fflÏROL (jij RUSCH November Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOEKCAPELLlï, nTTTTr w TX M«TZ- /ATTTATTnTrTrrtrr Tir-v a v a ï-ww w w-a-w war a rxiAïXTtrMr L'kTlJI TIr/L5M GljZ- No. 20168 78e Jaargang Zaterdag 11 November 1939 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ex. Ljjn Gouda—Schoonhoven viert haar zilveren jubileum. dstkijden. 0 f J Fa. J H. Oan Straaten Moiré Taff Lamé Tulle I Kant Chiffon I Bcililmann voor moderne Avondkleding Bon no. 3 voor erwten. AANBIEDINGEN I Sptciala etalage Zes militairen gedood. Elegant of sportief EnVoordeelig! V 0-2 0— NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, rèeuwuk, schoonhoven, stolwijk, waddinxveen, zevenhuizen, Groc van grond en in de lucht hang^gtle rails, ophief. op r r Jn t >V8Waddinxveen, 3: HW 2-4100 4, )la 4Woerden 2, 2Gouda 5; Over- 2; Nieuwkoop 1— elijk heids beker. >tterdam3ch elftal- ftal, dat a.s. Zon rein te Rotterdam ankelijkheidsbeker speelt, is als volgt om m MODEL WASSCHERIJ Bedrijfswater koo nacht als regenwater C ONA 3-GSV 2, -n 2, Olympia 2— NG V. lick—WW, V'tocl- ?s—Sneek, Keeren den—HSC. afhankelijkheids- r 1* Onze NOVEMBERAANBIEDINGEN zijn inderdaad opvallend goedkoop. vijk ■rift I- -1 ijenoord); achter: r.) en v. d. Heide Paauwe, Kuppen i’eijenoord)voor: iwdèunt (Feijen- >rd), Drop (Spar- .8.). GOUDA s erkerk 2—Lekker- )ia 5, 11 uur. oys 3Overschotje 11.30 uur; Bode- 2, 2.30 uur. ïcht 3—Schoonho- 2Oudewater 2; 2, 11 uur. Half kilogram voor vier weken. De Minister van Economische Zaken deelt mede, dat gedurende het tijdvak van heden, 11 November, tot en met Vrijdag 8 December a.s. de met „3” genummerde bon der Rijksdistributiekaart recht geeft op het koopen van een half kilogram groe ne erwten of spliterwten. leden. jubileum vqp deze ip. oorlogsrumoer ge- KG III. es—NEC, Tubantia Ensch. Boys, AG Wageningen. KG IV. n II—NOAD, Hel- nd—Juliana, Lim- PSV, Eindhoven— >or kondag. etbalbond. 2—Nieuwerkerk 1, uur; Stolwijk 1*- 3weg 1—G§V 3. kkerkerk 2—Olym- Groot-Ammers 1 (Cht2; Ouderkerk 1 zoo zeer verlangde lijn tot stand. De eerste poging in 1869 was van een comité voor den aanleg van een buurtspoor weg. De Langstraatsche Buurtspoorweg- maatschappij stelde zich toen voor de lijn van de Langstraat door te trekken op Go- rmchem en vervolgens op Schoonhoven en Gouda. Dat plan liep op niets uit en toen heeft men zich sinds 1874 te Schoonhoven bejjverd om te trachten een spoorwegver binding te krijgen, in welken vorm dan ook. De Locaalspoorweg-Maatschappij „De Krimpenerwaayd” maakte plannen voor den aanleg van tramwegen, ontworpen door de heeren Kaptein en Scholten en de aan deze maatschappij verbonden ingenieur A. J. Krieger werkte ze geheel uit, plannen voor lijnen van Schoonhoven via Benschop naar Oudewater en van Schoonhoven via Haas trecht naaf Gouda. Het Rijk, de provincie tn de betrokken gemeenten gaven subsidie ir de stellige verwachting van de totstand koming van het verkeersmiddel. De Staten van Zuid-Holland verleenden, bü besluit van 16 November 1888 een subsidie voor de spoorlijn van 127.500 en Schoonhoven stelde daarvoor 65.000 beschikbaar. In weerwil varf krachkigen steun van de re- geering heeft de Lokaal spoorweg-Maat schappij „De Krimpenerwaard” om finan ciële redenen haar plannen niet ten uit voer kunnen brengen. Eu zijn ook andere plannen geweest, waarbij ernstig sprake was, dat directe aan sluiting zou kunnen worden verkregen aan het internationaal spoorwegnet. Het ont werpen der Ijjnen Rotterdam—Münster en Amsterdanj—Baanhoek via Bergambacht deden destijds hoop koesteren, dat op déze wijze ebn oplossing kon worden verkregen. Het comité te Schoonhoven kreeg hulp van personen als de burgemeester van Gouda, den heer J. J. van Bergen IJzendoom, het voormalig Eerste Kamerlid, den heer Viruly en van den heer H. J. Necferhorst, allen destijds in Gouda woonachtig, maar alle