fer?/ w r Sint Nicolaas - Cadeaux HET RUSSISCH-FINSCHE GESCHIL. I BAND BaMmann Waardeering voor het buitenlandsch beleid. Dr. Colün ziet aan den horizon reeds de inflatie grijnzen. Moskou verbreekt de diplomatieke betrekkingen. Vereenigde Staten verklaren zich bereid goede diensten te verleenen. Japan tegenover den verscherpten handelsoorlog. Britsche oorlogsuitgaven blijven stijgen. Buitengewoon crediet van 100 millioen. Noorsch protest te Londen en Parjjs. Japansche pleidooien ,voor accoord met Moskou. No- 20184-- Donderdag 30 November 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOÏTDE. BODEGRAVEN. RnSKOOP. GOTTDFPAK HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEITWT.D<. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDI|g^EEN. ZEVENHUIZEN, enz. ---f Dit blad verschijnt dadelijks, behalvf Zon- en Feestdagen ft telegrafisch weerbericht. Meulebroeck, tot burgemeester van Brussel wordt benoemd. jnd 5ct. Oct Oct Dr. Van den Meulebroeck burgemeester van Brussel. Koning Leopedd heeft gisteren het be sluit onderteekend waarbij de liberale wet- De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Matige tot krachtigen, tiideliik storin- achtigen, Westelijke tot Zuid-Westelijken voor „later". Blue Band, iminen A en 0. De nieuwe burgemeester oefent het be roep uit van arts. H<J is 64 jaar oud cn maakt sinds 21 jaar deel uit van het college van wethouders van de Belgische hoofdstad Hij is een gieboren Brusselaar uit de voor stad Laeken cn behoort tot den conservatie ven vleugel van de liberale party. De nieuwe burgemeester spreekt Fransch en kent ook betrekkelijk goed Nederlandsch. by hun pressie op Japan, Japan noodzaakt den Ver. Staten het hoofd te bied“n, door een vastberaden houding en een versterking van de notionale mobilisatie op oorbfjsvoet togen da dreigende verdeel in-g der wereld in twee kampen. EERSTE KAMER. Spr. constateert, dat het nieuwe kabinet zich voor een zeer moeiiyke taak ziet ge plaatst. Het programma van het^Juli-kabi- net stemt in het algemeen overeen met dat van het nieuwe kabinet. Waarom, zal men dan vragen, hebben de anti-revolutionnai- ren dan zooveel bezwaren tegen dit kabinet. I Dat komt, ómdat by zeer velen ernstige be- I zwaren bestaan tegen de opneming van sociaal-democraten. Een van die bezwaren was, dat die party nog niet voldoende e- hamast is tegen revolutionnaire schokken. Onder de gegeven omstandigheden zaï i spreker het algemeen beleid van dit kabi net echter steunen, ai wi dat daarbij goedkeurinj hecht aan elke regeeil 1 Spr. herhaalt, dat he sche Zaken hulde voor de wyze waarop hy ijj, de Tweede Kamer het zuiver Neder landsch karakter van onze -- politiek heeft uiteengezet. Voorts wy'dt spr. woorden van groote waardeering voor het intiatief van Konin gin Wilhelmina en Koning Leopold, al haa spr. gaarne een ander resultaat daarvan gezien. De oorlog woedt onverminderd voort en BERICHTEN uit Moskou melden dat de Sovjet-Unie de diplomatie ke betrekkingen met Finland heeft afgebroken De vice-volkscommissaris van bui- tcnlandsche zaken, Potemkin, heeft den Finschen gezant ontvangen en hem een nota overhandigd, waa-in de redenen worden uiteengezet, wiarom Rusland de betrekkingen afbreekt. Molotov heeft, volgens Havas, ver klaard, dat de regeering van de Sov jet-Unie heeft besloten haar politieke en economische vertegenwoordigers uit Helsinki terug te roepen. Reeds hedenmorgen zouden de Russische troepen de grens van Fin land hebben overschreden. De inval geschiedde in de landstreek Kn- relië. Het eerste luchtalarm vond plaats te kwart over negen, toen de eerste Russische vliegtuigen boven Helsinki