kringen te Londen veelbeteeke- rend geacht. Beiden stonden voor hun Duitsche sympathieën bekend. Er waren geen aanwijzingen voor de opschuivingen in de regeering. Men is van meenin g, aldus Reuter, dat pas over eendg»n tijd duidelijk zal zijn, welke gevolgen zij meebrengt. In officieele Duitsche kringen weigenle men commentaar op de rede te geven alvo rens deze zorgvuldig is bestudeerd. De verklaring van Molotov omtrent het handhaven van de algeheele neutraliteit van Sovjet-Rusland was min of meer een verrassing ivoor de politieke kringen alhier, waar men de laatste twee dagen openlijk de meening hoorde verkondigen dat Molotow een Sovjet-Duitsche militaire alliantie zou aankondigen. Te Londen was de eerste niet-offieicele reactie: Hij heeft niets gezegd wat Duitseh- land’s positie kan versterken. In neutrale kringen is men van meening, dat Molotow in zijn rede getoond heeft dat Rusland Duitschland tot nu toe slechts mon- dëlingen steun geeft in ruil voor de groote winst in Oost-Europa. De scherpe opmer kingen van Molotow aan het adres van En geland doen denken aan de bedreiging, die de Sovjet-Duitsche overeenkomst inhield om na de verdeeling ivan Polen over de vol gende te nemen stappen te consulteeren, in dien de geallieerden zouden weigeren vrede te sluiten. Men wijst er in die kringen op, dat van die bedreiging niets is gekomen en dat Molotow opnieuw heeft aangetoond, dat de Sovjets niet van plan zijn Duitschland concreet te steunen. JN de groote St. Andrieszaal van het Kreml, is Dinsdagavond een buitengewo- j ne zitting van de twee Kamers van den i Oppersten Sovjet der Unie gehouden. In deze bijeenkomst heeft Molotow rap- port uitgebracht over den i„i~.....LL.. toestand. Volgens het officieele agentschap Tass sprak Molotow als volgt: „Gedurende de twee laatste maanden hebben zich in. de internationale situatie belangrijke veranderingen voorgedaan. Dat geldt in de eerste plaats voor den toestand in Europa, doch ook voor landen ver bui ten dat werelddeel. In d5t verband kc’ï men de aandacht vestigen op drie hoofd- factoren van beslissende beteekenls. Allereerst kan men wijzen op verande- ringetn! in dfe betrekkingen tusschen d,e Sovjet-Unie en Duitschland. Sinds op 23 Augustus een Duitsch-Rus- sisch niet-aanvalsverdrag is gesloten, is een einde gekomen aan de abnormale be trekkingen, die een reeks van jaren tus schen de twee landen hadden bestaan. In de plaats van vijandschap, die door eenigo Furopeesche mogendheden op alle manie ren bevorderd werd, traden toenadering en herstel van vriendschappelijke betrekkin gen in. Een verdere verbetering dezer be trekking kwam tot uiting in het op September geteekende vriendschaps- grerisverdrag. De groote wending in verhouding tusschen de Sovjet-Unie STIJGENDE HONGER NAAR CELLULOSE. Italië probeert het nu met pijlriet. Reeds zesduizend hectaren moeras „in cultuur”. Cellulose, het hoofdbestanddeel van don celwand van vele planten, is een van de belangrijkste grondstoffen in de hedendaag- sche samenleving. Het wordt gebruikt voor de bereiding van papier, kunstzijde, cellu- loselakken enz. Een van de voornaamste bronnen voor de cellulose is het hout, dat jaarlijks ongeveer 15.000 milliard kilogrammen houtpijp meet leveren, die wy voor allerei doeleinden ge bruiken. Het is <tan ook begrijpelijk, dat men reeds lang raar Andere bronnen hee't omgezien, te meer omdat ontboss?n:ng zeer schadelijke gevol gen heeft. Naarmate onze chemische kennis toenam, is ro-n er ook inderdaad in geslaagd, afval van talrijke planten als grondstof voor de cellulosebs- reiding te benutten en het is wel waar schijnlijk, dat men in deze richting nog veel kan bereiken. In Italië heeft men voor de bereiding van cellulose! gebruik gemaakt van een riec- soort, die in overigens waardeloze moeras sen welig tiert. Dit is de Arundo Donax (pijlriet), een ook in ons land bekend siei- riet uit het gebied der Middëllandsche Zee. Dit riet levert een zeer goede opbrengst per h.a. en de daaruit bereide cellulose i« uitstekend te gebruiken voor de vervaardi ging van kunstzijde. Men heeft hiertoe ongeveer zesduizend hectaren' moeras in gebruik genomen, da’ per hectare per jaar tachtigduizend ki' grammen rietstengels, ontdaan van blade ren, levert, een opbrengst