URY □HUIS UW,! L07TRIJ I dat brdrijft leert erkt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20160 week 133 schepen. 1 ,TAar militaire verdedigi ter a,s. f 5000 f 2225 f 1500 rdevolle. 60 7®r vt?r'd<? kir4reE roojirmhüflairen8.4| Be. De Britsché ^ontrabandedienst controleerde in een PRI»1 j mé I STAAT VAN BELEG IN DÉÉL DES RIJKS. j l j. 1 ingswerken zijn of worden aangelegd, onderwaterzéttiriigen zijn of warden II gesteld, dan wel waar bewakingsdienst F worden verricht. Donderdag 2 November 1939 78e Jaargang (Hllim tOUUM. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAFELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK^ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Australië gaat zijn bewapening uitbreiden. Meer vliegtuigen, torpedojagers en munitiefabrieken. >d$akelykillid gekken, j Éfgingaw|]rken zSni öf1 Sjden gestald, da® wel 1 vier munitiefabrieken zullen der lading tijdens het ten en Ameland. buitengew« Min. v. Just. v. fd. A No. 1199 edeelingin; $.2Q Col >onkunstkoor ed sol <10.20 Gramofoor Berichten ANP, 1 11.35—12 Gram* Omroeporkest 12.45, Berlch riool en orgel- en soliste Qdlang regelmatig »eelepeltje voor dan i tyd zult U de heer» iltengewone middel rtgevende invloed. 0 Uw zenuwen uit» I versterkende we> haamde opwek* lood op Uw geest... I en nervositeit ver* -onorglo neemt toe. verhoogd. U zult ger gaan voelen. »r. Door Tonicum m middel bij slapte, inspanning, nervo* lorstol na «lokte, itheMra on droglo» j tobde flacon füt gr. 09 min. 41 sec. 01. de Noordzeekust van de provincie Zuid-Holland, de Nieuwe Wa terweg binnenwaarts begrensd door de lyn bii de Krimsloot dwars over het vaarwater getrokken 500 m. beoosten de steigers der New Fruit Wharf), de Westkust van het eiland Rozenburg, verder de lijn van k.p. 123 (Rozenburg naar k.p. 6 (Voome) do westkust van het eiland Voome, de wes telijke grenzen van de gemeenten Ouden hoorn en Sommelsdijk, de westkust van het eiland Goeree tot aan de westelijke grens (in het Brouwershavenschegat) van de ge meente Goedereede, verder de grenslijn tus - schen de provincies Zuid-Holland en Zee land tot aan de grenslijn tusschen de ge meenten Brouwershaven en Zonnemaire, de westkust van het eiland Schouwen tot de westgrens van de gemeente Zierikzee, den westgrens dezer gemeente tot het snijpunt met de grenslijn der gemeente Wissekerke, de noordwestgrens dezer gemeente tot de parallel van k.p. 25 (Walcheren) des west kust van het eiland Walcheren, de Zuid grenzen van de gemeenten Ritthem, ’s-Heer- Arendskerke, Borssele, de westgrens van de gemeente Rllewoutsdijk, de Noordgrens van de gemeente Hoofdnlaat. de p-renslynen tus schen de gemeenten Honfdnlaat en Bros- kens en Hoofdplaat en Schoondijke, verder de westgrens van Zeeuwsch-Vlaanderen tot aan de territoriale grens. jd is de nobi [ita^re vei-dej l te verkil j HeUdjrbeti m Limburg1. lit is in werking getreden m$ ingang Wat deze maatregel beteekent.’ Zooals men weet is de jStaat van Ooriog algekondigd, spoedig na het begin demo bilisatie. Ondanks zijn ten onrechte on^l wekkenden nanm dient hy voor niets ijl ders, dan het militaire gezag enkele naÖ bevoegdheden te geven, tegenover de b nd Huizen, Wijde twissel, iddenstandsbank, uwbank, en by strekken, die het oponthoud tot enkele uren zouden verkorten.” Men beseft te Londen volkomen, dat dp Duitsche propaganda in de neutrale landen ontstemming over de vertraging tracht op te wekken. Men doet dit ongetwijfeld in de overtuiging, dat Engeland de controle zal verzwakken, indien de neutralen