verschenen. Kort daarop vloog een Russische bommen werper op geringen afstand over Helsinki, gevolgd door drie Russische vliegtuigen die cp groote hoogte boven de stad Vlogen, Nog voor het bekend worden van dit laatste hebben de Ver. Staten hun goade diensten aangeboden te verleenen in het ge schil tusschen' Finland en de Sovjet-Unie. Radiorede van Molotov. De voorzitten van den raad van volkscom missarissen voor buitenlandsche zaken, Mo lotov, heeft een radiorede gehouden, waarin Gepaste tegenmaatregelen worden overwogen. Na de ontvangst van de inlichtingen uit Londen over de afkondiging van het besluit ten aanzien van de Duitsche exporten heb ben de leidende figuren van het departe ment van buitenlandsche zaken te Tokio, volgens Domei, Woensdagavond in spoed vergadering de maatregelen besproken, die genomen moeten worden om aan den toe stand het hoofd te bieden. Ofschoon geen besluiten zijn genomen over concrete maatregelen, bestond er toch overeenstemming van meening in de ver gadering, dat men moest vasthouden aan de va st gel egde politiek en weerstand moest bieden aan de Britsche maatregelen, daar die neerkomen op een schending van het in ternationale recht niet alleen, maar ook een inbreuk vormen van de door Engeland je gens Japan aangegane verplichting. Officieele kringen wachten op formeele antwoorden uit Londen, en Parijs. Wanneer die ontvangen zullen zyn, zal de Japansche regeering zoo noodig waarschyniyk verdere krachtige protesten by Engeland en Frank rijk in dienen met de waarschuwing, dat ingeval vitale belangen van Japan door de Britsche maatregelen getroffen worden, Ja pan gedwongen zou zijn gepaste tegenmaat regelen te nemen. Reeds thans bedragen openbare uitgaven de helft van. het nationaal inkomen. Simon vraagt offers van de geheele bevolking. De kanselier van de schatkist, Sir John Simon, heeft in het Lagerhuis het woord gevoerd en o.a. het volgende gezegd: Vóór de oorlog begon, waren onze open bare uitgaven reeds hooger dan ooit in vre destijd, hoofdzakelijk als gevolg van het voornemen groote bedragen te besteden aan de herbewapening. Toen in September de oorlog uitbrak, gin gen onze uitgaven geweldig omhoog. -Het tegenwoordige tempo van onze uitgaven aan oorlogsdiensten e.d. komt overeen met'2400 millioen pond sterling per jaar. Wy trach ten zeer groote bedragen te verkrijgen uit de belastingen. Nimmer tevoren zijn zoo zware lasten opgelegd, als thans in de nood- begrooting. Het volgend jaar zullen er bo vendien inkomsten uit de belasting tegen buitensporige winsten komen. Niettemin is de opbrengst der belastin gen welke een milliard pond sterling be draagt, onvoldoende. Wij zullen nog een milliard moeten verkrygen uit leeningen. In het komende jaar zullen onze uitga ven <iog aanzienlijk grooter zyn dan dit jaar. De huidige stand der uitgaven, welke wy moeten verkrygen uit de middelen en uit leeningen, bereikt reeds de helft van het totale inkomen der gemeenschap. Wat het denkbeeld betreft de zeer ryken extra te belasiten, zeide Simon: zoolang ik deze functie bekleed,, heb ik mij niet onwil lig getoond, zeer zware lasten op te leg gen aan de ryken. Er zijn ongeveer 10.000 personen, die een inkomen hebben van 10.000 pond sterling per jaar of meer. Hun gezamenlyk inkomen bedraagt 180 millioen pond sterling, waarvan de belasting er 120 millioen neemt. Indien de fiscus d^ volle 180 mllioen zou nemen, zou dit ongeveer 5 procent uitmaken van het bedrag, dat ik dit jaar moet leenen.. Als antwoord aan hen die zeggen, dat de ryken moeten betalen, kan dienen, dat de ryken reeds zeer zwaar belast zijn en vervolgens dat er niet genoeg ryken