OURY OOT griep bent. 4 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE. BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REETTWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. V, edele sdvet :ing JTdie ende Sint Nicolaas - Cadeaux FINLAND VERSCHEIDENE KEEREN GEBOMBARDEERD. ultimatum 1 e, ÏLK «99' ■7 o j Z lis Bah/mann TEL. 3219. P&tyWVlS van 3.50 tot 24.50. Vele huizen in Helsinki branden. Een Russisch TWAALF NEDERLANDERS IN GEVAAR Deensche veerboot heeft noodseinen opgevangen van een Nederlandsch schip, vermoedelijk de sleepboot „Beverwijk 20”. No. 20185 Vrjjdag 1 December 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Nieuw mijnenveld tusschen Theems-Scheldemonding. Chamberlain over de Russische inval in Finland. I Een zware verkoudheid geneest men spoedig door inwrijving en inademing van Dampo. De oorlog ter zee. HE— GOUDA IVELSECHO IRNEO X Finsche Regeering afgetreden. op Finsch gebied na <te opzegging van Let 6OUHA ING ftasschen enz. Schitterende keuze Een avonturier. De „Beverwijk 20" is in 1021 gebouwd op de werf „Vooruit” te F^khuizen; het was een scheepje van slechts kleine afmetingen: 830 ton e-root, 35 meter lang en 8 meter breed. Reeds het daarop volgend jaar maakte de kleine boot haar eerste groote reis over den Atlantischen Oceaan naar Zuid-Amerika, waar de Hollandscho kfrutt- whappij voor Aannemingen te Beverwijk werkzaamheden voor het aar leggen en ver beteren van havens had aangenomen. Het daarbij het Tsaristische Rusland overtreft. Sovjet-Rusland streeft naar uitbreiding van zijn inVloed naar het Baltische gebied en maakt gebruik Van den chaotischen toe stand in Furopa om een directe bedreiging van Duitschland, evenals een indirecte var Engeland er Frankrijk uit den weg te ruL •men. Het populaire dagblad Jomioeri levert ook commentaar in een hoofdartikel, waar in liet opmerkt, dgt de Russische aanvallen gcheper tot zinken brengt, ongeacht de la- op Finsch gebied na de opzegging van Let ^ing, Britsche schepen vernielt welke DE BRITSCHE REPRESAILLES. „Zij zijn gerechtvaardigd door Duit- sche handelingen”, zegt de Britsclie regeering. Het Britsche persbureau Reuter meldt: Het ministerie van economische voorlich ting bericht, dat de inbeslagneming van vijandelijke exporten door de GealleerJen gerechtvaardigd is als antwoord op de voor afgaande Duitsche onwettige handelingen, er. gebaseerd is op de vaststaande rechten van oorlogvoerenden represailles te nemen indien de vijand onwettige handelingen ver richt. Het wordt zeer betreurd, irdien de neutralen hiervan ongemak ondervinden, naar dat neemt de wettigheid van het be sluit, als handeling van represaille, niet weg. Het feit, dat Duitschland neutrale neutrale goederen vervoeren, maken de Duitsche bewering waardeloos, dat Enge land de bepalingen in acht moet nemen van de Parijsche overeenkomst van 1856, welke Duitschland voortdurend heeft geschonden. som UIlllIVl. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef interc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. QRFICIEEL wordt uit Helsinki gemeld dat de Regeering Kajander is afgetre den en een nieuwe regeering onder leiding van Minister Tanner is gevormd. Havas meldt over de Russische inval in Finland het volgende communiqué van de Finsche regeering: „De Sovjet-Russische troepen zijn zonder corlogjvorklaring de grens o vergetrokken. Op verscheidene plaatsen konden zij op Finsch gebied doordringen, doch zij weixlen door onze troepen teruggedrongen. Ten .Voorde’, van Ladoga zyn twee Russische ♦anks door onze troepen, die nergens de prens hebben overschreden, vernield. Hel sinki (s verscheidene keeren blootgesteld geweest aan aanvallen uit de lucht Deze aanvallen waren vooral fünest voor de bur gerbevolking en hebben talrijke slachtoffers geëischt, vooral onder de vrouwen en kin deren. Het aantal slachtoffers