(JURY >riep bent faury! EFJE” No. 20179 BERGAMBACHT, berkenwuüde, bodegraven, boskoop, gouderak. nieuwerkerk, ouderkerk oudewater, rÊeuwtjk. schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, Britsche verdediging van verscherpte blokkade. Er zaten vier personen in de beschoten auto. OOP) 3750 nadere bizonderheden over het grens incident bij venlo. IOV Graaf Csaky’s verklaring wekt scherpe Roemeensche reactie. Demobilisatie in Rusland. Dit blad verschijnt dagelijks, behalvfZon- en Feestdag-en Tatarescu vormt onnieuw Roemeensch kabinet. geeren wij MET DINSDAG AS VAN EES in: op do rivier rend lachsucces. W boven 14 jaar. atabespreken van 10—i m 2i uur. Spanje sluit een reeks handelsverdragen. Westelijk halfrond wil neutraliteit. Vrijdag 24 November 1939 78e Jaargang BERKENWUÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. enz. Nederlands protest tegen de Britsche maatregelen. Ook België protesteert te Londen. E GOUDA is den ’s-Gravenhage werkzaam de voornaamste RKOCHT 'w energie/ II.44 IU SJESLEVEN ipSh Dc afgetreden regeering. Het kabinet-Argeto’anu dat thans is af getreden was op 25 September gevormd na bet ontslag van de regeering van generaal Angeceanu, de regeering, die krachtig re pressief was opgetreden na den moord on den vorigen premier Calinescu. Het kabinet-Argetoianu was een formatie die beoogde ontspanning te brengen. Het steunde eenerztfds op de kringen van han- regee- t an- A 0-60 ct. r 15 DOORLOOPEND. ITEN in AfET dere Hooi’dfilms 1 schot Muziek en Dans. I RAD. momenten. i 5 rijwielstalling;. I Boekarest teleurgesteld door houding der Hongaarsche regeering. Het streven naar ontspanning lijkt vergeefs, meent Boekarest. Het Fransche persbureau Havas meldt: x dat de chauffeur de eerste was, die den wagen verliet en verschillende getuigen hebben dit ook verklaard. Öe uitstap- penden werden begroet door twee voor het café staande mannen, die beleefd hun hoed afnamen en een buiging maak j ten in de richting van het arriveerende gezelschap. Plotseling kwamen toen om het huis heen zes mannen aanstormen, die in het wilde weg schoten losten uit auto matische vuurwapenen. De twee uitge stapte personen wankelden en zakten ineen. Een hunner zou op slag gedood zijn, terwijl de chauffeur, volgas oog- getttigenverklaringen, eveneens met een schotwond op het gras naast de oprij- laon viel. De twee mannen, die reeds ter plaatse aanwezig waren en de aankomenden Verklaard wordt, aldus de Daily Tele graph, dat Nederland en België zullen protesteeren, doch de neutrale landen die nen zich af te vragen wat het alternatief van blokkade is. Het is, dat Duitschland de vernietiging van hun zeelieden en scheep vaart zou voortvetten zoolang tet een duikboot en een mjjn heeft om in zee te leggen. Represailles om Duitschland te be moven van zijn laatste hulpbronnen zullen de verliezen der neutralen verminderen en den dag bespoedigen, waaron een vreedza me scheepvaart opnieuw haar vrijheid ter ree zal hebben.” De Daily Mail schrijft in een hoofdarti- i<el: „Sommige reutrale landen beklagen zich bitter over het besluit van Engeland om Duitschland’s exporten af te snijden. Dit is waar en deze landen hebben het recht öm te protesteeren. Zij kunnen echter niet eischen, dat Engeland' de controle zal af gelasten. tenzij zij ook van Duitschlanl eischen, dat dit zijn meedoogenloos offen sief met mijnen en duikbooten tegen'Enge land staakt. Verachteliike methoden worden gebruikt om Engeland van de wereld te isoleeren en het. Britsche rijk op de knieën te brengen. Zou een dergeliik'» ramspoed den neutralen aangenaam zyn? Natuurlijk i niet. Zii moeten begrijpen, dat een demo cratische nederlaag het verlies van bun eigen vrriheid zou beteekenen.” Volgens de Noorsche bladen zal Noorwe gen van de Britsche maatregelen tegen den Duitschen uitvoer niet veel te lijden hebben. Sedert het uitbreken van den oorlog, aldus de Noorsche bladen, is de handel met Duitschland op den gewonen voet voortge zet. Bovendien houdt