November Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. i I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20162 Zaterdag 4 November 1939 78e Jaargang Dit blad verschijntdagelüks, behalve Zon- en Feestdagen GQIIOA AANBIEDINGEN I Baklmann Fa. J H. üan Straaten „VER. STATEN HEBBEN HUN HISTORISCHE POSITIE VAN NEUTRALITEIT HERKREGEN” De Amerikaansche vliegtuiglevering aan de Geallieerden. De City of Flint in Noorsche territoriale wateren door een Noorsch oorlogsschip aangehouden. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. UUlblKUll TV VVl/Uj U V.L/lJ\J<Vxi T JL>XN, DvkjIVVVl a VXVZ U l_/J_JXVXXjjk.j 11x1x101 IVUvlli, illVVlVl/AVlUViX -*■ 9 XTX VUiTXJAXX nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, SnUre 1W STADSNIEUWS. het commenteeren van het opheffen van in A uit voor het Iburg om er bij dringen, dat de zoodanig wordt fiool, volgens de nschool” zijnde, t moet worden eden de heeren van der Starre vingsbrief voor een breedvoeri- Iking. on van Vlist; A irg; M. Veerman an Bennekom; Et. ht; W. A. Nonne oen van Den Hel- ■rzwegen. ?ven van inkomsten r<foor onrechtmatig eeft de Rotterdam- tuinder te Reeuwijk lisstraf veroordeeld. GUUWE 2 hoek WlJDbTRAAT Meer dan 5000 spaarders. DU& WA UW bi'AAKBAJNK. Een buitengewoon groote en aparte collectie. ZEER LAGE PRUZEN. politie, bevel. iwijk is wegens het elen van de politie luchtbeschennings- mde de oefening te verwijderen, wijl odzaak bevond, is hen Politierechter m gevangenisstraf. rsu». iers is onder iei- m een E.H.B.O.- dienste van den De cursus wordt ehuis. Ook is een ter onder leiding wijkzuster van de Kruis, begonnen ie algem. verga- i 5 Nov. a.s. te heer A. J. van atsvervanger de 'upeerd. idsche handelaren nten bij de kwee- wegens het afbe et buitenland, niet irden, waardoor de zijn. DJ. leeft haar eersten gespeeld voor de da tweede klasse addinxveen, welke overwinning voor COUDA onderwijs. an den heer C. fd. Reeuwijk van van den heer N. idering. Model ling voor een fi- het gehouden en naar Stolwijk; H. Joh. van van der Hoeven man naar Over- •oken. heer J. van Dam, iool aan de Brug, n spelenderwijze te Réunie.Bioscoop. Vier vastberaden mannen. Het zjjn niet alleen de spanning en het avontuur, die Réunie’s hoofdnummer „Vier vastbesloten mannen” tot een uiterst boeiende film maken, ook de ondergrond van het verhaal spreekt zeer sterk, omdat het een scherp licht werpt op de figuren, die in het strijdrumoer achter de schermen Thalia-Theater. Spionnage in de Maginotlinie- De Maginotlinie, de geweldige onder- grondsche vesting aan de Fransche grens, die in de huidige omstandigheden in het brandpunt van de belangstelling staat, dient als tooneel voor de film „Spionnage in de Maginotlinie”, die deze week in Thalia draait. Men wordt daar door in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in het inwendige van dit ver nuftige verdedigingswerk. Dit is echter niet het eenige of het voornaamste dat deze rolprent zoo interessant maakt. Veel meer is het ’t boeiende verhaal van spionnage en contra spionnage, waarbij menschenlevens niet meetellen. Reeds als de nieuwe commandant, die voorheen MODEL WA88CHER1J „Bedrijfsmate r xoo xacht als regenwa ter“ MANTELS, JAPONNEN, HOEDEN, KINDERKLEEDING? REGENMANTELS, BONTMANTELS enz. Tramlijn GoudaSchoonhoven bestaat 25 jaar. De heer A. Verkerk jubileert mede. Op 15 November a.s. zal het 25 jaar ge leden zjjn, dat de later in een tramlijn om- giezetten lokaalspoorweg GoudaSchoonho ven officieel werd geopend. De heer A. Verkerk, brugwachter en haltebeambte aan de Karnemelksloot, viert het jubileum mede. Hij zal 15 November 25 jaar als zoodanig bij de Nederlandsche Spoorwegen in betrekking zjjn. bljjven, de wapenhandelaren. Vier zoons zwermen naar alle windstreken uit om het complot te ontmaskeren, dat op vateche motieven de hooge positie van hun vader als kolonel van het Indische leger brak en als zij dan na een lange reeka van steeds wisselende gebeurtenissen hun vastbera denheid en hun doortastendheid beloond zien, het bewjjs