bent. OURY 110 ’riep r. ZAAL Hi/uty! [OFF£N NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN it Het Engelsche besluit tegen Duitschlands export. Chamberlain over de verscherpte blokkade. TELEFI2734 Sovjetregeering zegt het non-agressiepact met Finland op. tenfabriek - Gouda. Sovjet-verontwaardiging over „uitdaging der Finsche militaristische kliek”. VERLOVEN INGETROKKEN IN DISTRICT LENINGRAD. <s. Telef. 3351. RITSLETTERS opgemaiikt. Verras ULAASPOP Of stuk JON BONS, MARSB- of een SURPRISE met een van vreugde Geen bepaling betreffende een percentage van Duitsche grondstoffen. NEDERLAND BLIJFT VAREN De moeilijkheden van onze scheepvaart. No- 20183 Woensdag 29 November 1939 78e Jaargang VERG AMBACHT, BERKENWUÜDE. BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOITDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWKRKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Engelsche kruiser door kapitein Priem getorpedeerd Dit blad verschijntdatreliiks. behalveZon- en Feestdagen tracteer dan tar. 8! Nicolaus van de TELEGRAFISCH WEERBERICHT. „Wij zijn den oorlog niet ingegaan met eenig wraakgierig voornemen’’. ruimeren blik en een sterker wil noj’lig te hebben om den .’rede te veroveren dnn no dig was om den corlog te winnen. En aangezien het tot zinken brengen van deze schepen geschied is zonder rekening t** houden met hun nationaliteit of bestem ming of den aard, het eigendom of de be stemming van hun ladingen. En aangezien deze daden reeds ernstige verliezen aan levens van non-combattanten voor de Britten, geallieerden en neutralen hebben veroorzaakt; En aangezien het duidelijk is, dat de Duitsche regeering opzettelijk begonnen is met een politiek, welke ten <!oel heeft te trachten den handel ter zee tusschen de ge allieerden en andere landengte vernietigen i Studio, ortret ithouden 'w ener ge! i! Molotov heeft den Finschen gezant te Moskou een nota overhandigd, waarin het non-agressiepact met Finland wordt opge legd „wegens de anti-Kussische politiek van Helsinki”. Een Belgische brisant-gr.uuiat op Nederlandsch gebied Afkomstig van een beschieting vreemde vliegtuigen. By de beschieting van vreemde vliegtui gen door het Belgische afweergeschut is een Belgische brisant-granaat van 7 c.M. doorsnee op Nederlandsch gebied terecht gekomen. Het projectiel viel op het dak van de woning van den heer Bibo, een Duitsche ingezetene van Bunde, en sloeg door het plafond heen. Zonder tot ontploffing te zyn gekomen, bleef het *op den vloer van een der kamers liggen. De militaire instanties te Beek hebben het projectiel in beslag genomen en in han den gesteld van een vertegenwoordiger van het departement van defensie. Het zal thans in de fabrieken aan de Hembrug wor den gedemonteerd. Zooals te begrijpen valt had deze ge beurtenis een groote belangstelling tot. ge volg, doch de marechaussee wist de nieuws gierigen op gepasten afstand te houden. Deze hebben volle aandacht van de Regeering. Onderzoekingen inzake grootere veiligheid van onze schepen. £)E verscherping van den oorlog tei’ zee, als gevolg van nieuwe, door beide partijen getroffen maatregelen, baart ook hier te lande begrijpelijk nieuwe zorg, in het bijzonder in die kringen, welke direct of indirect tot de scheepvaart in betrekking staan. Met voldoening kan daartegenover worden vastgesteldNederland b 1 f t varen. Na de ramp met de Simon Bolivar is er in onze scheep- vaartkringen ernstig beraad gehou den, waaraan ook de marine-autori- teiten met hun technische adviezen hebben deelgenomen, en men ziet onze schepen onder het nemen van nieuwe veiligheidsmaatreglen tegen mijngevaar zee kiezen met aanvaar ding van onvermijdelijke risico's. Onze