Noorwegen zich niet bezig met heruitvoer van Duitsche goede ren. Voor het overige betoogt de pers, dat de verscherping van den economischen óor- log de moeilijkheden voor d°n handel en do scheepvaart der neutralen zal vergrooten. Men verwacht in Zweden een belangrijke toeneming der moeilükheden voor de neu trale scheepvaart tengevolge van de stren gere economische oorlogsmaatregelen, die fi«or de Geallieerden ziin aanrrekondigf’ Sommige reeders voorspellen zelfs, dat ,de vrachtprijzen verdubbeld zullen worden dooide stijging van de bedrijfskosten, wel- lp veroorzaakt wordt door de hoogere ga ges, den langeren duur der reizen en de stijging der assurantiekosten. Engelsche bladen verklaren, deze maatregelen in he^belang der klein? neutrale staten te achten. Het Britsche persbureau Reuter melde: In haar commentaar op het besluit der Brijsche regeering inzake het onderschep pen op zee van alle goederen van Duitschen oorsprong schrijft de Times„Men kan reilig aannemen, dat de desbetreffend’ maatregel van algemeen bestuur zal wor den toegepast met zoo groot mogelijke in achtneming der belangen van den neutralen handel. Het is waarschijnlijk, dat de tot ru toe bestelde goederen niet aan verbeurdver- Iflarirg onderhevig zullen zijn en dat er tijd zal zijn veor de verschepers en den handel schikkingen te treffen. Het is nie- mands belang, dat er een hevige ontwrich ting zou komen.” Tn hosschen en moerassen zouden nog Polen ziin. die zich verweren. Maarschalk Worosjilof heeft 7 November medegedeeld, dat het roode leger zich weer jp vredesvoet bevond. Talrijke reservisten, die opgeroepen waren voor de bezetting van Polen, zijn naar hun haardsteden terugge keerd. De demobilisatie van specialisten gaat, volgens het Fransche persbureau Havas, langzamer, hetgeen vooral het ge volg schijnt te zijn van transport-mooilijk- heden. Moskou herneemt evenwel zijn gewoon aanzien, er rijden weer taxi’s en het aantal vrachtauto’s neemt toe. 4 De grens tusschen de Sovjet-Unie en het bezette deel van Polen bljjft nog gesloten. Men zegt, dat nogt Poolsche officieren in de hosschen en moerassen schieten op dc Russische troepen. Indien men de Russi sche soldaten kan geloover zijn de door ,hen geleden verliezen in Polen grooter dan werd opgegeven. In ieder geval is de zuivering nog niet geëinéigdi De grens wordt ook ge- 'r even- ‘wicht tusschen beide gebieden nog niet ge vonden is. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Telei mterc 2746. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA. b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. George Tatarescu, oud-premier en oud- ambassadeur van Roemenië te Parijs, heeft een nieuwe regeering gevormd. (Tatarescu, die thans 51 jaar oud is, was minister van nijverheid in het kabinet-Duca en werd na diens dood in 1933 premier, wat hij bleef tot 1937, toen de liberale partij, waartoe hjj behoorde, werd verslagen. In 1938 werd Tatarescu minister van buiten- landsche zaken in het kabinet Miron-Cristea en in April 1.1. ambassadeur te Parijs, wat hy tot September bleet In Frankrijk streef de hij krachtig naaj het nauwer aanbalen der banden tusschen, Roemenië en Frank rijk). (Tra 2de HOOFDFILM en JIMMY DURANTE in: 1TEND 10.30 IDE KLEURENFILM: ran met de inbeelden" G 2 UUR MATINEE REN LEEFTIJD MET P lachprogramma. grootste succesfilm van er „DUIVELS-ECHO”. bommen. Toen de laatste bom ontploft was, zag de bemanning in het kielzog een duik boot in verticalen stand opduiken en even snel weer verdwijnen. Een groote olievlek bleef nog langen tijd op zee drijven. Ook overeenkomst met Nederland aanstaande. Alle verdragen op ruilbasis. Spanje heeft ruilovereenkomsten met Zweden, Noorwegen en Finland gesloten. Zoodra de hoeveelheden ruilgoederen zullen zijn vastgesteld, zullen dergeljjke overeen komsten met België, Nederland en Zwitserland geteekend worden. Spanje zal sinaasappelen leveren. De ge- heele oogst zal, naar men verwacht, tien millioen halve kisten bedragen. Drie mil- lioen