a* NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Incident aan de Russisch-Finsch'e grens. i Z6 CHAMBERLAIN OVER DE DOELEINDEN VAN OORLOG EN VREDE. 6 b De nederlaag van de agressieve mentaliteit. Een nieuw Europa met een nieuwen geest. wedstrijden. Ontploffingen te Londen. ’5 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal waar de bMorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Duitsche toestellen boven de Shetlands en zuidkust. De Pilsudski gezonken. M.s. .Sloterdijk” in brand. No. 20181 Maandag 27 November 193978e Jaargang Dr. A. s. otn Tijd werkt voor de gealieerden. Q Duitsche Messerschmidttoestellen en Fan- I I Duitsche kust. Op vier Engelsche oorlogs schepen zouden voltreffers terechtgekomen zyn. GS). Hauw Wit) en Calden- Feyenoord), Stam {V flS)e Lenstra (Heeren- >ord), Smit (Haarlem) HBS) en Slot (Blauw t voor Nederlandsch n Ajax. itionaal W. Anderies- mische commissie van ij ven gezonden, waar- kennen heeft gegeven lederlandsch eltfal in Ook voor Ajax heeft r bedankt. sinds 1926 in het Ne- an heeft daarin bijna speeld. emen (Hermes-DVSi. iger (Blauw Wit). parta), Vrauwdeunt >1 (Blauw Wit), Drok i (Blauw Wit), angt des avonds TBAL. in verband met *1'België. 3n landenwedstryd Ne- 0 December te Rotter- londerdag 30 November i te 's-Gravenhage een spelen tusschen twee lersch Republikeinsch Leger verdachte. Twee kiosken-en een .openbare telefooncel in het Londensche district Paddington zijn tengevolge van’ ontploffingen beschadigd. Men verdenkt er leden van het lersche re- publikeinsche leger van, de hand in deze zaak te hebben. Er is onmiddellijk een nauwgezet onder zoek ingesteld. De ontploffingen waren van bijzonder hevigen aard en tot ver in den omtrek hoorbaar. Politie en functionarissen van de luchtbeschermingi waren spoedig ter plaatse. Ondanks de kracht der ontploffin gen zijn de baricades zandzakken, welke in de nabijheid waren geplaatst niet gehavend. Er is niemand gewond, v--. Een ontploffing bij de Marble Aren heeft de ruiten van zeven van de tien telefoon cellen beschadigd, welke op den hoek van Bayswater Road staan. In de buurt win het station Paddington zijn twee bommen niet tot ontploffing gekomen. lige inhoud, geleid door ■ppe natuurliefhebbers, leveling. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc '2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. De scheepvaart werd mede getroffen door de torpedeering van de „Rawalpindi”, een Britsche hulpkruiser van 16.697 ton, de „Hookwood”, een Britsche vrachtboot Van 1537 ton en de „Humber I”, een groote Britsche loodsboot. De „Rawalpindi” is door ADVERTENTIEPRIJS!, Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 120, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën.«tie helft van den nrffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. AdvertentiSn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Duik bootaanval in den vorm van Nederlandsch schip? Volgens het Duitsche legerbericht heeft een Duitsche onderzeeboot een Britsche duikbootaanval vernietigd, welke gecamou fleerd zou zijn geweest' als Nederlandsch stoomschip. Moskou ei^cht terugtrekking van de Finsche troepen aan de Karelische grens over een afstand van 20 a 125 K.M. J£en officieel Sovjet-Russffich communiqué beschuldigt de Finnen ervan gevuurd te hebben op Sovjet-<Russische troepen, die na- by de grens ten Noordwesten van Mainil gestationneerd waren. Vier Russische sol daten, zoo wordt gemeld, zyn gedood, negen gewond. Naar Havas uit Moskou meldt, heeft Mo- lotow den Finschen gezanten Moskou een noita overhandigd, waarin de Finsche regee ring gesommeerd wordt onmiddellyk haar troepen 25 kilometer van <je Finsch-Russi- sche grens op de Karelische landengte terug te trekken. Het incident is over alle Russische zen ders bekend gemaakt. Veel commentaar werd er niet op geleverd, aldus Havas, maar wel werd het een daad van provocatie ge noemd. De Russische troepen, die gelegerd zijn aan de grens, waar het incident zich heeft voorgedaan, aldus het radiobericht, hebben het van Finsche ‘zijde geopende ar tillerievuur niet beantwoord, omdat zy” be- Co. behoorde, tot zinken is gebracht. Ge vreesd wordt dat alle officieren en leden van d- bemanning zyn omgekomen, uitge zonderd de volgende opvarenden.” Het com muniqué somt dan de namen op van zeven tien overlevenden, namelijk zestien matro zen en een officier. De „Rawalpindi”, die vroeger den dienst tussefaen Engeland en Japan onderhield, werd in 1925 gebouwd. Het luxueus inge richte schip dat bijna 17,000 ton mat, werd in het begin va» den oorlog gerequireerd en bij de Britsche vloot ingedeeld als hulp kruiser. Duitsch toestel brandend in zee gestort. 7 Zaterdagmorgen heeft men gedurende een half uur luchtalarm in Zuid-West Schotland gemaakt, De bevolking heeft geen vliegtuigen waargenomen. 'r Voorts wordt gemeld, dat een Duitsche bommenwerper zich Zaterdagmorgen boven de Shetland-fcilanden heeft vertoond. Het luchtdoelgeschut opende het vuur; lucht alarm werd echter niet gemaakt. United Press voegt hieraan toe: Het luchtalarm, dat in het' Zuid-Westen van Schotland werd gemaakt, heeft tevens Ce omgeving van het Clydedal omvat. Het ber- keer werd onrniddellijk onderbroken, doch slechts weinig m.enschen maakten gebruik vap de schuilplaatsen. De luchtbescher mingsdienst, de politie en de brandweer be zetten de eerste-hulpposten. Tegelijkertijd verkende op 250 k.m. afstand voor de derde maal sinds deze week en voor de tweede maal in twee dagen een vyandelijk vlieg tuig de Shetland-eilanden. In de afgeloopen dagen hebben acht maal Duitsche vliegtuigen over deze eilanden ge vlogen. Het eenige resultaat hieryan is ge weest dat één watervliegtuig van de Bnt- sche luchtmacht, dat aldaar voor anker lag, in vlammen opging. Er kwamen geen per soonlijke ongelukken voor. United Press meldt uit Londen inzake QHAMBERiLAIN heeft gisteravond een radio-redevoering uitgesproken waarin de premier eraan herinnerde, dat de vefrige keer, dat hij voor de radio het woord tot de luisteraars richtte, hy mededeel ing deed van het feit, dat Engeland met Duitschland fa oorlog was. De catastrophe, naar welker voorkoming ik zoo krachtig gestreefd had, aldus Chamberlain, stond voor ons, en door Hitlr’s ongebreidelde eerzucht bleef ons niets meer over dan onze tanden op elkaar te zetten en tezamen met onze vrienden en bondgenooten eA einde te maken aan deze politiek van overneersching die zoo lang den vrede in Europa had verstoord. Van een ding, aldus Chamberlain, kunt ge zeker zyn. Wij zullen niet Duitschland’., voorbeeld volgen en onze eigen verliezen verbergen of verliezen van den vyand uit vinden, welke niet bestaan;. Wij hebben mededeeling gedaan van het verlies van de Courageous en de Royal Oak en vandaag hebt ge het verlies van de Rawalpindi ver nomen. We zullen openhartig vertellen wat gebeurd is, zelfs als de waarheid onaange naam is en we zullen ons van het publicee- ren van nieuws niet onthouden, tenzij de vijand er door zou worden geholpen. Het uitblyven van een groot offensief, te land of in de lucht, van Duitschen kant kan niet worden toegeschreven aan de humani teit van dit land. Ons zijn overvloedig be wijzen gegeven, dat geen overwegingen van menschel ijkheid hen afschrikken van wel ken vorm van oorlog ook, wanneer zij den ken, dat die hun eenig voordeel brengen. De Duitschers moeten tot de conclusie zyn ge- C komen, dat zij meer zouden verliezen d«” t winnen door dergelijke aanvallen en zy moeten er de voorkeur aan hebben gegeven om gebruik te maken van methoden, waar van zij denken, dat ze toegepast kunnen worden zonder ernstige verliezen voor hen zelf. zullen den strijd volhouden tot wij het be- I freikt hebben. Wat de vredesdoelstellingen betreft zeide Chamberlain: Wanneer wy ons oorlogsdoel bereikt hebben, zou on.s verlangen ernaar uitgaan een nieuw Europa te vestigen, niet nieuw in dien zin, dat alle oude grenspalen uit den grond getrokken worden en een nieuwe landkaart wordt opgemaakt volgers de denkbeelden der overwinnaars, maar een nieuw Europa met een nieuwen geest, waar in de naties, die het