’RIES ET N! N! .^.<ADVEKTENI1EBLAU VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mt blaarden Maatregelen tegen Duitschen export via de neutralen. EP FFEN TELEF.'27J4 DE ENGELSCHE REGEERING EN DE OORLOG TER ZEE. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal waar de bMorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. No 20177 Groot Japansch schip op een mijn geloopen. De aanslag in den Biirgerbraukeller. Verdachte George Eiser gearresteerd. Woensdag 22 November 1939 78e Jaargang BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE RAMP VAN DE „SIMON BOLIVAR’.. De vier geredde zusters in Amsterdam aangekomen. I sche dominé te Londen moest vele op- gebracht geven.” omdat het vrij koud was. Zij bekeken legenheld gekregen onder deskundige t nen. Zuster Aletta, die dit verhaal deed, fiaglers hadden gedaan. r.. v.h. P. MAREE TELEFOON 2893 en Jus Ijgbaar. lig BECKERS NUIZEN, HAARD. XSHOUDKACHELS JCOON, TOON! and heeft ons allen heen, het :hter óók zonet" te ie kalmte nd heeft uit de machinekamer naar boven storm de. pen, stond een hunner vertegenwoordi gers die zijn zakken vol had met blin- Onze bureaux zfln dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Teleï fntarc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA b|j oase agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. kende nieuwe half crownstukken, waar van elke reiziger, tot de kleinste baby, er twee kreeg uitgedeeld. Nog 67 passagiers vermist van de 265. 108 geredden van de 127 koppen tellende bemanning. Op grond van de laatste gegevens er zijn nog eenige personen als gered op gegeven geeft de directie van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij thans het volgende overzicht van de geredden en vermisten: Aan boord van de Simon Bolivar wa- igewoon □or geen van n geslagen, andel en trie voot at maakt ld het eid, doch oor onze illen nier merken, geregeld, nd heeft wat er gewoon! den Intocht van verleden Zaterdag ken merkte. Het gezelschap was uiterst wel gemoed en als men al tegen de reis op Derhalve 265 passagiers in totaal. Gered zijn: 65 passagiers le klasse, 76 passagiers 2e klasse en 57 passagiers 3e klasse. 198 passagiers in totaal. Vermist worden: 28 passagiers ie klasse, 24 passagiers 2e klasse en 15 pas sagiers 3e klasse. In totaal 67 passagiers. Van de bemanning zouden volgens de laatst ingekomen berichten in totaal met inbegrip van den gezagvoerder negen tien man worden vermist, en wel van den dekdienst 3, machinedienst 4, civie- len dienst 11. zag, dan was althans naar buiten daar- van niets te merken. Allen waren zij vol lof over de behan- Geredden. Volgens deze gegevens worden dus thans nog in totaal 86 personen vermist. De K.N.S.M heeft uit Londen bericht ontvangen, dat ook de volgende personen waarvan de namen niet op de lijst der geredden voorkomen, veilig aan land zijn gebracht. Deze zijn: mr. E. M. Chenery, mej. F. Cohen, mej. S. D. Martin, de heer L. C. A. Lepelaars, miss Orosovitz (een veer tienjarig meisje), allen passagiers der eerste klasse Voorts nog drie passagiers der tweede klasse n.l. mevrouw E. S. Unterberger, de heer A. Voncckheimer en de heer Wenslng. dinale punt der conventie, daar de mijn geen onderscheid maakt tusschen oorlogg en koopvaardijschepen, tusschen oorlogvoe renden en neutralen. De conventie eischt in het bijzonder, dat wanneer dé mijnen niet langer onder controle van hen, die ze gelegd den, verschaften talrijke aanwijzingen be- treffende voorbereiding en ten uitvoerleg- j van de daad. Als dader scheen iemand in aanmerking te komen, van wien reeds op 12 November een nauwkeurig sigmalement