URY I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IÈLEN~ thandel 78e Jaargang Molotow tegen den imperialistischen oorlog. baar: VERG AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, ELEF. 2267. - GOUDA ditie voorradig. De Gouda-Reportage naar Oost en West door V.V.V. weergegeven. ming van Belgie in Den Haag. j DE HERDENKING VAN DE BOLSJEWISTISCHE 4 REVOLUTIE. No. 20164 Dinsdag 7 November 1939 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Hevig luchtgevecht aan het Westfront. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. re onverslytbare O’s. rsonenauto’s. is ipak f 10 ets. per pak 1 Revolutie als hoedster van vaderlandsch erfdeel. ERVEN :n noten een en TMANDEN. TELEFOON 3311 Niemandsland aan de Duitsch- Hongaarsche grens. Ongelukkige uitgewezenen die niet weten waarheen ze gaan moeten. Havas meldt uit Cemauti: Langs de Duitsche grens ligt nog een ander „niemandsland” dan voor de Sieg- friedlinie tegenover de Maginotlinie, een „niemandsland” waar niet gevochten wordt, maar waar dagelijks toch talrijke slacht offers door den dood worden getroffen. Het is een strook grond in het Burgenland, tus- schen de Duitsche en de Hongaarsche grens, liet demarcatie-gebied tusschen de beide Geen bemiddelingsvoorstellen. Z. M. Koning Leopold der Belgen gisteravond te Den Haag aangtekomen en heeft zich naar het paleis van H. M. de Koningin begeven. Naar verluidt, zou het doel Zijner Majesteits komst zijn om met H. M. de Koningin van gedachten te wisselen over eenige aspecten van den internationalen toestand. Minister Spaak vergezelde den Koning. Ook minister Van Klei fens was gister avond ten paleize. Hedenmorgen had wederom ten paleize een conferentie plaats. Volgens het persbureau Belga te Brus sel houdt het bezoek geen enkel verband met eventueele bemiddelingsvoorstellen. (dlang reoelmattg lelepaftje voor don HJd «uit U de heer* Itengewone middel Igevende Invloed, Uw zenuwen uit» versterkende wew teamde opwek» oed op Uw geest... en nervositeit vee» ►norgle neemt toe, verhoogd. U zult lor gaan voelen, r. Door Tonicum i middel bij slapte, spanning, nervo* orstol na zloktfc Ihohers en drogls* bbete flacon ftM girenzen is hier slechts enkele meters breed en in die nauwe grenscouloir dreigen tal rijke ongelukkigen, voor het meerende-1 Joden, die door de nazi-autoriteiten zijn uit gewezen, en door de Hongaarsche autoritei ten niet toegelaten worden, van honger om te komen. De meesten van hen hebben alle hoop opgegeven nog ooit een, vaderland te rug te vinden, en zy weten, dat ‘zij bij de minste poging tot ontvluchting uit dit ge bied zonder- pardon door de grenswachten zullen worden, doodgeschoten. Ambtenaren van de Kriminalpolizei hebben hen hier ge bracht. Eiken dag sterven er, doch eiken dag komen er nieuwe bij. Heel weinig in aantal zijn zij, die dit „niemandsland” heb ben kunnen verlaten sinds in de maand Juli de Duitsche autoriteiten tegen de vreemdelingen optraden. Niet minder dan 11.500 vreemdelingen werden gedurende die maand door de Gestapo gearresteerd in de Ostmark, waaronder ongeveer 9000 Joden van allerlei nationaliteit, 850 Chineezen, 180 Grieken, bijna allen kooplui. Sommigen leefden reeds 25 jaar in Oostenrijk, maar zonder eenigen uitleg werden zij, mannen, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Driis. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van geilede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. mm courant. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2»25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zfln dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef <nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. vrouwen, kinderen en grijsaards, 's nachts gearresteerd en gevangen gezet. Twee of drie weken later vernamen zij, dat zij uit het land gezet zouden worden. Hun eigen dommen, hun kleeren, hun identiteitspapie ren waren voor een groot deel verdwenen, maar toch werden zij verplicht binnen 24 uur het Oostenrijksche grondgebied te ve- laten met slechts tien mark op zak. Sinds dien tijd hebben anderen hetzelfde lot on dergaan. Hun goederen z|jn ten bate van den staat in beslag genomen. Een deel van do ongelukkigen heeft men veroordeeld en terechtgesteld, een ander deel is in con centratiekampen opgesloten en de overigen, die reeds meenden ten, minste hun leven gered te hebben, werden spoedig tragisch ontgoocheld) toen die ambtenaren van de Kriminalpolizei hen naar de grens brach ten, hun beval verder te gaan en dreigden het vuur te openen als zy trachten zouden terug te keeren, terwijl aan de overzijde van dat niemandsland d’e Hongaarsche grenswacht hen even onverbiddelijk terug dreef. De beteekenis van het Vreemde lingenverkeer juist in dezen tijd. Vereeniging voor Vreemdelingenver keer hier ter stede heeft in haAr giste renavond in. hotel „De Zalm" georganiseer de bijeenkomst haar leden en genoodigden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de reportage over Gouda, welke op 7 October j.l. door de Phohi naar Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika is uitgezonden. Deze avond werd tevens benut om den di recteur van de A.N.V.V. in den Haag, den heer H. W. R. de Waal, de gelegenheid te bieden te vertellen, over de beteekenis van het vreemdelingenverkeer juist in dezen tijd Aan mobilisatie, waarbij enkele kleuren films van Nederland werden vertoond. Openingswoord van den Voorzitter. Hoe de V.V.V. haar taak vervult Deze bijzondere bijeenkomst ving aan met een hartelijk welkomstwoord van den a oorzitter, den heer C. H. Hagedorn, tot de vry talrijke aanAvezigen o.w. de eere-voor- zitter, burgemeester dr. K. F. O. James en mevrouw James-van der Hoop, de burge meester van ReeuAvijk, de heer L. J. Lucas- se, officieren en hen, die door hun persoon lijke medewerking de Phohi-uitzending over Gouda hebben mogelijk gemaakt en voorts ook de directeur van de A.N.V.V. de heer H. W. R. de Waal. In zijn openingswoord releveerde de heer Hagedorn op welke wijze de V.V.V. in Gou da haar taak vervult. Zooals uit de publi caties in de dagbladen bekend is, heeft de Goudsche Vereeniging zich dit jaar bijzon der geweërd. De uitgave van de nieuwe reclame.plaat was bedoeld als een herinne ring aan het feit, dat V.V.V. hier 12% iaar bestond. Dank zij de vriendelijke bemidde ling van de A.N.V.V. werden deze ingeliistc linoleum-sneden van den Goudschen kunste naar W. van Norden, in een groot aantnl exemplaren in de voornaamste hotels en relsbureaux in ons land verspreid, terwijl zé ook in onze stad aan de daarvoor in aan merking komende zaken en instellingen zyn toegezonden. In samenwerking met het fonds „Goudsche Glazen” werd een pers conferentie in het gebouw der A.N.V.V. te ’s-Gravenhage belegd, waar de heer Rijk- sen de prachtige kleuren-lichtbeelden van mr. Menalda vertoonde, waarover de aan wezige vertegenwoordigers der pers in ex tase waren. Meerdere plannen waren in voorbereiding om aan die kunstschatten bekendheid te geven en reeds was de mede- A\erking van de Nederlandsche Spoorwegen verkregen om aan een origineel denkbeeld om deze groote kunstschatten meer bekend bij de landgenooten te maken, uitvoering te geven, toen, de oorlog dit werk helaas deed stoppen. Spr. bracht voorts in herinnering het groot aantal buitenlanders, dat dezen zomer Gouda bezocht en dat einde Augus tus ongeveer het getal van 5000 naderde. Nog nimmer was het aantal plezierjach ten, dat te Gouda aan den A.N.W.B.