pogingen liepen op teleurstelling uit. In 1901 ging de concessie over aan, de Nederlandsche Tramwegmaatschappü en toen ontstond nieuwe hoop. De onderneming Een lijn niettemin, waarvan thans .na jaar, wederom tijdens een mobilisatie, ge- zegd^kan worden, dat zij in een behoefte voorziet. Mogen de tramtreinen Gouda— Schoonhoven nog lang rijden, in het welzijn van de streek, haar verdere ontwikkeling en van de bewoners. En mogen bij een volgend In het Centrum en in het Noorden des lands zijn twee mijnen tot ontploffing gekomen. Omstreeks het middaguur is gisteren in het centrum des lands een mijn ont ploft; vier militairen zijn daarbij gedood. Door onbekende oorzaak is bij werk zaamheden in een weiland een mijn ontploft. Drie soldaten en een sergeant waren met eenlge werkzaamheden bezig toen het ongeluk gebeurde. Drie hunner werden op slag gedood. De vierde werd zoo zwaar gewond, dat hij kort na de - ontploffing aan zijn wonden is over leden. De mijn sloeg een gat van ruim anderhalven meter in den grond. De named, van de verongelukte mili tairen zijn: de soldaten A Bakker, uit Uitgeest; H. de Jong, uit Mijdrecht en Th. de Goede, uit Enschede, en de ser geant J. J. Herfst, uit ’s-Gravenhage. Ook In het Noorden des lands is gis termiddag een ontploffing gebeurd, waar bij twee personen zijn gedood. Het zijn de 25-jafige Jan Mulder uit Sellingen en de 22-jarige soldaat Van der Nek uit Kolhorn. Omtrentxle ontploffing in het centrum des lands vernemen wij nog: Gisterochtend was men bezig met het verrichten van werkzaamheden met mij nen. Dejje mijnen worden in het land ge legd en aan touwen 'bevestigd; op on verklaarbare wijze is een der mijnen tot ontploffing gekomen. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat een der militairen de tot ontploffing gekomen mijn te vast heeft aangestampt, waardoor de slagpen naar binnen is geschoten. Vier mllital- ren onder leiding van een luitenant wa ren sinds vanochtend met dezen arbeid bezig. Toei\ de toezichthoudende luitenant zich verwijderde* om het werk bij een andere stelling in oogenschouw te nemen ging de mijn bij de stelling, welke hij juist verlaten had, af. De uitwerking was ontzettend. De vier militairen, die in de directe omgeving waren, werden bijna allen op slag gedood. Andferen die zich op groo- teren afstand bevonden, werden door den hevigen druk tegen den grond ge slingerd. Een hunner werd aan zijn handen licht door den kruitdamp aangetast. De slag was tot ver in den omtrek hoorbaar. Terstond werden doktoren en 'Êöode Krulssoldaten naar de plaats van het ongeluk gezonden om de eerste genees kundige hulp te verleenen. Hulp mocht echter niet meer baten. Drie militairen waren op slag gedood. Dr vierde was reeds stervende. Nog voordat hij kon worden vervoerd, was hij reeds over- Het onderzoek naar de oorzaak is direct begonnen. Tot dusver heeft men nog geen definitieve oplossing kunnen verkrijgen. Onze collectie MANTELS. JAPONNEN, HOEDEN, BONTMANTELS, KINDERKLEEDING, REGENMANTELS bevat een groote verscheiden heid nieuwe modellen. Niet alleen de zeer lage prijzen, maar vooral de prima stoffen, bont, pasvorm en afwerking maken onze aanbiedingen tot iets heel bijzonders. len voorwerpen. ielplaatje, terug bij 119; een peddel, te- nteweg H 104; een jrd, terug by den 'Jra ven broekscheweg rr Hnches’-e'-jas, terug al. E 155. c ames-polshorloge oerbonnen. Stand. v. F. Schouten en to Gerard, z. v. M. Lkker. Levenloos acht van J. Tolle ken. uda: Maria Johan- chtgenoote van W. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bworging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden degelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bfl oa»e agenten en loopere, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfln dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. taterc. 