w/ f) d nk I ii| ilderij OOI FFEN H’ fiwook flneH.i jlCana RPTE BRltSCHE ftLOKKADE 4’ J )TO’s. AT 10 •lef:2734 ifabriek ftouda. LE JAND «I I a.8. :noe<;eN". 1 Finland bereid troepen van Russische grens terug te trekken. BERKENWüüDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MGERGAFL NIEUWERKERK, OUDERKERK. OUDEWATER, REEITWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt daOjjks, behalv^Zon- en Feestdag DE RAMP MET DE „SPAARNDAM”. Vier leden bemanning en de eenige passagiere, een DinsdagJ8 November 1939 78e Jaargang it. MOERCAPELLE, enz. Zoeken naar vermisten van de „Sliedrecht” gestaakt. bejaarde dame, omgekomen. De ondergang van de Rawalpindi Periodieke verloven tijdens feestdagen. VANDAAG VERSC1 1 j Koninklijk be^luiWeteekend in, den kroonraad. I m Hoe de verscherpte blokkade zal werken. xylophone, I l'.'ll ss’fl i 2 Januari terugkeer 6.B30U9 oor .later" ue Bahd, nen A en D leutn het laxophone, fluit), »ng). it to- der Militairen ofl bl] *n tijdaaf loo per post per kwataal 3.15. id van 96 uur. Administratie en Redactie Tefef Mits Moskou geinen maatregel neemt. l innen ontkennen te hebben ge genoten* Na een bespreking heelt, volgens Havas, de binsche regeering haar antwoord op ue nota van de regeenng fler Sovjet-Uiue ge- puóüceera. Zy wyst er op, dat zij by< de onderhande- lingen, welke onlangs zyn gevoerd, ha^i standpunt reeds heelt uiteengezet. Zy betoogt voorts, dat van h insche zyae met provoceerend is opgetreden: geen enkel kanonschot is gelost, hetgeen met kan wor den gezegd van Sovjet-ltussische zyde. Niettemin verklaart ae regeering van Finland zich bereid haar troepen van de grens op den door de bovjet-Kussische re- geermg gewenschten afstand terug te trek ken, op voorwaarde, dat van Sovjet-Kussi- eene zyde een gelyke maatregel worut ge nomen. neeft^atei^dj jminicma' önta ijddt DomeBfl van K G. J. van.Burk en ren, de Sociëteit jpds aan de zaal. Imen Her be| Keen i|r ♦n M iVonAi Billi® ffl vol® dl> b'lolildMlè zal ^1 jlerlwAren '^Hde be narde! op elk 'I moment 'itdtómltf dh vtfan- ist’ivn loudtffl. lalifttx' r een voor h- II ....,,3)1 „service £.e teMrij-l het comité contrabande en vijan- «qui^itje en. verkoop gafta] zal de tegen-| e,w consignatiekas of hmr is- Wkiryr derFran. l]Wet sluitenU-an lezen opzicjitoh warden,,(difö de de bleWwile iren Angenomen aan on* Bureau) MARKT 31, GOUDA i khsndel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS: per Hertaal 2.25, per 'wéék 17 cent, overal waai btiorging per looper geschiedt. Ome bureaux zijn dagelijks ge (nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dageljjk onze agenten en loopers, den Marconist B. H. Bluemink, Lochem. Hofmeester F. Scheffers; Kok F. Eland; Koksmaat J. Reiche; Bediende J. J. v. d. Star; Bediende C. v. Es; Bootsman J. Bloem. Matroos W. 't Hart; Matroos P. Brugge; Matroos onder de gage F. Bakker; Dekjongen A. de Redelijkheid; Stoker-olie man T. Bouter; Stoker-olieman J. G. van Rooyen; Stoker-olieman W. A. Palte, allen Rotterdam; Dagman B. Dekker, Vlaardin- gen. Kleine middenstand door rantsoeneering zwaar getroffen. Herscholing van winkelpersoneel. Honderden kleine winkeliers over het ge- heele Duitsche ryk zijn, volgens het U P gedwongen hun zaak te sluiten als gevolg van de ontwrichting van den kleinhandel door de strenge rantsoeneering van levens middelen en kleeren. Ook vele grootere za ken zullen daartoe waarschijnlijk gedwon gen zijn, daar haar omzet is ingekrompen tot een fractie van dien in (vredestijd. Ingevolge de nieuwe distributie-bepalin- gen kunnen vele levensmiddelen, met name suikeiwerken, en voorts zeep en de meeste tcxLelgoederen en kleederen, niet zonder distributiekaarten! of speciale vergunriq® worden gekocht. Dientengevolge staan de bedienden in vele winkels den geheelen dag achter de welvoorzien» toonbanken te wach ten op klanten, die niet verschijnen, omdat zij geen vergunning kunnen krijgen goede ren te koopen. Dit is speciaal het geval ir de groote suikerwerken-, kleeren- en