tot pro- testeeren bewogen kunnen worden. Tntusschen overweegt men een regeling voor de invoering van het „navicert”- systeem te zijner tijd. In dit systeem, waar van in den wereldoorlog veel gebruik is o-e- maakt, reven dn Britste vertegenwoordi gers in het buitenland certificaten af voor zekere verschepingen, waarvan tot bevredi ging bewezen is, d&t zij niet voor Duitsch- land bestemd zijn. Het is duidelijk, dat daarbii samenwerking tusschen handelaren en reeders noodig is, doch men verwacht dat door invoering van dit stelsel veel ont stemming zal worden weggenomen”. toopt not héden lot in dj S I elf uur konden de eerste drie len bovengebracht. Tot de slacht offers behoort de baas van de nachtploeg. Volgens verklaringen van den ingenieur, 'die de leiding heeft, zouden acht arbeiders .zyn gedood o.w. een Tsjech, één ernstig ge wond, en hebben tien arbeiders gasvergifti gingen opgeloopen. Het aantal dooden bij het mijnongeluk in La Bouverie bedraagt elf. Negen lykbn zy'n ’reeds boven gebracht. Na de identificatie zijn zij gekist en naar de woningen/ dei slachtoffers gebracht. De toestand der ge wonden is bevredigend. Alleen de Itaiaan i? er ernstig aan toe. Oud-minister Delattre bevond zich van. ochtend op de plaats van het ongieluk. TURKIJE VOOR NEUTRALITEIT* EN SPOEDIGEN VREDE. Een verklaring van Ismet Inonoe. Reuter meldt uit Ankara: By” de opening van de zitting van de groote nationale ver gadering heeft Ismet Inonoe, de president van de republiek, een rede gehouden, waar in hy o.a. het Britsch-Fransch-Turksche verdrag heeft verklaard: „Door dit verdrag streven wij ons doel na om ons te verzetten tegen de uitbreiding van het treurspel van den oorlog, door een gebied van veiligheid te scheppen in Europa, dat worstelt in de verschrikkingen van den oorlog. Het ver drag zal alleen in werking treden, wanneer een staat poogt onze verlangens te beknot ten. Behalve in dit geval, zal ons verdrag met de geallieerden en onze samenwerking voor het hooge ideaal, dat wij tezamen hebben bekendgemaakt, onze normale en vriend- dy'ke, Schore, Serooskerke (Schouwen), Se- i rooskerke (.Walcheren), Stavenisse, Tholen, I Veere, Vlissingen, Vogelwaarde, Vrouwen- polder, Waarde, Wemeldinge, Westkapelle, Wissekerke, Wolnhaartsdijk, Zaamslag, Zie rikzee, Zonnemaire en Zoutelande. Utrecht. Alle gemeenten in deze provincie, met uitzondering van de gemeente Utrecht. Friesland. niet doen. Men zal alles in het werk ste'- i len om tegemoet te komen aan de werke- Hike,| handelsfcehoeften van laatstgenoemde firma’s. Tot’tie gemelde kunstgrepen behoo ren de manifesten in duplo met verschillen de geconsigneerden en vervalschte conosse- menten. De houding van het ministerie voor Ist- Ln- m oJir- gerlyke autoriteiten en de burgerbevolking. Bij de thans voor een aantal gemeenten afgekondigden Staat van Beleg worden de bevoegdheden voor het militaire g<?zag nog sterker uitgebreid. De burgerlyke besturen en de daarbij in dienst zijnde ambtenaren zijn verplicht te gehoorzamen aan de be velen van het militair gezag, gegeven over eenkomstig de door de Kroon vastgestelde instructies. Openbaarmaking dezer instruc ties zal, zoo mogelyk, geschieden. Door het militair gezag worden, zoo noo dig, nieuwe politieverordeningen alsmede verordeningen en keuren van waterschap pen, veenschappen en veenpolders vast^e- Fteld, de bestaande gewijzigd of geschorst. Ook is het militair gezag bevoegd, rege len te stellen betreffende de verkeers-vrii- heid. Bovendien kan het recht van vereeni- ging en vergadering