1 Wanneer U na griep nog slap en moe bent. Foto Studio V TONICUM NOURY 4 Eli St. Nicolaas Geschenk '1 IA' 1 Banketbakkerij Fa, T. ZAAL MARKT 32 (naast „De Zalm”) - Telef. 3351. flfo/r lonüwm fitwy! Een goed portret -5 jr BRANDSTOFFEN t Het Engelse! Geen bepal I BLUE BAND zb/WZ —sb Schilderstuk, Schilderij of Kleurets OMLUSTEN VAN PLATEN EN FOTO’s. Kunsthandel MÜÜRTÖOÏ JOH. BAYER HOOGSTRAAT 10 Voor LIPS’ Brandkasten en Slotenfabriek N.V. IJZERHANDEL P. ROND Pz. - Gouda. No. 20183 NIEUW! (jERGAMBACI NIEUWTèRKEI '1 N A I EIT puni irooae rana, -l - ZOEKT U ’N PASSEND GEEF ’N Dit blad verachi JAAGPAD 25 GOUDA TELEF .*2734 ONVERGETELIJK ZAAL’s HEERLIJKE BOTER- of SPRITSLETTERS of ZALMSTAART, HART of HAM, verrukkelijk opgemaakt. Verras vrienden of kennissen met een lekkere SPECULAASPOP of stuk GEVULD SPECULAAS. Ook een pruchtdoos BONBONS, MARSE- PAIN, BORSTPLAAT, CHOCOLADELETTER of een SURPRISE van onze St. Nicolaas-Etalage wordt ontvangen met een van vreugde stralend gezicht. BLUE BAND Op zoek naar de kolen leverancier! poets 1 ta»den »»et aO cc tracteer dan 2660 2003 2701 3110 3107 3222 3839 3800 381 4034 4110 411 17 0198 14 0453 801 83( '4' F 40« HACO-TREKK1NG V KLASSE. 2® LIJST TREKKING VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 183> HOOGE PBEMIËN 'n Driehoek op **n punt (rood® rand, geen 6 Sfe teekening erin) wil gen„pae op, gH pa een voorrangeweg'*. Heden overleed onverwachts, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man. Vader en Behuwdvader, HUIBERT VERBOOM, in den leeftyd van 53 jaar. Uit aller naam: D. J. VERBOOM— VAN RDEDF. Gouda, 26 November 1939. A. G. de Vryestraat 4. De teraardebestelling zal plaats heb ben a.s. Woensdag te 2 uur vanaf A. G. de Vryestraat. Een kinderportret met St. Nicolaas is een portret van Studio. OOK een kinderportret Een tip, om te onthouden met het oog op St. Nicolaas! verdubbelt Uw energie/ *M Vierkant op rite Muit (oranje met wtt- ten rand) vindt U lange de voonrangiwegen, waar voorts de af* «tandepaaltjee oranje koppen hebben. t voor „later". sterkt de spieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust. En bovendien oefent Tonicum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uit op de zenuwen. Werkelijk, om in korten tijd weer heele- maal de oude te worden, sterk, flink en opgewekt, moet men Tonicum Noury gebruiken! Dal ééne theelepeltje vóór den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezen I ABONNEMENTSPRI bewrglns P®* l<*>Per K* Onge bureaux zijn daj miert 3745. Postrekeuü Abonnementen wordei 4 onze agenten en looi PEUTER meldde gistel den is de tekst gepubl in council” betreffende mlsche represailles t mjjnenactie. Het besluit fh werking en bepaalt 1. Elk koopvaardij? vijandelijke haven vertr haven in dat gebied, dt bezetting of controle si cember 1939 gelast wor haven of een geallieerde te ontladen, welke in v haven aan boord zijn g 2. Elk koopvaardijsc is, na 4 December, ui* haven, en goederen aan van den vijand afkomst van den vijand zijn, kaï ke goederen te ontlader een geallieerde haven. 