Bij moeheid en slapte, zenuwachtigheid en TONICUM NOURY NILÜ overspanning: Vastgestelde prijs en kwaliteit DOE GEWOON! KOOP GEWOON! Uw winkelier heeft DAN GAAT HET OOK GEWOON!! 1 Chlorodont HET A/ Koning Geo Koningi Eerlij Dit blad versch abonnbmentspb bezorging per looper I Onze bureaux zijn d; fnterc 2745. Postrekeu Abonnementen word, bfl onze agenten en lo No. 20169 verdubbelt Uw energie9 RUILBUREAU RADIONIEUWS. on- behoeven de winkeliers geen ongewoon pro- van eens r door: „Vrede slechts moj van het onrecht, O( Slowakije en Pol GELDBEZIT zonder GELDZORGEN naicuH Houev voor vrijblijvend dat U witte 4 morgens en ken, de bekende kwaliteits-tandpasta. De prijzen lijn nu verlaagd: 25 ct per tube, groote tube 45ct. Toestanden kunnen zich wijzigen, Falcon blijft wat hij was. 8 punten 8 10 18 8 20 6 10 8 15 i 25 15 8 8 Hlijf gewoon! Alleen een Nederland heeft niets te vreezen! - Dat de eerste dagen ons allen even uit het gewone, kalme spoor brachten, het is te begrijpen U heeft het thans echter óók al gemerkt: nu begint ieder weer .gewoner" te worden nü moet Nederland zijn oude kalmte en zelfvertrouwen hervindenNederland heeft dat noodigl! Sedert de vorige opgaaf ontvangen van: G. V., Gouda: 1096 punten voor 137 Verkade Dierenleven. J. T., Gouda: 832 punten voor 83 Kof fie Hag punten. Mevr. B., Gouda; 800 punten voor 100 Verkade Apen en Hoefdieren. Verzonden aan; J. S., Gouda; 57 Artis Hille bons. R. *v. L., Gouda: 59 Artis Hille bons. B. B. Gouda: 33 Artis Hille bons. Th. S. M.-St., Gouda: 76 Verkade Artis bons. G. V., Gouda: 87 Verkade Artis bons. De prijzen zijn in overeenstemming met de richtlijnen, die de Regeering in het algemeen belang getrokken heeft, voor het geheele land vastgesteld. Het Falcon etiket en het Falcon certificaat geven U de zekerheid, dat U mogelijk teveel kunt betalen. Mededeelingen. Het Ruilbureau heeft nog beschikbaar eenige complete stellen Verkade’s platen voor het album „Onze groote rivieren”, die dus ter beschikking voor de deel nemers der ruilrubriek staan. Verder hebben wij steeds vraag naar Sunlight bons, Douwe Egberts bons, Ver kade en Hille artis bons, Paula bons, Hille oude bons voor boeken, Donzel- man bons, Ha§ wapenzegels, Van Nelles bons, Viruly bons. Wie helpt ons daaraan? ,Ook heeft het Ruilbureau nog beschik- Van F. 19.75 af worden Falcon-jassen en mantels verkocht in Egyptische katoen. Van F. 22.50 af in gabardine, in tweed, in kameelhaar, in effen, in alle modellen, kleuren en dessins. Van F. 19.75 af koopt U een jas of mantel met alle eigenschappen^ die Falcon beroemd hebben gemaakt. stabieler geldbelegging dan een LEVENSVERZEKERING ...de crisisjaren hebéen dit bewezen. Laaf I inlicht* Dan groote voorraden te maken, dan hoeft door geen enkel handelsman de normale voorraad van ’n heel jaar in enkele weken te worden ingeslagen. r Dat is verkeerd dat stagneert onze handel en het vervperswezenI Dat zet onze industrie voor haast onoveïkomelijke moeilijkhedenDar maakt alles onnoodig duurder!! Dus... DOE GEWOON, KOOP GEHOON, DAN GAAT HET OOK GEWOON.' nieuw verg ambac NIEUWERKE IIJ ALLE APOTHEKERS EN DROGISTEN 4 F 1.50 PER FLACON. DUBBELE FLACON F Z2L en gezonde tanden hebt door 's avonds Chlorodont te gebrui- NV. LEVENSVERZEKERINCMU Inspecteur P.WPIETER5E Krugerloan 187, GOL,r)A Telefoon 2280 4 Zondag 12 November. Hilversum I, 1875 eri 414.4 M. 8.30 NCRV, 9.30 KRO. 5.