lio GOUDA soliede Klokken enz. IX. het VERGAAN VAN DE „SIMON BOLIVAR”. r s nt KLEIWEG 20 ford leverbaar, lenzineverbruik Turfmarkt. STANDRECHT IN PRAAG EN ANDERE DISTRICTEN AFGEKONDIGD. De geredden komen Woensdag weer in ons land terug. Slechts vijf personen blijken zwaar gewond te zijn. Universiteiten voor jaren gesloten. No. 20176 Dinsdag 21 November 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWUUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. flEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUW1JK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, pit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de beiorgm« Pw 1<x>Per ««achiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Tiental schepen vergaan. tu i en van T GEBRUIK. >g. n, j gchildi Nicolaas Frederik van Denemarken en I bedankt. I tusschen den gewezen keizer en den Führer worden beschouwd. twee en drie plaatsen af, nomen en met reuzenkracl stormachtig weer Op een plek bij de tennisbaan gekomen, waar drie reus achtige beuken van meer dan één. meter dikte staan, stak plotseling een cycloon deze neutraliteitsschendingen, alsmede te gen de beantwoording van het vuur door in motorige bommenwerper op ongeveer vijftig meter hoogte vertoond, het vliegtuig koerste in noordoostelijke richting. Ben Nc- derlandsche patrouille is er heengezonden en heeft het Duitsche vliegtuig, terwijl het zich boven land bevond, onder vuur geno men. Dit beantwoordde het vuur en ver dween naar het oosten boven de Waddenzee helm had in hoofdzaak ten doel om het overtuigend bewy's te leveren, dat prins August Wilhelm, evenmin als de s Reparatie-inrichtini Arie Becker, 34 jaar, ongehuwd, arbei der, naar La Guaira; Micheline C. B. de Haseth-Gorsira, 47 jaar, gehuwd, naar Curasao; Albert G. ten Have, 36 jaar, gehuwd, hoofdingenieur, naar Curasao; Kaatje ten Have, 30 jaar; Gerhard ten Have, 6 jaar; Nelly ten Have, 2 jaar; Leonardus C. A. Lepelaars, 37 jaar, ge huwd, employé, naar Curacao; Inga Lepelaars, 7 jaar; Leo W. Lepelaars, 3 jaar; Gerhard E. Wensing, 34 jaar, gehuwd, politie-agent, naar Curacao; Maria G. Wensing, 35 jaar; Hendrikus E. Wensing, 4 jaar; Maria Th. Wensing, 1 maand; Johanna Landenga, 42 jaar; Ulbo Landenga, 16 jaar; Anna M. W. Knevel, 8 jaar; Adriana Knevel, 11 maanden; Willem Neeleman, 35 jaar, gehuwd, tech nicus, naar Curasao; Jacoba D. Wessels, 11 jaar; Hedda G. Jansen, 5 jaar; Mevrouw De Groot, echtgenoote van W. de Groot, officier Leger des Heils, die ge red is; Maria R. Matron a20 jaar, ongehuwd, naar Curacao; Cornelis van der Hoeve, 24 jaar, gehuwd, technicus, naar Curacao; Elsje Velleman, 41 jaar; Esther Velleman, 23 jaar, ongehuwd. Tsjechische universiteit heet thans noemt men eenvoudig de Duitsche Universiteit. Verder is Praag een Duitsche en Tsjechi sche Hoogeschool ryk, welke in 1806 ge sticht werd en de oudste instelling van dien aard in Duitschland is. Daaraan zyn bo- I vendien de handelshoogescholen verbonden wordt nog gemeld, eenige van de hoogste chefs der SJS. naar het pro- I stad derd tot .Gruppenführer” of generaal van zy zich geheel ter beschikking van de re- geering gesteld. Zoo staat de vader van den in Polen gevallen prins Oscar als kolonel te velde en bevinden zich in het geheel twaalf kleinkinderen van den gewezen kei zer helm staat aan het hoofd van een levens- middelendistributiebureau te Potsdam, de kroonprins bezoekt geregeld van Potsdam uit zyn residentie aan Unter den Linden te I Berlijn en beheert van daar uit de goederen Oels en Zilesien hof, maar ook alle andere aan de Hohenzoliernfamilie behoorende goederen. De keizer heeft onmiddellijk na het be kend worden van den aanslag te München aan den Duitschen gezant in, Den Haag scholen. a Behalve de aanzienlijke openbare biblio- treken vindt men in het oude Praag onder scheiden belangrijke bibliotheken van bij zondere personen of instellingen, zooals die van prins Kinsky, die van het geslacht