gepubliceerd kon worden. Nieuwe ontdek kingen versterkten de verdenking, dat liezen aan menschenlevens zijn te betreu ren. De Haagsche conventie, welke door I Duitschland is onderteekend Duitsohland 1 heeft nog op 17 September verklaard deze overeenkomst te willen naleven bepaalt, dat by het gebruik van verankerde mijnen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor d<- veiligheid der vreedzame scheepvaart moeten worden genomen. Dit is juist ’t kar- I Op de Oostkust van Engeland. De bemanning gered. Reuter uit Londen: Voor de oostkust van Engeland ia een schip, vermoedelijk het ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring t5 reyels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 °k bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nrils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Aen up i&raad 1 van. het schip rondvoeren en wandelden perron. De zusters werden letterlijk met open armen ontvangen. Van alle kanten kregen zij gelukwenschen in ontvangst te nemen en het spreekt wel van zelf dat de heeren van de K.N.S.M. ontroerd dankten voor alles wat zij tijdens de ver- aangekomen. Het waren de vier zusters, Dominicanessen, genaamd zuster Emilia, Aletta, Colombana en Waltruda, die zich tijdens de ramp zoo buitengewoon moe dig hebben gedragen. Toen om ongeveer kwart over elf de Zuster Aletta vertelt. Een uur lang in het water gelegen. In het restaurant werden de zusters door de algemeen-overste onthaald op een kopje koffie en toen kwamen ook de _'j inderdaad veel er varingen uit de bange uren hadden te en een Repressaillemaatregelen in verband met de talrijke verliezen der koopvaardij. JN het Britsche Lagerhuis heeft de minis ter van handel, Stanley, gezegd, zich er van bewust te zijn, dat Duitschland bezig is een handelsactie te ondernemen op den Bal kan en vooral belang heeft bij het verkrij gen van Roemeensche petroleum. Het is echter niet in het nationaal belang, zoo voeigde de minister hieraan toe, hierover eenige openbare verklaring af te leggen. Voorts weigerde de minister te zeggen, of Engeland Roemeensche petroleum opkoopt. Cross, de minister voor economische oor logvoering, zeide, dat de regeering haar aandacht wijdt aan de quaestie van een mogelijke aanschaffing van levensmiddelen voorraden uit de Baltische landen. Op het oogenblik doet de regeering aankoopen van alle essentieele voedselvoorraden. De besprekingen werden een minuut on- deitoroken door toejuichingen toen minister Chamberlain na zyn ziekte voor het eerst weer in de vergaderzaal verscheen. Chamberlain' over den handelsoorlog en het mijngevaar op zee./ In een verklaring over het Duitsche mynenveld zeide Chamberlain: De Britsche regeering zal niet lijdelijk toezien, dat deze methoden van oorlogvoering voortduren. De Duitsche aanvallen op koopvaardijschepen rechtvaardigen represaillemaatregelen en wel deze, dat exporten van Duitschen oor sprong op zee in beslag worden genomen. Vele schendingen van het internationale recht, zoo voegde Chamberlain hieraan toe. en dé meedoogenlooze grofheid van de Duitsche methoden hébben ons doen beslui ten, thans zulk een koers te volgen. Bin nenkort zal een koninklijk besluit verschij nen, waarbij uitvoering wordt gegeven aan tdit voornemen. Uit LondenAttlee’s vraag die Chamber- lain aanleiding gaf tot zijn verklaring in het Lagerhuis, luidde: „Stelt de regeering zich voor maatregelen te nemen met het oog op het feit, dat het zonder waarschu wing leggen van mijnen op de scheepvaart routes in strijd met het, internationale recht is? Attlee herinnerde daarbij aan den ondergang van de Simon Bolivar. Chamberlain