-steiger meerde, zoo groot als in 1939. Voorts her innerde spr. aan het bezoek van de Associa tie van toehoorders van de Acadefnie voor Tegen de sociaal-demoeratJe- De bourgcoisdlctatuur werpt nu het democratische masker af .onderdrukt de arbeidersorganisaties en stelt een bewind in van oorlog en terreur. In de oorlog en niet-oorlogvoerende landen pleegt de bourgeolsdictatuur brutaalweg roof op de arbeiders, door hun werkuren te verlen gen, hun loonen te verlagen en den prijs der noodzakelijke artikelen te verhoogen. I het Internationaal Recht en van de Officieren en manschappen van de Amerikaansche oor logsbodems, welke in Juli Rotterdam op hun kruistocht aandeden. Duidelijk bleek uit de scheepskrant, hoezeer men. dit uit stapje naar de pypenstad had gewaardeerd. Stel u ook voor; Water, een molen, klom pen en een pyp! Het beteekent byna het paradijs voor den Amerikaan! Toen was niet te vermoeden, dat Gouda binnen zeer korten tijd wederom bezoek zou krijgen van een aantal militairen, (Tac ongeveer 10 maal zoo groot was. Op zulk een vreemdelingenbezoek was Gouda in het geheel niet voorbereid en duidelijk is ge bleken, dat de hotel-nood, die ons in normale tijden werd voorgeworpen, indien we trachten een groot congres hier ter stede te krijgen, inderdaad een niet te weerspre ken feit was! Doch ook hier werd raad geschaft, zy het ook, dat het buiten onze •vereeniging om geschiedde. Hier bleek ook al weer de gastvrijheid van de Gouwenaars, die zelfs zoo groot was, dat we onze kinde ren vrij van school gaven en onze beste scholen aan de vreemdelingen (in dit geval is niet van toeristen te spreken!) afston-’' den. Toch heeft ook V.V.V. begrepen, dat er hier voor haar een taak lag, n.l. om het gedwongen verblijf van deze vreemdelin- gen-landgenooten zoo aangenaam mogelijk te maken. Op initiatief van het bestuur werd, naast de reeds bestaande R.K. en Christelijke Tehuizen voor Militairen, een Algemeen Tehuis voor Militairen, benevens een Comité voor Ontwikkeling en Ontspan ning opgericht. Bij dezen arbeid is krachti ge medewerking ondervonden van de Goud sche bevolking, voor welken steun het be stuur bijzonder dankbaar is. Hoeveel grooter zou die dankbaarheid zyn, indipn haar die steun ook niet ontbrak in nobmale tyden, als de Vereeniging1 haar werk doet om Gouda steeds weer in het middelpunt der belangstelling van landge noot en vreemdeling te brengen. Nog te veel klopt V.V.V. dan aan dooveman’s deur. Nog veel te weinig wordt uit de kringen an ambtenaren en diegenen, waarvan dat, in verband met hun maatschappelijk beroep zou mogen worden verwacht, dat zy het belang zouden inzien van een welvarend Gouda als centrum van vreemdelingenver keer, steun verkregen. Speciaal een ambte naar kan het niet onverschillig zyn, of het de gemeente zyner inwoning goed gaat! En dit laatste moet hier toeristisch •gezien kunnen! Gouda heeft, met daar- neven Reeuwyk een groot aantal aan trekkelijkheden, die velen ons benijden en in het buitenland zeer zeker meer zouden worden uitgebuit. Als men het onlangs ver schenen pracht-werk „De Belgische Kunst steden” ziet, dat door het Belgisch Bureel voor Tourisme wordt uitgegeven en nun heeft, by een persoonlijk bezoek aan die steden, ervaren op welke Avyze men door woord en geschrift de bijzonderheden van deze steden weet uit te dragen, dan kan het niet anders, of dit moet