diplomatieke organen in actie. Inmiddels zijn de diplomatieke or ganen in actie om onze rechten als neutralen Staat naar beide zijden te verdedigen. Tegen, het gisteren te Londen afgekondigde Koninklijk be sluit om de bloljkademaatreigelen ook over den Duitschen uitvoer uit te breiden, is terstond na aankondiging in het Lagerhuis door Hr. Ms. gezant te Londen in opdracht onzer Regee ring krachtig geprotesteerd. Tegen andere vormen van belemmering of ingevaarbrenging van onze scheep vaart in strijd met het Volkenrecht blijven even krachtige vertoogen De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Betrokken tot zwaar bewolkt; tijdelyk opklarend; nn en dan eenige regen; matige of krachtige, Westelijke tot Zuidwestelyken wind; vrij zacht weer. Krasse taal in Sovjet-kringen. JJET Britsche persbureau Reuter meldt: Generaal Meretschkoff, de commanda.nt van het district Leningrad, heeft alle ver loven ingetrokken en aar. alle officieren en manschappen bevel gegeven, zich binnen 24 uur in hun depots te melden. Een overeen komstig bevel werd onlangs uitgegeven vtor de Russische Oostzee vloot door haar bevelhebber, admiraal Trubitsch. Ook wordt ge neld, dat in de buurt van Leningrad ma- u-x-uvres van de luchtmacht op groote schaal worden gehouden, waaraan zware bommenwerpers en jachtvliegtuigen deelne- r en. Het telegraaf agentschap der Sovjet-Unie meldt: „De uitdaging der Finsche militaris tische kliek heeft de woede en verontwaar diging gewekt van de bevolkng der Sovjet- Unie. De arbeiders der Sovjet-Unie keuren de nota der Sovjet-regeering volkomen goed en erechen, dat de provocateurs, die alle gevoel voor maat hebben verloren, eens flink op hun plaats zullen worden gezet. De onbeschaamde daad der Wit-Finnen heeft een diepe verontwaardiging gewekt bij de strijders en commandanten van het militai re district Leningrad. De sprekers op de vergaderingen hebben er uitdrukking gege ven aan de groote woede van het Russische volk en de macht van zyn roode leger onder streept.” „Ons geduld raakt uitgeput'”. Volgens het bericht van hot Russische telegraafagentschap heeft een soldaat van bet Roode leger, Petrouchenke, in een toe spraak verklaard: „De leiders van Finland, die ieder gevoel voor maat hebben verloren, willen niet luisteren naar redelijke woorden en willen geen vredesbesprekingen. Het ge duld van het Russische volk raakt uitgenut. Wy verzekeren den bewoners van Leningrad dat wij hun vrede en arbeid in veiligheid zullen weten te brengen tegen de aanvallen zeker niet uit, zoodra deze kunnen berusten op even stellige gegevens. Zoo zal ten aanzien vap de vernieti ging van de Sliedrecht in volle zee, in den Atlantischen Oceaan ten Wes ten van Ierland, een beslissing wor den genomen zoodra de -rapporten ontvangen zijn van het verhoor, dat een onzer te Londen geplaatste con sulaire ambtenaren thans aan de door ontberingen verzwakte over levenden heeft kunnen afnemendan zal blijken o f, en bij wie er een stap zal moeten worden gedaan. Overbo dig is het, in dergelijke gevallen de vraag op te werpen of de Regeering daaraan volle aandacht zal wijden', zij is er zich te allen tijde van bewust dat dit tot haar onnyddellijke taak behoort en handelt met,den in elk bij zonder geval mogeljjken spoed. Gewaakt voor veiligheid1 van de vaart. Voor de veiligheid van de vaart wordt nog op andere wijze gewaakt. De zich steeds scherper ontwikkelen de mijnoorlog is voor Nederlandsche deskundigen aanleiding tot het doen van onderzoekingen, waarvan de op zet is aan onze scheepvaart een groo tere mate van veiligheid te verzeke ren. In het gezicht van de toenemende rampen ter zee moge het althans eenige geruststelling baren