zyn. De eenige manier, waarop een democratie de ontzettende lasten van een groeten oor log kan verdragen ,4b door vrijwillige of fers van de geheele bevolking en door er- kenning, dat die offers den pry's vormen welke betaald moet worden om de vrijheid te verzekeren en te behouden. Een bydrage tvt het winnen van den oorlog levert ieder, die berejd is het te stellen zonder loons- verhooging en die niet ziet, dat met de stij ging der kosten van levensonderhoud tevens automatisch de ‘bezoldiging omhoog zal gaan. Noodig voor aankoopen ter voorziening in de volkshuishouding. Ingediend is een wetsontwerp tot verhoo- ging van het tiende hoofdstuk der Ryks- begrooting voor het dienstjaar 1939 (Bui tengewoon crediet). Bij de wet van 6 September 1939 werd een buitengewoon crediet van 60 millioen toegestaan tot het doen van uitgaven ten behoeve van de voorziening van de Neder- landsche Volkshuishouding met voedings middelen voor mensch en dier en grond stoffen voor de industrie. Met behulp van dit crediet zyn inmiddels voor rekening van de regeering belangrijke hoeveelheden pro ducten, in het bijzonder ten behoeve van de voedselvoorzoening in het buitenland aan gekocht. Voorts heeft de Regeering een aan- vang gemaakt met den aankoop van den binnenlandschen oogst van akkerbouwpro ducten. Door deze aankoopen is het toegestane crediet ad 60 millioen thans uitgeput. De ontwikkeling van den politieken toestand in Europa en de daaruit voortvloeiende geva ren voor de regelmatige voorziening van de Neder land sche volkshuishouding met de benoodigde producten en grondstoffen ma ken het noodzakelyk, deze aankoopen zoo wel in het buitenland als in het binnenland voort te zetten. De ministers van Economische Zaken en van Financiëën zien zich derhalve genoopt voor te stellen, het reeds toegestane crediet te verhoogen en wel in verband met de reeds voorgenomen aankoopen met een be drag van 100.000.000. Zooals in de Memorie van Toelichting op de wet van 6 September 1939 werd mede gedeeld, zullen de aangevraagde gelden in hoofdzaak als financieringscrediet hebben te dienen. Oslo acht blokkadeniaatregelen in strijd met internationaal recht. De gezanten van Noorwegen in Parys en Londen hebben aan de regeeringen der ge allieerden een mededeeling overhandigd van de regeering te Oslo, waarin deze zegt zich het recht voor te behouden, compensatie te eischen voor eventueele schade aan den Noorschen handel en scheepvaart als gevolg van de nieuwe economische maatregelen, welke de geallieerde regeeringen genomen hebben. Volgens een bericht van United Press heeft de Noorsche regeering gezegd: „Wy kunnen niet inzien hoe deze maatregel in overeenstemming te brengen is met de in ternationale wetten.” Verder heeft Noor wegen zich he trecht voorbehouden compen satie te eischen van alle eventueel te lijden houder van openbare werken, dr. Van den verliezen. Men heeft de Britsche regeering -*---.1 verzocht haar besluit nogmaals in beschou- •- wing te nemen. hij o.a. heeft gezegd: De pblitiek van de Finsche regeering, welke vyandig is aan de Sovjet-Unie, ver plicht ons onmiddellyk maatregelen te ne men om de buitenlandsche veiligheid van den staat te verzekeren. De onderhandel in- gen, welke gedurende maanden zyn ge voerd, hebben niet tot een oplossing geleid. Finland is aan de grens zeer provoceerend opgetreden en de regeering van dc Sovjet- Unie heeft besloten haar politieke en eco nomische vertegenwoordigers uit Helsinki terug te roepen. Ook heeft zy haar troepen bevel gegeven zich gereed te houden voor alle gebeurlijkheden. De voorstellen van dc Sovjet-Unie zh‘n afgestuit op een arrogante weigering