halve kisten zijn reeds voor den uit voer opgegeven. Uit ZWeden zal Spanje houtpulp, hout en pndere goederen .krijgen in ruil voor een half millioen halve kisten sinaasappelen, uit Noorwegen kabeljauw, traan, levertraan, houtpulp en andere producten In ruil voor een kwart millioen halve kisten sinaas appelen. Met Finjpnd zullen kleinere hoe veelheden geruild worden. Het is verder de bedoeling, dat Zwitser land koeien Spanje heeft veel behoefte aar melk) en andere producten zal leveren. Belgi'é, dat reeds meer sinaasappelen dan café met twee Duitschers hebben gehad, was ook de heer Klop aanwezig. Bij die gelegenheid is alleen gesproken over de mogelijkheid van vrederonderhandelin- gen. Een duister punt is, of de beide per sonen, die op 9 November voor het café de Nederlandsche auto stonden op te wachten en die zoo beleefd hun hoed afnamen, wel dezelfde personen zijn ge weest, die reeds vroeger met de beide Engelschen in onderhandeling waren ge weest. Uit mededeelingen van Duitsche zijde zou men moeten opmaken, dat ook bij het vorige onderhoud gesproken Is met leden van de S.S. Slcherheitsdlenst. Uit getuigenverklaringen is niet komen vast te staan of de beide Duitschers reeds eerder in het café waren geweekt. door hoed af nemen hadden begroet, wendden zich tot de toeschietende om wonenden, roepende: „herein”, „herein” daarbij met pistolen .dreigende De zes anderen hebben den dooden en den ge- i wonden man in de Nederlandsche auto gelegd. Intusschen was van de Duitsche grens een Duitsche auto achteruitrij dende komen aanrijden, waaraan ae Nederlandsche auto werd vastgekoppeld waarna de overvallers met de belde auto’s en hun vier slachtoffers over de grens verdwenen. Binnen drie minuten had het drama zich afgesueeld. Niemand had kunnen ingrijpen, daar degene, die zich ook maar voor een raam vertoonde, terstond met een vuurwapen werd bedreigd en in bedwang gehouden. De vlotheid, waar mede de overv^lxvan stapel liep, wekte den Indruk, dat men hier met een nauw keurig voorbereide hinderlaag te doen heeft gehad. Aangezien het grenscafé een eind vóél de Nederlandsche militaire grenswachten ligt, kon ook van die zijde niet tijdig worden ingegrepen. Dp marechaussee en dc politie zijn, na het vertrek der Duitschers, terstond gewaarschuwd, doch verschenen uit den aard der zaak te laat. Zij vonden op de plaats van het misdrijf een opvallend groot aantal ledige hulzen, welke erop wijzen, dat de aanvallers, toen zij te voorschijn schoten, in snel tempo vele schoten moeten hebben gelost. Op het gras naast de oprijlaan werd een plas bloed gevonden, terwijl de caféhouder even na het gebeurde, een revolver heeft opgeraapt. Het parket van Roermond kwam des avonds ter plaatse voor hét onderzoek. Naar wij van andere zijde vernemen, was de luitenant Klop bij het onderhoud, dat de beide Engelschen zich voorstel den in het café te hebben, aanwezig, omdat de beide Engelschen zich haddén gelegitimeerd als zijnde belast met be sprekingen met Duitschers tot onderzoek van de mogelijkheid van eventueele vre- l des onderhandelingen hij opdracht van zijn chef had in het belang pnzer af zijdigheid daarbij toezicht te houden. In het onderhoud, dat de belde Engel- De buitenlandsche politiek van de Vereenigde Staten. Op de jaalyksche vergadering van de gdt verneurs der staten van Nieuw-Engeland, te Boston gehouden, heeft, volgens het Duitsche Nieuws Bureau, de plaatsvervan gende onderstaatssecretaris Messersmith, die Roosevelt en Huil vertegenwoordigde, de Amerikaansche buitenlandsche politiek ais volgt samengievat: 1. De regeering wenscht oprecht vrede voor het land te beware*; 2. Zij hoopt, dat de vrede in de andere werelddeelen hersteld zal worden; 3. Zoolang de oorlog duurt, is de re; ling vastbesloten in samenwerking met den. Amerikaansche regeeringen het Wes telijk halfrond neutraAl tt houden en voor oorlogshandelingen te beveiligen. Zij heeft verder het vaste voornemen, de politiek van goede nabuurschap met andere Amerikaan