schoe- nenwinkels in het westelijk gedeelte van Berlijn. In vele andere winkels zyn de voor raden reeds lang uitverkocht en de winkel kasten ledig, doordat geen nieuwe voorra den kunnen worden ingeslagen. Als gevolg van deze toestanden welke volgens de autoriteiten slechts van tijdelii- ken aard zijn gedurende een overgangs periode komen vele gevallen voor van Boeg blijkt geheel opengescheurd. De ramp met de „Spaarndam” vond volgens thans ingekomen berichten plaats om kwart voor tien. Volgens de eerste berichten zouden geen passagiers Aan boord zijn geweest, terwijl de 45 leden van de bemanning allen in veilig heid zouden zijn gebracht. Latere be richten. maken er echter melding van, dat twee leden van de bemanning ton gevolge van de ontploffing onmiddellijk werden gedood, terwijl twee andere leden zijn verdronken. De eenige passagiere, een oude dame, is verdronken. De namen der vijf slachtoffers zijn: Dirk Hendrik de Boer, steward, geboren 23 Mei 1917, Willem van der Vis, steward, geboren 24 Januari 1920; mevr. Steffen— Gobel, passagiere. De Konfy dlg^is v*p« Sir ZafnjjB I ity ei| Ml- ■'I' iUilUlé, van het iJiiJlwterie ken heeft gisterochtend nadere I gegeven op C- ----- maatregel tot i Duitsche goederen „niet winkeliers die de verordeningen overtreden en zware bo<ten en gevangenisstraf riskee- ren. In de afgeloopen week zijn naar verluidt zooveel diergelijke gevallen vóórgekomen, dat lurd^rden kleine winkels te Berlijn en 1 ip de provincie zijn gesloten om den auto riteiten gelegenheid te geven den inventaris op te maken metlhet oog op het voorkomen van herhaling. Ook op de| groote Berljjnsche markten zijn den laatsten tijd vele kramen gesloten daar de voorraden grqei^ten, fruit e.a. le vensmiddelen zijn uitverkocht en geen nieu we kunnen worden ingeslagen. A Duizenden winkelbedienden zijn door eoi en ander werkloos geworden, doch zij zijn weer tewerkgesteld in bedrijven welke van vitaal belang worden geacht met het oog op de oorlogvoering. Het arbeidsfront heeft speciale cursussen vpn ongeveer drie weken georganiseerd,, om hen voor hun nieuwen werkkring voor t« bereiden. Alleen te Berlijn zouden er reeds 35.000 op deq£ wijze zijn geschoold en dui. zenden staan gereed m^t hetzelfde doel. Toch niet alle hoop opgegeven. Volgens bij de reederij van het m.s. „Slie drecht” ontvangen rapporten bleef het zoe ken met vliegtuigen gedurende de laatste dagen zonder eenig resultaat. Men heeft tot zijn diep leedwezen moeten besluiten, op advies van tot oordeelen bevoegde En- gelsche deskundigen, het zoeken te staken. D® eenige hoop op redding blijft de mo gelijkheid, dat de vermisten^aan boord zijn genomen door een voorbijvarend schip, dat geen radiobericht kan of mag uitzenden Nu de opsporingen geen succes hebben gehad, deelt de reederij thans mede, dat de volgende 26 personen worden vermist: Kapitein C. Boer, Heemstede. 2e Stuurman M. J. Dubbeld, Rotterdam. 3e Stuurman C. Th. A. Bouman, Den Haag. Ie Machinist A. Lindeman, Rotterdam. 2e Machinist C. de Groot, Rotterdam. 3e Machinist A. J. Breedyk, Schiedam. 4e Machinist J. A. J. A. Quispel, Rotter dam. 5e Machinist J. A. Hendriks, Rotterdam. Assistent-machinist H. Hennink, Rotter dam. Assistent-machinist C. Boersma, Rotter- dam. Assistent-machinist J. H. Meyer, Rotter- dam. schrikkingen van hun5 ervaringen te boven konden komen. Nog steeds toef den er acht menschen, die als door een wonder aan de golven waren ontkomen, waarin de „Simon Bolivar” was gezon ken. Met tranen van ontroering in de oogen sloegen zij gisteravond de stille binnenkomst gade van de veertig, die dank zij het geluk en voor een zeer groot deel het wijs beleid van kapitein P. H. Dobbenga aan de door een mijn getroffen „Spaarndam” waren ontkomen Het was een stille stoet, die hier bin nentrad. Want hef gevoel van dankbaar heid voor hun eigen redding bleef nog steeds op den achtergrond bij do ge dachte aan de vier makkers, die ditmaal het slachtoffer waren geworden van den