zou 40 be dragen, er zyn 120 gewonden. De slachtoffers zijn meest vrouwen en kinde ren. Ook Lahti werd gebombardeerd, de materieele schade is hier gering, doch vier personen werden gedood en dertien gewoed. Het eiland Hangoe is eveneens gebombar deerd, hier werden verscheidenepersonen gewond en één gedood. Op verscheiden” plaatsen werden de spoorlijnen gebombar deerd, doch zonder resultaat. De Russisch’ vloot hééft de kust op verscheidene plaat sen gebombardeerd. Men merkt op, dat het moreel onder de troepen zeer goed is. Te Helsinki zijn zeven of echt huizen in brand gevlogen, de technische hooges’hool is vernield Bij het bombardement van Vi borg zouden negen personen zijn gedood. De aanval op Hangoe werd te half twaa’f In den ochterd ondernomen door vier Rus sische vliegtuigen; alle bommen vielen In het water. Te 14.40 uur naderden de bom menwerpers opnieuw boven Hangoe en thans werd een persoon gewond De stad Marienhamm is in duisteren-, go huid. De regeering is in voltallige zitting ni“t gesloten deuren bijeengekomen. De Kame’s hebben de regeering hun vertrouwen ge geven.” Een later Havas-bericht uit Helsinki zegtSovjetvliegtuigen hebben Helsinki ge bombardeerd. Verscheidene bommen kwn- »’.i neer bij het gefcie en telijke zi’henhuis. Om 1415 uur was het signaal gegeven, dut alles veilig was, maar reeds om 14.45 uur (plaatselijke tijd) zag r en zeven Rus- s’sche bommenwerpers van de zeezl)de d« hoofdstad naderen. Verscheidene deeïen der dad werden gebombardeeH pn de projec tielen vielen*o.a. nabij het g* meent -zleken- uit zee hebben de Russische troepen de ha ven Tertfcki, ongeveer tien mijl van de Sovjetgrens gelegen, bezet. Tijdens het bombardement op het vliegveld van Helsin ki is een Finsche soldaat gedood. Volgens een onbevestigd bericht uit Stockholm zouden de Sovjet-troepen geland zijn op het eiland Hangoe na een bombar dement uit de lucht. De land-engte van Ka- rellë wordt aangevallen te land, te zee en uit de lucht. Naar gemeld’ wordt, bieden de Finnen hief heldhaftigen tegenstand. Het vliegtuig van den dienst Stockholm- Helsinki heeft vandaag niet verder gevlo gen dan de Finsche plaats Abo, wegens de luchtaanvallen op Helsinki. Om negen uur gisteravond loeide het luchtalarmsignaal te Helsinki opnieuw. Ge meld wordt, dat een Ruséisch vliegtuig "brandend is neepgestort. Moskou geeft actie toe. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Moskou: Naar zoo juist van bevoegde Sov jet-Russische zijde verluidt, is het juist, dat tusschen* de strijdkrachten van de Sovjet- Unie en van Finland gevechtshandelingen zijn ontstaan te land en in de lucht. Russen bezetten schiereiland. Het Fransche persbureau Havas meldt: De Russische troepen hebben het Finsche ,’Zxsschere-Rchiereiland aan de Noordelijke IJszee bezet. Telefoonverbinding verbroken. Het Britsche persbureau Reuter meldt, dat de telefoonverbinding tusschpn Stock holm en Helsinki is verbroken. De Zweed- sche scheepvaart op Finland is gestaakt. Een ultimatum. Het Britsche persbureau Reuter meldt: Een niet-bevestigd bericht meldt, dat Rus land een ultimatum gericht heeft tot Fin- land. Dit ultimatum zou hierop neerkomen, dat, tenzij Finland alle Sovjet-Russische eischen voor hedennacht drie uur zou heb- Ixjn ingewflligd, het land verwoest zou wor den. Mededeeling van de Engelsche Admiraliteit. Reuter uit Londen: Engeland- heeft een nieuw mijnenveld gelegd in de Noordzee, ongeveer halverwege de monding van de Iheems en de Schelde, het veld 'beslaat 300 vierkante mijlen. De koopvaardij tusschen Engeland en Nederland passeert normaliter in de nabijheid van het nieuwe mijnenveld en ook de scheepvaart uit Scandinavië kan een omweg moeten maken om naar de Theems of het Kanaal te komen. De admiraliteit heeft gisteravond de po sitie van het nieuwe mijnenveld opgegeven en daar de waarschuwing aan toegevoegd, dat schepen, die dit gebied binnenvaren zulks op eigen risico doen. Amerikaansch schip in moeilijkheden. Fen 6000-ton metend Amerikaansch vrachtschip verkeert, naar Domei uit Tfckio meldt, midden op den Stillen Oceaan in moeilijkheden, het is de „Peter Carr” (6476) 'an de Quaker Steamship Company uit Portland, dat van New-York op weg is naar Hakodate. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den berergkring: l5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentfën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteritiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden, berekend naar plaatsruimte. n schenkt nieuwe ust. En bovendien >ury een weldadig uil op de zenuwen, ten tijd weer heele- /orden, sterk, flink en Tonicum Noyry theelepeltje vóór weldaad voor Uw Het Britsche persbureau Reuter meldt: In het Lagerhuis heeft Chamberlain, bij de bespreking van het conflict tusschen Rus land en Finland gezegd: De houding der Finsche regeering gaf van het begin af aan geen blijk van provocaties. Het is bekend, dat de Finsche nota, welke te Moskou wevd overhandigd, onmiddellijk voor de verbre king der diplomatieke betrekkingen, zeer verzoenend van toon was. Slechts enkele uren nadat Molotov zijn radiorede had ge houden, trokken de Sovjettroepen het ge bied van Finland binnen, en lietert zij bom men vallen op een vliegveld in de buurt van Helsinki. Vernomen wordt, dat Helsiki en andere centra gebombardeerd zijn, in som mige gevallen met verlies van menschenle- vens. De regeering betreurt ten zeerste dezen nieuwen aanval op een klein onafhan- ■keiijk land welke moet leiden tot nieuw leed en verlies. Op een vraag van Attlee, of de regeering eenige verklaring van de Sovjetreigeerirg had ontvangen betreffende de redenen wel ke tot haar optreden had geleid, antwoord de Chamberlain ontkennend. Mac Govern (Onafhankelijk Labour) vroeg ironisch, of het waar was, dat de Finnen gedreigd had den Leningrad te bestormen en Stajin te vermoorden. Hierop volgden gelach en toe juichingen. Tegen de veertig-uren week. Besluit op Inter-Amerikaansche Ar- beidsconferentie. Tijdens een bijeenkomst te Havana van de commissie voor de moties ter Inter- Amerikaanschê Arbeidsconferentie werd het beginsel van de veertig-urenweek met 11 tegen 10 stemmen verworpen. v trurfftl Branden in gehêel Helsinki. H(1t officieele Finsche persbureau meldt nader, dat de Sovjettroepen vandaag Finsche grens overschreden hebben te en Kaeanaesenke, De Russische °epen hebben het eiland Seiskariin de nsche Golf bezet, gelegen op 40 mijl ten esten van Kroonstadt. Na een beschieting Pot 50. Doos JO ct. Bij Apoth. en Drogisten. amPQ daar lucht Ja van opl Russisch-Finsche niet-aanvalspact door de Sovjet-Unie ondernomen worden op een manier gelijk aan de recente campagne van Duitschland tegen Polen. Met het oog op het feit, dat een aanvaarding van de Rus sische eischen het klaarblijkelijk zou bren gen in afhankelijkheid', was Finland ge dwongen zijn standpunt te bepalen op ge vaar af een tweede Polen te worden. Dit verdient sympathie Britsch schip op mijn geloopen. Alle opvarenden gered. Het Britsche s.s. „Ionian”, groot 3114 ton, is Dinsdag na middernacht voor de Noord-Dostust van Engeland op een rny'n geloopen en gezonken. De 38 opvarenden zijn door een Britsch oorlogschip aan land gezet. Twee leden van de bemanning zijn licht gewond. De „Ionian” was in 1938 gebouwd en eigendom van de Ellerman-line. Geredden van „Rawalpindi” verteÜen. Dek was één vuurzee. Tien overlevenden van de „Rawalpindi” den Britschen hulpkruiser, die in een ge vecht met het Duitsche vestzakslagschip „Deutschland” tot zinken werd gebracht, zijn, naar United Press uit Londen ver neemt, te Londen aangekomen. „De „Rawalpindi” brandde als een fak kel”, zoo verklaarde een hunner, „maar het geschut bleef doorvuren Wij konden drie