-— NCRV, 7.45—11.15 KRO: 8.30 Morgenwijding; 9.30 Gramofoon; 10.30 Plechtige Hoogmis; 12.— Gramófoon; 12.15 „Bevolkingsvraagstuk en grondopper- vlakte”, lezing; 12.35 Gramofoon; 12.45 Berichten ANP; 1.Boekbespreking; 1.20 KROLorkest; 2.Vragenbeantwoording; 2.45 Gramofoon; 3.Rotterdamsch Phil- harmondsch orkest en solist (opn.); 3.50 Het Rococo-octet; 4.15 Ziekenlof; 4.55 Gra mofoon; 5.— Jeugddienst-kerkkoor met pianobegeleiding en orgelsoli; 5.50 Gewijde muziek (gr.); 6.2o Nederlandsch Hervorm de Kerkdienst; 7.45 Berichten; 7.50 Gramo foon; 8.Berichten ANP, mededeelingen; 8.15 Vroolijk programma; 9.15 Radiotoo- neel; 9.45 KRO-Kamerorkest en soliste; 10.3C Berichten ANP; 10.40 Epiloog; 11 11.15 Esperantonieuws. Hilversum II. 301.5 M. 8.55 VARA, 12.— AVRO, 5.-'VPRO, 5.30 VARA, 6.30 VPRO, 8—12 AVRO: 8 55 Gramofoon; 9.— Berichten; 9.05 Tuinhouwhalfuur; 9.35 Gramofoon; 9.45 Causerie „Van staat en maatschappij”; 10.Berichten, hierna De Groninger Or- kestvereeniging en solist (opn.); 10.45 Declamatie, 11.05 VARA-Meisjeskoor „De Krekels” met orgelbegeleiding; 11.30 VARA Harmonieorkest12.— Causerie „Onze psychische weerstand in oorlogstijd”; 12.25 AVRO-Amusementsorkest en solisten; 1.20 Gramofoon; 1.30 Causerie „Eer gesproken mailbrief”: 1.50 Gramofoon; 2.Boeken- half uur; 2.30 Concertgebouw-orkest en so list; 3.40 Reportage; 4.Lezing „Onze Weermacht: De lichte troepen”; 4.30 AVRO-Dansorkest; 4.55 Sportnieuws ANP; 5.'Toespraak „Kerstpaketten”; 5.05 Ge sprekken met luisteraars; 5.30 Voor de kin deren; 6.Sportoverzicht; 6.15 Sportnieuws t ANP, gramofoon; 6.?0 Causerie „Boeken uft onze kring”; 7.Nederlandsch Her vormde Kerkdienst; 8.Berichten ANP, mededeelingen; 8.20 Omroeporkest, AVRO- Operettekoor en solisten; 9.15 Radiotooneel met muziek; 9.45 AVRO-Musette-ensemble en soliste; 10.15 Het Renova-septet; 11. Berichten ANP, hierna orglspel; 11.3012 Dansmuziek (gr.). Benetl Paulibons Bussink Donzelmans Droste Hllle'1 lil v. Houten «Klaverbladbons Koffie Hagzegels Leupen v. Nelle Rademakers Sunlight Viruly Verkade IDE bons’ per 4 punten HET RUILBUREAU. £)E antwoorden van Fransche republiek van Engeland op het diensten van HJT. M. Nederland en den Kon den Zondag door de Deze antwoorden zijn ring voorgelegd en wo rig onderzocht. Het antwoord var heeft den volgenden ir De regeering der Re sche volk brengen een gevoelens, waardoor c Uwe Majesteit tot mij waardeeren er ten voll adel van. Geen natie ter were de Fransche. Geen enl offers voor den Eu: bracht. Frankrijk heef tot uitdrukking gébra> nert daaraan thans noj sloten 13 en blijft, or ter verzekering van e< zamen vrede tusschen komen. Een vrede, gej inderdaad alleen duur: Frankrijk heeft^-de om eens voor al een e den van geweld en max jaren ten spijt van al nissen en met schend woord reeds drie Eu: dienstbaarheid hebben tigd en welke thans c volkeren bedreigen. Een duurzame vred stand worden gebrach onrechtvaardigheden, Oostenrijk, Cecho-Sloi aangedaan. Hij