I URY Ms ënhaXc 'ERKAM-EIL ttd: h64is NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN den mond. Aanbod van goede diensten was geen manoeuvre. Er is mee gewacht tot een tijdstip waarop de stand punten der belligerenten niet voldoende zijn om contact in te leiden. MINISTER VAN KLEFFENS SPREEKT IN DE TWEEDE KAMER. diensten. )RCELEIN MUCHTINGEN, USÏURANISik. De aanslag op Hitler. No-20167 Vrjjdag 10 November 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REETTWT.TK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Oit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Koning Carol sluit zich aan bii aanbod van goede IW A Telegram aan Koning George VI: „Ik steun initiatief van ganscher harte.” alsmede de leden van het gemeentebe stuur, en vele personen uit alle lagen der bevQlking. Langs den weg welke de stoet volgde, waren de lantaarns ontsto ken en omfloerst* De stoet hield een mi nuut stil vopr de congreszuil. Vervolgens werd per auto gereden naaf het kerkhof van Evere, waar de teraardebestelling plaats vond. deel van de ladingen in beslag genomen. In vier gevallen werden van neutrale schepen* onderdeelen der lading vastgehouden voor nader onderzoek. Deze vas.tgehouden deelen waren van geringen omvang en werden aan land gebracht in Engeland, teneinde de schepen in staat te stellen zonder verdere vertraging hun reis voort te zetten. In ver schillende andere gevallen kregen* neutrale schepen, teneinde vertraging te vermijden, verlof om te vertrekken met de deelen vaft de lading, welke volgens besluit van de commissie in beslag moesten worden geno men op voorwaarde, dat deze goederen by de eerste beschikbare gelegenheid naar En geland zouden worden teruggezonden. Op 7 November lagen 76 neutrale scheper In drie contrabande-controle-bases in het AAGT WIEKTE De contrabande-controle in Engeland. 420.500 ton goederen zyn in beslag genomen. Het Britsche persbureau Reuter meldt: In de week, die op 4 November geëindigd is, heeft de contrabande-commissie 137 nieuwe gevallen onderzocht, terwijl nog 77, die van de vorige wèek overgebleven waren, afgehandeld werden, aldus het Britsche mi nisterie voor de voorlichting. Het totaal dezer schepen omvatte vaartuigen van de volgende nationaliteiten: 41 Nederland- sche, 35 Italiaansche, 28 Noorsche, li Grieksche, 13 Deensche, 11 Amerikaansche, 10 Zweedsche en 7 Finsche schepen. In deze periode werden vier ladingen in haar geheel in beslag genomen en 102 ge- UV*X VÏVUCUCUC, Vil UC liOO* 4.UX1VJO., JU CU - heel vrygegeven. 33 gevallen werd een ticulier secretaris van den burgemeester, GEEN PERIODIEKE VERLOVEN. De regeeringSpersdienst meldt: Daar de regeering het gewenscht acht de weermacht thans niet te zeer te ver zwakken zullen gedurende eenigen tijd geen periodieke verloven kunnen worden verleend. Zij, die met verlof zijn, ook zij die gis teren (Donderdag) met verlof zijn ge gaan, zullen hedenavond (Vrijdagavond) bij hun onderdeden moeten zijn terug gekeerd. De zakenverloven blijven gehandhaafd. Begrafenis van Burgemeester Max. Zonder officieel eerbetoon, zonder redevoeringen, geheel volgens den wensch van den pverledenen, is het stof felijk overschot van den burgemeester der Belgische hoofdstad, den heer Max, gisteren in allen eenvoud ter aarde be steld. Talrijken hebben een laatste bezoek gebracht aan den burgemeester wiens stoffelijk overschot lag opgebaard in een Chapelle Ardente, welke was ingericht in de Gothische zaal van het Brussel- sche stadhuis, waar ’n schat van bloem stukken bijeen gebracht was. Onder de kransen waren er van den Koning, van de Koningin, van Prins Karei en van de stad. Achter de lijkbaar schreden de heer G. Max, broeder van den overledene, en de heer Fronck, par- 2000 DOODEN BIJ MIJNRAMP. Water stroomde plotseling de mijn binnen. Slechts zes geredden. De Centrale regeering in China heeft medegedeeld, dat onlangs tweeduizend Chi- neesche mijnwerkers, die onder leiding van Japansche militairen in een steenkolenmijn te Koetsjuatsjen (Noord-Sjansi) werkzaam waren, zijn verdronken. Het ongeval was te wijten aan het plotseling binnenstroomen van