N! N! ET 1 vu NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, I enz. HET AANBOD VAN GOEDE DIENSTEN. Koning George en President Lebrun antwoorden Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. Berlijn zegt zorgvuldig onderzoek toe. Instemming van den Paus. Finland blijft op zijn stuk staan. No. 20169 Maandag 13 November 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Plannen Algemeen Steun comité 1939. veroorzaken aan zijn I „Vrede slechts mogelijk door herstel »an het onrecht, Oostenrijk, Tsjecho- Slowakije en Polen aangedaan.” ipOON, ZOON! _in- ’apl- i gewoon >or geen van 'n 'eslagen, indtl en rie vooi ar maakt nd heeft i>ns allen iten, het hter óók oner" te e kalmte id heeft ZEVENTIGSTE VERJAARDAG KONING EMMANUEL VAN ITALIë. Viering in het geheele land. Geheel Italië vierde Zaterdag den zeven- tigsten verjaardag van den Koning-Keizcr, Victor Emmanuel TIT. In de veertig jaar van zyn bewind, zoo zegt het Stef. Agi., heeft hij het land weten te besturen met een open oog voor de be stemming, welke aan een groot land' was weggelegd. Weinig souvereinen hebben een zoo langdurige en zoo voorspoedige regee- ringsperiode gekend als Victor Emmanuel, met uitzondering van de Koningin der N e- derlanden. Het gjeheele land nam deel aan de mili taire en civiele plechtigheden, welke ter ge legenheid van den verjaardag worden ge houden. Van dezelfde zijde werd verklaard, dat het openen der besprekingen waarschijnlijk nog slechts een kwestie van enkele dagen zou zijn. Men neemt aan, dat deze Turksch- Italiaansche overeenkomst met voledige goedkeuring van Engeland zou worden ge sloten. Ook de Turksche pers brengt berichten over de mogelijkheid eener overeenkomst met Italië. Een Reuter-bericht uit Istanboel spreekt in dit verband van een Turksch-Italiaansch- Grieksch non-agressiepact. Het plan, tot het sluiten,van een dergelijk pact, waaromtrent den laatsten tijd; in het buitenland herhaal delijk voorspellingen zijn gedaan, schijnt thanp in officieele kringen te Ankara meer steun te vinden. van den Koning van Kn el het ;id, doch Jor onze Hen niet merken, geregeld, nd heeft wal er gewoon! Over deze eischen worden bijzonderheden gegeven door het blad Kraan y Flot (Roode Vloot) in een artikel onder het opschrift: „Kwesties van de vlootdefensie der U.R.R.S. in het Noord-Westen”. Het blad is van mee- ning, dat het nog onmogelijk is Leningrad met succes te verdedigen zonder de eilan den Hogland, Seiskari, Lavansaasi, welke gelegen zijn aan de uitmonding van de flesschenhals van Kronstadt. Hieraan wordt toegevoegd, dat „de Russisch-Finsche grens in het uiterste Noorden bij de schiereilanden van Ribatchy en Srednyop onhandige en niet-natuurlijke wijze is getrokken”. De militaire zwakheid van Finland dat bijna geheel ontbloot is van defensiemidde- len in het Noorden, zou een vijand in staat stellen zich zonder moeite van zijn eilanden meester te maken en de golf van Kola en den uitgang van Moermansk te controlee- ren, dat d© eenige Russische haver. In steeds ijsvrije wateren in het Noorden vormt, eoodat de kusten van Moermansk door dien vijand zouden kunnen worden be dreigd. Het blad wijst erop, dat Finland niet in staat is, zelf zijn defensie te verzekeren en de samenwerking met de U.R.S.S. möet aan vaarden. Alleen langs den weg van weder- ‘ïl’dsche hulp met de U.R.S.S. kan een land als Finland weerstand bieden aan «en vijan delijke luchtmacht, die in staat is, onbere kenbare schade te veroorzaken aan zijn st aathui shouding. Vervolgens worden de Finsche leiders wederom beschuldigd, hardnekkig weer stand te bieden, tegen de belangen van hun land' in, als gevolg van ophitsing van bui ten. Koning Leopold herhaaldelijk tegen het dreigende oorlogsgevaar gewaarschu t <1 en steeds zijn zijn oproeper met stilzwijgen, dikwijls met hoony behandeld. Het is plicht van eiken Christen om eendrachtig alles in het werk te stellen, ten eind? her overleg, dat beide