Für- sten berg en die van het geslacht Colloredo- Mansfeld. Van de overige verzamelingen ’noemen wij het Nationaal Boheemseh Mu seum hetwelk in 1818 gesticht is de prachtige schilderijenverzamelii)g van het Hradsjin (de oude koninklijke burcht), het museum voor kunstnijverheid, het Stedelyk en het Technische Museum en het knoopen- museum. De jongste Praagsche academie is de in 1894 opgerichte Academie van We tenschappen en het Koninklijk Boheemsch Genootschap van Wetenschappen. Tenslotte kan Praai'’ zich beroer .en op een Stads archief, dat door zijn ouderdom en den rijk dom zijner inhoud tot de belangrijkste ar chieven van Europa behoort. Praag in het Tsjechisch Praha gehee- ten is gelegen op de beide oevers van de Moldau en heeft een oppervlakte vtn onge veer 172 vierkante k.m. De stad bestaat uit 19 stadsdistricten, van welke natuurlijk de oudere het meest romantisch zijn, vooral Fritz Thyssen over zijn vertrek. Hij had gewaarschuwd tegen den oorlog en de gevoerde politiek. In een .brief aan „United Press” heeft de Duitsche industrieel Fritz Thyssen, die zich te Locarno heeft gevestigd, het vol gende moegedeeld; Als lid van den Rijksdag heb ik mij tijdig en met nadruk uitgesproken tegen den oor log en de huidige politiek van de Ryksrego3- ring. Dit politieke standpunt dreigde gevol gen te hebben, die mij dwongen Duitschland te verlaten. Thyssen voegde er aan toe' het te be treuren dat er in de buitenlandser.e pers verhalen waren verschenen die rechtstreeks noch zijdelings van hem afkomstig waren. Hij dSèlde mede zich voor te behouden het oogenblik te bepalen waarop hij d<- open bare meening kon inlichten. Op het oogen blik was daarvoor z.i. nog geen reden Een bljjde gebeurtenis in het Kroonprinselijk Gezin in Denemarken verwacht. Volgens het Kopenhaagsche avondblad Ekstrabladet hoopt kroonprinses Ingrid te gen April moeder te worden. Kroonprinses Igrid is de eenige dochter van kroonprins Gustaaf Adolf van Zweden. Zij trad in Mei 1935 te Stockholm in het huwelij’x met kroonprins Ijsland. DRIE LICHTINGEN ZWAAIEN AF IN DENEMARKEN. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Het Deensche ministerie van oorlog deelt mede, dat van de manschappen der lichtingen 1935, 1936 en 1937, die na het uitbreken van de Europeesche crisis' waren opgjeroe- pen, het grootste deel uit den dienst ont slagen zal worden tegen 15 December a.s. en een tweede deel eind Januari en midden Februari 1940. Teneinde eventueel weer srel gereed te zijn, zullen zy hun uitrus tingsstukken behouden. Volgens een mede- deeling van het ministerie van marine zul len de marine-manschappen van dezelfde lichtingen ontslagen worden tegen Kerst mis. Ook degenen, die tot de winterlichting van 1938 behooren, zullen deels reeds mee de jaarswisseling, deels half Maart 1940 ontslagen worden. In de plaatvan de ver lofgangers komen de inmiddels opgeleide jonge manschappen. DUITSCHE BOMMENWERPER KECHl'bGEBlED. Na beschieting verdwenen. Kegeering protesteert tegen terug schieten. Zondagochtend om half elf heeft zich bij Schiermonidkoog, honderd meter uit de kust, een Duitsch landvliegtuig een sche vorstentelgen aan het front of hebben I I in de wolken, waar het nog eenigen tijd I werd nagezet. j De Nederlandsche regeering heeft by de Duitsche regeering geprotesteerd tegen wit i ^eze neutraliteitsschendingen, alsmede te- in actieven dienst. Prins August Wil- I gen de beantwoording van het vuur door in cvertreding zijnde vliegtuigen. 