kB IO ilm? iLsa^ Hernieuwd aanbod goede diensten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWUÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20165 Halifax bespreekt oorlogs doel. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen KONINGIN WILHELMINA EN KONING LEOPOLD NEMEN NIEUW INITIATIEF VOOR VREDESBEMIDDELING. Telegrammen aan de staatshoofden van Duitschland, Engeland en Frankrijk. De Finsche delegatie te Moskou. Rjjkswegen in Noord-Holland. Woensdag 8 November 1939 78e Jaargang I® [nöord~holland| meer en ge- e vertoont met et het nieuwste kheden. w.g. LEOPOLD f mi- 8 ct P«r doo» iletten of ©*chM* r van 24 tablettea aar bij Apotheker* leg parallelwegen, verbetering kruispunt Sloterweg, opheffen uit- en overwegen, beplantingen, enz.). 19. 10.000 voor verbetering wegvak onder Helfweg. 20. 50.000 voortzetting aanbrengen parkeerstrooken langs den weg Amster dam—Haarlem. Volgens de begrooting zou in 1940 on geveer 1.52.000 als rijksbijdrage voor de provinciale wegen in Noord-Holland kun nen worden verleend en zou dan onge veer 375.000 voor de tertiaire wegen in die provincie beschikbaar zijn. w.g. WILHELMINA. 's-GraVenhage, 7 November 1939. het ^initiatief succes mocht hebben. Pepper zag weinig kans op een onmiddtellyken vrede. De senator Clark prees den stap als „zeer opmerkelijk”. Hij voegde hieraan toe: „Ik geloof niet, dat het initiatief uit een betere bron zou kunnen komen en ik hoop, dat deze landen hy hun pogingen gesteund zullen worden door de Scandinaafsche lan den en Zwitserland”. In het Hoogerhuis heeft Lord Halifax, de Engelsche minister van buitenlandsche za ken, gisteravond uitvoerig over de oorlogs doeleinden gesproken. Hy heeft o.m. ver klaard, dat Engeland geen territoriale ver overingen nastreeft, maar herstel van be gaan onrecht en den weg vry wil maken voor een wereld, waarin de volken in vry- heid en met wederkeerig respect kunnen leven. Wijsheid en goeden wil zouden na den oorlog het scheppen van den vrede moeten beheerschen. Wij zyn vastbesloten, zoo zei hy hierop, er zooveel als menschelykerwyze mogelyk is voor te zorgen, dat Europa niet het slachtoffer van een herhaling dezer trage die zal zjjn. Met dit doel voor oogen zullen wy, wanneer de tyd komt, al onzen invloed aanwenden voor den opbouw van een nieu we wereld, waarin de volken niet zullen toelaten, dat hun hoop op een voller leven den bodem wordt ingeslagen door een ge wapende rivaliteit en dat het vertrouwen op de toekomst zal worden overschaduwd door een sombere onheilsverwachting. Halifax zei toe te geven, dat de physieke kracht alleen niet in staat is het kwaad, dat aan den oorlog ten grondslag ligt, uit te roeien. Doch de erkenning van deze waar heid, aldus zei hij, mag ons nooit blind ma ken voor het feit, dat wy, wanneer wij uit vrees voor de oorlogstragedie werkeloos blyven tegenover het optreden, dat wy een kwaad achten, de uiting van geestelijke waarden, die allen menschelijken vooruit gang hebben bezield en geleid, iter vernie tiging overgeven. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj: 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Dtifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina. 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentdebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone art verte, itiën en ingezonden mededeelingefc by contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. INLAND. hé bij het Ned. p te Pretoria. die er bestaat voor de economische betrek- van Zuid-Afrika, hoeft ring te geven aan het n plan om aan Hr, Ms. iria een handel sattaché standplaats Johannes- van f 12.000, aldus zegt is in een nota van wjj- >oting van Buitenland. Heden zal Chamberlain wellicht een verklaring afleggen. De Belgische minister van Buitenland, sche Zaken, de heer Spaak, is gisteravond om kwart over zes op zyn departement te ruggekeerd. De kabinetsraad, welke was vastgesteld op half ties, is terstond na terugkeer van den heer Spaak begonnen. De minister zyn om half zes in het mi nisterie van Buitenlandsche Zaken bijeen gekomen onder voorzitterschap van den heer Pierlot, eersten minister, waar de heer Spaak verslag heeft uitgebracht over den internationalen toestand. De hoer Spaak heeft zym ambtgeno ten in kennis gesteld van het aanbod van go’- de diensten, gedaan