van de onschuld van hun vader hebben en diens eerherstel verkrijgen, dan hebben zy tevens ontdekt, dat achter het mysterie met zjjn vele vertakkingen de wapenhandel staat, waarvan de intngeeren- de leider de partyen tegen elkaar opzet om aan beide te kunnen leveren. Maar deze eerlijke en mooie film geeft ook een les aan de menschheid als zjj den directeur iaat zeggen: waarom zou ik niet verknopen, als de 'menschen er om vragen. Als de men- l/U vpiicxxuig j -- zal tengevolge hebben, dat men bijna on- 1 middellijk 880 vliegtuigen voor dé geal- kan verschepen. te Rome meldt, dat het Dultsche gezant schap té Rome bevestigt, dat Göring binnenkort naar Rome zal komen. Hij wordt Dinsdag verwacht. Men verklaart te Rome niet te weten van het doel van het bezoek. Het is echter een publiek ge heim, dat men in Dultsche kringen niet gesticht is over de recente veranderin gen in de samenstelling van het Itali- aansche kabinet. het wapenembargo gezegd; „Nu staat nog te bezien of en hoe Frankrijk en Engeland het goed over den Oceaan krijgen.” Verscheping kan direct beginnen. De opheffing van het wapen-embargo Nederlandsche Reisvereeniging Filmavond. De serie winteravonden, die het bestuur der afdeeling Gouda van de Nederlandsche Reisvereeniging zich voorstelt te geven, be gint met een filmavond in de zaal Kunst min, op Woensdagavond 8 November. Ver toond zal worden een film van het werk der Noord- en ZuidrHollandsche Redding Mjj. De heer J. G. Wittpen houdt daarbij «en causerie over het reddingswezen, terwjjl de heer J. Moulijh, oud-stuurman der Stoom vaart Mjj. Nederland een aantal zeemans liedjes zal zingen. Voor nadere bijzonderheden zie men de betreffende advertentie in dit nummer. Schouwburg-Bioscoop. De spooktrein. In dezelfde zaal, waar onder ademlocze spanning eens op het tooneel „De spook trein” werd gegeven, thans de ver filming van de uiterst geheimzinnige ge beurtenissen in de vervallen wachtkamer van het eenzame station, in eigen taal met eigen artisten. Deze nieuwe Nederlandsche film heeft alleen de pretentie van onspan- 'üng en als zoodanig heeft het nubliek haar met gullen lach ontvangen. Want hoe grie- velig-mvsterieus met sterk Amerikaanschen inalag de nachtelijke avonturen in de k*i1e en holle wachtruimte ook zijn, het komische clement domineert toch ook weer stQrk en df- snoken-n-’rodip heeft in het bifconde-’ pen amusant karakter, als in hr>t holst, van den nacht de goochelprofessor in Sin- terklaas-costuum aantreedt om een num mertje weg te geven, terwijl de overige lot- genooten, die aan dit wereldstad-station de nanduiting gemist hébben en tot den vol genden dag moeten wachten, vol angst en heven naar de dwarrelende lichten zien en naar de holle belsignalen luisteren. De din gen op en om het verlaten perronnetje heb- ben inderdaad een zeer snannenden inslag De spooktrein, ommanteling voor een driest smokkelaars-avontuur, is in aantocht, maar als de machine daar puffend tot staan i° gekomen, blijkt het een gewone locomotief van staal en jjzer te zjjn, overigens niet de minste, want de Spoorwegen hebhert er een van de 3900-serie voor afgestaan. Als de trein er is, kan de luchtige politie-insjftc- teur, die met zijn dwaze uitvallen allen zoo heerliik voor hét lapje heeft gehouden, in- griinen. doch de ontmaskering van do smokkelaarsbende gaat niet dadelijk van een leien dakje. Niettemin, bij de verras sonde ontknooping is het succes aan de zijde van de onvervaarde politiemannen. Men kan zich met ..D^ spooktrein” onge twijfeld amuseer en, de film is p-ezellig-errie- zelig en komisch tee-eliik. Louis Rovoll wandelt er vlot door als de geamuseerde plaaggeest, Jan Musch geeft sfeer aan do geheimzinnige om gering, Adolnhe Enger? Is de zelfingenomen goochelkunstenaar Cissv van Bennekom de ondeueend hij-de- hande assistente, Sara Heyblom is een uit stekend type van de vreesachtige, papegaai bezorgde dame, Lou Ezerman speelt prach tig de gemoedelijk welwillende treinconduc- tour en voorts zijn er nog tal van bekende medewerkenden, Fientie