antwoordde; „Het zal het Huis bekend zijn, dat de laatste drie dagen meer dan tien schepen, waaronder zes neu- Georg Eiser ten minste in eenig verband met den aanslag moest? staan. Onder den last van het bewijsmateriaal, dat de spe ciale commissie op de plaats van de mis daad en in de intusschen bekend geworden schuilplaatsen van Eiser verzameld had, alsmede na verscheidene confrontaties leg de Eiser, die eerst hardnekkig ontkende, op 14 November een volledige bekentenis af. Op een wijze, die in de geschiedenis der criminologie eenig is, had hy in een, arbeid, die wekenlang duurde, in een der pilaren van den iBürg’erbra.ukeller een tijdbom aange bracht, waarvan het uurwerk op zes dagen of 144 uur was gesteld. Het ontwerpen van de misdaad gaat terug tot Septemger resp. October 1938. In Augustus 1939 werd de ruimte voor de helsche machine gereed ge maakt. De lading bracht Eiser ar» den zeven den dag voor de bijeenkomst in den Bürger- hraukeller aam Zes dagen tevoren beproef de hij voor het eerst, de op tijd gestelde bom in de aangebrachte holte te plaatsen, dit mislukte. Ook de vijfde nacht voor den aanslag was hem ongunstig. In den daarop volgenden nacht echter kreeg Eiser gele genheid zijn helsche machine te plaatsen. Hij vertrok daarna onmiddellijk om zien over Stuttgart naar Zwitserland te begeven, waar zijn opdrachtgevers reeds op hem wachtten. Om zekere redenen keerde hij in den middag van den zevenden nog eens naar München terug. Hy slaagde er in in het aanbreken van den dag koersgezet naar Vlissingen, waar de boot ongeveer vijf uur later behoort aan te komen. Naar men weet is dit de laatste reis van dit schip; de directie van de Mij. Zee land heeft n.l. eenigen tijd geleden reeds besloten den dienst tusschen Engeland en Vlissingen voorloopig stop te zeten. Gisteren, zou de Oranje Nassau de laat ste overtocht hebben gemaakt. In over leg met de Nederlandsche autoriteiten en de K.N.S.M. is deze laatste reis nu tot heden uitgesteld om een aantal over levenden van de Simon Bolivar gelegen- heid te geven zoo spoedig mogelijk in het vaderland terug te keeren. De heele be- manning van het verongelukte schip, met uitzondering van de gewonden en den tweeden stuurmah, de Grooth, wiens aanwezigheid in Londen nog eenige dagen vereischt wordt, is teruggekeerd. Ook een aantal passagiers bevindt zich in. het gezelschap. Voor de overblijvende passagiers zullen andere regelingen voor de terugreis wor den getroffen. Hoe liefderijk de schipbreukelingen in Londen ontvangen en verzorgd zijn, bleek gisteren op het Fenchurchstreet station, niet alleen uit hun geestdriftige chen. De inmiddels bereikte resultaten van betuigingen van dankbaarheid, maar ook uit hun kleedij. Zij boden een geheel met de eerste KLM.-machine, welke om 9.16 uur van Shoreham naar Schiphol vertrok, op het Amsterdamsclie vliegveld het, oogenblik. waarop het schip op de aaneeknmpn Wot wtirpn rlo vier zusters. 1 i<nn tv „inr miotara wnrpn nn dat Aletta naar bulten, spoedig gevolgd door haar medezusters Emilia, Colombana en Wallruda. Het was een geweldig gedrang op het plaats in een sloep wisten te bemach- - ----J tlgen. Deze sloep kon op de normale schrikkelijke scheepsramp voor de pas- wijze in zee worden neergelaten. Zuster Aletta trachtte een tweede sloep te be- xxxxcxx wcxxvxx CJ.J vxzx xvx deling die zij gedurende hun gedwongen J oponthoud te Londen hadden genoten. „Ik kan niet erg goed spreken”, zei een dankbaar en eenvoudig schipbreukeling tegen me „maar ik heb net een toespraak tot den gezant gehouden om hem te be danken”, daarbij doelend op de oprechte woorden van dank, die