die, in calorieën uitgedrukt, buitengewoon hoog is en waar uit blykt, dat deze cultuur de zonne-energóe behoorlijk weet te benutten. Hieruit wordt per hectare dertien tot veertienduizend kilo gram zuivere cellulose verkregen. Hieruit blijkt weer, dat toepassing van wetenschappelijke methoden, zorgvuldig on derzoek, in staat stelt economisch waarde volle producten te -verkrijgen uit materiaal en van een bodem, die voor den leek waarde loos schijnen, doch die door de natuurwe- Wat ze volgens Deensche inlichtingen bevatten. Reuter seint uit Kopenhagen: Volgens het „Aftonlblad” zijn de Russi sche verlangens jegens Finland aanzienlijk gewijzigd. Het Sovjet-programma, aldus het blad, bevat de volgende punten: 1. Uitbreiding van den Finsch-Kvssl- schen handel. 2. Handhaving van den status quo op de Aalands-eilanden en in de Witte Zee. 3. Cessie van de in de ^insche golf lig gende eilanden Hogland, Seitskar, Lovskar en Tyttaskar. 4. Demilitarisatie van zekere streken in Finsch-Karelie voor de veiligheid ven Le ningrad. Finland zou echtei zekere deta chementen mogen behouden. 5. Compensatie voor Finland in Rus- risch-Karelie. G0UDW UIIKAM. Een der toestellen neergeschoten. Ook Fransche vliegers ontwikkelen groote activiteit. Voor dd eerste maal, aldus Havas, heeft de Duitsche luchtmacht verkenningsvluch ten boven groote gebieden in het Fransche binnenland uitgevoerd. Ten minste één van de Duitsche machines werd door Fransche .(jagers neergeschoten. Het was gisternacht reer licht en daarvan maakten de vliegtui gen gebruik. Deze actie werd beantwoord door de Fransche machines, die niet alleen onmid dellijk boven de Duitsche stellingen e*n groote activiteit ontwikkelden, maar ook ver in Duitschland. Niet minder dan zeven verkenningstochten werden op deze wijze met succes volbracht. Alle machines keerden zonder verliezen op hun bases terug. Dq poging van de Duitsche luchtmacht om verkenningsvluch ten uit te voeren werd niet met succes be kroond. Tot nu toe was zij niet over de on middellijke vuurzone gevlogen; meesten tijds maakte zy schuin van een punt boven Duitsch gebied luchtfoto’s. Gisteren braken de Duitsche verkenners met deze houding, die het Duitsche opperbevel in het alge meen tot nu toe had aangenomen, om, het beginsel van het ministerie van propaganda ■volgende, de Fransche grenzen op den grond noch in de lucht te schenden. Zoodra hun aanwezigheid 'boven Fransch gebied gesignaleerd was, openden jagers de jacht op de Duitsche verkenners, terwijl het luchtdoelgeschut werd gealarmeerd. Een verkenner werd op 150 kilometer van de Fransche grens neergeschoten. De an dere schijnen hetzelfde lot te hebben ge deeld. De nad'ruk moet echter gelegd worden op het feit dat de vrij langdurige aanwezigheid van de verkenningsvliegtuigen bov»n Fransch grondgebied in geen enkel opzicht het dagelyksche leven heeft onderbroken. 23 en de en Duitkchlftnd, tusschen de twee grootste sta ten van Europa, moest gevolgen hebben voor den geheelen internationalen toestand. Daarbij bevestigen de gebeurtenissen vol komen de waardeering der politieke Le- teekenis van de Duitsch-Russische toenade ring, die in de vorige bijeenkomst van don hoogsten Sovjet gegeven is. In de tweede plaats moet aandacht ge- Khonken worden aan feiten’, als de militai re vernietiging van Polen ens het uiteenval len van den Poolschen staat. Regeerende kringen in Polen zyn steeds prat gedaan op de „eenheid1” van hun staat en de „macht” van hun leger. Het is echter gebleken, dat een korte actie tegen Polen, eerst door het Duitsche en daarna door het Roode leger, voldoende was om te bewer ken, dat van dezen misvormden telg van het verdrag van Versailles, die leefde van de onderdrukking der niet-Poolsche na tionaliteiten, niets overbleef. De „traditio nele politiek” van het beginselloo-zc la- veeren tusschen Duitschland en de Sovjet- Unie bleek onhoudbaar en leidde tot een volledig bankroet. in de derde plaats moet njen inzien dat de groote oorlog, die in Europa is uitge broken, ingrijpende wijzigingen in den ge- l orinn internationalen toestand heeft ge bracht. Engelsche noch Fransche garanties heb ben Polen geholpen. Tot duswerre is eigen lijk niet bekend, wat dit voor „garanties” waren. De oorlog tusschen Duitschland -n