oorlog, waaraan zij part noch deel had- WUv», e— - den en menig gevoelig woord werd Aan boord van het reddingsvaartuig 1 gesproken over de oude dame, mevrouw Steffen, die vlak voor de vervulling van haa$ innige» wensch, om haar laatste levensjaren in het eigen vaderland te slijten, een slachtoffer Werd van de zee. „Ja, mijne heeren”, aldus waten de eerste woorden van den kapitein, „wij zijn gered, maar wij hebben vier kame raden verloren, en een passagiere. Dat is een harde slag. De bootsjongen, J H. i Mikkelsen, aldus vertelde ons kapitein Dobbinga verder, moet op slag zijn ge- dood, om^iddellijk na de ontploffing. Zij geschiedde n.l. onder luik I. „De gevolgen waren verschrikkelijk. De railings waren oogenblikkelijk vernield, wij vlogen met de luiken door de lucht, heelemaal over de brug heen. Mikkelsen. die juist op weg was naar het sloepen dek, moet een der railings tegen hot hoofd hebben gekregen en op slag zijn gedood.” 1 Toen ik hem eenige minuten na de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1,80, elke regel meer 0.25, Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad verten tien de helft van den Drffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Adverientiön kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag* vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentie» en ingezonden mededeeiingei. by contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend uaar plaatsruimte. jek. |erd’ Je 9' Üe stelling, dat de Britsch inmenging in den export \ai ér°n „niet alleen de grenzen van represaille overschrijdt, zooals deze er kend fcijn volgens het volkenrecht, doch ook de door de Britsche regeering tegenover de Japansche regeering aangegane verpü’h- t’ng schendt, en dat Engeland zich niet zal mengen in den uitvoer van Duitsche goede ren.” Hij betoogde^ dat de Britsche maatregel in strijd is met het lang bestaande interna tionaal rechtsgebruik en dat de Britsche regeering tegenover de Jnpansche regeo- ring op 22 September de verplichting 1 eeft oangegaan zich rdet te mengen in den uit voer ven Duitsche goederen. De belofte was niet aan eenige voorwanr- de gebonden, zelfs niet wat betreft het ver veer var. Duitsche goederen in Britsche ter ritoriale wateren. Hevig gevecht van een half uur. De Britsche admiraliteit heeft, volgens het Britsche persbureau Reuter, de volgen de verklaring doen publiceeren: De hulpkruiser Rawalpindi maakte deel uit van een Nooriieiyke patrouille, welke de contrabande-controle doorvoert op den Duit- schen handel. Deze taak is bijzonder zwaar wegens de lange donkere nachten en de he vige koude en daartoe had men noodig/ groote gioede' zeewaardige schepen, welke veelvuldige stormen konden doorstaan. Op 23 November des middags half vier, varen de Zuid-Oostelyk van IJsland, zag de Ra walpindi een vtjandelük schip, Toen kapi tein Kennedy dit vaartuig met zijn kijker had waargenomen, zeide hij „het is de Deutschland". Aan de bemanning werd ter stond gelast zich op haar post te begeven en de richting van het schip werd gewijzigd, ten einde den vyand aan stuurboord te krij gen. Er werd rook ontwikkeld, om de Ra walpindi in staat te stellen te ontkomen. Echter verscheen weldra een tweede vijan- deiyk schip aan stuurboordzijde. De „Deutschland” naderde en gaf de Rawal pindi een teeken te stoppen. Toen deze doorvoer kreeg zy een schot over den boeg. Toen deze waarschuwing in den wind werd geslagen, werd een eerste salvo gelost door de 11 inch kanonnen van de Duitschland. De Rawalpindi beantwoordde het vuur met vier 6 inch kanonnen aan stuurboord. Het derde salvo van de Deutschland maakte alle lich ten uit en verbrak de electrische ktukken van de munitie voorraadskamer. Het vierde salvo schoot de geheele brug en de radio- kamer weg. Beide Duitsche schepen nader den nu snel en inmiddels was het tweede vaartuig rond de achtersteven van de Ra walpindi gevaren en schoot thans van bak boordzijde. De Rawalpindi hield het gevecht vol tot het laatste kanon