in een land van ge lijke grootte als België in ons Vaderland ook mogelijk zijn. Ziet ook maar eens Volgens Havas zijn 9 Duitsche toestellen neergehaald. Het legerbericht van gisteravond luidt: „Groote bedrijvigheid der wederzijdsche luchtmacht. In een hevig gevecht heb ben negen Fransche jachttoestellen een aanval gedaan op een groep van 27 Duit sche jagers. Negen Duitsche toestellen werden neergehaald. Tenminste zeven kwamen op ons gebied terecht. Onze pa- i trouille’ keerde voltallig en ongedeerd terug.” Het Fransche Bureau Havas meldt verder: Fransche en Britsche vliegtui gen hebben Zondag van tijdelijke opkla ringen van het regenachtige weer ge bruik gemaakt om ver het Duitsche ge bied in te dringen, vanwaar zij met foto’s en kostbare inlichtingen terugkeerden Duitsche vliegtuigen hebben op hun beurt verkenningsvluchten uitgevoerd boven Frankrijk. Boven Tourcoing heb ben drie Duitsche vliegtuigen elkaar ontmoet. Een hiervan kwam van de Noordzee en een ander van België. Alle drie vertrokken zij in de richting van. de Belgische grens. In dit verband wijzen de militaire het vliegen over Belgisch grondgebied een ware gewoonte der Duitsche piloten wordt. Aan het front was het vannacht zeer kalm. Het doorweekte terrein leent zich niet voor manoeuvres, zelfs niet op middelmatige schaal, doch de atmosfe- rische omstandigheden zijn daarentegen zeer geschikt voor plaatselijke snelle aanvallen. zoo vervolgt het manifest, voeren oorlog om de wereldoverheersching. De kapita listische landen, die laat in de arena der koloniale expansie getreden zijn, strijden tegen, de Engelsche, Fransche en Ameri kaansche wereldhegemonie. Zij wen- schen in hun voordeel een nieuwe ver- deeling te bewerkstelligen van de grond stoffen, de levensmiddelen, het goud en de koloniën. Dat is de ware beteekenis van dezen oorlog, welke onrechtvaardig, reactionair en imperialistisch is. Zulk een oorlog kan door de arbeidende klas se niet gesteund worden. Sinds ruim 2 jaar kwellen de Japansche imperialisten China, dat vecht voor zijn onafhanke lijkheid. en meer in, dat de Sovjet-Unie niet is, i zooals zij haar graag gezien hadden. De Sovjet-Unie is machtig en onaantast baar. Jarenlang hebben wij de veiligheid van ons land bewaakt en gezorgd voor de versterking van hajir macht. Het heeft ons veel gekost, maar wij zijn er in ge slaagd den volken van de Sovjet-Unie den vrede te verzekeren. Wij weten niet, voor welke beproevin gen wij in de toekomst nog zullen komen te staan. Wel weten wij, dat wij de de fensieve kracht van ons land steeds ver der gaan opvoeren. Voor geen enkele be proeving, welke uit het buitenland komt, zijn wij bevreesd. Wij weten, dat de beste politiek der Sovjet-Unie de vredespoli tiek is, die ons reeds talrijke successen bezorgd heeft. Daaraan zullen wij vast houden. Dat is de wil van het volk, be zield door de politiek van de partij van Lenin en Stalin. Wij zullen den weg vol gen, welke Lenln heeft uitgestippeld, want die voert naar de definitieve over winning van onze macht. De rede van Molotov heeft anderhalf uur geduurd. stand te komen tegen hun regeeringen. Het heeft hier eenige verrassing ge wekt, dat het manifest blijkbaar ook ge richt is tot de Duitsche arbeiders. Ook Italië wordt beschuldigd omdat het af- zijdig staat en afwacht om zich bij de winnende partij te scharen Engeland. Frankrijk en Dultschland, i autoriteiten der gealliceerden erop, dat hnf vli«j<rnn nvnr Rülolunb izen in Zuid-Holland len in voorborelfflZ"' ndsgemeenten in zul? tenhulzen op te tichZ' kunnen worden beC' kUn van even ‘“j lucht De bedoeling 1 U om de