bewonen, haar moei lijkheden met goeden wil en wederzydschc verdraagzaamheid zullen benaderen. In zoo’n Europa zou erkend worden, dat Een van de modernste schepen van de Poolsche handelsvloot. Vele andere schepen vergaan. TJet groote Poolsche motorschip „Pilsuds ki” is Zondagmorgen ten Noordwesten van de Britsche kust getorpedeerd of op een myn geloopen. Het schip werd door twee explosies vernield. i iHet aantal opvarenden, aldus United Press, bedroeft 137 man ,ohder wie ook. de Poolsche kapitein Stankiewicz, die werd bij gestaan door den Britsche kapitein Blake en veertien Britsche zeelieden. De twee explosier waren zoo krachtig, dat een aan- geworpen werd. Mid- anderen er in de sloe- ie van den K.N.V.B. en als volgt samenge- DUITSOHE MIJNENLEGGER OP MIJN GELOOPEN. Aaptal opvarenden vermist. Een Duiische mynenlegiger van 670 tm is in de nabijheid van den vuurtor?n Kjeldsnor op het eiland Langeland, in den mynengordel op een myn geloopen en ge zonken. v Volmens „Berlingske Aftenaris” zyn tien leden van de vyftig koppen tellende beman ning gered. Eenigen van hen zijn ongepikt door een Duitsche motorboot. Reuter meldt nader dat, naar verluidt, 33 opvarenden van de mynenlegger gered z(;t Een twaalftal zou verdronken zijn. Een Deensche torpedoboot met een dok ter aan boord en vier Duitsche schepen v aren n^ een half uur ter plaatse om as s^tentie te verleenen. Andere schepen snfl- d°n eveneens naaide plaats van het on geluk. Een ooggetuige verklaarde; ,.Er Re schiedde een ontploffing aan het achter schip dat daardoor onmiddellyk aan het oog onttrokken werd. De bemanning begon over boord te springen, maar het schip verdween na drie minuten geheel in de r.iepte”. werf, in ieder geval geen Nederlanders. De bemanning om het schip uit Denemarken te ha.len was nog niet uitgezonden. I De schade wordt gedekt door verzeke- -jti-t s^. ,i-gegaar, tvangen mededeelingen, beperkt is gebleven tot één der ruimen. In de oplevering van het schip zal waarschymlijk een maand vertraging ontstaan. Oorspronkelijk was het de bedoe ling, dat de „Sloterdijk” in December in de vaart zou komen. De „Sloterdyk” is een zusterschip van de „Sommelsdijk”, twee schepen, die de V- tal opvarenden in zee delerwijl slaagden de pen te strijken. Een Britsche torpedojager, die zich in de nabijheid bevond, spoedde zich naar de plaats van de ramp en nam 76 schipbreuke lingen (69 Polen en 9 Britten) aan boord. Later zou een visscherstreiler nog 58 man gered hebben. Vermoedelyk is dit cijfer ech ter niet geheel juist, want volgens de laat ste berichten worden er 7 man vermist. Van de overlevenden, die in den loop van den dag in eenige Britsche havens aan land ge bracht werden, bleken velen gewond te zijn. Achttien moesten naar een ziekenhuis wor den overgebracht. De kapitein, Stankiewick, die het laatst het schip heeft verlaten, is om het léven gekomen. Hij was gewond en sprong in zee, toen de reddingsbooten reeds los waren. Twee matrozen hielpen hem naar een vlot, waaraan hy zich een uur heeft vastge klampt. Aan boord van den torpedobootjager stierf kapitein Stankiewick van uitputting. De Plsudski, een van de modernste sche pen van de Poolsche handelsvloot, was in 1935 op de Italiaansche werf Monfalcone gebouwd. Het schip werd door de Engelschen ge charterd. Schip was te Odense in aanbouw voor Holland-Amerika Ujn. United Press meldt uit Odense (Dene marken), dat op het m.s. „Sloterdyk”, in ranbouw voor de Holland-Amerikalijn, braijd is uitgehroken. Verscheidene perso- „Êen zijn nog aan boord en loopen gevaar door het vuur te worden ingesloten. De brandweer was niet meer iq staat, op het schip zelf den strijd tegen het vuur aan te binden, zoo fel laaiden de vlammen reeds op, toen zy arriveerde. Men tracht thans den scheepswand ópen te snijden om dege nen, die nog aan boord zijn, te redden. Volgens een bij de directie van de Hol- land-Amerika-lyn ingekomen telegram zijn, vel hadden ontvangen op provocaties van dien aard niet te antwoorden. In de nota, die gisteravond door Molq- tow ie overhandigd aan den