buiten werking was ge steld en het geheele schip, behalve het voor- en achterdek, in brand stond. Na ongeveer dertig tot veertig minuten ^an dezen ongelijken strijd, hield de vijand met schieten op en werden drie sloepen, welke niet door de granaten getroffen wa ren, neergelaten. Twee van deze sloepen, bevattende ruim dertig man, werden, naar men gelooft, door een der Duitsche schepen aan boord genomen. De detde sloep liep vol water en de elf inzittenden zouden waarschijnlijk zyn op gepikt, ware het niet dat ongeveer kwart over zes een Britsche kruiser verscheen, waarop de vijand zich terstond terugtrok. De Rawalpindi bleef midscheeps branden tot 8 uur, waarop zy naar stuurboordzijde overhelde en met alle aan boord achterge bleven mannen de diepte in ging. Inmiddels* trachtte de Britsche kruiserde Duitsche schepen te schaduwen, maar in de plotse ling opstekende zware regenbuien, storm ep duisternis, wisten zij te ontkomen. m gel aiden wa- een qitvaairt- ct is Kvóór 1 Jamflari lie haven, die fiet Wye<*t waren van ft November lïl3f) Softer de yerplich- t te ne- 1 moment Twnslotte zullen de''aanvtagen vergezeld moepen paan van alle noodi^e bewijzen. De Fransche eT1 Rritsche consulaten in het Hand van expeditie zuljen certificaten vair/oorsprong kunnen afgèven, welke de controle van de ingescheepte waren zullen vergemakkelijk«n en sneller zullen doen verhopen. Di (lenjl ruilf pi-Ms’ 1 \ooride delIjMe ci vah n^tchV >vaaljkle in dj» d’ i gnst^n wordftn. sche Miuiöffif i tel den vrajle; dan Ipul alle beslissingen g ;,conseil des pi Hft departepienj echter de teruggay taling harer tegen4^»»*>.KM kunnen bevelen op advies’ van het,; foor de controle van contrabande u. Dit relaas werd weergegeven door de elf geredden, die aan boord* genomen en aan land gebracht zijn door de „Chitral”. De na- snorinjfen naarde beide vyandelijke oorlogs schepen, zoo besluit de Britsche admirali teit, worden inmiddels voortgezet. deltfke uitvoeren, in het bijzonder voor het geval bepaald zou worden, dat de waren eigendom van neutrale staten zün geworden vóór 28 November 1939. Omjin aanmerking te komen voor een on derzoek, moeten de voor dit doel aan het departement voor de blokkade gerichte aan vragen in ieder geval betrekking hebben op -goederen, toebehoorend apn neutrale staten, 'i Bovendiefi zal het noodig rijn; 1 i a. óf wel dat dé goederen geladen waren op een schip, dat een uitvaarvergunning ontvar-gen heeft vóór 11 December 1939 irn de laatste peutrale haven, diA dat heeft aan gedaanI b. óf wel dat déze goede? r^i op een schip, ain hqjtwel vergunning ui|gére|kt ',-1 1940 in de laatste dn< heeft aangedaan ef een contract, dat Vóór 21 geteekend is eb ,den verk< ting oplegt, de goederen in Ontvangst men en te bethlen, uiterlijl^op het’m Han de ladingt. T’" moejfer Jen raad 'heeft dl K I besluit ondbrteekepd, Hsche represaillemiiati Wtsche mijnencamjiagn jwds medegedeeld* 'geq riwlUit ef/edt aan de( 1h^ [«tóflering 'beslag ie t 'flKBTOrtgoederenK als i Wt ppr^te •r4’'°^vo' f Worde: ■i J vert< L-yngeri, |||ten!udd| Militairen ingedeeld in zes ploegen. De Regeeringspersdienst meldt, dat bij ministerieele beschikking van 21 November 1939 het volgende is vastgesteld: In verband met het in het tijdvak tus- schen 4 December 1939 en 2 Januari 1940 vallende St. Nicolaasfeest, de Kerstdagen en den Nieuwjaarsdag moeten, met betrek king tot het op deze feestdagen te verlee- nen periodiek verlof, de voor dit verlof in aanmerking komende militairen worden in gedeeld in zes ploegen, hieronder aangeduid als ploeg a tot en met f. Het verlof voor deze ploegen wordt g-’- regeld als volgt: Ploeg a. Vertrek op 3 December naZ16 uur; terugkeer op 6 December per eerste reisgelegenheid. Ploeg b. Vertrek op 4 December na’ 16 uur; terugkeer op 7 December per eerste •reisgelegenheid Ploeg c. Vertrek op 24 December in den voormiddag; terugkeer op 26 December ’s avonds. Ploeg d. Vertrek op 25 December in den voormiddag; terugkeer op 27 December ’s