en zelfs de persvrij heid aan banden worden gelegd. Minister-president De Geer heeft echter Dinsdag in de Tweede Kamer te kennen ge geven, dat ook in de gemeenten, waar thar s de Staat van Beleg is afgekondigd, geen censuur zal worden ingevoerd. Wel zal volgens de Wet van 1899 het mi litaire gezag bevoegd zijn aan personen wier aanwezigheid voor de rust en de alge- meene veiligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn, het verblijf binnen het in Staat van Beleg verklaarde grondgebied te ontzeggen en deze daaruit te verwijderen, of, ind’ien ‘k mogelijkheid daartoe niet bestaat, hen in bewaring te stellen. Uitwijzing van vreemdelingen en van Nederlanders uit de in Staat van Beleg verklaarde gemeenten is db» in principe mogelijk. Natuurlijk is ten slotte het militaire ge zag bevoegd naar eigen goeddunken en dus niet verplicht van de hem verleende buitengewone macht gebruik te maken. ONTPLOFFING VAN MIJNGAS IN MIJN IN LA BOUVERIE. Twaalf dooden, een ernstig gewonde, tien arbeiders met gasvergiftiging. Omtrent de ontploffing in een steenkolen mijn in La Bouverie bij Bergen wordt het volgende gemeld: In den afgeloopen nacht heeft zich tegeti half vier een ontploffing van mijngas voor gedaan in een myn in La Bouverie, niet ver van de plaats waar ook in 1936 een ongeluk is gebeurd. Tydens het ongeluk waren vijftig arbei ders aan het werk; één van hen heeft alarm kunnen maken. De reddingscentrale heeft direct een hulpactie ingezet. Om 7 uur be vond zich reeds een reddingploeg in de myn, ir.tusschen hadden tien mijnwerkers, dia slechts lichamelijk bedwelmd waren "e raakt, uit de mijn kunnen komen. In net ziekenhuis van Frameries zyn deze men- schen verzorgd. Er bestaat voor hen geen levensgevaar. Er is één Italiaan bij, de overigen zyn Belgen. Pas om lijken wora uigvermogen -laagste prijs schrnachine Mij Limburg. Arcen en Velden, Beegden, Beesel, Bel- feld, Bergen, Borgharen, Bom, Broekhui zen, Bruggenum, Bunde. Echt. Flsloo. Evs- den, Gennep, Geulle, Gronsveld. Grubben- vorst, Helden, Herten, Hy'ethuizen, Hom, Horst, Itteren, Kessel, Linne, Maasbree, Maasibracht, Maastricht, Meerlo, Meijel, Kook en Middelaar, Nederweert, Neer, Nun- heim, Obbicht en Papenhoven, Ohe en Laak, Ottersum, Roermond, voor zoover deze ge meente is gelegen ten westen van den oos- telijken oever van de Maas, Roggel. Rooste ren, Sevenum, Stein, Stevensweert, Swal- men, Tegelen, Urmond, Venlo, voor zoover deze gemeente is gelegen ten western van don oostel ijken oever van de Maas, Venray Wansum en Weert. Watergebieden. b. de volgende watergebieden voor zoover reeds niet begrepen onder a: 1. Het watergebied gelegen binnen het gebied begrensd door de territoriale grens, den meridiaan van 06 gr. 18 min.- 27 sec. O.l., de Noordkust van de provincie Gro ningen en Friesland vanaf het snijpunt met genoemden meridiaan tot aan den afsluit dijk, de buitenzijde van den afsluitdijk, de Noordkust van de provincie Noord-Hollapd vanaf den afsluitdijk tot de grens der ge meente den Helder; verder de Zuidgrens dezer gemeente tot een punt op 52 gr. 54 min., 10 sec. N.br. en 04 gr. 42 min. 40 sec. O.l. en verder de rechte lijn van dit punt tot een punt op 52 gr. 53 min. 42 sec. N.br. en 04 gr. 37 min. 32 sec. O.l 2. Het watergebied begrensd door de ter ritoriale grens, de parallellen van 52 gr. 31 min. 02 sec. Nbr. en 52 gr. 23 min. 49 sec. Nbr., en de Noordzeekust met inbegrip van de’haven IJmuiden tot aan de buitenzijde der Noordzeesluizen. 