dat, waar men dit verwachten moet, bij de Re geering, zoowel als in de leidende krin gen der naastbetrokken particulieren, bewust gehandeld wordt om onze welbegrepen belangen actief te be schermen. MOE UHRANT. dér Finsche militaristische kliek.” Ook eenheden van de Russische Oostzee, vloot hebben bijeenkomsten gehouden, waar moties werden aangenomen, inhoudende, dat de „Finsche reactionnairen eer het te laat is de noodige conclusies zullen trekken uit de nota van de Sovjet-regeering. Wij zullen iedere intrige van de politieke intri ganten naar den duivel zenden, onzen weg vervolgen en ondanks alles de veiligheid van de Sovjet-Unie verzekeren.” Verontwaardigd over de provocatie van de Finsche militaristische kliek hebben de arbeiders van de electricitetsbedrijven te Moskou een resolutie aangenomen, waarin zij verklaren, dat „geen enkele gebeurlijk heid en geen enkele onverwachte situatie ons zal overvallen. Ons roode leger en het geheele volk zijn op ieder oogenblik gereed een verpletterend antwoord te geven aan de ophitsers tot oorlog.” Het Britsche persbureau Reuter meldt uit Helsinki: Veldmaarschalk Mannerheim, de voorzitter van den Finschen verdedigings- raad, heeft gisteravond verklaard, dat de Russische beweringen klaarblijkelijk op een dwaling berusten, aangezien de verst rei kende Finsche batterij (licht veldgeschut) op 20 k.m. van de grens ligt en de Finsche zware artillerie op 50 k.m. afstand van de grens is opgesteld. Mannerheim verklaarde voorts, dat de Finsche troepen Zondag ver zameld waren voor godsdienstoefeningen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 rebels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’- 20 bijslag op den prtjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nrils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels ?.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van goliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v66r de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone ad verte.'itiën en ingezonden mededeelingeï. bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. PEUTER meldde gisteren uit Londen: He den is de tekst gepubliceerd van de „Order hi council” betreffende de Pritscl e econo mische represailles tegen de Duitsche mjjnenactie. Het besluit treedt 4 December in werking en bepaalt het volgende; 1. Elk koopvaardijschip, dat uit een vijandelijke haven'vertrekt, inclusief eenige haven in dat gebied, dat onder vijandelijke bezetting of controle staat, kan, na 4 De cember 1939 gelast worden in een Britsche haven of een geallieerde haven, de goederen te ontladen, welke in zulk con vyandeljjke haven aan boord zijn genomen. 2. Elk koopvaardijschip, dat vertrokken is, na 4 December, ul* een niet •«•ijandelijke haven, en goederen aan boord heeft, welke van den vijand afkomstig zijn of eigendom van den vyard zijn. kan gelast worden zul ke goederen te ontladen in een Britsche of een geallieerde haven. 3. De in een Britsche haven krachtens voornoemde voorschriften ontladen goede ren, zullen gesteld worden onic-r do hoi.de van het Pryzenhof, tenzij het Hof gelast, dat de goederen worden opgevorderd voor Z. M.’s gebruik, zullen zy worden vaslge- houden of onder leiding van het Hof wor den verkocht. De opbrengst van de goede- •ten zal betaald worden aan het Hof. Na het Sluiten van den vrede zal het Hof beschik ken over deze opbrengst en over de vast gehouden, maar niet verkochte goederen! Niets kan echter het Hof verhinderen om betaling te verrichten uit de opbrengst of goederen vrij te gever, wa .neer hat Hof dit noodig acht, en wel in de volgende twee gevallen Indien aan het Hof op bevredinendo wijle wordt aanaetoord dat do goederen l.eutraal bezit »Ht> gewonlcn voor den da- turn van deze order; b. met toestemming van den bevoegden „officer of the crown.” 