sche republieken in niet geringere mate dan in vredestijd practisch toe te passen; 4. De regeering zal er naar streven, bet herstel van een gezond internationaal han delsverkeer te bevorderen; 5. Onder strikte inachtneming van de Amerikaansche belangen zal de regeering het zoeken naar een grondslag, die een blii- venden vrede waarborgt, steunen; 6. De regeering is bereid, met andere s’aten, die eveneens belangen in het Verre Oosten hebben, ovarieg over den toestand daar te nleeén met eerbiediging van de be staande verdragen er volgens de bepalingen van het Volkenrecht. XI <XXVX Wij WAXiViiiVii, w XUJ UlX.l *xx komst in het grenscafé van den heer Bakkes den vorigen dag een ontmoeting voorafgegaan, waarbij vijf personen tegenwoordig waren. Het waren de hee- ren. Best, Stevens en Klop en twee onbe- 1 kende Duitschers. Naar buurtbewon&s beweren, is ook de chauffeur Lemmens meermalen ter plaatse geweest. Ook Nederlander aanwezig. Op den noodlottigen negenden Novem ber kwam een Nederlandsche auto, ge merkt HZ, waarin de vier personen, die later het slachtoffer der ontvoering zou den worden, waren gezeten, voor het grenscafé aanrijden en zwenkte den weg naar de achtertuin in, die langs het café loopt. Deze plaats Is zeker meer dan 20 meter van de Duitsche grens verwijderd. Van wat ef daarna gebeurde bestaan tegenstrijdige getuigenverklaringen. Oor spronkelijk heeft het verhaal de ronde gedaan, dat na het stilstaan van den auto Duitsche militairen op het café zouden zijn af gekomen. Dit verhaal Is bij later onderzoek niet bevestigd, degenen die de overval hebben gepleegd waren in burger gekleed. Na het stoppen van de auto zijn twee personen uitgestapt, men weet niet met zekerheid wie. Men mag wel aannemen schen op een vorigen dag in hetzelfde i ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van ^oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad.verten tien, en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. JM1 OH RA X T. del en nijverheid, maar anderzijds en voor namelijk op het front van de nationale we dergeboorte. Het bestond uit tal van jonge elementen óf afkomstig uit het bestuur van het front der wedergeboorte óf uit den in- tiemen vriendenkring van den premier. Van den aanvang af had Aï-getoianu te kennen gegeven dat hij met name wat be trof de buitenlandsche nolitiek voornemens was de politiek van Calinescu voort te zet ten. Het handhaven van Gafencu als mi nister van buitenlandsche zaken vormde z i. hiervan het bewijs. Het kabmet-Arvetoianu stuitte op be paalde moeilijkheden met name wat betrof het regiem van den buitenlandschen hand°l. Dit was zoodanig gewijzigd dat toen het oude was afgeschaft het nieuwe nog niet was toetrenast. Het was $eze situatie welke leidde fot het aftreden van den ministe” van economische zaken Bujoiu. De premier was zooals gemeld van plan geweest zich ad interim met deze portefeuille te belas ten doch daar deze oplossing niet practisch Week werd een uitgebreider wiiziging va>i het kabinet overwoe-er. Als gevolg van een gesprek met den Koning diende de premier daarop het ontslag uan het kabinet in. De iRegeeringspersdienst- meldt: De Nederlandsche Regeering heeft offi cieel door Hr. Ms. igezant te Londen ern stig verzet aangeteekend tegen represaille maatregelen, die de Britsche regeering meent te moeten nemen tegen haar tegen standers, doch waardoor de onzijdige mo gendheden, zoowel zij, die Duitsche goede ren plegen te ontvangen, als zij, die Duit sche goederen vervoeren, in bijzondere mate zullen worden getroffen. De aandacht is er op gevestigd dat d" voorgenomen Britsche reipresaille-maatrege- len ten aanzien van Nederland een bijzon der onaangenaam karakter dragen, aange zien zij genomen heeten te zijn naar aan leiding v an eenige scheepsrampen, waarvan de ondergang van een groot Nederlandsen passagiersschip verreweg is. Het Belgische telegraafagentschop ver- Memt, dat de regeering /an België heeft besloten, evenals df Nederlandsche regee- ring, te