hij tegen het station aanwezige gezantschap^^ inn had gestameld I ren: 93 Paasaglers le klasse, 100 passa- Ook de heer Van Dorp, de Nederland- S‘»rs 2e klasse en 72 passagiers 3e kasse. sche dominé te Londen moest vele op rechte en verdiende woorden van erken- 1 telijkheid in ontvangst nemen. Aan hem is het voornamelijk te danken, dat het gezelschap zoo goed in de kleeren zat. Hij deed Zondagochtend in de kerk een beroep op de gemeente om kleeren te geven. Het gevolg was dat nog dienzelf- 1 den middag in het Great Eastern Hotel reeds een enorme stapel was binnenge stroomd, welke ook den volgenden dag nog steeds aangroeide. Zoo royaal werd van alle kanten geholpen, ook van En- gelschen kant, zeide ds. Van Dorp, dat ik, nu alle schipbreukelingen voorzien 1 zijn, nog een heelen stapel over heb. Klaarblijkelijk waren de Londensche vertegenwoordigers van de K.N.S.M. van meening, dat men nog een en ander kon doen om de geredden van kledingstuk ken te voorzien. Zij hadden althans op het perron een enorme doos met truien en sjaals opge- i steld waarvan vrijelijk werd uitgedeeld, en dat was niet het eenige: bij de con- I troledoorgang waar de schipbreukelingen D.N.B. meldt uit Berlijn: De ryksleidei der S.S. en Chef der Duitsche politie maakt bekend: „Onaniddellijik na den snoodén aanslag in den „Biirgerbraukeller” op 8 November zyn maatregelen getroffen, welke voor de op heldering van het misdrijf noodig léken en konden leiden tot arrestatie van dader of daders. Bij deze opsporingsmaatregelen ging men onverwijld over tot sluiting van de geheele Duitsche grens en een ver- scherpte grenscontrole. Onder de nog in d’ienzelfden nacht gie- t arresteerden bevond zich een man, die trachtte langs illegalen weg naar Zwitser land te vluchten. Het was de 36-jarige Georg Eiser, laatstelijk wonende te Mün- I GOIDSCIIE C01R4Y1. vermoedelijk op een myn is geloopen, wel ke door een Duitschen onderzeeër is gelegd. De tot zinken gebrachte Terukuni Maroe was het mooiste schip van de Nippon Yusen Line, dat op Europa voer. De Japansche ambassadeur en de consulaire ambtenaren hebben zich naar de haven begeven om een onderhoud te hebben met de opvarenden, teneinde een onderzoek in te stellen. Alle opvarenden van het schip zijn gered. Zij zullen met een specialen trein naar Lon den komen. Het schip bleef geruimen tijd nadat het op de mijn was geloopen drijven en hier door, alsmede door het feit, dat een kleinu vloot reddende schepen snel ter plaatse was, werd een grooter onheil voorkomen. Britsche treilers tot zinken gebracht. Reuter uit Londen: De Britsche treiler Thomas Hankins is door een onderzeeër tot zinken gebracht. Na twaalf uur roeien in volle zee is de bemanning door een anderen treiler aan boord genomen en gisteren in Noord-Ierland aan land gezet. Ook de Britsche treiler Sea Sweeper is door een duikboot tot zinken gebracht. 180 koppen, ter wijl zich 26 passagiers aan boord bevinden De gezagvoerder is de oudste kapitein van 1 de Nippon Yusen Line. de terugreis naar Nederland aanvaard. trein naar een plaats aan de Theems- oostkust van Engeland is gezonken, werke- oever, waar het gezelschap zich in- 1in- J- rn1 scheepte aan boord van de Oranje Nassau I van de Mij. Zeeland. Vandaar is gisteren nog naar de kust gevaren en heden bij I 'veronderstelt hot nnnhrnban van rlnn rianr IrAnrerrnnöf J derhalve, dat alle opvarenden zyn gered. Reuter voegt hieraan toe, dat het schip gemaakt wordt, zoodra de militaire behoef ten dat toelaten. Wanneer niet verankerde mijnen gébruikt worden, moeten zy onscha. ielijk gemaakt worden, ten hoogste een uur nadat degenen, die ze gelegd