3. De in een Britse voomoemde voorschrift ren, zullen gesteld wor van het Prij zenhof, te dat de goederen worde Z. M.’s gebruik, zullen houden of onder leidin, den verkocht. De opbrt *ren zal betaald worden Bluften van den vrede s ken over deze ophreng gehouden, maar niet Niets kan e<hter het betaling te verrichten goederen vrij te tP’ver, noodig acht, en wei in gevallen a. indien aan het H wijze wordt aan ge to or neutraal bezit ziin gei turn van deze order; b. met toestemming „officer of the crown/ 4. In alle gevaller order vallen zullen zoo' ten en gebruiken van den toegepast. 5. Niets in deze or zijn op de mogelijkheid deren in beslag genon den onafhankelijk van 6. De woorden „j den vijand afkomstig ren, welke hun oorspr gebied onder vijandelj ting, en de woorden „p dom van den. vijand zi deren, welke aan eeni zoodanig gebied toebe’ 7. Processen voor „order” kunnen gevoe Prfjzenhof met iurisdi |en van het Prijzenhi hosing zijn. 8. De woorden „B hen slaan op elke hav He van eenig Prijzenh van het Pry zenhof va zijn. is een intens gezellige St. *Nicolaa§avond. Maar. Uw huisgenopten op WIJ LEVEREN OOK WERKELIJK IETS FIJNS. FMaar ais hij later groot” geworden is. I ral hij dan ook „kapitein” kunnen wor- I zal hij „matroos” moeten blijven I Maak hem bestand tegen de werke lijkheid van het leven. Geef hem nu niet alleen /oldoende voedsel, maar vooral voedsel, rijk aan Vitaminen A en D. Geef hem Blue Band, de energie- voeding, die krachtig en gezond maakt, die hem helpt weerstand bieden aan ziekten, die stevige beenderen en een geven krachtig gebit voor hem vormt, die hem Geef hem Blue Banii, energie en uithoudingsvermogen zal rijk aan Vitaminen A en D. OF1TC1EELE CRISIS-PUBLICATIE. Vervoer van zaaigranen en -peulvruchten. Naar ons van officieele zijde wordt mede gedeeld, zal binnen korten tijd een regeling worden getroffen voor het vervoer van zo- merzaaigranen en zaaipeulvruchten, voor- zoover het geen tuinbouwzaden betreft. Hoewel het thans nog niet mogelyk is daaromtrent nadere bijzonderheden te pu- bliceeren, is teneinde tegemoet te komen aan de vele verzoeken om spoedige inwer kingtreding te bevorderen, besloten, dat handelaren en coöperaties, die voor het ver handelen en bewerken van zulk zaaigoed in aanmerking wenschen te komen, reeds thans een verzoek om een daartoe strek kende overeenkomst met de Nederlandsche Akkerbouwcentrale te mogen aangaan, kun nen indienen. Ook zy, die reeds een overeenkomst af sloten met betrekking tot de winterzaaigra- nen, dienen een nieuwe overeenkomst met «e genoemde centrale aan te gaan. Teneinde eventueele kwaliteitsvermindering van voor den zaai bestemde producten tengevolge van opslag by de telers, die daarvoor niet '.oldoende ingericht zijn, te voorkomen, zal reeds voor het afsluiten wan een overeen komst aan handelaren en coöperaties door den provincialen voedselcornmissaris, onder wien zy ressorteeren, toestemming kunnen worden gegeven tot het vervoeren van het door hen gekochte zaaigoed van de telers naar hun pakhuis. De aflevering aan andere handelaren of coöperaties en de definitieve afnemers kan echter niet eerder geschieden dan nadat een overeenkomst zal zijn afgesloten. ’sJGravenhage, 27 November 1939. Aan deze acht put ring vooraf van den i Aangezien Zijne Mi geweest de wanen en Ihiitschland ter verde tele rechten van de v Vreedzaam bestaan; en aangezien de D te tal van gevallen Sriteche, real lieerde hebben gebracht met grien, vervat in het d 1^36, dat Duitschland en aaneezien koo; «che, geallieerde en ?