ER’s ren F Demi’s Ijassen en OXFORD, zijn wij UNS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ‘n Tokio Hulde aan vastberadenheid Britsche volk. i 3 BERGAMBACHT, 1 NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, RFEUWTJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK Incidenten aan de Finsch- Russische grens. Britsche vliegtuigen in België geland. Toenadering tusschen Ixnideivei RADIOREDE VAN MINISTER REYNAUD. Petroleumbrand in Venezuela. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen No-20—Woensdag 15^November 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE. BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, RFEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. België’s taak als kleine natie. Redactie Telef venncxr. Ische troepen EMBER tc m GOUDA. IGSTGStlt der In snaperin^en 5 REIKEN. n ontvangst St. Nicolaa.- - en hooger, lijkheden ten spijt werd het financieel her stel niet onderbroken. De ijyken gaan door met het repatrieeren van hun geld. Wij beschikken op het oogen- blik over meer goud en buitenlandsche de viezen dan ten ttfde van het uitbreken van den oorlog. De armen stellen hun geld ter beschikking van het land door het bedrag van het gespaarde geld, dat zij by de ban- ct Per doe» itten of cachets van 24 tabletten r bij Apotheker» In officieele kringen te Helsinki verklaart men, volgens het U.P., dat gisteren zoowel te land als in de lucht incidenten zyn voor gevallen, doch men weigerde een officieele verklaring daarover af te leggen. Deze in cidenten zijn, zoo werd verklaard, gely'k aan die, welke in de laatste weken meer malen zijn voorgevallen, toen de Russen trachtten druk uit te oefenen op den loop der Finsch-Russische onderhandelingen. Volgens een nog niet bevestigd gerucht hebben de Finnen een Russisch vliegtuig aan de oostelijke grens in „Niemandsland" neergeschoten. Van geen van beide zijden is men de gevallen machine genaderd, uit vrees een incident te verhaasten. De Russische infanterie zou verder het moreel der Finsche troepen op de proef hebben* gesteld door met gevelde bajonet tegen de prikkeldraadversperringen te chargeeren en in»de lucht te sdhieten. D’ Finsche soldaten waren echter geenszins geïmponeerd, daar ztf er op getraind zyn incidenten met Rusland te vermijden. Bo vendien' bevinden zich in de grenszone slechts soldaten, die tenminste vijf jaar ge diend hebben. Toespraak van Mussolini verwacht. Antwoord op het manifest van de Komintern? Hoewel dn Italiaansche bladen er geen enkel bericht over bevatten en ook de Ita lia ansche radio niet heeft gewaarschuwd, wordt verwacht dat heden in den laten na- middar* Mussolini dp bevolking van Rome zal toespreken van het historische balcon van het Palazzo Venezia. Men herinnert zich de woorden, welke hü onlangs uitte tegen «de leiders van het fas cisme van Bologna: Wantneer ik op het bal- „De omstandigheden waaronder de Ka mer haar werk hervat, hebben niets vedo ren van den ernst, die de buitengewone bij eenkomst van 5 September rechtvaardigde. Ik wil liet gevaar niet afmeten. Er is nog steeds aanleiding te hopen, dat ons land voor de verschrikkingen van den oorlog ge spaard zal blijven. Maar de plicht var. voor zichtigheid, waarop ik reeds uw aandacut gevestigd heb, is strikter dan ooit. Wy willen niet aan den arbeid gaan zon der uiting te geven aan onze erkentelijkheid, onzen eerbied en onze verknochtheid jegenr onzen geliefden vorst, die met zooveel wijs heid en mannelijkheid de politieke veilig heid en de verdediging van ons land ver zekert. Wij brengen ook hulde aan zyn hoog initiatief, waardoor hij, samen met de Ko ningin der Nederlanden, den terugkeer van den vrede wil vergemakkelijken. Wij geven uiting aan ons onwrikbaar vertrouwen den triomf van zijn verlichte daad. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnumme'* 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger Adverientiön kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen by contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ken deponeeren, te vergrooten en v"’— deren aldus de middelen der banken. Ieder een in Frankrijk heeft vertrouwen in zijn vaderland. Zoo is het op het oogenblik uw bondgenoot. Wij zyn den oorlog begonnen met een zuiver geweten, en met het besluit dat er thans een einde moet komen aan de ieder geslacht weerkeerende oorlogen. Dat is toch ook uw gevoelen? Ik weet, dat dit zoo is en ik ben er daarom zeker van, dat onze twee groote landen opnieuw voor ons en voor fallen de overwinning der vryheid in de we reld zullen verzekeren. Daar, Aldus het Japansche blad. Groot- Brittannië zyn bedoeling duidelijk heeft ge maakt zich op Japan tel verlaten voor de bescherming van zün belangen in Noord- Chirua, zal het mogelük zyn te vóórspellen, dat Groot-Brlttannië op een goeden dag tegenover Japan uitdrukking zal geven aan zyn volledig vertrouwen in Japan met be trekking tot een bescherming der Britsche rechten en belangen in geheel China. Ronduit gezegd, aldus de Nitsji Nitsji Sjimlboen, heeft dö door Groot-Brittannië sedert het uitbreken van de Chineesche kwestie aangenomen houding in Japan een aanzienlijk misnoegen gewekt. Niettemin wil Japan op vriendschappelijken voet ko men met Groot-Brittannië, indien Groot- Brittannië zijn houding herziet en samen werkt met Japan en instemt met de fun damenteels politiek van Japan by het <.on- L oentreeren der pogingen om spoedig een I oplossing in deze zaak tot stand te bren gen. vlot te komen, maar drie vielen er af door uitputting, en drie andere leden der beman ning verdronken eveneens. Twee uur later werden de overlevenden opgepikt door dc duikboot. Zy bleven hier zeven uur aan Iword en werden toen overgegeven aan den treiler Phyllisia, welke hen in Fleetwood aan land heeft gezet. Toen de schipper van den treiler de duik boot verliet. zeide de duikbootikapitein „Vertel aan mijnheer Churchill, dat Duit- sche duikbootmannen geen hartelooze moordenaars zyn, zooals men je wil doen gelooven.” Eer. lid der bemanning zeide: Wij wisten pas dat de duikboot by ons was, toen de kogels om ons heen vlogen. Wij baddert geen tyd een sloep uit te zetten. De onder zeeër vuurde minstens twintig schoten op den treiler af. Een ander Reuter-bericht zegt, dal door een treiler 28 man van een Noorsch schip in een havefi van Noord-Engeland aan land zyn gebracht. De mannen waren in een epen boot op zee aangetroffen. Zij verklaai- den meer dan dertig uren te hebben rond gezwalkt. en aanwezig )ETEN EN VAN DE Zij meenden boven Fransch gebied te zijn. Gistermiddag hebben verscheidene Ergel- sche militaire vliegtuigen over de Belgische kust gevlogen. IJen der toestellen daalde op het strand te De Panne, een tweede te Coxyde. Een derde toestel zou, naar men gelooft, geland zün op Belgisch gebied bij de Fransche grens. De bestuurders der eerste twee toestellen zijn zeer jonge menschen. ZjJ verklaarden zich boven Fransch gebied gewaand te heb ben. De treiler ïieeft nog vyf uren naar een tweede boot gezocht, waarin, naar gezegd werd, zeventien leden der bemanning zou den zyn. Het Noorsche schip was een tankboot, genaamd „Arne Kjoddos” (11.000 ton> uit Bergen. De overlevenden vertelden, dat het zonder waarschuwing Dinsdagmorgen om tien uur is getorpedeerd. De torpedo trof het vaartuig midscheeps, waardoor het bijna in twee deelen brak. De radio werd beschadigd, en daardoor was het niet mogelyk noodseinen uit te zenden. De bemanning begaf zich terstond in twee sloepen. In een boot zaten 23, in de andere 17 man. Zij waren onvoldoende ge kleed en hadden niet genoeg voedsel. Volgens het relaas van een der inzitten den geraakten de beide reddingbooton el kaar des nachts kwyt. Toen de treiler in zicht kwam, waren de mannen volkomen uitgeput. Veertig uren hadden zy' rondge zwalkt. De overlevenden uitten hun be zorgdheid over het lot van de vermiste boot, aan boord waarvan zich de kapitein bevond, die reeds doodelyk vermoeid was alvorens de tankboot getorpedeerd werd, daar hij an. derhalve dag op de brug ha gestaan. Omtrent den ondergang van deo Brit- schen torpedojager wordt nader gemeld, dat