zal dit nen, dan naar mate d< van politieken en ei de toekomst den eer! van alle volken verze zal eerst van haar bevrijd worden, wann zal hebben’, dat nieu recht voortaan uitgebi oplossing, die de ove: recht zou wettigen, z' een hachelijk bestal eenig verband met stepdigen vrede, wel! '’jesteit beoogt. Het staat thans aa ban Frankrijk zich u tegen dien vrede, wa landen haken, wier kel(jkheid door zijn t den. Het antwoord geland luidt: .,Tk heb met mijn Vereenigd Koninkrijk, best van Australië, Unie van Zuid-Afrik Uwe Majesteit en Zi, ring der Belgen op 7 richt hebben, aan eer onderworpen. Ik breng in herin» M. den Koning dei tus, uit naam der Oslo-groep gedaan, 5 gepleit heeft voor de schiller* en eischen l’ag, ten uitvoer gel broederlijke samenw Mgeerinp' van het Ve de Fransche regeerir woorden op dezen o Ik breng evenzeer ■uwnenljjk aanbod va Uwe Majesteit en 1 Belgen aan mijne r< eerigd Koninkrijk en baar: Haas sprookjesplaten, Dobbelman plaatjes, Bussink plaatjes, Coelingh plaatjes, Klaverblad bons. Onze ruilwaarde Is: Maandag 13 November. Hilversum I, 1875 en 414.4 M. NCRV-Uit- zending: 8.Berichten ANP; 8.05 Schriftlezing, meditatie; 8.20 Gramofoor^, (9.309.45 Ge- Aikwenschen)10.30 Morgendienst; 11.— ■nrist. lectuur; 11.30 Gramofoon (1212.15 Berichten); 12.30 Amsterdamsch Salon- erkest en gramofoon (om 12.45 Berichten ANP); 2.Voor de scholen; 2.352.55 Gramofoon; 3.Causerie „Wat de pot schaft”; 3.30 Gewijde muziek (gr.); 3.45 Bijbellezing; 4.45 Gramofoon; 5.15 Kinder- uurtje; 6.15 Gramofoon; 6.30 Vragenuur (77.15 Berichten); 7.45 Gramofoon; 8. Berichten ANP, herhaling SOS-Berichten; 8.15 Toespraken en declamatie; 9.45 Gra mofoon; 10.Berichten ANP, actueel half uur; 10.30 Het Hartvelt-kwartet en gramo foon; 11.25 Gramofoon; C.a. 11.5012 Schriftlezing. Hilversum II, 301.5 M. Algemeen gramma verzorgd door de AVRO: 8jBerichten ANP, gramofoon; 9.15 AVRO-Amusementsorkest (opn.); 10. Morgenwijding; 10.1(5 Gewijde muziek (gr.) 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Ensemble Rent- meesetr; 11.— Voor de vrouw; 11.10 En semble Rentmeester; 12.Orgelspel; 12.20 Gramofoon (om 12.45 Berichten ANP)1.20 AVRO-Aeolian-orkest; 2.Ensemble Jetty Cantor (om 2.40 Causerie „Wetenswaardigi- heden over de suiker”); 3.30 Omroeporkest; 4.50 Disco-causerie; 5.30 AVRO-Amuse- mentsorkest; 6,15 De Vagebonden en solis te; 7.Zang en piano; 7.35 Causerie ^Ma dame Curie”; 8.Berichten ANP, mededee lingen; 8.15 Granvofoon, (met toelichting); 8.45 Fragmenten uit de spoorwegjubileum- revue „Van Diligence tot Diesel”; 9.15 R»- diotooneel; lO.iO Omroeporkest en soliste; 11.BerichtenXANP, hierna AVRO-Dans orkest; 11.40lk Gramofoon. VOOR BONS EN PLAATJES. Het distributiesysteem is perfect geregeld het werd trouwens niet uit angstvoor karigheid, doch juist ter beveiliging van ieder Uwer door onze Regeering ingesteld! Prijsopdrijvingen zullen niet voorkomen U hebt nu reeds kunnen merken, dat alles thans anders is dan in ’14beter geregeld, veiliger voor U en Uw gezin! Ons land heeft ruim voldoende voorraad Van alles war et noodig is! Ruim voldoende! Dus., koop gewoon!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5