3. Het watergebied gelegen binnen een gebied, begrensd door de territoriale grens de rechtelijn getrokken tusschen de punten 52 gr. 03 min. 49 sec. Nbr. 04 gr. 05 min 52 sec. ol. en 52 gr. 01 min. 41 sec. Nbr. 04 Gelderland. Appeltern, Batenburg, Beesd, Bemmel, Bergharen, Beuningen, Beusichem, Brakel, Culemborg, Deil, Dodewaard, Druten, Echteld, Ede, voor zoover gelegen ten Wes- van gisteren 1 November ten van de spoorlijn IJaeBarneveld en Zuiden van de spoorlijn Ede—•Arnhem, Eist, Ewjjk, Gendt, Hemmen, Herwijiftn, Kote ren, Heumen, voor zoover betreft het ge deelte der gemeente ten Westen van den Oostelijken oever va het kanaal Maas Waal, Hqrssen, Huissen, Kesteren, Lienden Nijrrtegen, voor zoover betreft het deel' der gemeente ten Westen van den Oostelyken oever van het kanaal MaasWaal, Over- asselt, Poederoijen, Scherpenzeel, Valburg, Vuren, Wageningien, Wamel, Wijchen, Zui- lichem. Gedeeltelijke distributie in Engeland in aantocht. Boter en bacon het eerst aan' de beurt. De voedselrantsoeneering in Engeland zal niet in haar geheel ineens worden opgelegd en het is waarschijnlijk, dat boter en bacon de eerste levensmiddelen zullen zijn, die volgens een regeeringsplan zullen worden rantsoeneerd. De minister voor de voedselvoorziening, Morrison, zal Woensdag in het Lagerhuis een verklaring afleggen, en men verwacht, dat hy de rantsoeneering van deze twee ar tikelen zal aankondigen voor over twee we ken. Voorts verwacht men geen onmiddel lijke rantsoeneering van vleesch of suiker, aangezien de voorraden voor het oogenblik voldoende geacht wdtden. Het lid der Labourpartjj, Alexander, had ’s ministers aandacht gevestigd op de klach ten over het tekort aan boter, en aange drongen op een rechtvaardige distributie van boter en spek. Hy heeft den minister gevraagd wanneer deze een distributie schema zal voorstellen. Noord-Holland. Anikeveen, Anna-Paulowna, Beverwijk, voorzoover betreft het gedeelte ten westpn van de lijn getrokken van de grens der ge meente Heemskerk bjj perceel kadastraa’ Lekend Wyk aan Zee en Duin, sectie A no 2190 langs .’de oostzijde van den Waterlei- dingsweg tot aan de Zeestraat. Bij dezp straat ombuigend in Zuid-Oostelyke rich ting tot aan den Julianaweg, vandaar langs de oostzijde den weg volgende tot tusschen de perceelen, kadastraal bekend Wyk aan Zee en Duin sectie A nos. 2429 en 2388, ver. volgens de oostzijde van den bestaanden wandelweg volgende in zuidelijke en zuid- 1 westelijke richting tot aan den Boschweg en vervolgens de noordzijde van dien weg vol gende tot aan de grens der gemeente Vel- sen, Callantsoog, Diemen, ’s-Graveland. Den Helder, Huizen, Kortenhoef, Muidcn, Naarden, Nederhorst den Berg, Terschel ling, Texel, Velsen, voorzoover betreft het gedeelte, ten westen van de lijn, getrokken vanaf de grens der gemeente Bloerrendaal, Ihngs de oostzijde van de spoorbaan Haar lemUitgeest tot het punt, waar de Groote Hout- of Koningsweg de spoorbaan ont moet, vervolgens in noordwestelyke rich ting langs de noordzijde van den Grooten Hout- of Koningsweg, vervolgens langs de noordzijde van de kunstweg nèord van RooswiJk, tot aan den Boschweg in de ge meente Beverwijk, Vlieland, Weesp, en Weesperkarspel. 