vorsten on het oog heb ben, tot stand te doen komen.” De regeeringspersdienst meldt ten slotte nog, dat H. M. d© Koningin ook uit Neder land talrijke bewijzen van instemming nu' het hernieuwde aanbod van goede diensten heeft ontvangen. Finland betoogt."' Havas meldt uit Helsinki: De Zondag was in het geheele land ge wijd aan betooginigen voor de landsverdedi ging. In alle steden zyn vergaderingen ge houden en autoriteiten hebben er het woord gevoerd om de bevolking aan te sporen, kalmte, moed en geduld te. bewaren. In Helsinki werden de betoogingen bijgiewoond door de gezanten van Zweden en Denemar ken. Italiaansche en Poolsche regeeringien op 28 Augustus gedaan. Dit aanbod werd welkom geheeten door rnyne regeering en door de Fransche, Italiaansche en Poolsche regee- ringen. Enkele dagen later heeft de Duitsche re geering een niet uitgelokten aanval op Po len gedaan, hetwelk op de meest ruwe wijze onder den voet is geloopeini. Mijne regeeringen waardeeren hoogelijk den geest van Uwe Majesteits aanbod en zij zullen altijd bereid zijn een redelijken ei. vasten grondslag voor een billijken vrede aan een onderzoeje te onderwerpen. Het is en was steeds mijn wensch, dat de oorlog geen dag langer dure dan volstrekt noodza kelijk is en ik kan daarom aanstonds ant- v'oorden op dat gedeelte van Uwer Majes teits beroep, waarin Uwe bereidheid tot uitdrukking brengt, om het onderzoek naar factoren tot het bereiken van overeenstem ming te vergemakkelijken. De essentieels voorwaarden, waarop wij besloten zijn, dat een eervolle vrede verzekerd zal moeten worden, zijn reeds duidelijk bekendge maakt. De documenten, wélke sedert het uitbreken van den oorlog openbaar zijn gt- maakt,_verk1aren daarvan duidelijk den oor sprong en stellen de verantwoordelijkheid i oor het uitbreken er van vast. Mijne, volkeren hebben de wapens eerst opgenomen, nadat alle pogingen gedaan wa ren om den vrede te behouden. De onmid dellijke aanleiding tot ons besluit om oorlog t<? voeren is Duitschlands aanval on Polen geweest. Doch deze aanval was slecht? een nieuw voorbeeld van de Duitsche politiek tegenover zijne naburen. De ruimere doeleinden, waarvoor mijpe volkeren thans strijden, zijn te waarborgen, dat Europa, om de woorden te bezigen van myn eerste-minister van het Vereenigd Ko ninkrijk, moge worden verlost van do altijd weer terugkeerende vrees voor Duitsche agressie, ten einde den volkeren van Europa in staat te stellen hun onafhankelijkheid en hunne vrijheden te bewaren en voor der vervolge te verhoeden het gebruik van ge weld in stede van vreedzame middelen tor beslechting van internationale geschillen. Deze doeleinden zijn by verschilendt ge 1 (.genheden aangevuld en verruimd, ip het bijzonder in de verklaringen door den eer ste-minister van het Vereenigd Koninkrijk afgelegd in het Lagerhuis op 12 October en door mijn minister van Buitenlandsche Za ken in het Hoogerhuis op 2 November. De factoren, welke naar het oordeel van mijn regeeringen van elke regeling deel behoo- ren uit te maken, zijn uit deze verklaringen onzer politiek helder en duidelijk aan den dag getreden. Mocht Uwe Majesteit in staat ziin mij mededeeling te doen van eenigerlei voor stellen van Duitschland, van een) zoodani- gen aard, dat zij een werkelijk vooruitzicht bieden op verwezenlijking van het door mij boven omschreven doel, zoo kan ik reeds aanstonds verklaren1,, dat mijne regeeringen daaraan de meest ernstige aandacht zullen schenken. Het. Duitsche antwoord. De Duitsche gezant heeft in o-pdrhcht zijner regeering aan minister Van KIef fens medegedeeld, dat de inhoud vare het telegram, dat Hare Majesteit de Koningin en Zijne Majesteit de Koning der Belgen Dinsdaig j.l. tot den Rijkskanseliei’ hebben gèricht, zorgvuldig zal worden onderzocht. Telegrammen aan den Koning der Belgen. Volgens berichten uit Brussel hebben voorts Paus Pius XII en generaal Franco instemming met het vredesinitiatief be