vijftien gewonden in e<en ziekenhuis zün op genomen. Van geen hunner is de toestand ernstig. Japansche pers ziet in terugtrekking van Bi uit Noord-China een gunstig teeken. De bescherming der Britsche belangen. De Nitsji Nitsji Sjimboen schrijft in een hoofdartikel, waarin het blad herinnert aan de mededeeling der Japansche regeering van 5 September met betrekking tot de po litiek van niet-inmenging in den Europee- schen oorlog, dat het Britsche besluit om het grootste gedeelte van ’t garnizoen uit Noord-China terug te trekken, moet worden uitgelegd als een feitelyk antwoord op de Japansche mededeeling. De Japansche regeering had op 5 Sep tember aan de buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordigers te Tokio mededeeling gedaan van haar politiek van niet-inmen- ging in den Europeeschen oorlog en tege- lijkertyd de aandacht der onderscheidene regeeringen gevestigd op de wenschely'k- heid er wel voor te zorgen, niet een zooda- nigen toestand in het leven te roepen, dat Japan gedwongen zou kunnen worden de niet-inmengingspolitiek op te geven. ud Ijzer"... •nschen «n >p»n ze een wille* nlddel. igenen, die Witte en, of ze ooit let» pijn nemen. Al ieu, dan deden zo :e Krul» poeder», s stellen gezonde e pleet» van pijn I •- - - «w- - -*w.ny. Olielaag op meer van Maracaibo vatte vlam. Eenige honderden dooden. Ten gevolge van een brand op de petro- leumvelden te Lagunilla aan het Maracaibo- meer in Venezuela, zün eenige honderden personen gqdood en wordier' zeer velen ver mist. Reeds staat van 500 a 1000 personen vast, dat zü zijn omgekomen. Twee duizend huizen werden door het vuur vernield. Twee honderd personen verloren het leven, doordat een lichter op het meer om sloeg. Ooggetuigen vertelden hoe vele slachtoffers, die opgesloten zaten in houten huizen, die gedc-eltely'k over het water wa ren gebouwd, genoodzaakt waren in h<»t meer, dat gCWoonly’k met een dikke laag petroleum is bedekt, te springen. Deze pe troleum had eveneens vlam gevat. Aangenomen wordt, dat onder de slacht offers geen buitenlanders zyn, omdat La gunilla hoofdzakelyk werd bewoond door eenvoudige arbeiders, die zich hadden ge vestigd in loodsen, waarvoor zy noch huur, noch belasting behoefden te betalen. Door het verbranden van een brug was het niet mogelyk, het dorp op de gewone wijze te verlaten, zoodat velen aan de vlam men waren o ver gel we rd. BRITSCHE TREILER IN DEN GROND GEBOORD. Noorsche tankboot getorpedeerd. Reuter seint uit Lancashire dat de trtiler Cresswell is verloren gegaan. Naar men gelooft, is dit schip door een Duitsche duik boot aan de kust van Noord-Schotland tot zinken gebracht. Zes leden der bemanning worden vermist, de overige zes zijn dooi den treiler Phylllisla opgepikt. Later werd -vernomen, dat de treiter Cresswell beschoten en zonder waarschu wing tot zinken is gebracht door een Duit sche duikboot. Tien van. de uit d4rtien kop pen bestaande bemanning wisten op een ABONNEMENTSPRIJS: p,” kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrglng per looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 3.15. Onze bureaux zün dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en interc 2745. Postrekening 48400. 4 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA. b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkaptooren. GOIBSUIE (BlllLVT. Voorzitters van Kamer en Senaat huldigen den Koning. Het Belgische parlement is weer byeen- pekomen. In den senaat wrerd Gillon als voorzitter herkozen. Hij verwierf 86 stem men, zijn tegencandidaat Vinck 64. Er Aa ien 10 blanco-stemmen of stemmen van on waarde. Gillon hield een rede, waarin hy zeide: „wy hervatten onzen arbeid in een atmos feer, die vol ongerustheid blijft. Rondom ons Staan de zwaargewapende tegenstanders nog steeds tegenover elkaar, doch ons voor treffelijk leger waakt. Het verzekert onze veiligheid. Niemand weet, wanneer de ver- schrikkelyke nachtmerrie voorbij zal zyn, maar er is ongetwyfeld geen land, dat meer dan België verlangt naar het herstel van een vrede op den grondslag