door den Koninirr der Belgen en de Koningin der Nederlanden aan de drie staatshoofden van Duitschland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Eerste reactie in Londen. Men kan verklaren, zoo zegt Reuter te Londen, dat elke mededeeling van de Ko ningin der Nederlanden en den Koning der Beige in Londen nauwkeurig bestudeerd zal worden. Hierby mag herinnerd worden, aldus Reuter, dat Chamberlain en Daladier zeer duidelijk de positie hebben bepaald van hun regeeringen ten aanzien van den oorsprong tan den oorlog en van de omstandigheden welke, in hun oog, een rechtvaardigen, blij- venden vrede mogelyk zouden maken. Verklaring van Chamberlain? Daar de minister-president het woord zal voeren op een a.s. Donderdag door den Lord Mayor van de City of London te geven noenmaal, zal hij dien dag in het Lager- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef faterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. De Regeeringspersdienst meldt: H.H. M.M. de Koningin der Nederlanden en de Koning der Belgen hebben een ontmoeting in Den Haag gehad op 6 en 7 November. Dc Souvereinen waren vergezeld door de heeren Van Kleffens en Spaak, ministers van Buitenlandsche Zaken. De Souvereinen hebben besloten een telegram te richten tot de staats hoofden van Duitschland, Frankrijk en Groot-Brittannië, teneinde even- tueele onderhandelingen te vergemakkelijken. Dit initiatief der Souvereinen is een nieuw blyJc van het gemeenschap pelijk inzicht en de solidariteit, welke tusschen Nederland en België bestaan. De tekst van het telegram luidt als volgt: In een uur van angstige spanning voor de wereld, vóór de oorlog in West-Europa met vol geweld begint, hebben wij de overtuiging, dat het onze plicht is, onze stem opnieuw te verheffen. De oorlogvoerende partijen hebben reeds eenigen tijd geleden verklaard, dat zij niet weigerachtig staan tegenover een onderzoek naar redelijke en vaste grondslagen voor een billijken vrede. Het komt ons voor, dat, in de tegenwoordige omstandigheden, het voor haail moeilijk is met elkander in verbinding te treden ten einde haar standpunten te preciseeren en dichter bij elkaar te brengen. Als Souvereinen "van twee onzijdige staten, die goede betrekkingen onderhouden met al hunne naburen, zjjn wij bereid hun onze goede diensten aan te bieden. Mocht hun zulks aangenaam zijn, dan zijn Wij bereid hun, met aanwending van alle middelen, die zij Ons in overweging zouden geven en waarover Wij beschikken, en in een geest van vriendschappelijk begrip, het vinden van factoren voor een te treffen accoord te vergemakkelijken. Dit schijnt Ons de taak te zijn die Wij te vervullen hebben voor het welzijn Onzer volkeren en in het belang van de geheele wereld. Wij hopen dat Ons aanbod zal worden aangenomen en dat aldus een eerste schrede zal worden gedAan op den weg naar de vestiging van een duurzamen vrede. rlpg haar daden opdringt, terwijl het tevens het richtsnoer vormt voor haar optreden. Indien er op het oogenblik een impe rialistische belangenstrijd woedt, zoo vervolgt de „Giornaje” dan speelt daar in ook Rusland zijn rol, dat tracht zijn grondgebied te vergrooten. In tegenstel ling tot de beweringen in. het manifest van de Komintern, werkt Sovjet-Rusland niet voor den vrede, neen, sinds twintig laren werkt het alleen voor een oorlog, ■waarvan het de communistische revolu tie verwacht. Dat wordt aangetoond door zijn inter venties in Buiten Mongolië, in China en in Spanje. Heel Europa heeft reeds er kend, dat niet het communistische Rus land, maar het fascistische Italië de taak op zich heelt genomen van bewaker van den vrede op den Balkan. De Italiaan- sche afzijdigheid van den oorlog heeft het conflict beperkt, doch dit is gaan groeien door de interventie van Rusland in Polen, overigens heeft Italië onlangs nog bewezen, dat het den vrede in de Donau- en Balkanlanden wil bewaren. Wat ten slotte de bewering van de I Komintern betreft, dat Italië het g*e- I schikte oogenblik afwacht om zich aan de zijde van de winnaars te scharen en I zijn deel van de buit te grijpen, zulk een denkbeeld heeft tot dusver alleen de re- I geering van Moskou beheerscht, die dit, na de bliksemsnelle Duitsche overwin ning, verwezenlijkt op de thans versla gen en weerlooze gebieden van Polen. De politiek van Italië heeft