Ün gebracht door Duitsche strijdkracht, weeheid en zonder i v®n, met schending i °P het gebi&d der me Palingen der Haagse! 1907, welke Duits heeft. 'g 1**^ g Een Pe* een 8<?heepje - en h'j voelt z‘c|i kapitein. Die eerste weken na hel ziek zijn dat is een gevaarlijke tijd. Men is uit bed, men doet zijn werk weer, maar toch voelt men zich nog lang niet de oude. Nog slap in de beenen. licht in het hoofd, lusteloos en gauw moe én: nog erg vatbaar vooi kou en tocht. Om in dien tijd snel op te knappen niets zoo goed als Tonicum Noury! De krachtige werking van dit buitengewone middel ■^TTéri<enïte MU'™-—-- &ewe'° y 3887 3910 3961 3981 4242 4309 4352 436C 57 4760 4774 4831 4879 39 5095 5107 5108 5130 - - 5403 M80 5936 5949 3224 6273 3533 6554 3914 6920 7230 7266 .'355 7672 ".312 8015 3209 8287 3465 8479 3741 8750 3006 9095 )281 9317 >548 9551 3979 10013 1269 10278 t 20.000.— 3890 f 5.000 18688 f 1 500 9001 f 1 000 10937 1 400— 8935 15715 f 200 11478 f 100 312 1028 6775 8883 10899 13620 19519 PREM1EN VAN f 20.— 9 37 44 78 101 119 151 157 169 287 304 322 332 357 367 399 413 645 660 681 759 772 791 807 816 818 837 856 896 903 986 1002 1010 1039 1040 1061 1082 1088 1131 1173 1206 1210 1264 1279 1312 1320 1369 1393 1415 1473 1542 1573 1574 1596 1622 1661 1673 1716 1733 1787 1826 1841 1858 1864 1869 1893 1903 1968 1984 2000 2089 2098 2129 2105 2174 2193 2207 2276 2330 2342 2418 2470 2500 2502 2503 2514 2548 2569 2567 2575 2591 2506 2600 2613 2622 2631 2656 2660 2663 2702 2720 2815 2907 2938 3034 3043 3060 3116 3197 3222 3274 3305 3384 3389 3448 3451 3464 3471 3508 3600 3610 3635 3641 3652 3653 3690 3693 3746 3766 3783 3813 3817 3835 3839 3860 3884 3887 3910 3961 3987 3996 4001 4009 4034 4110 4153 4242 4309 4352 4369 4395 4405 4454 4469 4497 4545 4559 4562 4579 4627 4658 4676 4690 4693 4735 4757 4760 4774 4831 4879 4925 4998 5021 5026 6027 5089 5095 5107 51C~ 5135,( 5152 5155 5161 5189 5242 5283 5303 54( 5540 5552 5683 5620 5626 5644 5811 5986 5987 5995 6017 6169 - - 6316 6335 6342 6351 6373 6628 6671 6679 6686 6727 6854 6895 6940 6969 7057 7086 7135 7207 7218 7277 7376 7396 7416 7417 7461 7507 7720 7731 7772 7778 7841 7844 7894 1148 8151 8158 8199 8235 8255 1321 8346 8361 8423 8438 8442 8524 8558 8562 8571 8594 8626 8607 8841 8888 8906 8923 8946 8955 8958 9110 9163 9199 9201 9221 9223 9262 9341 9416 9417 0434 9437 9438 9407 Ï58 9781 9798 9933 9949 9961 )67 10158 10181 10183 10207 10220 10499 10507 10542 10598 10699 10702 10757 10773 10776 10811 10868 10889 10921 10946 10967 10974 10088 11046 11071 11166 3817 31 4001 4( 4658 4676 4690 4693 4735 4925 4998 5021 5026 5027 5540 5552 5683 5620 5626 5644 5811 5933 5936 5949 5986 5987 5995 6017 6169 6177 6198 622& 6224 6273 6316 