tuigd. De Paus heeft het volgende telegram gericht aan Koning Leopdld: „Wjj waardeeren ten zeerste de nobel? gevoelens, die geleid hebben tot de bood schap vaft Uwe Majesteit en van de Ko ningin der Nederlanden en wii bidden God, die de harten der menschen kent en de menschelijke gebeurtenissen bestiert, dat Hjj in Zy'n barmhartigheid de wegen naar De Finsche delegatie keert waar schijnlijk heden uit Moskou terug. Vloothasis in Finsche golf afgewezen. Havas meldt uit Stockholm: Volgens uit Helsinki door Aftenbladet ontvangen berichten kan de staat van on- derhandelingen tusschen de Russen en de Finnen als volgt gekenmerkt worden- De Sovjet-U|nie is vastbesloten vast te houden aan zijn z.g. minimale eischen met inbegrip van de vestiging van een basis in Hango. Om dit doel te bereiken, zijn de Russen er van overtuigd, dat een langduri ge en systematische druk Finland tot ca pitulatie zal brengen. De Finsche delegatie, die in een week tijd, slechts twee conferenties heeft gehad met de Russen, blijft in Moskou, uit vrees, dat haar vertrek Zou worden verklaard als wensclT de onderhandelingen af te breken. Verklaringen van minister Erkko. Erkko, de Finsche minister van buiten landsche zaken, heeft aan buitenlandsche journalisten o.a. aan den corr. van Reuter verklaard dat het niet waarschijnlijk is, dat de Finsche regeering eenigerlei verdere concessies zal doen op de Sovjet-Russische eischen aangegaan. Hoewel de regeering sympathie gevoelde voor den wensch vrn den Sovjet om de defensie van het district t an Leningrad te versterken, moet zy oog hebben voor de veiligheid van haar eigen land. De eisch betreffende qen vlootbasis in de Finsche .golf staat gelijk met een, vraag aan Engeland en Amerika om respectievelijk het eiland Wight en Sandy Hock op te geven. Erkko voegde hieraan toe, dat de Finsche gedelegeerden in Moskou sinds vier dagen geen onderhandelingen hadden gevoerd. Het zou te betreuren zijn, wanneer de ge delegeerden verplicht zqpden zijn naar Hel sinki terug te keeren. Een besluit daarom trent is echter geheel aam hun oordeel overgelaten. Opschorting der besprekingen beteekent niet, dat zij mislukt zijn. Zij zou den laten hervat kunnen worden door recht streekse!? contact of door diplomatieke ka nalen. Erkko legde er den nadruk op, dat de besprekingen gevoerd zijn in een kalme, normale atmosfeer. Volgens het versaag van het D.N.B. over de verklaringen van minister Erkko1, heeft de minister gezegd, dat de besprekingen in een zoodanige positie zijn gekomen, dat een overeenstemming gezien de Finsche con cessies volgens Finsche opvatting mogelijk was geweest. Maar er is nog steeds een verschil van opvatting tusscheiyjiet Finsphe en het Russische standpunt. Voorts heeft Erkko volgens het D.N.B. op een gestelde vraag geantwoord, dat de Fin sche delegatie waarschijnlijk vandaag of morgen naar Helsinki zal terugkeeren, in geval niets bijzonders geschiedt, waardoor een verder verblijf in Moskou noodig zou zijn. Als de Finsche delegatie zou terug keeren,-zou dat beteekenen, dat de bespre kingen voor het oogenblik zijn gebroken. Men kan aannemen, dat Be Finsche delega tie hedenmiddag mede zal deelen, of zy uit Moskou vertrekt of niet. De Roode Vloot over de Russische eischen. Havas meldt uit Mogkou: Rtffiland heeft van Finland geëischt af stand van een vlootbasis in het gebied van Hango aan het begin van de Finsche golf, voorts het recht om versterkingen aan te leggen op eilanden, gelegen in het Oostelijk deel van den Firschen golf en in de streek van Stirsuden, evenals op de eilanden Djorkö en Humalioki hij- he* schiereiland v an Karelië. J)E antwoorden van den President der Fransche republiek en van den Koning van Engeland op het aanbod van goedé diensten van H.H. M.M. de Koningin van Nederland en den Koning der Belgen wer den Zondag door de Koningin ontvangen. Deze antwoorden zijn aan Hr. Ms. regee ring voorgelegd en worden thans nauwkeu rig