van recht en i echtvaardigheid. Het gezag van recht en rechtvaardigheid moet herwonnen worden. Wanneer wij met kracht deze noodzaak be pleiten, blüven wij trouw aan onze tradities. Kleine landen zooals België kunnen trou wens pas in veiligheid leven, wanneer al te vaak miskende beginselen nieuw aanzien zullen hebben verworven. Blelgië, dat de neutraliteit, welke het in het huidige conflict heeft aanvaard, met volkomen correctheid en loyauteit toepast, heeft zijn standpunt doen kennen door de geëerbiedigde stem van zyn staatshoofd, dat 'in zün boodschap aan het Amerikaansche volk de gedachten van ons volk op tref fende wijze heeft uiteengezet. Inmiddels heeft ieder er zich rekenschap van kunnen geven, dat; België in de mo- reele en juridische wanorde, welke de te genwoordige toestand meebrengt, zich dui- delyk bewust is gebleven van zijn plichten en het gewidht zijner taak. De stem van dit moedige en loyale land 'verdient gehoord te worden. Het is de stem van een natie, die zichzelf steeds gelijk blijft en die, in het besef van haar plicht, ih alle omstandighe den zal blijvën gehoorzamen aan de regelen van de eer. Het parlement komt voort uU dit volk, dat de wereld thans een zoo schoon voorbeeld van koelbloedigheid en waardig heid geeft. In de Kamer is Van Cauwelaert met 143 van de 156 geldige stemmen herkozen als voorzitter. Ook hü hield een toespraak. IIü zeide onder meer: Fransche goudvoorraad toegenomen. J)E Fransche minister van financiën Paul Reynaud heeft gisteren een radiorede gehouden, waarin hü het volgende zeide: Ik ben naar Engeland gekomen om den kanselier van de Britsche schatkist te be tteken en met hem de maatregelen te be spreken die genomen moeten worden om de aamenwerking van onze twee landen te verzekeren nopens de economische »n finan- itieele aspecten van dien oorlog dien wij sa men voeren. Gü zult het officieele com muniqué spoedig in de bladert lezen. Ik ben sir John Simon dankbaar voor zijn Vriéndelijke ontvangst en wensch mijn be wondering te uiten voor het tglent dat blijkt uit zü’n kennis van de talrijke en samenge stelde problemen, die wij samen hebben besproken. Het verheugt my hedenavond de gelegen heid te hebben u te zeggen wat ik denk van de krachtsinspanning voor den oorlog van enze twee landen. Sommigen uwer weten wellicht dat ik nooit heb geloofd dat de nazi-leiders hun volk zouden hebben uitge mergeld voor eenig ander doel dan dat van het overheerschen van Europa, eerst door teneur en indien noodig door oorlog. Dat is de reden waarom ik al jaren den nadruk leg op de noodzakelüikheid eep krachtig modem leger te vormen met vliegtuigen en tanks. Toen ik twee jaar geleden uit Duitsch- land terugkeerde heb ik tot my'n landgc- nooten gezegd: „Haast u-en bewapent u. AVij zijn reeds in een onbloedige oorlogs periode gekomen.” Thans zün wij in oorlog on zeg ik u opnieuw: „Onze vy'and is ge weldig. Hü maakt koortsachtige toebereid- »elen. De tijd zal aan onze zyde zyn als wjj er ons van bedienen. Wy moeten uit vrijen wil een krachtsinspanning ontplooien grooter dan die welke aan het Duitsche volk door geweld werd opgelegd. Onze vijand is er overtuigd van dat de democratische volken zich niet aan even groote offers zullen onderwerpen als die waaraan hij zich zelf onderwerpt. Daarin vergist hy zich. Na eenige uren, in dit land doorgehracht, ben ik onder den indruk gekomen van de eenparige vastberadenheid van het Britsche volk te overwinnen en eindelijk een vrede te krijgen die een werkelijke vrede zal zijn. Het volk van uw land is even individualis tisch als het onze en t’och heeft het moedig de discipline aanvaard die noodzakelijk is in tijd van oorlog. De industrie heeft zich zelf aangepast aan de noodzakely'kheid de natie te bewapenen door de productie te verhoogen. De arbeiders hebben toegestemd in een verzachting van de vakvereenigings- r^elen. Het offer van den belastingbetaler gevraagd is zonder precedent» Dat alles ireteigt van de vastberadenheid/ van het» Britsche volk. Kn het Fransche volk, zoo zult gij thans vragen? Stelt U een land voor, waar \an e< ere acht inwoners er één onder de wape- is, waar de vrouwen de mannen ver vangen in de fabrieken en op het veld, waar Üna alle vrachtwagens en paarden zyn ge- «quireerd. 