4. Tn alle gevallen welke onder deze order vallen zullen zooveel mogelyk de wet ten en gebruiken van het Prij zenhof wor den toegepast. 5. Niets in deze order zal van invloed zijn op de mogelijkheid, dat schepen of goe deren in beslag genomen of gebracht wor den onafhankelijk van deze order. 6. De woorden „goederen, welke van den vijand afkomstig zijn" omvatten goede ren, welke hun oorsprong vinden in eenig gebied onder vyandelyke controle of bezet ting, en de woorden „goederen, welke eigen dom van den vijand zijn” slaan op die goe deren, welke aan eenig persoon in eenig zoodanig gebied toebéhooren. 7. Processen voortvloeiende uit dezo i,order” kunnen gevoerd worden voor elk Prijzenhof met jurisdictie, waaron do rege len van het Pryzenhof van 1939 van toe- hassing zijn. 8. De woorden „Britsche havens” kun nen slaan op elke haven binnen de jurisdk- h'e van eenig Prij zenhof, waarop de regelen van het Pryzenhof van 1939 van toepassing rijn. :n schenkt nieuwe lust. En bovendien oury een weldadig I uit op de zenuwen, rten tijd weer heele- vorden. sterk, flink jen Tonicum Noury e theelepeltje vóór weldaad voor Uw Aan deze acht punten gaat een verkla ring vooraf van den volgenden inhoud: Aangezien Zijne Majesteit gedwongen is ireweest de wanenen on tc nemen togen buitschland ter verdediging der fundamen tele rechten van de volkeren op een vrü en Voedzaam bestaan; en aangezien de Duitsche strijdkrachten h» tal van gevallen koopvaardijschepen, Sritsche, geallieerde en neutrale, tot zinken nebben gebracht met schending van de re gelen, vervat in het duikbootennrotocol vyn Ï936, dat Dultschland onderteekend beeft; en aangpzien koopvaardijschepen, Brit se, geallieerde en neutrale, tot zinken gebracht door mijnen, gelegd door Jhritscho strijdkrachten, zonder eenig on- wscheld en zonder daarvan kennis te ge- Vfin, met schending van de verdichtingen °P het gebi&j der menschelijkheid en de be- ra”n,?en ^er Haa0sche Conventie no. 8 van 1907, weike Dultschland onderteekend heeft. D.N.B. meldt uit Berlyn: Het opperbevel ven de weermacht maakt bekend: Een Britsche zware kruiser van de Lon- den-klasse is door kapit^jn-luitenant tbr zee Priem, den overwinnaar-Seapa Flow, ten Oosten van de Shetland-eilanden getor pedeerd en vernietigd. Het D N.B. teekent hierbij het volgende aan; De kruisers der Lcndonklasse hebben een inhoud van ongeveer 9800 ton, een snelheid van 32' zeemijlen en werden in 1927 en 1928 gebouwd. Zy zyn bewapend met acht stuk ken geschut van 20.3 c.m. en acht stukken van 10.2 c.m. Reuter meldde gisteravond om half tien uit Londen, Jat het Duitsche radiobericht, over het torpedeeren van een kruiser niet kan worden bevestigd. Een later Reutertelegram van 22.55 uur zegt dat er op het ministerie van voorlich ting niets bekend is omtrent het torpedee- ten van een Engelschen kruiser, zooals door de Duitschers gemeld wordt. Zeer besliste tegenspraak uit Londen. Reuter meldt van morgen vroeg: De ad miraliteit heeft officieel de Duitsche bewe ring tegengesproken, dat een kruiser van de Londenklasse door een duikboot is ver nield. De mededeeling der admiraliteit luidt: De admiraliteit verklaart, dat de be wering van den Duitschen omroep, dat een kruiser van de Londenklasse tot zinken is gebracht, onwaar is.” In de bijeenkomst van het Lagerhuis, zoo meldt het Britsche persbureau Reuter, heeft de minister-presid'mt Chamberlainhet woo’vï gevoerd. Hy begon met aan te kon digen, dat de Britscne exportcontrol? o:< vier December a.s. m werking zal treden. En dat deze control- let