onderzocht. Het antwoord van President Lebrun heeft den volgenden inhoud De regeering der Republiek en het Fran)- sche volk brengen eensgezind hulde aan de gevoelens, waardoor de boodschap, welke Üwe Majesteit tot my richtte, is bezield. Zij waardeeren er ten volle de hoogheid en den adel van. Geen natie ter wereld is vreedzamer dan de Fransche. Geen enkele natie heeft meer offers voor den Europeeschen vrede ge bracht. Frankrijk heeft reeds menigvuldig tot uitdrukking gébracht en het herin nert daaraan thans nogmaals dat het be slóten is en blijft, om alle mogelijkheden ter verzekering van een eervollen en duur- zamen vrede tusschen de volken te verwel komen. Een vrede, gegrondvest op recht, is inderdaad alleen duurzaam. Frankrijk heeft^de wapenen opgenomen om eens voor al een eind te maken aan da den van geweld en macht, welke sedert twee jaren ten spijt van alle plechtige verbinte nissen en met schending van het gegeven woord reeds drie Europeesche naties tot dienstbaarheid hebben gebracht _of vernie tigd en welke thans de veiligheid van alle volkeren bedreigen. Een duurzame vrede kan dus slechts tot stand worden gebracht door het herstel der onrechtvaardigheden, welke het geweld aan Oostenrijk, Cecho-Slowakije en Polen heeft aangedaan. Hij zal dit ook niet anders kun nen, dan naar mate deugdelijke waarborgen van politieken en economische aard v.'.or de toekomst den eerbied voor de vrijheid van alle volken verzekeren. De menschheid zal eerst van haar onrust en haar vrees bevrijd worden, wanneer zij de zekerheid zal hebben, dat nieuwe aanslagen op het recht voortaan uitgebannen zullen zy'n. Elke oplossing, die de overwinning van het on recht zou wettigen, zou aan Europa slecht» een hachelijk bestand schenken, zonder eenig verband met den wettigen en be stendigen vrede, welks komst Uwe Ma jesteit beoogt. Het staat thans aan Duitschland en niet ban Frankrijk zich uit te sprekesni voor of tegen dien vrede, waarnaar alle bedreigde landen haken, wier veiligheid en onafhan kelijkheid door zijn toedoen bedreigd wor den. Het antwoord geland luidt: ..Ik heb met mijn regeeringen van het Vereenigd Koninkrijk, Canada, het gemeone- best van Australië, Nieuw Zeeland en de Unie van Zuid-Afrika het beroep, hetwelk Uwe Majesteit en Zijne Majesteit den Ko- ring der Belgen op 7 November tot mij ge richt hebben, aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen. Ik breng in herinnering den oproep, door M. den Koning der Belgen) op 23 Augus tus, uit naam der staatshoofden van de Oslo-groep gedaan, waarin Zijne Majesteit Frepleit heeft voor de onderwerping van ge schillen en eischen aan open onderhand©*, bug, ten uitvoer gelogd in een geest vsn broederlijke samenwerking. Zoowel mijn regeering van het Vereenigd Koninkrijk, ah «e Fransche regeering. heeft gurstige ant woorden op dezen oproep gezonder. Ik breng evenzeer in herinnering het ge zamenlijk aanbod van goede diensten door Uwe Majesteit en Z. M. den Konin^ de* "éigen aan mijne regeering van het Ver eenigd Koninkrijk en de Fransche, Duitsche, een duurzamen en waarachtigen vrede I moge openen.” Generaal Franco zond Koning Leopold een telegram, waarin hij uitdrukking geeft aan het groote belang, dat Spanje hecht aan alle daden, welke ten doel hebber den vrede te herstellen, die met den goeden wil van allen inderdaad gevestigd kan worden. De Britsche pacifist? George Lansbury heeft in een rede sympathieke woorden ge wijd aan het vredesinitiatief „Kleine staten hebben hetzelfde recht om bun stem te la ten hooren als de groote” zoo zeide Lans- bury. „In de afgeloopen arie jaar heet Spoedig overleg met Italië verwacht. Ehgeland zou goedkeuring hechten aan een eventueele overeenkomst. In officieel© kringen te Ankara werd Zaterdag verklaard, dat «tot nu toe geen rechtstreeksche onderhandelingen inzake het sluiten van een overeeitkomst 'tusschen Turkije en Italië zy'n gevoerd. „Het is ech ter mogelijk”, zoo w,erd