ziekenhuizen tijden van nood te ont noodziekenhuizen kunnen f patiënten, die een lich g noodig hebben, worden hoven tijdelijk naar O. en O. nisatie van het contact wij vernemen, in de be- hoofdcommissaris van dam, mr. L. Einthoven s gedelegeerde van den van Advies voor de Ont tspannlng der Gemobül- le waarschijnlijkheid zal >P zijn verzoek aan mr f als hoofdcommisfiarls l voor .een tijdvak van tN een te Moskou gehouden bijeenkomst 1 ter gelegenheid van den 22en ver jaardag der Revolutie van 1917, heeft de volkscommissaris van buitenlandSche zaken, Molotov, het woord gevoerd. Molotov begon zijn rede met een re quisitoir tegen de „kapitalistische en imperialistische” landen, die, naar hij zeide geen andere middelen hebben om hun binnenlandsche moeilijkheden te verbergen, dan hun. toevlucht te nemen tot internationale avonturen. 570 mil- itoen menschen zijn op dit oogenblik be trokken bij een oorlog, in het Verre Oosten en in Europa. Eenerzijds zien-wij Frankrijk en Groot-Brittannië, die niet slechts hun eigen bevolking in den oor log betrekken, maar ook die van hun koloniën. Tegen deze landen keert Dultschland zich, dat op het oogenblik de tweede Europeesche mogendheid is. De pogingen der kapitalistische en imperialistische landen om de Sovjet- Unie in den oorlog te betrekken, zijn mislukt. Wij hebben opnieuw aangetoond dat de Sovjet-Unie zich niet laat leiden door den geest van anderen, doch op eigen kracht vertrouwt, terwijl de kapi talistische wereld zich steeds meer moei te geeft het aantal oorlogvoerenden te verhoogen en de neutrale landen in den oorlog te betrekken. Indien deze oorlog moet voortduren de leidende kringen in Frankrijk en En geland doen al het mogelijke om het zoo ver te krijgen zal het aantal neutrale landen steeds kleiner worden. Hieraan moet echter worden toegevoegd, dat som migen gebruik maken van hun neutrali teit om uit den oorlog zekere geldelijke voordeelen te behalen, ten koste van het ongeluk van anderen. Indien men zich niet tegen den oorlog verzet zal hij worden tot een broeder strijd in de geheele wereld. Een verge lijking tusschen de positie der kapltalis- tische landen en die van de Sovjet-Unie valt niet in het voordeel van het kapita lisme uit. De kapitalistische wereld is vermolmd, steeds meer maatregelen moeten geno men worden, haar innerlijke krachten worden ondermijnd. Zij kan niet meer bestaan zonder oorlog en zonder impe rialistische avonturen, ondanks alle rijk dommen welke zij bezit. De oorlog zou zich dus kunnen uitbrel- den, waarmede tevens de kapitalistische heerschappij zich zou uitbrelden De Sovjet-Unie is besloten zich er tegen te verzetten, daarmede handelend in het belang van de geheele menschhcid. Het ligt voor de hand, dat de binnen landsche consolidatie van'de Sovjet-Unie en de versterking van haar internatio nale positie, niet slechts een plicht is van het Sovjet-volk, maar ook in het be lang van al degenen, die een spoedig einde wenschen van dezen oorlog. Het revolutlonnaire karakter van de Sovjet-beschavlng is niet gelegen in de verwerping van het oude cultureele erf deel van het land. Wij, bolsjewieken, al dus Molotov, hebben waardeerlng voor de geschiedenis, en weten, dat de socia listische vooruitgang alleen mogelijk is, indien hij steunt op de roemvolle ge schiedenis van het verleden. De vaderlandsliefde, waarvah ons volk is doordrenkt, Is reeds aan den dag ge treden in het Verre Oosten, in de Weste lijke Oekraïne. Onze helden storten zien ih den strijd onder den kreet „voor het vaderland, voor Lenln” want het vader land en het communisme is een. De Sovjet-Unie, dat