2745 Postrekening 48406. I BondselftaL terreliFSparta. r* Jarbier nburg Heide 0- l zt°i 2-Ö 2-0 2—Q 2-4» ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrLcen (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 21 M bijslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ061 Op de voorpagina M hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeej gered uceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek- handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het- Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. vatte met kracht de zaak aan en weldra waren de werkzaamheden voor de tram ver binding in vollen gang. Reeds in 1903 had de firma H. J. Nederhorat te Gouda de ge bouwen opgeleverd en toen’werd begonnen met den aanleg van de aarden baan. Het zag er naar uit, dat de lyn spoedig gereed zou zyn, maar er kwam tegenslag. Bij den aanleg van de baan traden door de slechte bodemgesteldheid herhaaldelijk verzakkin gen op en het herstel hiervan vroeg groote bedragen. De Maatschappij was daartoe niet in staat en zoo bleef het werk liggen met het gevolg, dat baan en gebouwen na verloop van tijd in een toestand van ernsti ge verwaarloozing raakten. Groc van grond, noemde een bekend in gezetene van Gouda in die jaren, mr, M. M. Schim yan der Loeff, advocaat en procureur en secretaris van de Kamer van Koophan del en Fabrieken, den bodem en inderdaad, ouderen zullen zich nog herinneren .hoe eigenaardig de baan er bü lag. Te Stolwij- kersluis liep toentertijd de ijsbaan tot vlak langs den weg. De spoorlyn was wel ge maakt, maar de baan zonk geleidelijk weg en ten slotte hingen de rails in de lucht, waarbij men des winters onder de spoor staven door schaatste. Eindelyk in 1910 kwam er uitkomst. De Staat pakte de zaak aan, de ljjn werd genaast en er werd beslist, dat de trein GoudaSchoonhoven e*n lokaalspoor zou zijn, op het station Gouda aansluitend aan /liet spoorwegnet. De lijn werd dus deel van het net van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de tegenwoordige Nederlandsche Spoorwegen. Was aanvankelyk de ljjn als tramlyn aan gelegd, het besluit tot afbouw als lokaal spoorweg beteelfende, dat de lyn |an smal spoor tot normaalspoor werd omgebouwd. burgemeester van Gouda, de voorzitter en reeretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken! voor Gouda en omstreken, dc heeren I. IJssel de Schepper en mr. M. M. Schim van der Loéff en de burgemees ters van de betrokken gemeenten. Burgemeester R. L. Martens heette de aanwezigen welkom, waarna de burgemees ter van Schoonhoven, de heer P. K. P. J. van Slooten voor de ontvangst dankte. Daarop begaven allen zich naar het station; waar om 11 uur de officieele eerste trein naar Schoonhoven vertrok. Aan het station stond het Stedelyk Muziekkorps, dat de volksliederen speelde. Onder de tonen dezer muziek vertrok de trein. Langs den gehee- len weg was veel belangstelling. Van vele w oningen was de driekleur ontplooid. Na aankomst van den trein te Schoonho ven, waar velen aan het station stonden, is ten stadhuize de lijn officieel geopend ver klaard. Burgemeester P. K. P. J. van Sloo ten, de heer Hermann A. Schreuder Sr., voorzitter van de Kamer van Koophandel te Schoonhoven, mr. dr. G. v. d. Mpulen als .vertegenwoordiger van minister Lely, de garnizoenscommandant van Schoonhoven, majoor James, het Kamerlid voor Gouda, jhr. mr. W. Th. C. van Doom, de directeur van de Staatsspoorwegen, jhr. J. O. Kretschmar van Veen en de burgemeester v^p Bergambacht en Ammerstol, de heer J. A. A. Uilkens, voerden het woord en allen spraken de beste wenschen uit voor den bloei van de lün en vipi de gemeenten. Na de ontvangst ten stadhuize, keerden de autoriteiten per trein naar Gouda terug. De dienst werd op 16 November geopend met vy£|treinen in beide richtingen, van Gouda otti 8.45, 12.40, 4.20, 7.20 tn 10.20 uur, van Schoonhoven om 7.00, 10.05, 2.00, 5.50 en 8.40 