gevolg was van dr talrijke niet goed t? praten daden loor Duitschland, waarbij n 't de overeenkomsten m conventies, welke het zelf heeft onder- ‘cekènd, heeft geschonden. Dientengevolge waren de geallieerden ge noodzaakt de maatregelen te nemen, welke •■•eivat zijn in den vandaag gepubliceerden „order in council”. Deze maatregel, zoo vervolgde Chamber lain, waartoe behoort de inbeslagneming van Duitsche exporten, kunnen den neutra len ongemak en wellicht verlies berokkenert, maar deze maatregelen welke er toe zullen hydragen de inspanningen van Groot-Bril- tannië tot een succesrijk einde te brengen kunnen de neutralen ook helpen. Wij zijn voornemens ons best te doen, oen neutralen, met wie wij geen twist heb- ten, zoo weinig mogelijk ongemak te be- sorgen, voor zoover vereenigibaar met de aanhouding van Ouitfeche exporten. De datum, waarop de nieuwe maatregel In werking treedt, is met opzet vastgesteld op den 4en December, ten einde den neu tralen landen ruin whoots tyd te geven zich er op voor te bereiden. De grondslagen besprekende voor een blijvenden vredo, zeide Chamberlain; Het kan zyn, dat ook rekening gehouden moet worden met overwonnen, alvorens wy kun nen beslissen, hoe een nieuwe en betere we reld kan worden voorbereid. Niemand van ons weet hoe lang deze oorlog zal duren, in velke richting h?j zich zal ontwikkelen, wanneer hy zal zijn afgeloopen, wie aan enze zijde zal staan en wie onze vijand zal zijn. In deze omstandigheden zou het ver keerd zijn, indien wy trachtten thans de voorwaarden vast te leggen, waarop de nieuwe wereld moet «orden gevormd. Wy zyn den oorlog niet ingegaan, met eenig wraakgierig voornemen, en daarom hebben wij niet het voornemen een wraak- ^lerigen vrede op te leggen. Doch wij.moe ten eerst een eind maken aan de bedreiging, ■Waaronder Europa zooveel jaren geleden heeft. Indien wy werkelijk daartoe iets kunnen ondernemen, indien het vertrouwen hersteld kan worden in geheel Europa en een r-tie- Hnig in Europa tot stand komt de noud- zakelijkheions bezig te houden- met andere «erèlddeelen sluit ik hierbij niet uit dan zal het overige* deel van de wereld nh* zulk een moeilijk vraagstuk blijken te vormen. De Volkenbond is als instrument voor het behoud van den vrede een misluklring ge weest, dod> in andere opzichten heeft de l>ond waardevol werk verricht en verricht hy nog. i Al onze rued, vasthoudendheid en va derlandsliefde zullen wij noodig hebbm om ons oorlogee oeleinde te bereiken. Lont ons niet de fout naken, de kracht var onzen vijrnd tc o.iderrchatten. Wanneet wij t doel bereikt hebb*”, dan zullen wy wellicht bemerken, zelf se nog door onbarmhartig gebruik van geweld, met schending van de wetten en gebruiken der oorlogsrechten van de neutralen en de ver plichtingen inzake de menschelykheid; En aangezien de geallieerden deze actie van den kant van Duitschland aan Ztfne Majesteit het onbetwistbare recht £êeft van represaille; En aangezien de geallieerden van Zijne Majesteit met hem verbonden' zijn im do stappen, welke thans worden aangekon- digd, ten einde den Duitschen handel ver der te beperken; Daarom behaagt het thans Zijne Ma jesteit, na het advies te hebben ingeroepen van zyn Privy Council het te verordenen en 'wordt het hierbij als volgt verordend. Hierop volgen de acht artikelen. De „order” is geteekend ,ten Buckingham Pa lace, 27 Nov. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2^5, per week 17 cent, overal waar de bewruing por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9--<J uur. Administratie en Redactie Telef iaterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA. obz« agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1