1 Ex-Keizer Wilhelm aan groot gevaar ontsnapt. Ternauwernood aan vallende hoo rnen ontkomen. I Gistermorgen heeft de ex-Kelzer te j Doorn een eigenaardige belevenis gehad. I Toen de Keizer gistermorgen na de mor genwijding met een lid van het perso neel, zooals gewoonlijk een wandeling 1 door het park maakte, was het vrij verzocht om aan den Führer zijn gelukwen- ct™-™nm-.fio n.onr nn niot kh ha schen met de redding over te brengen. De Führer heeft daarop langs denzelfden weg bedankt. Dit mag als het eerste contact - - op. De ex-Kelzer was nauwelijks gepas seerd of de drie boomen knapten, op tt,., twee en drie plaatsen af, werden opge- Pe verechumng van Pnn, Augurt Wil- 1 nomen en met reuzenkracht meters den l grond Ingedrukt. De Keizer, die diep gewezen 1 kroonprins Wilhelm of een van hun fami- t lijeden huisarrest zou hebben, dan wel. zooals zelfs s-Aiijnt te zyn beweerd, ont hoofd zou zyn. water is redes op als Uw t portret, een bij ontroerd was, begaf zich niettegenstaan de dit voorval kalm weer huiswaarts. Thuisgekomen heeft hij H. M. de Ko ningin een telegram van oprechte deel neming gezonden naar aanleiding van de ramp met de „Simon Bolivar”. (MIRANT. directie van de K.N.S.M. heeft uit Lon den bericht ontvangen, dat van de over levenden van de ramp van de „Simon Bol.- var" slechts vyf zwaar gewond zijn. Ct overige gewonden gaan goed vooruit. De zwaar gewonden zijn: H. R. Helweg, chef-kok, opgenomen in het ziekenhuis te Harwich, het lid der bemanning P. G. den Heyer, opgenomen in het ziekenhuis te Ipswich, mej. K. de Jong, linnenjuffrouw, de Britsche mej. M. A. Massiah en mevrouw Celli Gottselig, onderdaan van Honduias. De drie laatsten bevinden zich in het zie kenhuis te Colchester. Het aantal der niet-gewonde in Engeland gelande passagiers en zeelieden bedraagt thans 150. Deze zullen met de laatste Zee- landboot de „Ofanje Nassau”, welke Woens dag te Vlissingen wordt verwacht, in on< land terugkeeren. De directie van de S.S. zorgt voor een extra-trein die de geredden van Vlissingen naar Amsterdam brengt. De trein zal V’ Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag eh Haarlem stoppen. Geen paravanes gebruikt. De directie van de K.NJS.M. deelt inzake het niet gebruiken van paravanes door dj „Simön Bolivar” het volgende mede: Door haar werden op 1 September j.l. bij het ministerie van defensie via den inspec- teur.generaal voor de scheepvaart enkele stellen paravanes besteld met de bedoeling deze o.a. te doen aanbrengen op haar groot ste passagiersschepen, waaronder voor zoo ver deze zouden blijven varen in de gevaar lijke zones. Deze paravanes zijn door de K.N.S.M. nog niet ontvangen. Ten opzichte van het gebruiksnut van paravanes merkt de directie nog op, dat hieromtrent de moe ringen der nautici zeer uiteenloopen. Nog eenige geredden. Omtrent de geredden van de „Simon Bo livar” zijn nog de volgende berichten uit Engeland ontvangen. Van de tweede klas-passagiers is gered de heer A. Landenga. Reeds was vermeld, dat van het gezin, bestaande uit den heer I en mevrouw Landenga en kind, één persoon was gered. Thans is gebleken, dat dit Je I vader was. 1 Van de familie Knevel is behalve de heer en mevrouw Knevel ook een baby van elf maanden gered. Een tweede kind van dit gezin wordt nog vermist Bij de geredden van de derde klas pas sagiers is vermeld mevrouw A. J. Bol-Raap uit Schiedam. Dit moet zyn de heer A. J Bol Raap. Van de bemanning blijken voorts nog ge- M te z(jn de stoker P. C. den Heyer en G. Smit, pantrybediende. De Nederlandsche gezant te Londen be richt nog, dat in Londen rog aanwezig zijn de volgende drie opvarenden Sdhellevis Louis Visser en G. E. T. Smit. Uui8 Visser heeft slechts enkele hand- wonden. Overigens verkeeren alle drie in po-'de <>^zordheid. Bjj het hoofdkwartier van het Leger des Heils is heden uit Londen bericht ontvan- I Ren, dat het echtpaar De Groot-Carriere, at.met de „Simon Bolivar” naar West- ndrê vertrokken was, ook tot de geredden behoort. De K.N.S.M. kreeg hiervkn eveneens niededeelin» uit T,nnde». De heer en mevr. De Groot reisden tweede klasse. PRINS AUGUST WILHELM SPREEKT OP EEN PERSCONFERENTIE. Een telegramwisseling tusschen Hitler en den gewezen Keizer. Gistermiddag op de wexelykscne pers conferentie op het Ministerie van Propa ganda is Berlijn werden de journalisten verrast door de aanwezigheid van Prins August Wilhelm, die verklaarde, dat net alleen