op open en loyalen wijze getracht den vrede van Europa te redden en geeft zich thans moeite het conflict te beperken en de beschaving te redden. Het staat niet aan Nieuwe basis gevonden voor voortzetting der onderhandelingen. Helsinki zendt delegatie te Moskou nieuwe instructies. De Finsche minister van financiën, Tan ner, heeft gisteren uit Moskou een lang durig telefoongesprek gevoerd 'met Hel sinki. Naar verluidt heeft Tanner de Finsche regeering er van in kennis gesteld dat een n-euwe grondslag is gevonden voor de voortzetting der RussischiFinsche bespre kingen. De bevolking, due uit Helsinki was ge ëvacueerd, begint naar haar haardsteden terug te keeren en vfele scholen worden Maandag a.s. weer geopend. Helsinki herkrijgt zijn normaal uiterlijk, de zandzakken, de beschermde rujten en de verduisterde straten blijven er eêht__ herinneren, dat een oplossing nog niet is gevonden. oud IJxor"... menschen en el» re oopen xe will** I middel. 1 degenen, die Witte nnen, of xe ooit let* in pijn nemen. Al deau, dan deden ie Itte Krul* poeder*» iet* «tellen geiende de plaat* van pik» oedanigheden, die wij Hoop en Liefde en Voorzienigheid, ’(u. rkte. 1.925.000 voor het Hoorn—Den Oever van den weg Am- sterdam-Den Oever (vol tooiing aardebaan De Hulk—Den Oever, vol tooiing verharding Berk- houterwegDen Oever en bouw kunst werken). 12. 400.000 voor het gedeelte Amster dam—Hoorn van den weg Amsterdam— Den Oever (grondaankoop voor de weg- vakken Oosthuizen—De Hulk en Buik- slotermeer—Het Schouw: begin aanleg aardebaan). 13. 1.000.000 voor aanleg van een nieuw wegvak tusschen Amstelstation en ihter aan de Hartveldsche brug. 14. 1.050,000 voor verbetering van den weg Amsterdam—Eemnes. 15. f 50.000 voor voortzetting aanleg rijwielpad langs noordelijk gedeelte van den weg Amsterdam—Utrecht. 16. Van den totalen post van f 1.755.000 voor den nieuwen weg Amsterdam Utrecht is een niet nader gespecificeerd wuu. gedeelte bestemd voor het In Noord- Noord-Holland kunnen worden be- Holland gelegen wegvak. 17. 180.000 voor verbetering van den Sloterweg (bijdrage van het Rijk). 18. 275.000 voor verbeteringen aan den weg Amsterdam—Sassenheim, (aan- Welke bedragen in 1940 zullen worden besteed. Indien de Verkeersfondsbegrooting 1940 door de tijdsomstandigheden geen be langrijke wijziging zal ondergaan schrijft de KNAC.. zullen in het komende jaar de volgende posten voor de rijkswegen mi.— -'"-- steed 1. 1.400.000 voor de tunnel te Velsen. 2. 400.000 voor nieuwen weg onl Be ede kan het op hooftk Tooting voor 1940 uit. oor de commissie voor jid-Afrikaanschen han- ien verminderd, zulks lie voor vervulling van sls-attaché te Pretoria n en die in dienst st aai mmissie, door die com. rd. Nu deze persoon in >vergenomen, kan het de commissie giedeelte- len. loopige ontvangen op- i in de kosten van den bedragen dan :en vermindering met GOIBSLIIE COLRAW. Koning Leopold vertrokken. Gistermiddag om kwart over twee is Koning Leopold van België van het paleis Noordeinde per auto vertrokken. Tegen kwart over twee gingen de glazen euren van het paleis open en waren de Koningin en de Koning in de hall zichtbaar, wet een handkus nam Koning Leopold af scheid van Hare Majesteit. Prins Bernhard geleidde den Koning, die de generaals uniform droeg, naar zyn auto. Naast den. Koning nam plaats de Belgische minister van Buitenlandsche Zaken, de heer Spaak. Dyen tevoren was de bagage van den Bel gischen Koning in de auto geladen. Naast Prins Bernhard zagen wy jhr. mr. D. J. de Geer, onzen minister-president, die den Koning eveneens uitgeleide deed. In een tweede auto volgden ’s Konings adjudant, eveneens in generaalsuniform en Hr. Ms. adjudant generaal-majoor tit. jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet. Op het trottoir aan den overkant van het paleis stonden ccnige honderden menschen die den Koning in het voorbijrijden hartelijk toejuichten. De politie had den rijweg vrijgehouden. Ten aanzien van de besprekingen wordt nog het volgende medegedeeld: Na de besprekingen, welke in den och- end ten paleize Noordeinde zyn gevoerd, eeft de Belgische minister van Buiten landsche Zaken, de heer Spaak, de lunch gebruikt ten huize van den minister van mr. E. N. van Klef- huis geen verklaring afleggen over den internationalen toestand. Met het oog op deze