9 Eeeland. Aagtekerke, Arnemuiden, Baarland, Bier vliet, Biggekerke, Borssele, Breskens, Brou wershaven, Bruinisse, Burgh, Cadzand Clinge, Colynsplaat, Domburg, Dreischor, Driewegen, Dui.vend'yke, Elkerzee, Ellemeet. i Ellewoutsdyk, Goes, Grauw en Langendam, 's-Gravenpolder, Groede, Grypske’ke Haamstede, ’s-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand. Hoedekenskerke, Hoek, Hoofdplaat. Honte- nisse, lersee, Kapelle, Kats, Kattendijke, Kerkwerre, Kloetinge, Kortgene, Koude- kerke, Krabbendijke, Kruiningen, Laurens (St.), Maartensdijk (St.), Meliskerke, Mid delburg, Neuzen, Nieuw- en St. Joosland, Nieuwerkerk, Nieuwvliet, Nisse, Noordgou- we, Noordwelle, Oost- en West Souburg. Oosterland, Oostkapelle, Oudelande, Ouwer- kerk, Ovozande, Poortvliet, Renesse, Ril- land-Bath, Ritthem, Sdherpenisse, Schoon Zuid-Holland. Arkel, Asperen, Everdingen, Gorinchem, Hagestein, Hardinxveld, H^i- en Boéicop, Heukelum, Nieuwland, Schoonrewoerd. Sliedrecht, voorzoover 'betreft het gedeel te, gelegen beoosten de Kikvosch-kil en be zuiden de Nieuwe Merwede, Rotterdam, voor zoover betreft het ge deelte, bekend als Hoek van Holland Vianen. eenW bui u vu ij j militaire •werd een deel der’lading ii en de rest vrijgelaten, opd lijk schepen hun ^eg zou volgen. leend voor het lossen van 'kleine gedeelten der lading tijdens het on$*rzoek, om mo- gely'k te maken, èat het I schip in kwestie zijn treis zonder verdere vertraging kon voortzetten. Deze gedeelten worden later met een ander schip vervoerd, indien de commissie tevredengesteld is. Maatregelen ter bespoediffini* der controle. De arbeid der contrabandecommissie wordt zeer verzwaard, doordat Duitschland zijn pogingen verdubbelt om overzeesene grondstoffen door de neutrale staten in Europa in te voeren. Dit is een gevolg van de groeiende moeilijkheden, die voor den Duitschen exporthandel voortvloeien uit het gebrek aan grondstoffen. In dezelfde kringen -zegt men, dat veelal uitvluchten worden gezocht om de controle tf vermijden. Verscheidene dier uitvluchten kent men nog uit den wereldoorlog. Het ministerie hoopt steeds meer onderscheid te kunnen maken tusschen neutrale onderne mingen, die zich met den handel in contra bande bezighouden en de firma’» die dat rrden verrat, in /tyiat 'van n geriumen. jladslsfl. besluit van i leg v^Mjrerschilleriae Ie piüvincie Noord- 1.10 KBO^ 15 HMdwertartje. ö.jo Gramofoon; 3.45 Gramofoon; 6.— Har*, Jeugd; 5.30 EnaomH. imofoo»; 6.46 CauMrt,‘|, Berichten; 7.15 ereld gebeurt”; 7.45 C»» 'OS-Benchten; 8.15 Dank ■was; 0.45 Christelijk g/ .-vereonigirn, ..Crescendo». NP, actueel halfuur; UM gramofoon; n,15 Gtl l Schriftlezing. >1.5 M. AVRO.Uitzendlnr: ANP, gramofoon; 10,J 9.15 Gewijde muziek (gr.) >uw; 10..W Omroeporkest; ouw; ll.f3 - Gramofoo oon; 1.j ïtte-ensenmle de vrouw; J».30 Pianovöor en bordupreursus; ;).H Voor zieken en thuiszit, muziek (grj'l; 5.- AVRO 5.25 Gelukwensphen; i sementsorkést en silist; reit, i ften; met I erna lboh. den economischen oorlog wordt v^n gezag hebbende zjide als volgt weergegeven- „Wij beklagen ons niet over deze Ikunstgrc- pen. Wij verlangen slechts er op te wijzen, dat zij worden toegepast en neutrale haiu delaars en reeders te waarschipwen, dat hun j zaken ongetwijfeld vertraagd fcujlen wor- den, wanneer zij daaraan mede|werken. In- dien men dit wenscht, kan een )regeling gc- j I troffen worden on tn-ond waarvan men den Britschen autoriteiten garanties zou ver- Volgens een me<ledeetmaA|t welingellch- te kringen, zoo meldtjReuBef, heeft het mi-, nisteyie voor den economiaöien oorlog in dtj afgeloopen week verdere]wthppen gedaari Hor bespoediging van 'de controle op de neui tirale scheepvaart. Gedurende de week, ein digende op 28, October, hj*qft de contraban-i (tecommissie de lading vt|m 133 schepen ge-l cchtroleerd. De j lading Van drie schepen werit geheel in beklag gendm^n, die van ,81 schepen geheel vrjjgelatenujlp 29 