hebben, de controle over de mijnen verloren hebben. Bij het leggen van, de mijnen, welke de door rny genoemde verliezen veroorzaakt hebben, heeft de Duitsche regeering geen dezer be palingen in acht genomen. Deze nieuwe gewelddaad is een hoogtepunt in de reeks vérdragsschendingen, waaraan Duitschland zich heeft schuldig gemaakt. Ik behoef slechts te herinneren aan het tot zinken brengen van de Athenia,, waarbij 110 men- 1 schenlevens verloren gingen en de daarov volgende vernietiging van Duitsche, geal lieerde of neutrale schepen dóór middel van mijnen, torpedo’s of kanonvuur. Deze aan vallen zyn, vaak zonder waarschuwing on dernomen en in een stijgend aantal gevat- ten met volkomen veronachtzaming van het door Duitschland geteekende protocol over den duikbootoorlog en de meest elementaire wetten van mensóhelykheid. De Britsche regeering is niet voornemens toe te laten, dat deze methoden van oorlog- voering voortduren zonder vergeldings- i maatregelen. Ik mag het Huis er aan her inneren, dat gedurende den vorigen oorlog by wijze van gerechtvaardigde represaille voor ddikbootaanvallen op koopvaardijsche pen exporten van Duitschen oorsprong of van Duitsche eigenaars op zee in bes’ug zijn genomen. De vele schendingen van het internationale recht en de meedoogenloozn ruwheid der Duitsche methoden hebben ons er toe» doen besluiten thans een dergelyken koers te volgen. Binnenkort zal een ko- I ninklijk besluit verschijnen, waarbij aan i trale, door Duitsche mijnen tot zinken zijn deze beslissing uitvoering zal worden ge- “br^ht en dat daarbij zeer ernstige ver- geven.” mijn liep. De vier zusters waren op dat moment op het dek, in tegenstelling met de meeste passagiers, die binnen bleven, omdat het vrij koud was. Zij bekeken de oorlogsschepen die in de nabijheid -w—- V.— -- - van 11VV ovilijz i wv.» X... - - „Zilverreiger” in zicht kwam, stelden verder rustig heen en weer. Het eerst allen zich op het perron voor het dou- voelden zij een schok, de ruiten rlnkel- anekantoor op, om de vier dappere Ne- 1 jen en na enkele seconden helde het derinnrtanHo «raib-nm schjp over Onmiddellijk ontstond er een I groote chaos aan boord. van binnen het schip uit renden alle 'vlieg,tuig te begroeten, daar, zooals be- passagiers naar de sloepen. Men wist 'k»yrwiF de ramen van de verkeersmachi- evenwel niet bij welke sloep men zich. nes, in verband met de tijdsomstandig- moest vervoegen, want er was nog geen heden geblindeerd zijn. Onmiddellijk sloepenrol gehouden en evenmin de ge nadat de machine op het perron stil- stond, kwam als eerste de jonge zuster leiding met de reddinggordels te oefe- nen Zuster Aletta, die dit verhaal deed, begaf zich met haar drie collega’s naar een der sloepen Op een gegeven oogen blik kon zij niet verder, omdat haar den weg werd versperd door een. man, die anderen aanblik dan drie dagen geleden. I enkel pak moge een paar maten te groot t reiken. Deze was eveneens vol met men- schen en toen het moment gekomen was dat de sloep zou worden gestreken, bleek het dat de davits vetwrongen waren. Van een derde sloep konden de touwen niet gevierd worden. Zuster Aletta wist in deze derde sloep een plaats te bemach tigen. Tevoren had zij haar schoehen uitgetrokken, evenals haar mantel, om tijdens de redding niet door overtollige kleeren gehinderd te worden. Zij had wel haar reddingsgordel aan, doch zij begreep, dat deze verkeerd zat. Sloep zonk* De stampvolle sloep kwam toch in net water terecht, nadat iemand de touwen had doorgesneden, doch vrijwel onmid dellijk zonk dit vaartuig, zoodat de pas sagiers in het water terecht kwamen. Zuster Aletta vertelde voorts hoe zij en- kele keeren onder water kwam. Op een gegeven oogenblik kwam zij opnieuw i' boven, waarbij een dame met haar kind aan haar hals hingen. De dappere zuster hebben staan, de gevaarly-ke zone békend trachtte een pla.’ -k te grijpen, doch deze i.x jx j gjeed Hit haar hinden, omdat alles met olie besmeurd was. Het was buitenge- I woon moeilijk een plank of een ander ronddrijvend wrakstuk te grijpen. Ein- I delijk slaagde zij er in een stuk hout, waaraan een ijzeren staaf zat vast te houden. Zij probeerde nog de vrouw en het kind te grijpen, doch deze schenen aan het einde van hun krachten te zijn. Een uur lang dreef zuster Aletta in het water rond, waarop een dikke vuile olielaag lag. Tenslotte werd zij opge merkt door een Engelsch oorlogsschip dat hulp bood. Het was zelfs buitenge woon lastig vanwege de laag olie, om aan boord van dit oorlogsschip te ko men, doch eindelijk werden de pogingen van de redders mél succes bekroond. --- I Zuster Aletta was volkomen versuft. Aan in een lange rij doorheen moesten loo- boord van het oorlogsschip heeft zij alle mogelijke zaken te drinken gekregen. Zij wist niet wat. Om halfvijf meerde het schip aan de f kade van Harwich. De geredde zuster 1 werd, op een draagbaar van boord ge- dragen. „Ik zag er verschrikkelijk uit, al mijn kleeren waren weg en ik had een ma trozenbroek aan.” Toen zij aan wal kwam zag zij oogenblikkelijk haar drie i mede-zusters, die eveneens gered waren. JTatzx cnH vcilz Iran Hairiir nr» rlnnLfnn z4nF haar college ernstig gewond was. Dit was evenwel niet het geval. Het verhaal van zuster Aletta was verder kort en sober: om half twaalf i kwam de trein in Londen aan, waar zij met andere geredden gelogeerd hebben in het Great Eastern Hotel. Met de „Oranje Nassau” naar Nederland. Een aantal geredden verlaat Londen. Kwart voor twee gistermiddag hebben j 85 overlevenden van de Simon Bolivar Ren enthousiaste ontvangst viel haar op Schiphol ten deel. r\E eerste passagiers, die de ramp van L' de „Simon Bolivar” op Zaterdag- middag overleefden, zijn gistermorgen i tongen los, omdat zij do narefn W TKJ mnnhinp wpllrn nm Ln». vertellen. Zoo beschreef zuster Aletta j van Japan naar Londen, gezonken. Het schynt, dat het schip op een mijn is gedoo- pen. Van de kust werd waargenomen, dat groote hoeveelheden water de lucht inspo ten. Een reddingboot en een ander schip zijn uitgevaren en hebben overlevenden aan land gebracht. De Terukuni Maroe meet 11.930 ton en heeft een bemanning van gezagvoerder is de oudste kapitein NWwvwx». Vilofin T.ItiA* Een later Reutertelegram luidt: Het De reis ging in drie stadia: Eerst per wordt bevestigd, dat het schip, dat voor de trpfn naar onn nlaats aan rio Thnnmc- 1 nnatlniHl. van F.no’planH Is trezonken1. werke lijk de Terukuni Maroe is geweest. Verder wordt gemeld, dat op het kantoor van de eigenaars te Londen geen bericht is de speciale commissie, die door de veilig- keidscommissie naar München was gezon- 1 j__ v_j"xi Iedereen zat warm in de kleeren. Een C. rxULCl puit iiiugv fjaaji xxxtxucxx giuuu Zij zag hoe haar drie mede-zusters een 1 geweest zijn en de completjes mogen ?in£ *-i— *- eenigszins aan harmonie te wenschen hebben overgelaten, maar dat droeg slechts bij tot de algemeene vroolijkheid die dezen uittocht in tegenstelling met Japansche schip Terukuni Maroe op weg Deze schrokken hevig en dachten dat haar cnlleer» emstia «rpwond was Dit 1 I derlandsche zusters hartelijk welkom te .Werelden. 3et was niet mogelijk haar nog in het F'' UCRrUVVCXl, V 'k^nd, de ramen van de verkeersmachi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1