uur. Thans rüden in beide rich tingen per dag dertien trainen, nagenoeg elk uur. Er zyn twee klasse gebleven, toen heetten zy le en 2e klasse, thans zyn het 2e en 3e klasse. De exploitatie van dezen lokaalspoorweg word aangevangen met stoomtrammateriaal, omdat door de tijdsomstandigheden de uit voering van het voor deze lijn bestemde materiaal was vertraagd. Er reed materiaal van hetzelfde soort als in den voormaligen Stoomtramdienst Den HaagScheveningen met personenwagens, waarin jies winters een kacheltje gezellig brandde. j Het toegeziegde andere materiaal is gekp- men, maar het bleef trami^ateriaal, wan| de locaalspoorweg is later in een stoom- tramdienst omgezet. Veel is er feitelijk in al die jaren niet veranderd. Een enkelen keer kwam er een ander soort locomotieven, de wagens werden wat moderner, maar de dienst Gouda—Schoonhoven is de gemoede- lyke lijn gebleven. IAL. >or Zondag, etbalbond. NG II. -ODS. Alphen, LFC—Lug- Woerden. 'ONA—Roodenburg, )VSWaddinwApn opende en verjarende lyn, reeds lanjj vrede «en geluk over de wereld heerschen. (.(Hinsr.HE courant. Die omboy^^s vrywel /üeuwbouw geweest, want de’* baan verkeerde in een desc^ten toestand. Al met al zyn met den aqjftleg zeer belangrijke bedragen gemoeid geweest. In twee en een half jaar way het werk oltooid en in het laatst van 1914 was het zoover, dat de lijn in gebruik kon worden genomen. Op Zaterdag 14 November ^vera de spoor! yn Gouda—Schoonhoven ofticieel geopend en op Maandag 16 November be gon het regelmatig treinverkeer. De opening viel in,den bersten, tyd van den oorlog en deze zorgelijke tijdsomstan digheden waren oorzaak, dat er van groote feestelijkheden, welke men voornemens was te organiseeren, werd afgezien. Maar al waren er geen uiterlyke teekenen van feestelijkheid, toch werd in alle plaatsen de gebeurtenis als een feest gevoeld, omdat de verbinding, waarnaar zooveel jaren was verlangd, de betrokken gemeenten uit haai isolement bracht De eerste rit. p]EN illuster gezelschap maakte op den 14en November 1914 den openingsrit mede. Met een specialen trein kwamen des morgens de besturen der gemeenten Schoon hoven, Ammerstol, Bergambacht en Stol- wyk naar Gouda, waar zy zich met vele anderen in de raadzaal op het stadhuis ver- eenigden, die ter beschikking was gesteld van, het gemeentebestuur van Schoonhoven om de genoodigden te ontvangen ten einde van Gouda uit den eersten officieelen rit per trein naar Schoonhoven te maken. Tot de aanwezigen behoorden' o.a. mr. dr. G. v. d. Meulen,' fhef van de afdeeling spoorwe gen aan het ministerie van Waterstaat, als vertegenwoordiger van minister Lely, de directeur-generaal derStaatsspoorwegen, jhr. J. C. Kretschmar van Veen, het lid van de Tweede Kamer, jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, de leden van Gedeputeerde Staten, de heeften H. A. v. d. Velde en jhr. mi. L. von Fisenne, de griffier der Staten, mr. de Monchy, de Statenleden Brunt, J. van Galen en R. U. Jongenburger, de garni zoenscommandant van Schoonhoven, majoor James, den vader van den tegenwoordigen Aanleg een lijdensgeschiedenis. £)E aanleg van de lijn is een lijdensge schiedenis geweest. In 1869 werd Je eerste stap voor de spoorwegverbinding ge. daan, jaren en jaren hebberilfcjerjonen en corporaties zich moeite gegeven om het vraagstuk tot een oplossing £e brengen, maar eerst na vyf.en veertigMaar kwam de IN. amlust. i de jaarlyksche vereeniging „Dam-* had het volgende 0-^2 2—0 ijvlng. en een inwoner uit erbaal opgemaakt g. Een grossier in ;er petroleum aan te Reeuwijk ver der liter. De petro- genomen. kt. dt Haaerswoude I, had het er met om met dit voer- weg, die wegens het ngsbuizen voor het in, te berijden. Bij auto in de gegra- kwam daardoor in ste heel wpt moei- llchten. Bovendien een bekeuring we- een daartoe afge- Vjjf en veertig jaar duurde het voor na veie moeilijkheden