13r zijn vaak dorpen, waar nog slechts ®cn paard is overgebleven, dat om de beurt floor de bewoners wordt gebruikt. VrouwtT, mannen naar het front zyn vertok- «n. bedienen den ploeg. Dit is nog niet alles. Geheele provincies I Z Vfiriaten, grijsaards en kinderen zijn Wevacueerd naar andere deelen des lands. n groote stad als Straatsburg, dat in normale omstandigheden 220.000 inwoners is thans verlaten en stil. Stel u pens voor-welk een slag het eco- temisch leven van myn land is toegebracht. -■ f nero en heeft met dapperheid deze ramp not hoofd geboden. Onze kranige arbeiders- lasse werkt 60 uren per week en soms ’neer. Van het in deze overuren verdiende ‘Wfa staat zy 40% af. Bovendien dragen die jonger dan 49 jaren zyn en dus ’•enstplichtig nog eens 15% van hun loon ;g voe<ige]fantso€neer5ng s begonnen. Gedurende tflrert' dagen nf ook mag men geen rundvleesch eten. Ikt heeft deze opofferingen niet 1 ochts met moed aanvaard, maar de moel- con van het Palazzo Venezia zal verschynen om de bevolking toe te spreken, dan zal dat zyn, om belangrijke beslissingen mede te deelen. Daarentegen schy’nt de omstandigheid, dat de dagbladen en de radio absoluut geen ruchtbaarheid geven aan dteze zaak, er weer op te wijzen, dat de samenkomst van locaal belang zou zijn, daar <bij werkelijk groote gelegenheden Mussolini toch pleegt te spre ken tot de heele bevolking van Italië en niet alleen tot de burgers van Rome. De dag van 15 N<^vember is geen feestdag In Italië en de eenige gebeurtenis van hetee- kenis is het begin van het academisch stu diejaar, dat gevierd zal worden met een toespraak door den rector-magnificus universiteit in de Citta Universitaria. verband daarmede zullen universiteitsstu denten, lie hetzij in Oost-Afrika, hetzij in Spanje eeyige militaire onderscheiding heb ben verworven, vandaag de wadht houden voor het paleis Venezia. Stratosfeervlucht Parijs Rio de Janeiro, Door Codes en Guillaumet volbracht. Opmerkelijke Fransche prestatie. De bekende Fransche vliegers, Codos en Guillaumet, hebben aan*boord van het eer ste Fransche stratosfeervliegtuig „Camille FlammarionP, het» toestel dat ter beschik king van de Air Fransche Transatlantique tot het houden van proefvluchten op do Noordelijke Atlantische route, een tocht gemaakt van Parijs naar Rio de Janeiro. D? vludht, die onder volmaakte geheim houding geschiedde, nam een aanvang on 18 October j.l., toen de heide vliegers in ge zelschap van een marconist en een werk tuigkundige van Le Bourget opstegen, met bestemming naar Dakar. Van daar werd overgestoken naar Natal, na een vlucht over den Oceaan, die twaalf uur duurde, hetgeen een gemiddelde snelheid beteekent van 270 kilometer per uur. Over den afstand Natal—'Rio de Janeiro werd precies zes uur gedaan. De speciale inrichting van het toestel stelde de vliegers in staat een hoogte te kiezen tot 9000 meter zonder dat zy hierby van speciale toestellen voor zichzelf ge bruik maakten. Hun gemiddelde vlieghoogte bedroeg 7000 meter. Al werd on de vlucht geen record gevestigd, zij beteekent niette min een opmerkelyke prestatie voor een handelsvliegtuig. Zü’n voornaamste belang ontleent de tocht evenwel aan de proefne mingen op groote hoogte. De bemanning kon mot zeer veel gemak de atmosferische storingen op lagere hoogte dor een styging naar het „plafond” ontwyken. In Duitschland kleeding voortaan gedistribueerd. Zes paar dameskousen per jaar... Het U. P. verneemt diat met ingang van heden in Duitschland een textieldistributie is ingesteld. Iedereen heeft een distributie kaart ontvangen, die honderd „punten” telt en een jaar geldig is. Men mag deze hon derd punten naar eigen keuze gebruiken. Echter is, ten einde een „run” op de win kels gedurende de eerste dagen te voorko men en ook het hamsteren van kleeding-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1