io 0 F NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, GOUDERAK. HAASTRECHT, moordrecht, moercapelle, NïEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER. REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20172 Gemeenteraad van Gouda. I. A J bT™ goede diensten door onze Koningin i 1 Dit blad verschijnt dagelijks, bflhal vu Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS^ per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal wyar de bewrging P«r looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15., Bescherming- van de I bevolking tegen luehn&nvallen. Kleine Engelsche tankboot gezonken. Donderdag 16 November 1939 78e Jaargang NïEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ANTWOORD VAN DUITSCHLAND OP HET KONINKLIJK VREDESINITIATIEF. 1 Het beschouwt hef aanbod van goedé qienstën als afgedaan. g I i' 1 1L l lantwc^rd vart het Duitstthe Rijk op Qprstel *van den Kóning uer Belgen !|Konii?gip^der Nederlandey is een 'woorlihe^kVan do gebruikelijke ma- re" omi dtij '>WantwoordelJïdfeidvooi Duitschiwi oorlog op Fra'pkrijk en ,-lrittann||ë O I I I f K. F. O. I* lijn I EN lenken- in aan- ger om om te jjvende *et van z slwut- ireffen, schepen, de „Pane- en de „Nida” (1900 ton) 15 regels I5 regels he ring Idï.H. - Bel- legee- j aan- b^ouA Over het lot van het Britsche s.s. „Newtonbeech”, 4651 ton metende, be staat ongerustheid, zoo meldt U. Pdaar in drie weken niets meer van het schip vernomen is. De bemanning van de „Newtonbeech” bestaat uit 40 personen. - aangenomen aan ons Bureau: MARKT, 31. GOUDA. bU opxe agenten en loopers, den boekhandel en de posfkantooren. Nederlanden rerantwooHeii&^eid >r de géhlliêer- i i I 1 je 'persbureau Ö’itsche antwoord erkentelijk. De taak van den heer Kroondijk Cis een moeilijke geweest en was van een dergelyken omvang, dat dokter Kroondijk een nieuwe uit- Ome bureaux «tin dagelijks geopend van 9—uur. Administratie ein Radactie Telef, ntere Tl*6- Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks Het Grieksche stoomschip „Geprgios” Bisteren aan de Noordoostkust van ingeland gezonken. De uit 22 koppen be- staaude bemanning is gercd.Geea hun ner werd gewond Het schip is in de uisternia m aanvaring gekomen met ^gedeeltelijk onder water zittend wrak -Oeorgois” had een inhoud van 2216 «n. pe bemanning is opgepikt door een Z,^„r^ln8bu"1. welke twaalf uur FPriH ln 266 te geweest om de mannen te k aen- Toeh de boot bij de „Georgois” Kwam, was de bemanning ai van ’t schip *®n aanzlcnlijken tijd heeft de red- rpnot toen het water afgezocht, alvo- vemd een sloep van de i»Ge°rgois” gen^waarln de ^manning had plaats -.a.: 1 De Regeering /blijft vasthouden aan het standpunt, dB.‘de luchtbescherming jts een gemeentelijke 4 Standpunt iip de Reueeiing. MaatrépeleOTHn verband met eventueeöevacuatie van buig$tev°lking. meente, waar de chirurgische behande ling plaats vindt, een noodziekeninrich- ting voor opname van geopereerde pa tiënten in daarvoor in aanmerking ko mende gebouwen ingericht. Gasmaskers. Met betrekking tot de beschikbaarstel ling van gasmaskers voor de burgerbe- *1 volking kan de Minister niet inzien, dat de daartoe getroffen maatregelen onvol doende en verwarring stichtend zouden zijn. Zoolang van de zijde van de burgerij de aandrang om zich van een gasmasker te voorzien, niet grooter wordt, zullen geen maatregelen worden getroffen om I de industrieele capaciteit voor den aan maak van gasmaskers te verhoogen. Evacuatie burgerbevolking. In antwoord op do- vragen, gestéld in verband met eventueele evacuatie van burgerbevolking, kan de minister mede- deelen, dat de betreffende plannen zich thans in een zoodanig stadium bevinden, dat verwacht mag worden, dat zeer bin nenkort aan de gemeenten, die eventueel voor een ontruiming in aanmerking ko men, kan worden