en ten koste van groote bedragen de plannen voor den Krimpenerwaard- spoorweg waren verwezenlijkt. Dat geldt yiu nog. Wel heeft de verbete ring van de verkeersmiddelen sindsdien een groote vlucht genomen, zoo zelfs, dat de spoorweg in het algemeen, in den auto een geduchte concurrent heeft gevonden, maar ondanks kdie snelle evolutie van het auto verkeer is deze streek behept gebleven met allertreurigste wegen. Nog altijd leidt de route van Gouda naar Stolwyk, Bergam bacht en Schoonhoven over een smallen, bochtigen we*g met rechte hoeken en hooge bruggetjes en ondanks alle plannen is cr aan de verbetering van de wegverbinding tot dusver nog niets gebeurd. Afgezien van de vraag, of er ook by goede wegen geen plaats vooj* den trein zou overblyven, is het toch zoo, dat by den huldigen toestand van de wegverbindingen opheffing van de spoorlyn volkomen onjuist en niet verant woord is te achten. De streek kan en wil dc spoorlyn niet missen en van harte hoopt zy, dat de zoo gewaardeerde treinverbin ding nog lang zal blijden bestaan. yiJF en twintig jaar is het op 16 Novem ber a.s. geleden, dat de tramlyn Gouda— Schoonhoven in exploitatie werd genomen. Ook op den trein, die de verbinding tus- schen de IJssel- en de Lekstad vormt heeft het tempo van den tijd zyn stempel ge drukt. Deed de trein den eersten tyd over den afstand van 18 K.M. precies een uur, de rytyd is thans tot 43 minuten versneld. Maar alle goedmoedige spot terzyde, de streek is bly met deze verbinding en zij verheugt zich in het zilveren bestaan. Men mag nu wel eens smalend spreken over den koffiemolen, over het spoortje, maar ten slotte wordt dat niet zoo gemeend en algemeen waardeert men in de plaatson, die de verbinding aandoet, ten zeerste dat gemoedelyke en knusse treintje, dat vele ntelen per dag vervoergelegenheid biedt. feie voldoening is wel duidelijk gebleken u» de wijze, waarop de streek zich heeft seftrap gezet, toen de plannen bekend wer den om de, lyn op te heffen. De protest actie is jachtig en duidelijk geweest en bet is zeker niet aan de localitelt te wyten, dat ten slotte het besluit viel, dat de exploi tatie zal worden gestaakt. Al eenige jaren itaat in het spoorboekje in, de tabel van de lijn GoudaSchoonhoven „Deze dienstrege ling geldt alléén tot nadere aankondiging”, maar desondanks rydt het treir.tje gelukkig nog en nu gaat het zyn 25-jarig jubileum tegemhet. Trouwens, ’t is misschien bout gesproken, maar er zün er in deze Streek nog maar weinigen, die ini ernst gelooven, dat de dienst zal worden opgeheven. In ruimen kring bestaat de gedachte, datetet wel niet too'n vaart zal loopen. Welk motief men voor deze veronderstelling heeft valt moei lijk te zeggen, want ten slotte hebben de autoriteiten het opheffin^swoord gesproken. En toch, men gelooft er, intuïtief misschien. niet hard aan, evenmin als men trouwens j hier de meeniig kan onderschrijven, dat de uitkomsten van het vervoer zoo slecht zijn. Zeker, alle treinplaatsen zijn heusch niet bezet, maar toch zijn er nog velen, die van dc verbinding gebruik maken e wat het goederenvervoer betreft, men ziet nogal eens een wagon rijden. Hoe het ^ij, de streek hoopt van harte, dat de trein GoudaiSchoonhoven nog larg tal rijden. Wel heel sterk treft het, dat on danks alle verbeteringen van de wegen voor, de f verbinding Gouda'StolwijkBergam bachtSchoonhoven nog hetzelfde argu- ment geldt als vüf en twintig jaar geleden. Immers bij de opening! werd geschreven, dit dese lijn een einde maakte aan de treurige verkeersmiddelen, waarmede* een streek vnn nijverheid en van land- en tuinbouw zich inoest behelpen en dat de treinverbinding het volkomen isolenient, waarin Schoonho- ven, Bergambacht en Stolwijk verteerden, ling. waren aangevoerd pryzen die besteed kipeieren van 6.— an 4.50 tot 4.80 cent p. p. Appelen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1