wijziging is het mo- geljjk, dat Chamberlain heden in antwoord op een vraag van de oppositie, een verkla- ring zal afleggen over het aanbod van goe de diensten van Koningin Wilhelmina Koning Leopold. De situatie te Berlijn. Te Berlyn, waar men een paar dagen leden een vriendelyken commentaar had ge geven op het Oranjeboek, bleek men gister morgen plotseling weer een onvriendelijk oordeel oyer de politiek van ons land en van België uit te spreken. Men vreesde dat Den Haag én Brussel, naar het daar in Duitsche kringen heet, te ^fel zouden toe geven aan de eischer- der W&elsche blok- kadepolitiek. Ook de eerste berichten over de bespre kingen van Koningin Wilhelmina met Ko ning Leopold, werden te Berlyn onder in vloed van die meenang ontvangen. Maar in politieke kringen overwoog de meening, dat dooi’ deze stap de situatie weer zeer be langrijk is veranderd, en dat derhalve de heden plots opgestoken stormwind tegen Nederland en België tot nader order wat zal bedaren. Van gezaghebbende zyde werd alleen verklaard, dat men van deze stap m<£ ge paste belangstelling kennis had genomen, en dat men de door 'dit aanbod geschapen situatie nauwkeurig zal bestudeeren. Het D.N.B. meldt uit Helsinki, dat de Finsche regeering, naar de regeeringspers- dienst uit Helsinki meldt, gistermorgen om elf uur in een plenaire zitting, waaraan ook de partijleiders deelnamen, het rapport heeft behandeld van haar Moskousche on derhandelaars. Hierby zijn nieuwe instruc ties voor de onderhandelaars opgesteld, welke reeds naar Moskou zyn overgebracht. Volgens den Berlijnschen correspondent van de „Basler Nachrichten” wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat Duitschland zijn houding van absolute afzijdigheid ten aanzien van het Russisch-Finsche conflict zal handhaven. Daarom weigert men com mentaar te geven op de rede van Molotov. Scherpe woorden der Giomale. Italiaansche reactie op het manifest van de Komintern,, Onder den titel „Een zonderling ma nifest van dc Komintern tegen de regee ringen van Europa en de Vereenigde Staten” publiceert de „Giornale d’Italia” een belangrijk artikel van zijn directeur, waarin deze, na te hebben opgemerkt, dat de Komintern de rol van openbaren aanklager wil spelen tegen Engeland, Frankrijk en Duitschland zonder onder scheid, de vraag stelt, welke onderscheid er bestaat tusschen de Komintern en de regeering te Moskou. Dit vraagstuk, al dus het blad, dat nooit is opgehelderd, is van groote beteekenis, want op 't oogen blik beschuldigt de Komintern niet al leen de beide democratieën, maar ook het Duitschland van Hitler, dat de Mos kousche regeering zoo juist als een bond genoot heeft verwelkomd. Dat beteekent, dat er geen definitief accoord bestaat tusschen Moskou en Berlijn en dat het communisme, met de Komintern, die politiek te beoordee- zijn destructieve actie, de Sovjet-regee- len. gebruikt ten huize v, Buitenlandsche Zaken feijs. Te ongeveer twee uur keerden de lusters ten paleize terug. Te één uur werd de tydelijke zaakge lastigde van België, baron Ruzette, ten P&Ieize ontvangen. Baron Ruzette vertoefde ongeveer drie kwartier in het paleis. De indruk in Amerikaansche Congreskringen. uit Washington; Over het ini- LA^Jan Klwin*in Wilhelmina en Koning heeft men zich in Congreskringen waL ate^ ‘n 6611 goedkeurenden zin, die Ha», door scepticisme ten aan- ^temdelijke resultaat. De r Schwrilenbach zeide te hopen, dat 400.000 voor nieuwen weg onl Be verwijk (grondaankoop en kunstwerken). 3. 75.000 vöorverbe- tering en aanleg paral lelwegen tusschen Vel sen on Alkmaar. 4. 40.000 voor verbe tering tusschen Heiloo en Alkmaar. 5. 150.000 voor den bouw van een nieuwe brug over het Noord- Hollandsch kanaal te Alkmaar (Friesche brug) 6. 80.000 voor aan brengen van verkantin- gen en verbreedingen in bochten van den weg Alkmaar—Den Helder. 7. 650.000 voor den nieuwen weg Stolpen Van Ewijcksluis (vol tooien aardebaan en kunstwerken, aanleg ver hardingen). 8. 80.000 voor ver nieuwing van ’n gedeel te wegdek in den weg De Kooi—Van Ewijck sluis. 9. 25.000 voor ver vanging .vjm vakken wegdek op Wleringen. 10. 55.000 voor ver vanging van vakken wegdek op den Afsluit dijk. 11. gedeelte A !9) Haarlem' BESTEDING GELDEN VERKEERSFONDS 1940 I i f 5 Alkmaar I Hoorn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1