alle leden van het huis Hohenzollern maar ook de leden van alle andere Duitsche vorstenhuizen geheel van zelfsprekend altyd en in het bijzonder nu in oorlogstijd alles 1 kust, een in het belang van Duitschl\id trachten te Heinkel vermoedelyk type 111 K, een twee doen wat in hun macht staat,''Dit sluit na- j tuurlijk in dat zij nimmer iets tegen den Führer van Duitschland zouden doen, want zulks zou tegen het belang van het vader land zyn gericht. Dien overeenkomstig staan ook alle Duit- Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef nterc Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj oixe agenten en loopers, deg boekhandel en de postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buigen Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.0$. elke regel meer 0.50. Op de voorparina 50 hooger 1 Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van souede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad verte.'itiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. VSb.’ het Hradsjin met de vele adellijke paleizen en groote regeeringsgebouwen. Het Hrads jin is nog gedeeltelijk omgeven met muren uit de 2e helft der XVIIe eeuw. De stad heeft met haar terrassen, de ri vier, talrijke kerken en torens een schilder achtig voorkomen. Ven Neurath en Frank naar Berlijn ontboden. gewoonlyk goed ingelichte bron uit do omgeving van de Wilhelmstrasse in Ber- lijn wordt vernomen, dat Von Neurath naar Berlyn is ontboden om aan Hitler verslag uit te brengen over de ongeregeldheden in het protectoraat. Van dezelfde zijde wordt gemeld dat staatssecretaris Frank (Von 1 Neurath’s rechterhand) eveneens naar Ber- J ly’n ontboden is. Frank is onlangs bevor derd tot .Gruppenführer” of generaal van de S.S., waardoor hy denzelfden rang in de S.S. heeft als Von Neurath, wiens functie ecNter alleen honorair is, terwijl die van j Frank actief is. Dit beteekent, uit dezelfde bron aan iuvgc»wBu, u<»v Sudetenduitscher zooals bekend, Zeven schepen zijn aan de Engelsche kust op mijnen geloopen. Behalve vijf schepen, waarover reeds is bericht, zijn gedurende het weekeinde nog een Fransch stoomschip gezonken en heb ben andere kleine Britsche schepen schade opgetoopen. Met het Engelsche stoomschip Torchbea rer, dat op een mijn is geloopen, zijn aan de oostkust van Engeland zeven schepen op mijnen geloopen en gezonken en twee be schadigd. Havas meldt uit Zagreb, dat de Carica Millica, een der modernste schepen van de reedery Jugoslovenski Lloyd (9950 ton), Zaterdag aan de Zuidoostkust van Engeland op een mijn is geloopen. Het schip was met een lading steenkolen van Londen op weg naar Dubrovnik. Alle leden der bemannhig zijn gered. Nog elf overlevenden van het Itallaan- sche stoomschip Grazia, dat op een mijn is geloopen, zyn vandaag aan de Zuidoostkust van Engeland aan land gebracht. In het ge heel zijn er nu 2^ geredden. Het Britsche schip „Pensilva” metende 4258 ton, is tengevolge van de actie van den vijand gezonken, de bemanning is gered. De trailer „Wigmore” is in de Noordzee met zestien mar aan boord verloren ge gaan. Een Deensch visschersschip hééft in een haven aan de Noordoostelijke kust van En geland 17 man aan land gezet, die deel uit maakten van de 33 opvarenden van een ver. gaan stoomschip. Men gelooft, dat de ande ren door een ander schip zyn opgepikt. Ge vreesd wordt, dat de eerste machinist en een stoker gedood zyn. Twaalf verschillende nationaliteiten. Negen zuigelingen en een 78-jarige vrouw aan boord. j Het was wel een zeer gemengd gezel schap, dat zich Vrydag j.l. te Amsterdam op de „Simon Bolivar” had ingescheept. Men telde niet minder dan twaalf nationa liteiten. Dat zich daaronder zoowel Duil- schers als Engelschen bevonden is in deze dagen alleen op een neutraal schip moge- lyk... Er waren, om met de landgenooten te be ginnen, 113 Nederlandsche' passagiers. Daaronder bevonden zich vele employé’s van de B.P.M. met hun gezinsleden, die