Jlrotestecren tegen de nieuwe ntatregelen, welke de regeermgeft va.. En geland en Frankrijk ten aanzien van da koopvaardij hebben genomen. Hoe de „Siroco” twee Duitsche duikbooten vernietigde. Mededeelingen van Franschen marinestaf. In het Fransche legerbericht van gister avond is melding gemaakt van een torpedo- boot, welke twee Duitsche duikböoten tot zinken heeft gebracht. De Fransche marine staf maakt thans bekend, dat dit de 1500 ton metende itorpedoboot „Sirocco” is. Het schip kreeg van een patrouilleerend water vliegtuig bericht, dat een vjjandelyke on derzeeër was gezien. In volle vaart begaf de .^Sirocco” zich naar de aangeduide plaats en wierp een aantal dieptebommen. De be manning van het Fransche schip zag ver volgens de duikboot opduiken, dryvend op zyn bakboordtank. Het schip bleef zoo on geveer 12f seconden dryven en zonk hierna plotseling. Drie dagen later zag de „Sirocco” des nachts in dezelfde omgeving het silhouet van een Duitschen onderzeeër. Wederom snelde de torpedoboot erheen en wierp diepte Twee van hen zoudenEngelschen zij», belast met besprekingen over de mogelijkheid van vredes-onderhande llngen met Duitschland. z^xVER de overvalling van vier perso- v-z nen voor een café nabij de Duit sche grens, welke op 9 November j.l. is geschied, zijn nog de volgende bijzonder heden te Venlo bekend geworden. Zooals het D.N.B. reeds heeft gemeld, waren twee van de over de grens gevoerde per sonen van Engelsche nationaliteit, en wel de heeren Payne Best en Captain Stevens. De derde persoon was de chauf feur J. Lemmens uit Den Haag, terwijl de vierde persoon de luitenant Klop is geweest, die vroeger in Venlo in garni zoen heeft gelegen en bij den inlichtin gendienst te ’s-Gravenhage werkzaam was. Naar wij vernemen, was aan de bijeen- niet in, waarom zij Hongarije een geschenk zou geven, dat zij noch in feite, noch rechte gerechtvaardigd aebt. fa schenkt nieuwe ust. En bovendien $ury een weldadig I uit op de zenuwen, ten tijd weer heele- vorden. sterk, flink ten Tonicum Noury theelepeltje vóór weldaad voor Uw T STORM LOOPEn DAAROM... Graaf Csaky’s rede in de Hongaarsche Kamer over de Honiga.arsch-Roeipeensch« betrekkingen heeft in de Roemeensche hooMstad een zekere teleurstelling teweeg gebracht. Graaf Csaky, de Hongaarsche mi nister van Buitenlandsche Zaken, heeft Dirfcdag verklaard, dat tot het „patrimo nium Hungariae” ook de Hongaren buiten de grenzen van het land behooren er woont een groote Hongaarsche minderheid in Roemenië en dat een verbetering der nongaarscL-RoenieenGche betrekkingen af hangt van de Roemeensche bereidheid om een bjjdrage te leveren tot de vorming var een modern Donau-bekken” Deze woor- den zouden -kunnen worden uitgelegd a!° aen aandrang op eeq Roemeensche grens- ntziging ten gunste van Hogartfe. ->edert maanden, aldus seint het Fransche persbïireau over dé opvattingen in Roe ^^sche kringen, poogt dn regeering var ockarest een ontspanning teweeg te brer- Rrn en het leven van de Hongaarsche min '?rheid in Roemenië ’zooveel mogelyk te Girgomakkelijken. Nu bemerkt men, dat de ^geering te Boedapest haar houding niet rooft gewijzigd. Terwyl Europa in een em- Mge crisiH iR gewikkeld en het lot der klei de mogendheden van dag tot dag kan w<n- «ro gewijzigd, begrijpt men te Boekarest ,llet’ de Hongaarsche regeering zich een sroelbal toont van de extremisten en on- nieuw het vraagstuk van de herziening der lenzen ter sprake brengt. Men merkt te Boekarest verder op nl- j dus Havas 1 dat Roemenië een toenadering tot Hongarije niet wil betalen met con^e'1- ac- nAÏno rrf-nlPnpn TïOtn Tili de betrekkingen tot Duitschland en de Sov jet-Unie uitstekend zyn. Dus van twee din gen een; ofwel er bestaat een gevaar in Mldden-Europa en dan moeten dc buren ruzies naar het tweede plan verhuizen, het- geen geldt zoowel voor Roemenië als voor Hongarije, ofwel er bestaat geen gevaar» en in dit geval ziet de Roemeensche regeering in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1