tot een bespreking. De Finsche regeering blijft Leningrad onder de «bedreiging van haar leger houden. Zij eerbiedigt het verdrag van non-agressie tusschen de twee landen niet en dit is voor ons aanleiding geweest dit verdrag thans als vervallen te beschou wen. Wij beschouwen Finland als den onafhan- kelyken en souvereinen staat. De Sovjet- Unie is bereid het Finsche volk te hulp te komen en zyn vryheden te eerbiedigen. Het eenig doel van onze regeering is de veilig- hed van de Sovjet-Unie en Leningrad te verzekeren; dit^loel kan niet afhankelijk zijn van den goeden wil van deze of gene Finsche regeering. Wy zyn overtuigd, dat een oplossing van dit vraagstuk onder doeltreffende voor waarden een nieuw tijdperk van goede be trekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Fin land kan openen. Middag- en Avondjaponnen BONTMANTELS. Zeer lage prijzen. tekort van 60 millioen en daarbij is dan nipt trorpleprid on de*1 mohilisatie-uitga spr. brengt groote hulde aan de mannen, j die met zeer veel gevaar voor eigen lever, onze scheepvaart toch blijven uitoefenen. Verder dringt spr. aan op een krachtige versterking van onze vloot, welke toch reeds al te lang is verwaarloosd. De kosten van den oorlog. De heer Gelderman (lib.) acht het sobere antwoord van de regeering inzake de kabi netscrisis volkomen terecht, aangezien deze kwestie nog zeer onlangs aan de overzijde uitvoerig is behandeld en spr. heeft dan ook geen behoefte daarop terug te komen. Spr. wijst er op, dat de oorlog nu reeds drie maanden woedt en dat onze aanvoer van overzee steeds meer wordt bemoeilijkt. De druk op de neutralen wordt steeds groo ter en daarom is het van groot belang, dat onze onzijdigheid zoo goed mogelyk wordt gehandhaafd. Spr. is van meening, dat de regeering daarin volkomen is geslaagd. In dit ver band was ook de radiorede van den minis ter-president van groot belang. Voor ons buitenlandsch gebied acht spr. voorts een goede verstandhouding met Bel gië zeer belangrijk. Dr. Colijn aan het woord. De heer Colyn (a.r.) zegt, dat men zich bij samenvatting van het gesprokene in een droomwereld meent te bevhiden. Spr. heeft nog nooit een sociaal-democraat het voor een regeering hooren op nemen, maar nu dat toch is geschied, kan spr. dit als een verbetering aanmerken. Voorts is het ge woonte dat een Kamer debatteert met de regeering, doch heden heeft men ook in het debat den vroegeren minister-president wind; zwaar bewolkt tot betrokken; tyde- betrokken. regen; later iets kouder. Blokvorming van Duitschland Rusland en Japan tegen het Britsche rijk bepleit. 'De Hotsji Sjiemboen bepleit in een hoofd artikel de sluiting van een niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie en acht het van vitaal belang de Sovjet-Unie in staat te stellen haar bystand aan Duitschlad onbekrompen tilt te breiden door alle mogelykheden tet bezorgdheid van Rusland in het Verre Oos ten uit den weg te ruimen. Het blad zegt, dat de Sovjet-Unie vrij heid van actie tegenover Groot-Brittanni* verwerft, wanneer zy’ een niet-aanvalspart ■fen een economische overeenkomst sluit met Japan. Een herziening der betrekkingen tusschen Je pan en de Sovjet-Unie en de sluiting van een niet-aanvalspact zullen, volgens he; blad, in staat stellen de geschil len ten aanzien van de visscherij en de con- cessies op Noord-Sachal’n, alsmede de kwestie van den Russischen bystand aan T’jang Kai Tsjek op te lossen. De regee ring, aldus het blad, moet geen ty'd verlta Een met de slating van een niet-aanvnls- pact met de Sovjet-Unie en zich daarbij Van de Ver. Staten niets aantrekken. De Mikyako Sjimboen. een volksblad, spreekt