het Britsch-Fransche blok verkeert pas in het eerste stadium en) is nog niet tot ont plooiing gekomen. Niettemin is het begrij pelijk, dat zulk een oorlog ingrijpende ver anderingen in den toestand van Europa, *n niet in dien van Europa alleen, moet ver oorzaken. In verband met deze belangrijke wijzigingen zyn vele otldë formules, waar van wy ons tot voor kort bediend hebber qn waaraan velen zoozeer waren gewend, klaarblijkelijk verouderd en thans onbruik baar. Men moet zich daarvan rekenschap geven om groote fouten in de waardeering van den nieuwen) politieken toestand te vermijden. Hèt is bijvoorbeeld bekend, dat in de laatste maanden begrippen als „agressie”, -aanvaller”, een nieuwen concreten In*- houd, een nieuwe beteekenfs hebben ge kregen. Wij kunnen ons van1 deze woorden niet langer bedienen op dezelfde wijze bijvoorbeeld drie of vier maanden geleden. Eerste indrukken te Berlijn en Londen. In officieuze Duitsche kringen is de rede van Molotow, volgens United Press, met warmte begroet, vooral de passage waarin Engeland als aanvaller wordt gebrand merkt. In het algemeen echter wordt de rede geacht niets bijizottóers, niets verras sends te bevatten. - Voor do jeugd, alles en causerie71 ,'sreglement; '7.— P0stzegelverzamelaore. - Berichten ANP her’ en; 8.15 utredtoi ollet. (9.05—9.35 Ca paniek"). )0()5 hnlfuur; 10.35 Rramt. Schriftlezing. Wanneer nu gesproken wordt van de groote Europeesche mogendheden, 'S Duitschland een staat, die naar een zoo snel mogeljjk einde van den oorlog en naar vrede streeft. Engeland en Frank rijk echter, die nog gisteren tegen de agressie te velde trokken, zijn voorstan ders van een voortzetting van den oorlog en tegen het sluiten van een vrede. De rollen zyn dus omgekeerd. De pogingen van de Engelsche en de Fransche regee ring hun nieuwe positie te rechtvaardi gen door verplichtingen jegens Polen, zyn natuurlijk volkomen ijdel. Van een herstel van het oude Polen kan, zocals ieder zal begrijpen, geen sprake zijn. Een voortzetting van den oorlog onder de vlag van herstel van den vroegeren Poolschen staat is daarom zinneloos. Ofschoon de regeeringen van Engeland en Frankrijk dit begrijpen, willen zij geen einde van den oorlog en herstel van den vrede, doch zoeken zij een nieuwe recht- \aardiging voor den oorlog tegen Duitseh- land. In den. laalsten tijd trachtten1 de re geerende kringen in Engeland en Frankrijk zich op te werpen als strijders voor het democratische recht der volken tegen het Hitlerisme. Daarbij verklaarde de Britsche regeering, dat haar oorlogsdoel niet meer en niet minder was dan „vernietiging van het Hitlerisme”. Het blykt, dat de Engel sche en Fransche oorlogsaanhangers iets als een „ideologischen oorlog”, die» herinnert aan de oude godsdienstoorlogen, aan Duitschland verklaard hebben. Inderdaad, Vroeger waren godsdienstoorlogen tegen ketters en meUschen van ander geloof in de mode. Zij leidden tot buitengewoon ern stige gevolgen voor de volksmassa, tot economische ruïneering en culfureele ver wildering der volken. Deze oorlogen wer den echter in het teeiken der middeleeuwen gevoerd. Brengen de heerschende klassen in Engeland en Frankrijk ons niet terug tot deze middeleeuwsche tijden, de tijden van godsdienstoorlogen, bijgeloof en cultureele verwildering T In, ieder geval is thans onder „ideologri- sche vlag” een oorlog van nog grooteren cmvang en nog grooter gevaar op touw gezet. Een dergelyke oorlog vindt echter geen enkele rechtvaardiging. De ideologie van het Hitlerisme kan men als ieder ander ideologisch systeem aanvaarden of verwer pen, dat is een kwestie vart politieke opvat ting. Doch ieder zal begrijpen, dat men een ideologie niet met geweld kan vernietigen. Daarom is het niet alleen zinneloos maa* ook misdadig, zulk een oorlog onder de val- sche vlag van „strijd voor de democratie” to voeren, als oorlog voor „de vernietiging van het Hitlerisme”. Handelingen als verbod van de commu nistische partij in Frankrijk, arrestatie van Fransche communistische kamerleden, be perking der politieke vrijheden in Engeland, onverminderde onderdrukking in Britsch- Indië, kan men geenszins een strjjd voor de democratie noemen. Engeland en Frankrijk vechten niet tegen Duitschland, omdat ze zouden hebben ge zworen het