Finschen ge zant in Moskou, Irio Koskinen, wordt nog verklaard, dat ty'dens de onderhandelingen, die kortgeleden zyn gevoerd tusschen de Finsche'en Russische regeeringen, de laat ste de aandacht van de Finsche regeering heeft gevestigd op het gevaar, dat gevormd werd door de aanwezigheid van Fil^che troepen aan de Russische grens, niet ver van Leningrad en welke in feite een vyan- dely'ke handeling tegen de Sovjet-Unie is, en tot een aanval op Russische troepen heeft geleid en slachtoffers heeft gemaakt. De Sovjetregeering heeft niet het voor nemen dit incident te overdryven, dat wel licht verwekt is door een commandant die zijn bevelen slecht uitgelegd heeft. Om een herhaling^te voorkomen wordt onmiddellyk terugtrekking der Finsche troepen op de Karelische landengte over een diepte van 20 tot 25 K.M. geëischt. In Helsinki heeft deze Russische mede deeling uit den aard der zaak opzien ge wekt en de betrekkelyke rust, waartoe men sedert het schorsen van de besprekingen te Moskou was teruggekeerd, verstoord. Vele opvarenden omgekomen. De ondergang van de „Rawalpindi” is door de Britsche admiraliteit in de volgende bewoordingen medegedeeld: „De admirali teit betreurtt te moeten melden, dat Z^Ms. gewapende koopvaardij kruiser de „Rawal pindi”, het mailschip, dat vroeger aan de Peninsular and Oriental Steam Navigation d. vermoedelyke vernietiging van een Duitsch watervliegtuig het volgende: Vis- schers, die in een haven aan de Oostkust zijn teruggekeerd, hebben medegedeeld, dat zij Vrijdagnacht een voorwern in zee heb ben zien storten, dat, naar zij geloofden, een Duitsch vliegtuig is geweest. Een der vissdhers vertelde: „Wij waren ongeveer 20 k.m. in zee, toen wy een brandende massa in de wolken zagen, die naar bene den schoot en in zee verdween. Ik twijfel er niet aan of het is eeh vliegtuig geweest, aangezien ik het geluid der motoren zeer duidelijk hoonde. - Een Duitsch vliegtuig scheerde, jftdus wordt tenslotte og gemeld, vlak over de mast van den visschersboot. Naar men ge looft is dit dezelfde machine geweest, die anderen in zee hebben zien storten. Watervliegtuigen en een reddingboot hebben langs de kust naar het wrak van het Duitsche watervliegtuig gezocht, dat voor de Zuidkust zou zijn neergestort. D"! reddingboot keerde na vier uren tevergeefs gezocht te hebben naar de haven terug. Blijkens een Reuter-bericht heeft het Britsche ministerie van luchtvaart medege deeld, dat Britsche militaire vliegtuigen Zaterdagochtend een geslaagde vlucht bo ven Noordwest Duitschland hebben ge maakt. d De GRoyal Air Force maakt op deze wjize, aldus Reuter, voortdurend vorderingen oij het in kaart brengen van Duitsche fortifi caties, spoorwegen .wegen, vliegvelden en fabrieken. De meeste vluchten werden zin der verliezen uitgevoerd. De inlichtingen en fotografieën, aldus verkregen, bleken van vitaal belang te zyn. Op een der jongste vluchter, vlogen Britsche toestellen over d j marinebasis Wilhelmshafen. be totale afstand door Britsche toestel len op deze verkenningsvluchten af gelegd, bedroegen telkens ongeveer 500 k.m. Volgens een later ontvangen bericht van Reuter is een aantal Duitsche vliegtuigen bij de Orkaden ontdekt. Er werd gedurende een half uuh lucht alarm gemaakt. Duitschers melden eigen ernstige verliezen. Nu een nauwkeurig» rapport is ontvangen over den stryd op 23 November'j.l. kay worden medegedeeld,/dat bij luchtgevechlen by den brand in één van de ruimen zever in de omgeving van Zwëibrücken tusschen menseden gedood. Het was een brand, Duitsche Messerschmidttoestellen en Fan- waarby bijzonder veel ropk werd ontwik- sche Morane-vliegtuigen, twee Franscne keld. De omgekomenen zyn, voor zoover toestellen omlaag zijn geschoten, zoodat in hier bekend is, arbeiders van de scheeps- totaal op 23 November vijf Fransche vlieg- --- j-j—j— «- tuigen zijn vernield. Van de Duitsche vliegtuigen, die gisteren verkenningsvluchten hebben gemaakt tot boven West-Frankrijk iyn vier- boven rjng. Hqt schip is niet verloren g( Fransch gebied omlaag geschoten, twee daar de