do la Mar, Nico df Jong, Piet Rienks en anderen. Zeer goed is de muzikale illustratie, die het Utrechtsch ifitedeljjk Orkest onder leiding van Max Tak geeft. Een interessant en onderhoudend >yo- gramma gaat vooraf. Een uitgebreid jour naai en de Hollandsche actualiteiten met in de gebruikelijke mobilisatie-vari» een alleraardigste trouwpartij van een braven cavallerist, dan een goed nummer van een ballet-school „Dansende jeugd”, vervolgens een geestige teekenfilm met wonderbaarlij ke prestaties van Mickey als goochelaar en tenslotte een kleurenfilm „A musical ro mance”. Zondagochtend gaat de spannende film „De geheim-agent” met Peter Lorre en Ma deleine Carroll. Luchtgevecht nabjj Bazel. Gistermiddag, even voor 1 uur, hebben de bewoners van Bazel van de daken hunner huizen een luchtgevecht kunnen volgen tusschen een groot Dultsch bom bardementsvliegtuig de „Ju 52” en zes Fransche jachtvliegtuigen, die het Dult sche toestel, dat uit oostelijke richting gekomen was, op zijn weg deden terug keer en. Het gevecht duurde twintig mi nuten. Het Zwitsersche luchtdoelgeschut werd door de getuigen van dit gevecht niet gehoord temidden van het vuur der Fransche vliegtuigen. Willebrord- her denkin g in de Remonstrantsche Kerk. De kerkeraad der Remonstrants Gere formeerde Gemeente maakt langs dezen weg aan leden en belangstellenden be kend, dat in de kerkdienst van 5 Nov. 's morgens te haif elf een Willcbrord- herdenking zal gehouden worden. De tekst voor deze herdenking zal zijn: Matth. 5 vers 5; Zalig zijn de zachtmoe- dlgeri, want zij zullen het aardrijk be- erven. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bworging per looper geachiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA. o»xe agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef taterc. 2745 Postrekening 48400. fichen verstandig worden en geen wapenen meer willen, moet ik toch vanzelf myn ia- bneken sluiten. ue eiiiauge en goede gedachte, aie aau het vernaai ten grondslag ligt, iaat „Viei vaatoerauen. mannen’ meer zyn dan eeu bonte reeks avonturen, die zich vol vaart aiapeien. Vlot spel van xwuiurd ure^ne, ueurge banders, Reginald Denny, jonn cai- ramne en Loretta ïoung maxen deze iiuu mede tot een lorsch, mtaieh.tn.u wem. Actie en humor gaan volop samen in het tweede hooidnummer ,,'I uscon, de onove*- winneiyae een lilm mei. lueuwe dunueuea van de grappenmakers uit net wuue we» ten, de drie cowboy-musxetiers, die pracn- ug.op dreef zyn en, met hun dwaze streken groot amusement geven. Vroolyke beleve nissen op de kermis, een paKaenUe po as match en dan allerlei verrassende geoeur- temssen in een verlaten myngang, net spant en het knalt er geducht en temid den daarvan halen de drie met hun spre kende pop allerlei dwaze streken uit, waar bij uiteraard de boosdoeners het loodje leg gen en zy zelf de helden zyn. Het boeiende programma wordt gecom pleteerd met een journaal, dat opnamen bevat van den toestand tusschen Ryn en Moezel. In de Zondagochtendvoorstelling wordt vertoond „Duivels der zee” met Victor McLaglen. i Wetsontwerp tot onteigening aangenomen. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot onteigening van grond in de Keizer straat te Gouda, ten behoeve van uitbrei ding van het schoolgebouw voor uitgebreid lager onderwys van de „Vereeniging tol stichting en instandhouding van vrtfe scho len op Gereformeerden grondslag” goedge keurd. hij gaf zijn toestemming an de volgende ver- asland. ttenbroek cn Broek, and ter grootte van zamenlüke pachtsom i vorige verpachting bracht ruim 600,— bad voor Coöpe. avonds GOUDA, 4 November 1939. Huldigingsavond voor Majoor Vaneken in Zaal „Kunstmin”. De bevordering van kapitein Voncken tot majoor is voor officieren en man schappen aanleiding geweest den thans van hier scheldenden majoor een huldi- gings-, tevens een afscheidsavond aan te bieden. Die avond is niet alleen den ver- trekkenden majoor, doch ook alle aan wezige militairen tot een feest geworden. Daarvoor hebben de woordvoerders en de kunstenaars