medegedeeld, naar wel ke toevluchtsoorden de bevolking in dat geval zal worden afgevoerd. De onlangs ingestelde commissie bur gerbevolking, is belast met de algemeene voorbereiding en zoo noodig met do al gemeene leiding van de huisvesting en de verzorging van de afgevoerde burger bevolking Aan deze commissie is een „Bureau afvoer burgerbevolking” toegevoegd. Bovendien heeft de minister voor de pro vincies Noord-Holland en limburg twee en voor de overige gewesten een com missaris afvoer burgerbevolking benoemd die onder leiding van de meerbedoelde commissie, ieder in een door deze vast gesteld gebied, belast zijn met het geven van aanwijzingen aan de burgemeesters inzake huisvesting en de verzorging van de geëvacueerde bevolking. Bovendien heeft de minister onlangs aan de commissie burgerbevolking een sub-commissie toegevoegd, ter voorlich ting van de commissie inzake aange legenheden betreffende de volksgezond heid. Tenslotte kan nog worden medege deeld, dat zeer binnenkort aan de Staten Generaal zal worden aangeboden een wetsontwerp, houdende suppletoire ver- hooging van hoofdstuk V der Rljksbe- grooting 1939, o.m. ter bestrijding van de uitgaven, welke uit een eventueele huis vesting en verzorging van de afgevoerde bevolking zullen voortvloeien. een anderen werkkring heeft geambieerd. B, en W. hebben nog een poging gedaan den arts te bewegen hier te blijven, maar de heer Kroondijk meende, dat de reorganisa- 1 tie van den geneeskundigen dienst, zooals voorloopig daarvoor een gedachte by B- en W. was gerezen, toch niet de gewenschte voldoening zou geven. B. en W. waren voornemens den schoolarts van eenige func ties te ontheffen, maar dit zyn er niet zoo veel als wenschelyk was. Andere mogelijk heden bestonden niet, daar ook rekening ge houden moet worden met de opvattingen van het hooger bestuur. De voorzitter verklaart, dat de gemeente evenzeer als de burgery, in welker hart dokter Kroondijk een plaats heeft verwor ven, het vertrek betreurt. Hij spreekt de beste wenschen uit, dat dokter Kroondijk een rustiger betrekking zal vinden, die hem evenveel voldoening zal schenken. (Ap- Negen der opvarenden verdronken. Ook een Griesch schip vergaan. Het 794 ton metende kustvaaituig .Woodtown” is, volgens Reuter, na een ühtpioning gezonken. Van de uit der den personen bestaande bemanning zijn er negen verdronken. De „Woodtown”, een kieme tankboot, zonk binnen een minuut. Vergadering van 35 minuten. Burgemeester deelt mede, dat er geen sprake is van eventueele evacuatie uit of naar Gouda. Groote erkentelijk heid der gemeente jegens dokter Kroondijk betuigd. Gemobiliseerde arbeidscontractanjen worden by demobilisatie zoo mogelijk herplaatst. ^Aankoop van grond te Waddinxveen voor dempen van poelen en slooten in werkverschaffing. Geldleeningen tot een bedrag van 230.000 aange gaan, Onteigening voor tweede rijwielpad langs Graaf Florisweg. De, gemeenteraad is gisteravond in open- plaus.) Van den heer P. van Eijk, onderwijzer aan de o. 1. school no. 7, een verzoek om eervol ontslag m verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftyd. Het ontslag wordt verleend met ingang van den door B. en W. te bepalen datum. Van den secretaris van den Gemeentelij ken dienst voor Maatschappelijk Hulpbe toon het verslag van dien dienst over 1938. Voor kennisgeving aangenomen. Van den directeur van den Gemeentelijken dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werk loosheidsverzekering, alsvoren. AAN DE ORDE: Het voorstel tot benoeming van een tijdelijk leeraar in het boekhouden en handelsrekenen aan de Handelsavond- school met 5-jarigen cursus. Benoemd wordt drs. J. H. Wolters te Rot terdam, nummer een der voordracht, met 19 stemmen en 2- op nummer twee, den heer H. R. Schut te Rotterdam. Het voorstel tot het aanvullen van de Ambtenaren- e,n