water in de mijn.,Slechts zes der aan wezige mijnwerkers konden worden gered. Andere onderwerpen zijn niet behandeld. Er zweeft gieen enkele geheimzinnigheid om deze samenkomst, evenmin als eenigc beïnvloeding van buiten daaraan debet is geweest. Het spijt den Minister, dat hy in eenige buiterilandsche persorganen moest lezen, dat men in dit aanbod niet veel meer meende te moeten zien dan een manoeuvre, een soort uiting van beduchtheid voor ge varen, die Nederland en België zouden be dreigen. Die zoo schrijven, miskennen èn de aan Nederland en België door de bel ligerenten gegeven verzekeringen dat zij fjnze onzijdigheid zullen respecteeren verzekeringen welker ernst niet kan wor den betwijfeld èn het feit, dat de toe stand op militair gebied nu reeds geruimen tijd stationnair is, en tenslotte vooral ook de bedoeling der beide souvereinen, die juist omdat Zij zich de vrienden voelen van alle belligerenten, die initiatief konden nemen Vereenigd Koninkrijk, 38 van deze schepen hebben hier korter dan een week gelegen. Van dit totaal aantal schepen, aldus de médedeeling van het Britsche ministerie verder, waren 19 Nederlandsch (hier van bevonden zich tien korter dan een week in de controlebasis)10 Grieksch (3 korter dan een week in de basis), 15 Noorsch (7 korter dan een week in de basis), 8 Deensch (3 korter dan een week in de basis), 6 Zweed sch (5 korter dan een week in de basis), 2 Finsch (1 korter dan een week in de basis), 7 Belgisch (3 korter dan een week in de basis) en 4 Amerikaansch (2 korter aan een week in de basis). Een Portugeesch, een Zuid.-Slavisch en twee Spaansche sche pen hebben alle korten dan een week in de basis gelegen en een Italiaansch schip heeft er ruim een week gelegen. In de week, eindigend 4 Nov., heeft de Britsche contrabandecpntrole 19.500 ton goederen aangehouden, welke voor Duitsch land bestemd waren, deelt het Britsche mi nisterie voor economische oorlogvoering mede. Hierby bevond zich 11.500 ton graan. In de eerste negen weken van den oorlog zyn 420.500 ton goederen aangehouden. Algemeen, aldus het blad, wordt de overtui- r uitgesproken, dat de aanstichters der nisdaad in het buitenland zitten. Twee maanden oorlog, schrijft de „Angriff” hebben bewezen, dat men in mi litair en economisch opzicht tegen Duitsch- land voor agitatoren even onaantastbaar is. Nu keert het werk der misdadigers zich tegen den persoon van den Führer. Zy heb ben zich echter in twee dingen vergist: Dat een'groot mensch van ruim hart en reine handen onder de bescherming van het lot staat en dat de uitwerking op het Duitsche volk juist tegengesteld aan hun doeleinden is. VERVOERMIDDELEN EN SCHEPEN TER BESCHIKKING. De regeeringspersdienst meldt: In de Nederlandsche Staatscourant van gisteravond zijn twee beschikkingen van den ministefcyvan Waterstaat ver schenen. Volgens de eene beschikking zijn houders van vervoermiddelen verplicht hun vervoermiddelen ter be schikking te stellen voor een door den Rijksinspecteur van het verkeer tê be palen gebruik, indien deze daartoe aan wijzingen geeft. Ook kan de Rijksinspec teur gebruik van vervoermiddelen vef- bieden. Volgens de andere beschikking kan de Rijksinspecteur van het verkeer aan hou ders van schepen of sleepbooten aanwijzing geven, hun schepen in een bepaald gebied te doen verblijven. Bo vendien kan de inspecteur-generaal van het verkeer gebieden aanwijzen, waai' schepen en sleepbooten niet zonder toe stemming van of vanwege een Rijksin specteur van het verkeer mogen komen. Spreker meent overtuigd te kunnen zyn, dat de goede wenschen van talloozen in de wereld dit initiatief vergezellen, en een treffend bewijs hiervan is gisteren geleverd, toen de Staatshoofden van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden aan de Ko ningin en aan Koning Leopold hun warme adhaesie hebben betuigd. •N 6EDECOR.EER.O. :IE KOP •CHOfEL I AFB gehad, beperkt is gebleven tot een bespre king van het aanbod van goede diensten. dlang regelmatig Mfepeltje voorden ttyd iult U de beer* tengewone middel gevende Invloed, Uw lenuwen uit* versterkende wer* laamjje opwek* eed op Uw