onder de militairen gezorgd. Het was niet alleen Het zeer muzikaal trio De SwarteGiesbersRoozendaal, dat een bijzonder gevarieerd programma uitvoerde, waarbij hun meesterschap op piano,, viool, sello, saxophone, xylophone accordeon en fluit tot uiting kwam, maai de aanwezigen) «werden oolA vergast oj goeden zang van den soldaat Dijkstra, declamatie van soldaat Bosboom en al leraardigste toeren van korporaal Bou- man, die zich een goed jongleur en goo chelaar toonde. De res. kapitein Tjabbes heeft den nieuwen majoor op hartelijke wijze ge huldigd en zijn verdiensten voor den troep in het licht gesteld, waarvoor de majoor op zeer sympathieke wijze dank bracht en zijn jongens wees op hun plicht en op de karaktereigenschappen, die voor den spldapA in het algemeen onmisbaar zijn. En ae garnizoenscom mandant heeft den avond beëindigd met een opgewekt woord tot den scheidenden majoor en zijn mannen waarbij groote waardeering werd geult jegens de kun stenaars onder de militairen, die op zoo bijzorider verdienstelijke wijze dezen avond tot een feest hebben gemaakt en die bereid zijn nog menigen avond hun kameraden veel genoegen te bereiden. Er was groot enthousiasme voor het geen op dezen avond geboden is. WIJK bekneld. M. Bakker kwam bij en ijzeren pl^t mevt zyn rechterhand tug. d met het gevolg, dat ’d afgeklemd. De be- zerk moeten neerleg, ilkundige behandeling verpacht. gehouden verpach- van Groot- en Klein breven als volgt; F. >r 14.— en T. van r f 8.—. Het Jacht- in hoogsten inschrU-. I. Hng. waren aangeveerd prjjzen, die besteed kipeieren van 5.40 «n 3.70 tot 4.10, iibbeldoqiers). Boter i 4 cent en appelen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2t bijslag op dén prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer f 0,51. Op de voorpagina M hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeei gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek' handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. onder. iegraven verkt aan de i alhier. Des reod hÜ Per rjjwieL n van de graanmat, loot, inplaats dat dr verdween k0pje on, Ayn hulpgeroep trok juist passeerenden I. die door handrel. het droge bracht perkingen voor de Amerikaansche «cheop- vaart en de „betaal en haal’’-clausule. Persconferentie met Roosevelt. In een persconferentie heeft Presidert Roosevelt zyn voldoening te kennen ge geven over de groote meerderheid, waar mede het Huis van Afgevaardigden de op heffing van het embargo op wapenen heeft goedgekeurd en 1." tot het publiceeren klaring: „Ik ben verheugd, dat het wetsontwerp den Vereeripden Staten hun historische po sitie van neutraliteit heeft hergeven.” Verder deelde de President mede, dat hl| een aantal proclamaties zal uitvaardigen, wanneer de wet onderteekend zal zijn, waarbij de toepassing van de wet zal wor den geregeld. Te dien einde hepft hij o.a. besprekingen gevoerd met Cordell Hull. Men hoopt dat Roosevelt deze proclama ties voor zijn vertrek, nog heden, naar zijn buiten Hyde Park, waar hij tot Woensdag zal blijven, zal kunnen afkondigen. De President legde er voorts den nadruk op dat hij hoopte dat de leiders van het Congres Washington niet zouden verlaten, nadat de ypeciale zitting, die op het ooger.- blik nog voortduurt verdaagd zou zijn. Men heeft Roosevelt verzocht commen taar te leveren op de uitlating van den af- Rt-vaardigde MacGormack, die terugroeping van den Ametikaanschen ambassadeur te Moskou had verlangd. Roosevelt zeide nooit op het standpunt te hebben gestaan, dat slechte manieren met slechte manieren beantwoord moeten fa orden. T Roosevelt heeft ten slotte gezegd, dat de verklaring der Pan-Amerikaansche confe rentie, waarbij een neutrale zone rondom een gedeelte van het Westelijk halfrond werd ingesteld, thans van toepassing is. Hij gaf niet aan, wat er zou gebeuren by schending van de zone. Op de vraag, welke gevolgen het zou hebben, wanneer Britsche gewapende schepen binnen de zone zouden trachten Duitsche schepen te bemachtigen, antwoordde Roosevelt, dat dit slechts