Werkliedenregle menten 1935, ter reglementeering van het gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire belooningen door ar beidscontracten. De heer PREVOO (s.d.) verzoekt B. en W. te bevorderen, dat eenige arbeidscon tracten, die in aanmerking komen voor een vaste aanstelling en nu onder de wapenen geroepen zyn, niet het slachtoffer worden van de mobilisatie en hun alsnog in vasten dienst te benoemen. De heer DESSING (r.k.) hoopt, dat by demobilisatie de betrokkenen op hun plaats zullen kunnen iterugkeeren. Wethouder SANDERS (s.d.) zegt op het verzoek van den heer Prevoo overweging toe. Inzake de vraag van den heer Dessing antwoordt spr., dat het in de bedoeling ligt van B. en W. de betrokkenen bij demobili satie zoo eenigszins mogelyk in hun betrek king te herplaatsen. Het voorstel wordt zonder stemming aan genomen. Het voorstel tot vaststelling van een nieuw artikel 28 der Rechtspositie- verordening Politie 1936. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen. Het voorstel tot vaststelling ex-ort, 101 der L. O.-wet 1920 van de vergoe ding krachtens artikel 103^ 3e Ud der wet en van de daarvoor in aan merking komende uitgaven der schoolbesturen over 1938. Idem. Het voorstel tot wijziging van den naam van de Handels avondschool met 5-jarigen cursus in Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool met 5-jarigen cursus. Idem. Het voorstel tot wijziging van artikel 2 der Verordening tot het heffen eener vergoeding voor het gebruik van schoollokalen voor particuliere doeleinden. Idem. Twee Flnsche schepen, de „Verna”, 1450 en de „Flora”. 2025 ton, zijn, aldus «ier, door de Dultschers In de Oostzee reSk n°uden e» «aar Swinemünde op- 06 ”Verna” was met een lading wiiuose op weg naar Engeland. De „Flo- stemdvoor^1^?8 hout &&n boord’ be“ Ori^hScheepvaart” “eldt, dat het ber tnt i f's' ^asyvoulos” eind Octo de n ^bracht. Zes leden van 8.8. 2‘nK werden door het Noorsche opvaS?0y’’ °P«epikt De overige 22 ®M 3693ÖtonW°rden vermist- Hct LItausche y (2400 ton) ?ostzeer aldus Reuter, tot zin- «eoracht voor de Estlandsche kust. ÜOIIISLHE (iü IRANI. PE Regeeringspersdicnst rtieldt: pister- avond omstreeks half zey«n hebben de planten van Nederlanden België zich op inlnoodiging van Minister vpn Ribbentrop mr de”Wilhelmstrassle begeven, wiar hiin namdhsj denjRijkskafiseli|’r (liedèïeelde, dit, naW brudsio weigering An 't| aanbod tyan gdede diensten vaj de KoningiV den I door dé Rritsche en Frdmfhe I fen, ófck de Duitschc RegeeVjng h(^ i daarmede als> afgedaan l ze Regeering zal in coni^iM tjeden metgde Belgisché Regeering faar aanleiding van het ahtwooi Duitschen Rijikskansolier oP de a van UltonH'll tr'-'.i -y— o S den Belgischen Koning, vemé«mt het A. N.P.i dat onze Regeering thans de situabe overweegt en zich daarover metf de Belgi sche Regeering in verbinding stellen. Geen verbazing in Bén en Brussel, ijj Duitschlands afwijzing van rjet aanbod van Koningin Wilhelmina en Kwning Leo-, poW heeft volgens United Pres#, in diplo matieke kringen te Berlijn geen, verbazing rwkt, daar men een dergelijke „reactie pa het Engelsche en/ het Fransché antwoord1 had voorzien. Niettemin had men ver nacht, dat de weigering in minder positieve termen zou zijn vervat. Dat de mededeeling als Duitschlands laatste woord’ in deze aangelegenheid word’ beschouwd, zou ook blijken uit hei feit, dat Von Ribbentrop de verklaring aflegde naam van den Führer”. Ook uit Brussel meldt United Press, dat het antwoord van Berlyn in officieele krin- pn aldaar geen verbazing heeft gewekt. Nadat de antwoorden van Engeland en Fnmkryk waren ontvangen, was men in de in de eerste pl^ i aangelegenheid ii I De Minister neöfrnt met betrekking tot i de beoordeeling mn do posten welke ten i behoeve der luchi bescherming op de be- I - - -- --- -. grooting yan flryincicclcn