geest... en nervositeit vet* mergle neemt toe, verhoogd. U lult gaan voelen, r. Door Tonicum middel btf slapte, spanning, nervo- eretel na tiekte. betoreeo dropte* btor flaocmnM Zeven dooden, 63 gewonden. Officieel wordt medegedeeld, dat het aantal dooden niet acht, maar zeven be draagt. De achtste persoon, wiens dood p-erd gemeld, bleek ernstig gewond te zijn. De zeven dooden woonden allen te Mün chen of in de omgeving. Het aantal gewonden is volgens.officieel bericht 63. Himmler, de leider der Gestapo, heeft over geheel Duitschland een razzia gelast Of een persoon of personen, die Woensdag avond 10 minuten vóór of na den moord aanslag op Hitler te München zijn aange komen. In deze stad i« het ondierzoek uit den aand der zaak het strengst. Omtrent eendgerlei aanwijzing, die men eventue^Kzou hebben gekregen, wordt niets gemeld. Wel verluidt, dat reeds vele verdachten zouden zijn gearresteerd, voornamelijk te München, maar namen worden niet ge noemd. Goebbels en Himmler hebben alle ge schriften van den Engelschen journalist Ward Price en van Pierre van Paassen, een Amerikaanschen {Journalist, verboden. De Duitsche radio meldt, dat Himmler can iedereen, die naar de uitzending van Hitlers rede heeft geluisterd, en daarbij heeft gehoord, dat de opmerking werd ge maakt, hoe gelukkig het was, dat er niets was gebeurd of dat de rede vroeger was geëindigd dan men had verwacht, dringend Verzocht daarvan terstond mededeeling te oen aan de nabijzijnde politiebureaus, en speciaal te München. Koning Carol van Roemenië heeft, naar Stefarri uit Boekarest^ meldt, besloten zich aan te sluiten bij het Nederlandsch-Belgi- sche vredesinitiatief en al het mbgelijke te doen om het te doen slagen. De Koning heeft als eerste stap een telegram aan den Engel schpn Koning gezonden, waarin hij zegt: „Ik geef uiting aan myn oprechte wenschen voor het welslagen van het no bele Belgiisch-NederlandSche initiatief en steun het van ganscher harte.” De Roemeensche ministerraad is gister avond bijeengekomen voor een langdurige beraadslaging over de houding van Roeme nië ini verband met het standpunt van den Koning in deze aangelegenheid. Uitgebreid onderzoek ingesteld. Strenge maatregelen der autoriteiten Het D.N.B. meldt: De geheele Duitsche pers kent slechte één thema: den aanslag te München. Uitvoerig wordt melding ge maakt van de omstandigheden, die den Führer aanleiding hebben gegeven de „Bür- gerbrausaal” vroeger d»n andere jaren te verlaten en algemeen wordt gezegd, dat de Voorzienigheid hem heft gered. De „Deutsche Allgemeine Zeitunn” schryft: „Het staat niet in de sterren ge schreven dat een gemeene misdaad den Duitschen weg naar de vrijheid afsplit. Onze vyanden in hetrbuiteïiland hebben ons een nieuwe uitdaging toegeworpen en deze uitdaging wordt aangenomen tegen hen en de elementen, waarvan onze tegenstanders gebruik denken te kunnen maken als instru ment tegeni de Duitsche volksgemeenschap.” De „Lokal-Anzeiger” zegt, dat de Voor zienigheid den man, dien zij tot werktu’g voor haar wereldplan heeft uitverkoren, niet door een lagen, aanslag uit zijn basn zal laten brengen. De „Berliner Börsenzeitung” schrijft, dat even groot als de dankbaarheid van j het Duitsche volk de verontwaardiging over den aanslag is. De dood der slachtoffers, die weliswaar niet tot de leidende mannen der partij behoorden, maar trouwe strijders der beweging waren, zal worden gewroken, gevén, die het wenscht, om een langdurig oponthoud in de( Downs te voorkomen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den oriis. - INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteritiën en ingezonden modedeelingei. by contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. iert van beroemde fdfilm: KARLOFF in. nzinniga Misdaad B fi,m v«n uw leven... el! Iedereen doet het!! vanaf 25 cent. Fietsenstalling. opulaire Voorstelling 25-40 en 60 cent. 10.30 (12 Nov.) Vapenstilstand ’U-’U i uitsluitend in onze itend-Voorstelling: TEN MANNEN ieder van ons iets te Een roep om vrede. 