een veronderstelling was. Volgens Duitsche meaning is Amerika niet langer astraal. De omroeper van een Duitsch kortegolf station heeft in een voor Amerika bestem oe uitzending in de Engelsche taal gezegd, dat de Vereenigde Staten na de intrekking yan het embargo op wapens niet langer neutraal zal zyn. In zyn commentaar op de procedure, waarbij de gemengde congrescommissie de verschillen tusschen de door Senaat en Huis aangenomen tekstem zal wegnemen, zefdo de omroeper: Op dezo Wijze berooft het Huls van Af gevaardigden zichzelf van zyn rechten en plichten. Wy wenschen de aandacht van aHe welmeenende Amerikanen te vestigen °P deze procedure, welke hun mogelyk ver zet tegen maatregelen, welke zij met reden Lens zullen betreuren, onmogelyk zal moe ien maken. Het Duitsche departement van propagan da heeft bij monde van zyn woordvoerder het opheffen van het wapenembargo be stempeld „als een directen steun aan En- «eland en Frankrijk”. hl nazikringen te Beriyn werd o.a. by Heden zal President Roosevelt de wet onderteekenen. p]ET Amerikaansche Huis van Af gevaar- j digden heeft met 243 tegen 181 stem- i men de opheffing van het wapen-embargo goedgekeurd. Tevoren had ook de Senaat zyn goedkeuring eraan President Roosevelt de wet onderteekenen. --- Hot lieerden bestemd kan verschepen. Het Vandaag zal het Congres waarschyniyx grootste 4eel daarvan ia reeds in New-York. voor onbepaalden tijd uiteengaan. Va^ de 150Q Welke in het af- De nieuwe wet berust op het oorspronke- peiÖOpen jaar door Engeland en Frankrijk lijke ontwerp-Pittman, dat een opheffing i,eateid zyn, zyn er 600 vóór den oorlog af- van het embargo op wapens en munitie ge]everd> voor oorlogvoerenden inhoudt, benevens be- voorts dat de verBChepin VAAU /In A TYloHlfH flYIQpJlO ^000011- I gen zullen geschieden m groote convooyen geëscorteerd door Britsche en Fransche oor- i logsbodems, die de convooyen dan buiten de New-Yorksche haven zullen opwachten. I In een telegram van het bureau Dow Jones uit New-York wordt verklaard dat de geallieerden zoodra de neutraliteitswei uitgevaardigd zal zyn, voor 159 millioen dollar aan vliegtuigorders zullen plaatsen Uit Melbourne meldt de United Presa dat de Australische regeering haar order vooi Lockheed-vliegtuicen in de Vereenigde Sta ten tot 100 vermeerderd heeft. Het schip gaat naar Amerika terug. De Duitsche prijsbemanning geïnterneerd. Het Amerikaansche schip City of Flint, dat met een Duitsche prijsbemanning aan boord, in de Russische haven van Moermansk zijn toevlucht had gezocht om de machines te doen repareeren en vandaar is vertrokken om te trachten een Duitsche haven te bereiken, is na Tromsö te hebben verlaten in de Noor sche territoriale wateren gekomen, waar I het door twee Noorsche oorlogsschepen is aangehouden. Het schip is daarop bij Haugesund voor anker gegaan. De Regeering van Noorwegen heeft beslist dat dit door de Duitsche zeemacht aangehouden schip thans aan de Ver eenigde StaXen moet worden terugge geven. De Duitsche prijsbemanning is geïnterneerd. GOIMIIE (01 RAM. Weinig animo voor gasmaskers. Twee bestellingen gedaan. Het overal in den lande waargenomen verschynsel, dat er weinig animo by het publiek bestaat voor de aanschaffing van een gasmasker, treedt in Gouda en om geving wel in sterke mate aan den dag. Tot dusver zyn hier ter stede aan het post kantoor slechts twee gasmaskers besteld. Uit de omgeving is de belangstelling nog kleiner. Op de tien hulpkantoren en acht stations, die onder Gouda ressorteeren, is nog geen enkele bestelling gedaan. Gemeente-avond Ver. voor Vrljz. Hervormden. Met bestuur van de Ver. voor Vrijz. Hervormden organiseert een gemeente- avond op Maandag 13 November te 8.15 uur in de bovenzaal van Ter Gouw. gehecht. Heden zal lieerden bestemd Van de 1500 vliegtuigen, welke in het af- Göring te Rome verwacht. Berlijn bezorgd over mutaties Mussolini’s regeering. De correspondent van de „Times” UI, UUl 11CV LZUiLOVllv Rome bevestigt, dat Göring

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1