gevallen beslag genomen I zooveel moge- b m kunnen ver- Men heeft ook roestemming ver- bUsla» o» den prijs. Uefds4i»heids-ad.ert«nü8n de helft van dep prils. INGEZONDEN MBDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op d'^Wo?ilnt?Sn6kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst raaiJ’“?k handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing - «®redueeerden prfls Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. Wij laten hier volgen de lijst van plaat sen in welke de Staat van Beleg is afg^- kondigd: A. De volgende gemeenten of gedeelten van gemeenten: Noord-Brabant. Aarle-Rixtel, Alem c.a., Almkerk, Asten, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Beers, Berghem, Beugen en Rykevoort, Boekcl, Boxmeer, Budel, Ouyk en St. Agatha, Deur- ne, Dussen, Eethen, Erp, Eschar^n, Gassel, Gemert, Giessen, Grave, Haps, Helmond. Herpen, Heusden, Hoogte en Lage Zwaluwe, Klundert, Lieshout, Linden, Lith, Maashees en Overloon, Made en Drimmelen, Megen c.a., Mill en St. Hubert, Nistelrode, Oeffelt, Op- en Neerandel, Oploo c.a., Ravenstein, Heek, Rijswijk, Sambeek, Schaijk, Uden, Veen, Veghel, Velp, Vierlingsbeek, Wanrn, de Werken en Sleeuwijk, Werkendam, Wil lemstad, Woudrichem, Wijk en Aalburg en Zeeland. legeeringspersdienstl mei At* 'roi^d vim militaijel overweging .leeltd| vamhet Rik] wafjrin m| Worden aangelegd, JjndeFwater-zêttingdn zyn of \yj bewakin^d|ens|en nlo^en wrden ver'*'* ttr,effende Kdn,inklyfepeiuit is gistdï 1 [November Js nlj uitg geven Staal >er |939 tot verklaring en Staat va| jer zijn begrepen eenige j ©meenten inide pitölvincie Noord- i Gelderland, Zuid-Holland, i Noord-HoHairlq, Zeeland, Utrecht Jen Limburg. J 1 1 i ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 centaoveral waar de I bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kw^taal 3.15. Onze bureaux «tin dagelijks geopend van 9—6 uur,. Administratie 'en Redaétie Tplef /nterc 2745. Postrekening 48400. 1 7 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOU^DA. b| oase agenten en loopers, den boekhandel én de postkantooren. 1 -----15---I- Oorlogsuitgaven 59 millioen pond. Na de bijeenkomst van het Australische oorlogskabinet heeft minister-president Menzies volgens Reuter medegedeeld, dat het bewapeningspogiam een belangrijke uitbreiding zal ondergaan. Ie. In plaats van vijftig, zullen honderd Lockheed-vliegtuigen van de Ver. Staten worden gekocht, wanneer de Neutraliteits- wet zal zyn opgeheven; 2e. Drie in plaats van twee torpedo jagers zullen worden gebouwd; 3e. Het leger zal worden gemotoriseerd; de kosten hiervan bedragen 1.500.000 pond- aterling; 4e. Nog vier munitiefabrieken zullen worden gebouwd; 5e. Een Australisch expeditie-corps van 20.000 man zal over zee worden gezonden, tenzy de omstandigheden dit ónmogelijk maken; 6e. De regeering zal een aantal snelle en krachtige koopvaardijschepen charteren en bewapenen, opdat deze in staat zyn op te treden tegen vyandeljjke bewapende koopvaarders en torpedojagers. Zestig koopvaardijschepen zullen worden bewa pend. om zich tie kunnen verdedigen. Menzies zeide verder dat de oorlogsuit gaven van Australië 59.500.000 pond bedra gen, afgezien van de kosten van het deel nemen aan de imperiale luchtvaartopleiding. De Australische vliegtuigfabrieken zullen binnenkort zes toestellen per week afleve ren en ook het werk op de fabriek van Bren-mitrailleurs zal bespoedigd worden. ll Gister» 1, Novum jlemeenlw Hier® Brabantlï Friesland Dit b<W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1