vroegere Polen te herstellen en natuurlijk ook niet, omdat zy zouden heb ben besloten zich den strijd voor de demo cratie tot taak te stellen. De heerschende kringen» in Engeland en Frankrijk hebben andere motieven, die niet thuis hooren in een of andere ideologie, maar die deel uit maken van hun zeer materieele belangen als reusachtige koloniale mogendheden; Molotow betoogde verder, dat Sovjet-Unie voortdurend een politiek van neutraliteit gevolgd heeft en zal volgen, welke voorgeschreveni was in het Sovjet-Duitsche niet-aanvalsver- drag, een politiek, waarmede het binnen trekken van Russische troepen in Polen niet in tegenspraak kwam. De betrekkingen van de Sovjet-Unie met Duitschland ontwikke- len ilch langs de lijn van versterkingen rich uitstrekkend tot praktische samenwer king en het verleenen van politieken steun aan Duitschland Mi rijn vredespogingen. J-Jet Italiaansche persbureau Stefani meldt: Krachtens een heden uitgevaardigd de creet is een uitgebreide wijziging gebracht in het kabinet en in andpre hooge posten van de party en het leger. Onder dankbe tuiging voor de bewezen diensten heeft Mussolini het aftreden aanvaard van de volgende ministers: De minister voor de corporaties Lantini, de minister voor volksopvoeding Alfieri, de minister voor den wisselhandel Guamieri, de minister van landbouw Rossoni, de mi nister van verkeer Benni en de minister van openbare werken Gigli. Voorts heeft Musso lini het ontslag aanvaard van den onder staatssecretaris in het ministerpresidium Medici del Vascello, van den onderstaats secretaris van oorlog en den chef van den generalen staf, Pariani, en van den onder staatssecretaris van luchtvaart en chef van den generalew staf der luchtmacht, Valle. Verder wordt gemeld, dat Mussolini, op diens verzoek het ontslag heeft aanvaard van den minis^r en secretaris der party, Starace, die deze post acht jaren lang be kleed heeft. Starace is benoemd tot chef van den generalen staf der nationale fas cistische militie. Tot minister en secretaris der fascistische partij is thans benoemd Et tore Muti. De volgende nieuwe ministers zijn be noemd: Ricco, minister voor de corporaties; Pavolini, minister van volksopvoeding; Ric cardi, minister voor den wisselhandel; Tas- sinari, minister van landbouw; Host Ven turi, minister van verkeer; Serena, minister van openbare werken. Maarschalk Graziani is benoemd tot chef van den generalen staf van het leger, ge neraal Soddu tot onderstaatssecretaris van oorlog, generaal Pricolo tot chef van den generalen staf en onderstaatssecretaris van luchtvaart, luitenant-generaal Russo tot on derstaatssecretaris in het ministerpresi dium. Generaal Teruzzi, die onderstaatssecreta ris was in het ministerie voor Italiaansch Afrika, is benoemd tot minister aan het zelfde ministerie, welke functie tot dusver in handen was van Mussolini. Alfieri is benoemd tot ambassadeur ter beschikking, in afwachting van een nadere benoeming. Lantini is benoemd tot voorzitter van het nationale instituut voor sociale voorzorg. Gigli tot president van de Azienda Italians Petroli (A.G.I.P.) en Comelio di Marzio tot voorzitter van (iep fascistische?, bond van ambachten en beroepen Mussolini’s nieuwe medewerkers. Italiaansche en Engelsche commenta ren op de wisseling in Ie regiering. De Italiaansche pers begroet, volgens het Fransche persbureau Havas, de wijziging in de Italiaansche regeering als een maat regel, welke in overeenstemming Is mft de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme»- 20 b^GE^NDE^MWE^^hINGENrSÜregeh 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingea bij contract tot zeer gereduceerde^ prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. M' VARA-Ultzra. en 7.30—8 VPRO- richten ANP, »,Onze keuken”; io Voor arbeider. 1-30 Voor de vrouw. 12.15 Orgelspel; 12 <5 lofoon; 1-1.45 VAJ1A. 2-3®—2.66 VARA- vrouw; 3.16 Voor dr ofoon; 6.- Orgel,po| amblers; 7— VARA, citaties; 7.10 CaMerle 30 Bijbelvertalingen, lericjiten; 8.03 Beridu ri»; 8.15 Volgs. M„. en plano; 9— Radio- AmunementsoTkest e, vraagbaak; 11.— R,. 12 Gramofoon. bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef fnterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhsndel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1