6335 6342 6351 6373 6444 6453 6454 6533 6554 6628 6671 6679 6686 6727 6854 6895 6913 6914 6920 6940 6969 7057 7086 7135 7207 7218 7224 7230 7266 7277 7376 7396 7416 7417 7461 7507 7617 7655 7672 7720 7731 7772 7778 7841 7844 7894 8008 8012 8015 8098 8148 8151 8158 8199 8235 8255 8B5‘) 8209 8287 8300 8321 8346 8361 8423 8438 8442 8449 8465 8479 8524 8558 8562 8571 8594 8626 8667 8732 8741 8750 8841 8888 8906 8923 8946 8955 8958 9004 9006 9095 9110 9163 9199 9201 9221 9223 9262 9266 9281 9317 9341 9415 9417 0434 9437 9438 9407 9543 9548 9551 9629 9756 9781 9798 9933 9949 9961 9906 9979 10013 10047 10067 10158 10181 10183 10207 10220 10223 10269 10278 10385 10296 10320 10349 10362 10375 10396 10397 10422 10450 10499 10507 10542 10598 10699 10702 10757 10773 10775 10811 10868 10889 10921 10946 10967 10974 10D88 11046 11071 11166 11203 11246 11261 11402 11419 11443 11453 1145Ó 11464 11483 11485 11580 11592 11613 11639 11657 11658 11707 11741 11797 11827 11845 11906 11943 11947 12013 12101 13106 12130 12156 12170 12187 12213 12249 12300 12303 12305 12308 12318 12321 12349 12351 12389 12421 12441 12451 *2456 12538 12543 12554 12608 12622 12632 12643 12699 12705 12714 12720 12723 12742 12748 12758 12204 12826 12837 12866 12867 12901 12928 12941 12955 13009 13116 13120 13195 13277 13307 13342 13428 13520 13588 13625 13679 13689 13713 13733 13742 13749 13759 13810 13847 13861 13879 13888 13905 13907 13908 13926 13944 13945 13954 13955 13978 14040 14057 14091 14148 14173 14179 14210 14232 14238 14276 14281 14343 14352 14382 14388 14459 14466 14475 14481 14519 14550 14657 14666 14722 14784 14794 14824 14867 14886 14903 1490(5 14908 14911 14939 14958 14961 14962 14975 15045 15060 15195 15232 15275 15289 15337 15343 15411 15456 15459 15490 15499 15514 15523 15532 15589 15670 15700 15705 15708 15729 15784 15830 15842 15845 15907 15919 15921 15950 15954 15964 15996 16009 16015 16044 16056 16114 16118 16145 16153 16166 16227 16310 16329 16406 16410 16417 16430 16449 16478 16505 16593 16607 16642 16663 16687 16700 16702 16777 16778 16825 16875 16892 16910 16918 16929 16953 16967 17008 17021 17025 17055 17064 17079 17110 17120 17153 17191 17209 17244 17254 17297 17378 17413 17417 17430 17435 17446 17455 17503 17519 17523 17556 17578 17634 17637 17648 17683 17714 17718 17753 17755 17758 17783 17790 17849 17890 17902 17903 17923 17960 17982 18002 18036 18045 18097 18147 18155 18174 18188 18200'18211 18278 18296 18343 18390 18408 18438 18451 18534 18544 18562 18620 18631 18634 18659 18686 18721 18730 18770 18792 18836 18941 18962 18979 18985 1C982 19015 19032 19034 19052 19054 19097 19131 19159 19174 19180 19199 19235 19328 19329 19435 19458 19460 19538 19556 19572 19591 19601 19628 19635 19647 19673 19686 19687 19688 19694 19723 19749 19766 19774 19788 19823 19831 19876 19937 19942 19943 19980 20085 20091 20150 20230 20245 20247 20251 20268 20290 20333 2U370 20383 20485 20436 20505 20517 20518 20543 20595 20668 2C672 20683 20735 20756 20781 20805 20807 20822 20R?^ 20866 20881 20912 20918 20920 20922

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3