wil niet alleen zeggen een bloeiende industrie, een welvarend landbouwbedrijf, dat wil in de eerste Plaats zeggen: tientallen mlllloenen menschen, die zich, bewust zijn van hun Wicht Jegens hun vaderland en jegens de andere landen in de geheele wereld. Overgaande tot de binnenlandsche po litiek, zeide Molotov: De Trotskistische verraders, die in menst stonden van vreemde mogend heden hebben hun misdadige plannen, welke zij zoowel in den Kaukasus, als in jj® Oekraïne en elders smeedden, niet Kunnen uitvoeren. De Sovjet-Unie bleef onwrikbaar en eensgezind. Onlangs heeft Z w aar grond8ebied uitgebreld. wat de bultenlandsche politiek be- de kapitalistische landen zien meer zal mr Einthoven functie vervullen nd, waar militairen zijn et noodige contact zor- mllitaire instanties en amité’s. ig is wenschelljk geoor- Jltein Paters de handen ?eft met de leiding van O. en O. te ’s-Graven- gelegenheid heeft om itie van het ontwikke ld opreiste gaan. 1. Dagorder van Worosjilov. De volkscommissaris voor defensie, maarschalk Worosjilov, publiceert ter gelegenheid van den 22sten verjaardag der bolsjewistische revoluti een dagorder, waarin hij o.a. zegt, dat het Roode Leger zijn kracht heeft getoond in de gevech ten voor de onafhankelijkheid der be vriende Mongoolsche republiek en door zijn optreden aan de geheele wereld de beteekenis heelt gedemonstreerd van de pacten van wederzij dschen bijstand, welke de Sovjet-regeering met andere landen heelt gesloten. De bevrijding van onze broeders in de Oekraïne en Wit Rusland van het juk der heeren is een schitterende bladzijde in het leven van het Sovjet-volk. De troepen van het Roode Leger heb- ben in een stormachtigen aanval de Poolsche troepen verslagen en in een kort tijdsbestek hun plicht vervuld Jegens het Sovjet-vaderland. „Het volk der Sovjet-Unie, steunend op zijn roemvolle Roode Leger, blijft rustig zijn vredeswerk voortzetten en nauwlettend de bloedige ontwikkeling 1 van den internationalen toestand gade slaan. Geen enkele gebeurtenis zal ons onvoorbereid vinden.” De Komintern tegen kapitalisme, imperialisme en sociaal- democratie. Reuter uit Moskou. Aan den vooravond van den 22en verjaardag der bolsjewis tische revolutie heeft de communistische internationale een manifest gepubliceerd waarin zoowel Dultschland als Frankrijk en Engeland worden aangevallen. In dit manifest worden de bourgeois- regeeringen gelaakt, die in oorlog zijn en wordt een beroep gedaan op de ar- belders der oorlogvoerende landen in op- Een handvol speculanten en klaploopers profiteert van het bloed en het lijden der arbeiders. Straks zal de Italiaansche bourgeoisie ook haar aandeel opeischen in den buit. Gelooft hen niet, die u oproepen onder leuzen van nationale eenheid. Wat heb ben de arbeiders gemeen, met de kanon nenfabrikanten en de handelaars in menschenbloed? De bourgeoisie zou de zen oorlog niet hebben kunnen beginnen zonder de hulp van de verraderlijke lei ders der sociaal-democratische partijen. Er dient een eenheid van krachten te komen voor den strijd tegen den oorlog, tegen de reactie en het kapitaal. Zulk een eenheid is thans mogelijk, doch al leen zonder en tegen de leiders van de sociaal-democratie, die volledig is over gegaan in dienst van de imperialisten. De Komintern roept de arbeiders op L».: Chineesche volk te beschermen j tegen de imperialistische indringers. Zij roept de arbeiders op zich te keeren tegen hen, die den oorlog willen voort zetten en te eischen, dat de echtgenoo- ten, zoons en broeders teruggebracht worden uit de loopgraven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1