avonds. Ploeg e. Vertrek op 30 December in den voormiddag; terugkeer op 1 Januari ’s avonds. Ploeg f. Vertrek op 31 December in den voormiddag; terugkeer op 2 Januari zijn overleden: Johan Cornells'Mikkel sen, matroos, geboren 30 Augustus 1921 en -Lubertus Luchtenborg, chef-hofmees- ter, geboren 15 Juli 1877. De opvarenden zijn, we meldden het i gisteren reeds, door een loodskotter aan boord genomen. Een reddingboot, die te hulp was gesneld, behoefde geen assis- 1 tentie te verleenen. Geredden te Londen bijeen. De kapitein vertelt. De corr. van het Alg. Hbld. seint aan zijn blad hoe de geredde Nederlanders goede verzorging en liefderijke verple ging vonden in het Nederlandsche hotel van den heer Damman te Londen. Iets meer dan een week was het geleden, dat tientallen geredden van de „Simon Boll- var” er een veilige haven vonden thans waren het de geredden van de I „Spaarndam”, die hier, dank zij een I warm maal en een veilig bed, de ver- 1 voormiddag; ’s avonds. (Het verlof op 1 en 2 Januari 1940 wordt gerekend te behoorer. tot de maand Decem ber 1939). De nog resteerende twee dagen periodiek verlof moeten worden genoten op hierboven niet genoemde data, met dien verstande, dat gee» vervoer mag plaats vindena. van de omferdeelen naar de haardsteden op 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 December en 1 en 2 Janua ri b. van de haardsteden naar de onderdee- len op 5, 22, 23, 24, 25, 28, 30 en 31 De cember en 3 en 4 Januari. De schepen, die niet vr^w^lig ed?b der tyises aatidoen, kunnen verplicht worden, van hurt^koers af te wyken, S“J - aan een «nderzoek te ondewei ||en zIh alle maat,| de niet-iferechtvaa«i de sthfiJên te verni De waren, die in I |len gyllen’ wordl n» oorsprong Scherp verzet in Japana ]}E Korting van Engeland heew rf J op Bujckingham Pftlace raad Tot de piinwezigen behoorden loiffl 1 ^en Chi^-hül. I |[fj f koninklijks viiot in Bjj ”&oals wfe-1 -Mlde j JcneiTjde zien Jen. jgielen -némen, <)tenein- fde tijdverliezen voor Fr&nsehe havens uit- i als zOnde Van vtfan- e oorsprong. hMkomst qf eigendom, i oiklea bevJLkfflg van/<ier - HéstMld worwn, teVirij-l lonwole vr® iftv<§jren <1 Ttaliaansche critiek. Havas nieldt uit Rome: „Engeland, vijand van het menschelijke peslrxht", aldus kwalificeert de Rerim? Fascists in een fel hoofdartikel Groot-Brit- tanfe r.aar aanleiding van de verscherpir0* van de blokkade. Het orgaan van Roberto Farlnacci, nister van staat en lid van den prrooten raad schrijft o.m.: Het Eno-elsche besluit om schepen van neutrale landen aan te houden om d» DiiP- sche goederen die zij vervoeren, in beslag te Menien, Is Jn twee opzichten bijzonder ern- F’lg. Tn de eerste plaats bewijst het pens te meer met, welke middelen Engeland den oorlog wil voeren, dien het gewild heeft en koud en vastbesloten heeft uitgelokt met als eenig doel het Engelsch-Hebreeuwsche imperialisme te bevestigen en te versterken over de geheelp wereld. In de tweede plaats Is het besluit de d”l- Wjjksto en meest schaamtelooze aller whendingen van het volkenrecht en de b» langen der neutralen. Door dergelijke methoden van ware zee- whuimerij is Engeland te ver gegaan. Het woet do overtuiging krijgen, dat de neutrale staten geen „quantité’3 négligeables” zijn dat de snaar reeds* te zeer gespannen is e” wel eens zou kunnen breken. Tijdverlies zal zooveel mogelijk vermeden worden. Het A.N.P. verneemt uit Parijs: n een publicatie van het Fransche depar. ment voor de blokkade wordt het volgen- Ie medegedeeld: Het besluit der Geallieerde regeeringen op te treden tegen den uitvoer van den ’Jand zal den schepen, die afkomstig z'jn L*n D’dtschland of naburige landen, de ver. f1 ting opleggen zich aan dezelfde con o emaatregolen te onderwerpen als de 80 epen, die zich naar deze landen begeven e Fransche controlebases zijn Duinker- T1’ Havre, Marseille en Oran. De Brit. TJ e Imees zijn Kiricwall, Weymouth Duim», «alta, Haifa, Port-Said en Gibraltar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1