steun behotn 1 - -je te werpen. Mejn. herinnert vende gèmeentén zijn gebracht, h~‘ zich, dat de eeflste ontvangst te 'Berlyn va^ I standpunt in, t^at alleen die uitgavt h<"t edelmoedige aanbod vin Deii Haag zeer ongunstig men maakte net vjerwijt, dat het te ladl kwam. Men beschüldigde België en Nederland in de kaart van de geallieerden te spelen, ma&r men antwoord de niet officieel. Men wichtbe. Vandaag zijn het Frankrijk en Groot-Brittannië, die wordien beschuldigd het slagen yan het ini tiatief der twee neutrale souvereinen ón mogelijk te hebben gemaakt. Deze tactiek ledriegt niemand. Het vertragen van zijn antwoord door Berlyn toont duidelijk dat zijn eenige zorg was dit vredelievende ge "baar te ein... - - -- alleen onthouden, dat Duitschland neen” beeft gezegd. Naar aanleiding van het Duitsche ant- woord doet men nog opmerkey, aldus Ha- vas, dat de souvereinen van België en Ne- I derland persoonlijk telegrammen hadden GEESTDRIFTIGE BETOOGING VOOR MUSSOLINI. Italië’» gewapende vrede. Nadat Woensdagmiddag de plechtige ope ning is gevierd van het nieuwe studiejaar ,te Rome, begaven de Italiaansche studen ten zich onder het zingen van fascistische liederen naar het Venetiaanscne plein, waar weldra een groote oploop van menschen ontstond. De menigte improviseerde een vurige betooging voor Mussolini. Toen de Duce tenslotte op het balcon verscheen, werd hy ruim tien minuten lang itoegejuicht. I Daarna richtte Mussolini het woord tot de studenten en zeide hy: Vrienden en studenten va# Rome, ik dank u voor uw geestdriftigen groet. Tnans, nu de universiteit haar zalen weer heeft open gesteld, moet gij u in alle rust en orde aan de studie zetten. Doch zoöals altyd, vol gens de fascistische gewoonte en by wyze van voorzorg, moet gy uw geweer go«d zichtbaar vlak bij uw boeken plaatsen. De vrede van het fascistische Italië is geen lafhartige vrede: het is een gewapende vrede Op deze woorden volgde barsting van geestdrift. ADVERrENTlEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1-30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 büslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfln. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. James. Alle leden zyn aanwezig. De VOORZITTER vferklaart, na opening 1 der vergadering te 8.05 uur, dat hy een en kel w^ord had willen zéggen in verband met de geruchten en stemming in de stad. Thans heeft hy evenwel het gevoel, dat hy niet al te veel meer behoeft te zeggen, nu deze geruchten deij kop zijn ingedrukt. Overi gens verzodkt hij den raad, die den besten en wysten der stad is të achten, zyn invloed aan te wenden by de burgery voortaan geen geloof te hechten aan geruchten, die by na dere overwéging belachelijk zyh. Verder deelt de voorzitter mede, dat hij eenige brieven heeft ontvangen, van hen die hun diensten aanboden of beangst wor den ten aanzien van evacuatie. In verband hiermede verklaart hy, dat er, daar Gouda noch in de waterlinie, noch in de vesting- linie of een andere linie is gelegen, geen j sprake is van eventueele evacuatie van de burgerbevolking en ook is er geen sprake j van, dat personen van «Iders naax. Gouda zullen worden gebracht. Dank brengende voor de aangeboden diensten, deelt de voorzitter mede, dat hy de schryvers heeft verwezen naar de bur- gerlijke vrijwillige dienstverleening. De notulen der vergadering van 12 Oc tober j.l. worden gearresteerd. MEDEDEELINGEN. Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede: dat Ged. Staten hebben medegedeeld de goedkeuring van raadsbesluien tot wijziging der begrooting, diensten 1938 en 1939, van de begrooting der Gasfabriek, dienst 1939 en van de begrooting van het Gemeente- pensioenfonds, dienst 1939. De vaststelling van de rekeningen van de Gasfabriek, dienst 1936, van Gemeentewer ken, dienst 1936. De goedkeuring der raadsbesluiten tot het voeren van een rechtsgeding tot ver weer tegen een vordering van D. de Wolff, tot verhuur van de woning Gouwe no. 150 aan den heer J. P. Anemaet en tot verkoop van grond aan Gebrs. Kok. Alsvoren de verdaging van de beslissing op het raadsbesluit tot het leggen van een bouwverbod *p naby de Vossenburchkade en de Boomgaardstraat gelegen terreinen. Alsvoren de ontvangst van de raadsbe sluiten tot vaststelling van verordeningen tot wijziging resp. tot wijziging en aanvul ling der Algemeene Politieverordening, be treffende de burgerlijke luchtbescherming, het horden van wilde dieren, het bezoek aan 'tapperyen en het verbod tot het geopend hebben van fotografische ateliers op Zon dag. Al deze mededeelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. Dat Ged. Staten aan deze gemeente ver gunning hebben verleend voor het leggen en exploiteeren van hoogspanningskabels in de gemeenten Bodegraven en Woerden. B. en W. stellen voor de verklaring be doeld in ant. 11 der beschikkingen af te geven. Aldus wordt besloten. Het vonnis der Arrondissements-Recht- bank inzake de onteigeningsprocedure con tra de Erven C. Jansen van een perceel in de Spoorwegstraat, met het rechtskundig advies ter zake. Voor kennisgeving aangenomen. INGEKOMEN STUKKEN. Van J. Kroondyk, schoolarts, een verzoek* om eervol ontslag m.i.v. 1 Januari 1940. Het ontslag wordt eervol verleend over- eenkomstig het verzoek. De VOORZITTER brengt mede uit naam van den raad hartelyk dank aan den heer Kroondijk Voor al hetgeen deze gedaan heeft. Dokter Kroondijk heeft zijn geheele kunnen, persoon, hart en kennis aan zijn arbeid gegeven en de stad is hem daarvoor Bloemen van H. M. de Koningin voor Belgische Koninklijke familie. Naar wij vernemen, zijn dezer dagen, ter uitplantlng in het Koninklijke park te Laeken, verzonden een hoeveelheid bloembollen (narcissen, tulpen en hya cinten), uitmakende het geschenk, dat H. M. de Koningin aan Z. M den Koning der Belgen aangeboden heeft bij Haar bezoek aan Brussel In het afgeloopen voorjaar, benevens een verzameling z.g. bloeiende heesters, bestemd voor Konin gin Elisabeth. vende gemeenten zijn gebracht, het standpunt In, diat alleen die uitgaven1 worden ttogelaten, welke naar zijn oor-l deel als redelijk inoodzakclijk zijn te be schouwen. De (Voorbereiding van de geneeskun dige verzorging» van patiënten, tengevolge van luchtaanvallen wordt thans overal in' den lande intercommunaal geregeld. De onderscheidene gemeenten zijn tot dit doel In kringen samengebracht. Daarbij wordt bijzondere aandacht be steed aan de zorg voor chlrurgischce pa tiënten en voor hen, die een langdurige verpleging moeten ondergaan. -- Met de militaire autoriteiten is over- btftetïtr'tiT'büil^ir. Men eengekomen, dat, zoodra vah militaire zijde een ziekenhuis wordt gevorderd, het aantal bedden met 25 pet. wordt uit gebreid. Vaji dit nieuwe totaal aantal bedden wordt 2 3 ter beschikking van de militairen gesteld en 1/3 van de burger- i bevolking. Daarenboven wordt in de ge- gezonden aan de staatshoofden van Frank- I ryk, Engeland en Duibschland. De staatshoofden va» Frankryk on Enge land antwoordden persoonlijk. Rykskanselier Hitler liet zyn minister van buitenlandsche zaken een mondeling antwoord geven. Belgische hoofdslap algemeen tan oordeel; dat Duitschland Spu verklatpn Vredesonder handelingen oiuwgelljk te a|shten> omdat deza raëds van w A'oreni 4|»o dtjHwtaien getorpedeerd* Franschqofficij lla\)Wtpekent hjj het 11® het en nöeuvr1 den I Groot-jj l/tpejoent hfj h In de gisteravond verschenen Memoriip I van Antwoord pan de Tweede Kamer I inzake de begroeting van Binnenland- sche Zalmen, zegt minister Van Boeyen barje vergadering bijëendekomen. o.a.: I S 1 Voorzitter; burgemeester dr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1