over een „arrogante inmenging der Vereenigdo Staten” in het Chineesch-Jn- pansch conflict. Volgens dit blad moot Japan het hoofd bieden aan het Amerikaan- sche embargo en de concentratie van de Vloot in den Stillen Oceaan door de uitbrei ding van een militair, politiek en economsch Ndk van het westelijk deel van den Stillen Oceaan en van Azië naar Europa en door het scheepvaartverkeer te onderbreken hij de volledige uitoefening van het recht van oorlogvoerende. Sprekende over de door de Sovjet-Unie soowel alg door Duitschland en Italië met Japan gewenschte toenadering, zegt hot blad nog. dat de tijd riip is voor een her ziening der betrekkingen tusschen Japan, do Sovjet-Unie. Duitschland en Italië, wel ker aaneensluiting thans ernstig onder oogen moet worden1 gezien. Het Japansche blad besluit met te zog- Ren, dat de hardnekkigheid der Amerikanen Nog altijdDe Kabinetsformatie. Vergadering van de Eerste Kamer. De algemeene beschouwingen over de ry'ksbe- grooting voor 1940 worden voontgezet. De heer de Savornin Lohman (c.h.) is van meening dat voor de beoordeeling van het nieuwe kabinet het van veel belang is, hoe men het ziet. En dan gelooft spr. dat het onjuist zou zijn te zeggen, dat dit Ka binet zou steunen op een vaste parlemen taire meerderheid, zooals de regeering dat zelf ook niet wenscht. Dit Kabinet is het eerste waarin sociaal democraten zyn opgenomen, hetgeen spr. anders dan den heer Van Lanschot, met volkomen overbodig voorkomt. Spr. brengt den minister van Buitenland- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1 80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertenties in het Zaterdagnumme” 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. AdverientiSn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. net echter steunen, al wil dat niet zeggen, ing zal worden ge- ïringsdaad. Spr. herhaalt, dat het kabinet op grond van haar program kan rekenen op den steun -M,.- van de A.-R., die zijn optreden echter zal buitenlandsche beoordeelen zyn daden. Wat den nnancieelen toestand betreft, uit spr. de vrees, dat de minister van fi nanciën met zyn nieuwe plannen met zeer veel moeilykheden te kampen zal hebben. Reeds nu wordt gerekend op een komend x nog niet gerekend op de*'mobilisatie-uitgaven. Spr. heeft steeds zeer veel vertrouwen gehad in de vindingrijkheid van minister De Geer en spreker hoopt/ dat die vindingryk- heid op belastinggebied de noodige oplos sing zal brengen, welke spr. echter voors hands nog niet ziet. Spr. wyst verder op de mogelykheid, dat ons geldwezen door inflatie zal worden ont- wricht .Die inflatie ziet spr. reeds aan den I horizon grynzen, doch spr. hoopt, dat de re- geering voor dat gevaar een open oog zal I hebben, opdat we hier niet krijgen wat in andere landen is geschied. j Wat de rechtsche samenwerking betreft, merkt spreker op, dat daaraan veel goeds te danken is. De samenwerking moet ech ter gebaseerd zyn op de ziel des volks. Wanneer men echter den laatsten tyd de roomsch-katholieke pers las, dan moest woeden geconstateerd, dat die pers zoodanig agiteerde, dat de basis voor genoemde sa-fl menwerking kwam te vervallen. Wat het votum van de Tweede Kamer over de motie-Deckers betreft, heeft de heer De Geer dit een ernstige misgreep ge noemd. Naar sprekers meening is het ech ter erger dan dat. Het is een symptoom van kardinaal verschil tusschen A.R. en R.K., met betrekking tot de verhouding van par lement en regeering. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging pw looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux z(jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1