1 2 UUR MATINEE EREN LEEFTIJD. Een complot in Zuid-Afrika? Het zou door het uitbreken van den oorlog verijdeld zijn. In. een verklaring van gezaghebbende zijde, welke In Zuid-Afrika door de radio i§- medegedeeld, wordt gezegd, volgens het Britsche Bureau Reuter, dat de re geering van Zuld-Afrika in het bezit is van niet weersproken bewijzen van een f)NDER wel zeer bijzondere omstandighe den heeft Minister Van Kleffens giste ren zijn eerste parlementaire redo gehou den. De geheele behandeling in de Tweede Kamer van de begrooting van buitenland- sche zaken voor 1940 droeg dit jaar het stempel van den heerschenden oorlogstoe stand. Vrijwel geen andere onderwerpen, dan die hiermede in verbar*d stonden, zijn ter sprake gekomen. In een onder doodsche stilte aangehoorde rede, waaraan hier en daar het geestige nootje niet ontbrak, heeft dc minister een uiteenzetting gegeven van onze positie tusschen de oorlogvoerende lan den, yan de moeilijkheden, die deze mede- brengt, van de genomen maatregelen en de gedane stappen en van onze houding tegen over den Volkenbond. Van vrijwel al'e banken weeridonk na de rede een luid ap- plaii en vele Kamerleden kwamen den Mi nister de hand drukken. De maatregelen van Engeland ter zee. De minister zeide dat wij een tijdperk van geweldige verschuivingen op allerlei gebied beleven. De wereldoorlog van 1914 1918 was een eerste crisis, welke weldra op economisch gebied door een tweede werd gevolgd. Wij beleefden de verwonderlijk snelle wederopstanding van Duitschland, en de ineenstorting der regelingen, die aan het eind van den wereldoorlog waren uitge dacht, regelingen waarvan slechts weinig nog overeind staat, zoodat behoefte zich doet gevoelen aan eert nieuw systeem voor dc zaken van Europa. Of de totstandkoming van dit nieuwe systeem aanstaande mag worden geacht, kan niemand zeggen. Moge de wijsheid aan ons oude werelddeel gegeven zijn om tijdig tot een verstandig vergelijk te komen opdat geen krachten worden ontketend die tos standen in het levert zouden kunnen roepen, welke ook zij, die thans waar dan ook nog halsstarrig mochten willen zijn, waar schijnlijk niet wenschen. Nederland kan in deze zaken wellicht slechts een bescheiden rol spelen, doch het is de regeering ernst met haar voornemen, het moreele prestige, dat ons land in de wereld geniet, ten wil© in te zetten wan neer mocht blijken dat de kans bestaat om een poging te doen tot het by elkaar bren gen der partijen, waarvan’ goeden uitslag met eenigen grond mag worden verwacht. Nederland staat ten deze trouwens niet alleen. De samenwerking met België en met de andere Oslo-staten is ook in dit opzicht hartelijk en naar alle zijden welgemeend. Het is goed, dat er plekken ter wereld zyn waar de oorlogvoerenden., naar het wo rd van Struycken met vertrouwen hun verlan gen, dat aan de oorlogsellende een einde zal komen, kunnen openbaren, zonder vrees, dat hun vertrouwen als eene zwakheid zal wor den verraden, en over de mogelijke kansen van slagen kunnen raadplegen piet perso nen, die, in voortdurende verbinding met alle partijen, onafgebroken hunne aandacht er op hebben gericht gehouden, hoe de strijdende belangen met elkander te verzoe nen. Ik moge ermede volstaan, aldus de mi nister, te dezer plaatse te verklaren, dat de regeering ook in dit opzicht diep door drongen is van hare verantwoordelijkheid. Mat zy’ in de eerste plaats op zich zelve Van toepassing acht is het woord uit de memorie, van antwoord, dat omzichtigheid hier voortvarendheid dient te temperen. Hierna besprak de Minister het hemieflw de aanbod van goede diensten dat H. M. de Koningin en Z. M. de Koning der Belgen hebben gedaan. In de eerste plaats zeijg| 8Pr., dat de Minister van Buitenlandse^’ Zaken voor deze daad de volle verantwoor delijkheid op zich neemt, evenals voor het aanbod van Augustus j.l. Maar daarnaasit zÜrt ook enkele opmerkingen te maken van 11 ^et-staats recht el (jken aard. In de eerste Plaats deze, dat de bijeenkomst die Maan dagavond en Dinsdagochtend heeft plaats De minister verklaarde voorts, dat in het pranjeboek slechts een overzicht gegeven was van de door de regeering gedane pro testen. De Nederlandsche regeering zelf haeft slechts