brand volgens de thans ontv moesten op Fransch gebied een noodlanding mededeelingen, beperkt is gebleven t< maken en een zevende toestel wordt ver mist. Voorts deelt het D.N.B. mede dat giste ren verscheiden bomaanvallen van een Duitsch vliegeskader op Engelsche zeestryd- krachten in het Noorden va nde Noordzee werden onder nomen, op 900 k.m. van de GOm CÖMTT De magnetische my’nen. De laatste methode is, om, zonder onder scheid te maken, in de Britsche wateren een nieuw soort mijn uit te strooien. Het beteekent voor hen niets, aldus Chamber- lain, dat zij dagelijks neutrale schepen, evenzeer als Engelsche in de lucht doen vliegen en daarmede burgers verdrinken en verminken van landen, waarmede zy" niet in oorlog zyn. Engeland kent het geheim van de magnetische myn en zal haar meester Worden, zooals het de duikboot reeds mees ter geworden is. Na hulde gebracht te hebben aan allen, die voor Engeland op hun post staan, ver klaarde Chamberlain, dat de tijd een factor is, welke aan den kant van de geallieerden v/erfet, aangezien iedere week den druk der bokkade op Duitschland verhevigt en dit land langzaam maar zeer berooft van ma terialen, die van wezenlijk belang zyn, voor een met succes voortzetten van den oorlog. Het oorlogsdoel. Voortgaande zette Chamberlain uiteen, at hy in zyn eigen gedachten onderscheid maakte tusschen oorlogsdoeleinden en vredesdoeleinden. Ons oorlogsdoel, zoo zei- I e bij, kan zeer kort gedefinieerd worden. Het ia onzen vyand de nederlaag toebren gen en daarmedé bedoel ik niet sleqhts de .nederlaag van de militaire krachten van den vyand. Ik bedoel de nederlaag van die agressieve, afblaffende mentaliteit, welke voortdurend tracht andere volkeren door 8®weld te overheerschen, welke een brutale ’■olioenmg vindt in vervolging en marte- •ng van onschadejyke burgers en welke uit naam van de belangen van den staat de verwerping rechtvaardigt van het ge>gevei% Woord, waar dit maar passend geoordeeld wordt. Wanneer het Duitsche volk ervan overtuigd kan worden, dat die geest even slecht ia voor het Duitsche volk zelf als v°or de rest van de wereld, zou het er af stand van doen. Wanneer wy kunnen berei ken, dat de Duitschers dien geest laten va- zonder bloedvergieten, zooveel te ®*ter, maar van dien geest moet afstand ge- 'l^an worden. Dat is ons oorlogsdoel, en wij j er geen duurzame vrede kan zyn, tenzy er een volledige en voortdurende stroom van handel tusschen de 'betrokken naties vlooit, want alleen door een verhoogden goederen- ruil en onderlinge diensten kan de leven s- standaard verbeterd worden. In zoo’n Euro- I pa zou ieder land het onverkorte recht heb- I ben om zijn eigen vorm van binnenlandsch I bestuur te kiezen, zoolang dfe regeering i geen buitenlandsche pólitiek voert, welke I nadeelig is voor de naburen. Tenslotte zou- I den in zoo’n Europa de bewapeningen ge leidelijk vervallen als nuttelooze uitgaven, behalve voorzoover zij noodig zouden zijn voor ret behoud van binnenlandsche orde en rust. De vestiging van zoo’n utonisch Europa zou een machinerie noodig hebben tot lei ding van de ontwikkeling. Chamberlain sprak de hoop ut, dat een door een nieuwen geest bezield Duitschland zich onder de na ties zou bevinden, welke deel zouden nemen aan de werking van die machinerie. feen vijandelyke actie tot zinken gebracht; vermoedelyk zyn de 300 opvarenden, op, zeventien na, omge komen. De „Hookwood” is op een myn geloopen; twee leden der bemanning zyn vermoedelyk verdronken. De „Humber I” is op een zandbank ge loopen; 2^ man zyn omgekomen. Voorts is het lichtschip „Folkestone Ga te”, dat voor de haven vaa Folkestone ge- stationneerd is, aangevaren" en wel door de „Berlangton Court”. Volgens een D.N.B.-bericht zyn op 12 November de Britsche schepen #,Bordfield” en „Dryburgh” b{j Edinburgh op een myn geloopen en vergaan. De Finsche schepen ,Anton H.” (1436 ton), op jizeg naar Nedealand, en „Britan- nie” (31ÓD ton) zyn door de Duitschers aan gehouden en naar een Duitsche haven ge bracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1