hier aan toege voegd, „dat tusschen de twee landen een soortgelijk verdrag zal worden tot stand gebracht als dat tusschen Italië en Grie kenland. flOUDSCHE COIRAVL ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de berorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van O—5 uur. Administratie en Redactie Telef. fnterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Staatsraad mr. J. B. Kan zet uiteen op welke wijze men benoodigde gelden hoopt te verkrijgen, In een persconferentie heeft staats raad mr. J. B. Kan als voorzitter van het Algemeen Steuncomité 1939 ter inleiding van het propagandawerk een ulteenffi- ting gegeven van het werk van-4^it comité. Hij herinnerde er aan, dat op het voorbeeld, van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, dat in 1914 en volgende jaren uitnemende diensten aan ons volk bewees, de regeering ’t Algemeen Steun comité 1939 heeft ingesteld. Het is ge ïnstalleerd door zijn eere-presidente Prinses Juliana, die het comité met raad en daad bijstaat en geen vergadering pleegt te verzuimen. Eiken dag blijkt als het ware tastbaar, hoe noodig het zal zijn bijstand te ver- leenen aan de tallooze slachtoffers, die de oorlogstoestand, ook hier te lande maakt. Hoofden van gezinnen, dieAhun betrekking hebben verloren; kleine zelf standigen, wier bedrijven gesloten moes ten worden; groepen van personen, wief handelszaak is stilgelegd, ojpdat de uit voer van de artikelen waarom het gaat is stopgezet. Zij allen kunnen niet anders worden geholpen dan door bemiddeling van een comité als dit. Dat hiervoor geld, veel geld noodig is, kan een ieder begrijpen. Het Comité vertrouwt, dat het nimmer versagend plichtsbesef van het Nederlandsche volk ieder, die nog iets te missen heeft, naar de mate van zijn krachten, zal aanspo ren het zijne bij te dragen. Een der voornaamste maatregelen, welke tot het beoogde doel leiden, is een openbare inzameling aan de huizen en op straat. Deze zal in diverse plaatsen des lands op verschillende data worden gehouden. Zoo o.a. te Amsterdam op 7 December. Het Comité meent te mogen verwach ten, dat de burgemeesters wier bemid deling tot dit doel door den minister is ingeroepen, met volledigen inzet van hun persoonlijkheid er toe zullen mee werken deze collectes te doen slagen, plaatselijke comité’s zullen hun mede werking verleenen. Een tweede maatregel, dien hetMbfui comité beoogt, is een beroep op kaj taalkrachtige lichamen. Reeds gaven de Koninklijke Nederlandsche-MiJ. tot Ej»- ploitatie van petroleumbronnen in Ned.- Indië en de Bataafsche Petroleum Maat schappij een bezielend voorbeeld, elk door een gift van 25.000. Aan de aangeslagenen in de Rijksin- komsten- en Vermogensbelasting zal, dank zij de tusschenkomst van de bur gemeesters, een circulaire verzonden “worden, waarin het Comité wijst op den burgerplicht om enkele opcenten op den aanslag beschikbaar te stellen. Het Co mité noemt 1 deze circulaire een moreel aanslagbiljet. Het ligt in de bedoeling voor het wel dadige doel briefkaarten uit te geven met beeltenissen van de jonge Prinsesjes en hare ouders. De gelden, die, naar het Comité ver wacht, ondanks ,den nood der tijden, het bewijs zullen leveren, hoezeer ons volk het verstaat zijn landgenooten in benar de omstandigheden te steuhen, vloeien in de eerste plaats toe aan het Nationaal Fonds voor Bijzonder Noorden en aan de Koninklijke Vereeniging tot Steun aan Millcciens, de z.g. Stamil. Deze beide, reeds lang bestaande lichamen, beS^hik- ken over wijdvertakte-organen, welke spoedige hulp verzekerd» Voorshands zal dus het Steuncomité Wch bepalen tot wat met duidelijke beeldspraak is ge- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgicringj 1_5 regels 1^0, elke regel meer 0.25. Van^buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 2r Tb. büslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorparina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1