één protest ontvangen, dat Jiiet wel houdbaar is gebleken. Ten aanzien van ong lidmaatschap va” den Volkenbond zeide de minister, dat dit volkomen vereenigbaar is met onze neutra liteit. In overeenstemming met enkele spre kers was ook de minister van oordeel, dat Nederland een rol kan spelen bij het tot stand komen van een nieuwe internationale lechtsorde. Op een desbetreffende vraag van den heer Rost van Tonningen (N.S.B.) ver klaarde de minister, dat wij geen Fransche garantie voor onze onzijdigheid noodig te hebben, daar Frankrijk verklaard heeft de neutraliteit van België te zullen eerbiedi gen. Houdt Frankrijk zich niet aan deze garantie, dan zou een dergelyke garantie voor ons land ook weinig waarde hebben. Voorts uitte de minister van Buitenland» sche Zaken een woord van hulde voor de pers, die de rol, die voor haar is wegge, legd, zoo goed blijkt te begrijpen. De minister wees er op, dat Nederland aan dein mond van de gri>ote rivieren een Europeesche functie vervult. Daarom is het ook voor andere mogendheden een belang onze zelfstandigheid te eerbiedigen. Geen land kan zich aan onze zelfstandigheid ver grijpen, zonder dat dit zich later wreekt. De minister eindigde met aanhaling van dc woorden van Koning Willem III uit do 'Troonrede van 1866: „In dezen veelbewo gen en ernstigen tyd behoort ons volksbe staan naast God, in zichzelf zijn hechtsten steun te zoeken.” onder replieken en zonder stemming werd de begrooting hierna aangenomen. Met dit nieuwe initiatief is gewacht tot een zoodanig tijdstip, dat niemand kan beweren dat Nederland en België zich hebben willen opdringert of op den vowrgrond plaatsen, laat staan dat zij deze of gene oorlogvoerende partij een by zonderen dienst hebben willen bewij zen. Daarom is gewacht tot een tydstin, waarop een ieder moest erkennen, dat de, overigens wel zeer voorloopige, for- muleering van de standpunten der bel ligerenten niet voldoende is gebleken om contact in te leiden. Moge dat contact van deze Nederlandsch- Belgische poging, het resultaat ziin, aldus de minister, niet slechts in het belang van Nederland en België zelf, doch ook en vooi al in dat van de oorlogvoerenden, ja van ede gansche wereld. Op een vraag van den heer Van der Goes van Naters, waarom onze Koningin en de Koning van België zich, behalve tot de Westersche mogendheden, 4je in oorlog ver- keeren, niet tot de regeering van Polen hebben gewend, antwoordde de Minister, dat dit hierom is geschied, omdat de sou vereinen het oog gericht hebben op den oor log in West-Europa, die afhangt van de regieringen der landen, tot welker staats hoofden de telegrammen zyn gericht. Men zy niet erg denkend, en leide hier niet uit af, dat Nederland zou meenen de Poolsch'; regeering verder te moeten negeeren. De minister verklaarde nog eens, dat door de Nederlandsche regeering vele prln cipieele vertoogen bij de belligerenten zyn gedaan in verband met schendingen- van het internationale recht. Het weghalen van postzakken van schepen beteekent inder daad een schending van een positieven in ternationalen rechtsregel. De minister legdê er den nadruk op, dat wij moeilijkheden ondervinden met a 111 belligerenten. In het bijzonder Engeland treedt daarbij op den voorgrond, daar wfl een zeevarende natie zyn. Minister Van Kleffens verklaarde, dat het zich onderwer pen aan de Engelsche controle-maatrege- len geen hulp aan Engeland beteekent. Bo vendien ondervinden ook schepen van vele andere neutralen dezelfde moeilijkheden. Wy wenschen geen verlengstuk te wor den van Britsche maatregelen tegen Duitschland, noch omgekeerd. Wy wen schen geen hand- en spandiensten te ver- leenen aan een der belligerenten, aldus de minister: door Engeland die garanties te liOUNJlE CIHIIAM. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225j per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Tele? (nterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekh»ndel en de postkantoojen. IK-QOUD* Vrijdag 1(l m N«v. 5 d«ge„! reHende hoofdfi|m8 >L FLYNN In: Oodgi City technicoloi. <4 W /VU Tu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1