zich naar Curasao begaven. Zy vormden het grootste deel van de Nederlandsche pas sagiers. De Duitschers, ten getale van 45, waren vrijwel alle Joodsche emigranten, die hun geboorteland den rug moesten toeikeeren en nu elders, d.w.z. in Zuid-Amerika, hun toevlucht zochten. Dan waren er 76 Engelschen met bestem ming Trinidad en Barbados, de Engelsche koloniën in de West. Deze passagiers ple gen zich in vredestyd in een Zuid-Engehche haven in te schepen, waar dan de mailboo- ten van de K.N.S.M. aanloopen. Sedert dat niet meer gebeurt, sterken de Engelsche passagiers per Kanaalboot over naar Ne derland om zich te Amsterdam in te sch.- pen. Deze omstandigheid nu is velen nood- lottig geworden. Er waren verder 5 Spanjaarden, 5 Tsje chen, 3 Colombianen, 3 Hondureezen, 1 Deen, 1 Haïti aan, 1 Belg en 6 zonder na tionaliteit. De leeftijden liepen zeer uiteen. Er wa ren negen kinderen van een, jaar of jonger. Dc oudste passagier was een 78-jarige Duitsch-Joodsche vrouw, die geboekt had voor Valparaiso. meldden zich niet aan Lijst van Nederlandsche passagiers, van wie tot nu toe geen bericht is binnengekomen. Hieronder volgt een lijst van Nederland- passagier van het stoomschip „Simon Bolivar’', ten aanzien waarvan tot dusverre bericht is binnengekomen, dat zij tot «e geredden behooren. Daainit behoeft niet «adelijk de slotsom getrokken te worden, zij allen oingekomen zijn; de mogelyk- e is n.l. niet uitgesloten, dat er zich hier <^aar de ziekenhuizen nog Nederlan- bevinden, waarvan de namen tot nu «e niet vastgesteld konden worden. De Hjst dan vermeldt: sche universiteiten, werd besloten, genoem de universiteiten voor den duur van 3 jaar te sluiten. Praag is een der oudste universiteiten van Europa r\jk. In 1348- dus ruim zes eeuwen geleden stichtte Karel IV er de „Karel-Ferdinands Universiteit”; deze uni versiteit was geruimen tijd de eenige hooge- school van Duitschland, en .telde in de vijf tiende eeuw zelfs meer dan 10.000 studen ten. Sedert 1882 was zy in twee afdeelin- gen gesplitst, die waren ondergebracht in het Karolinum (de Duitsche afdeeling) en het Klementinum (de Tsjechische afdee ling),; het Klementinum is tegenwoordig een biblotheekgebouw leekenfr, zoo wordt er De Tsjechische universiteit heet aan toegevoegd, dat nOg „Karels-Universiteit"; de andere dezelfde die als radicaler wordt beschouwd dan som mige andere autoriteiten in het protecto raat, thans een actiever uitvoerende macht over de S.S. in het protectoraat heeft dan Von Neurath. Er zyh, zoo wordt nog gemeld, eenige Verder vindt men in de Tsjechische hoofd van de hoogste chefs der SJS. naar het pro- I stad o.a. een aartsbisschoppelijk semina- tectoraat gezonden om zich er te belasten I rium, nijverheidsscholen, teeken- en muziek niet het herstel van de orde. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: De protectoraatsregeering heeft het standrecht afgekondigd voor Groot-Praag, het platte land rondom Praag, Kladno, Beraum en Horchowitz. Deze maatregel geldt niet voor Duitsche staatsburgers. Zaterdag zyn drie Tsjechen wegens een overval op een Duitscher terechtgesteld. Onder hen bevin den zich twee politiebeambten. Zoowel te Praag als te Berlyn is door gezaghebbende zyde aan United Press ver klaard, dat het Zaterdag volkomen rustig is geweest. Telefonisch is door het departe ment van den ryksprotector te Praag aan United Press te Berlyn medegedeeld, dat het door de protectoraatsregeering krach tens de Tsjechische wet afgekondigde stand recht niet beteekent. dat het burgerlijk ge zag is overgegaan in handen van, de mili tairen. Standrecht beteekent, «lat er spe ciale rechtbanken zyn ingesteld, waardoor de processen wegens ordeverstoring of aan stichting tot oproer sneller behandeld kun nen worden. Daar volgens het Duitsche Nieuwsbureau de aanstichters van de ordeverstoring voor- I al gezocht moesten worden in de Tsjechi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1