salvo’s lossen. Toen hevel werd gegeven hot schip te verlaten, was het geheel? bovendek één vuurzee. Ik sprong over boord en zwo n met een kameraad naar oen reddingboot, Japansche pers over het Russische optreden. Domei uit Tokio: De gistermorgen in de landstaal verschenen Japansche dagbladen brengen groot opgemaakt de berichten uit Europa over de Sovjet-Russische aanvallen Ier land, ter! zee en in de lucht op het Fin sche gebied. In een hoofdarttkel wijzen de ‘bladen van het Nisji-Nisji-Sjimboen concern er op, dat Sovjet-Rusland onredelijke eischen aan Finland heeft gesteld met gebruikmaking van de huidige verwarring in Europa, wel ke Finland in een geïsoleerde positie heeft geplaatst, evenals Estland en Letland. Het hoofdartikel herinnert er aan, dat de Sov- jetregeering onder Lqnin de eerste was die Finland in 1917 erkende, toen het onafhan kelijk werd, en dat de Sovjet-Unie zelf de afsluiting van een Russisoh-Finsch niet- nanvalspact heeft voorgesteld. Voortgaar.de Zfgt het artikel, dat Finland, welk land vreedzame betrekkingen met Sovjet-Rua- land wilde hardlhaven, noch een daad be gaan heeft, die Sovjet-Rusland zou hebben kunnen bedreigen, noch de macht had zulks te doen. Van het standpunt van derde natie zegt het artikel dan verder, dat de gemelde Scv- 1et->Russische aanvallen op Finsch gebied het duidelijk hebben gemaakt, dat de poli tiek van Sovjet-Rusland, dat het anti-impe_ rialisme in zyn vaneh had geschreven ah zyn nationale politiek er. dat zich zelf trots We uitvindsr noemde van het niet-aanvah. ag 1 tot en met Dinsdag 5 December JID IN DE LUCHT.. H JCE FAYE en LES FARRELL in main de wolken >en zal deze film' ook hier doel bereiken, dat zij na- „DE NATIONALE 1D IN DE LUCHT”. 3 hoofdfilm: •4ER BAXTER in: veede Robin Hood. ng boven 14 jaar. Fietsenstalling. vanaf 25 cent. Populaire Voorstelling 25.40 en 60 cent. HTEND 10.30 uur de grootste avonturen MARTIN JOHNSON ndsch gesproken), ig iederen leeftijd. 25.30 en 40 cent. VG 2 UUR MATINEE IDEREN LEEFTIJD. huis. De toestellen verdwenen in dr rich- tkg van de Russische grerx Het Russische communiqué. De Moskousche omroep heeft, volgens Reuter, een communiqué uitgegeven, waar- h. gezegd wordt, dat de Sovjet-troepen in ttn district een linie hebben bereikt welke Hen of vijftien kilometer van de grers af ligt en dat twee plaatsjes op het Karelische schiereiland zijn bezet. Het communiué zet uiteen dat in verband met „verdere mili taire provocaties van Finsche zijde” het Russische opperbevel den troepen van he' militaire district Leningrad opdracht heeft Wgeven de grens over te rukken op he* Karelsche schiereiland en een aantal andere plaatsen. Ondarks de ongunstige weersomstandh- ae UUVuiu«r iwemu» van nev nicv-aa...».- hf,uen, zoo gaat het communiqué verder, ’pact, nader komt tot het imperialisme or ®eft de Sovjet-Russische luchtmacht ver- W'lngsvluchten ten uitvoer gelegd en de hart avens Van Viborg en Helsinki gebom- Schip was op weg naar Rusland. De Deensche veerboot „Prins Christian” heeft tusschen Gjedser en Warnemündc noodseinen opgevangen van een Neder- lendsch schip, naar alle waarschijnlijkheid van de zeesleepboot „Beverwijk 20”, die kort geleden naar Rusland is verkocht. Er bevinden zich twaalf Nederlanders aan boord. Wat hun lot is, is tot dusver onbe kend. Twee weken geleden vertrok er in be trekkelijke stilte uit Schiedam een trans port vaartuigen naar Leningrad, die hier te lande voor Russische rekening waren aangekocht. Het waren de sleepbooten „Be verwijk 20”, „Ophir” en „l’Avenir”, bene vens eer drijvende kraan met oen hefver- rr-ogen van 150 ton, gebouwd bij de werf Gusto te Schiedam. Eenige dagen geleden moet deze slee-p het Kieler kanaal zijn ge passeerd, zoodat zij zich inderdaad in de omgeving van de lijn GjedserWarnemün- re kan bevinden. Weliswaar zijn deze vaartuigen dus geen Nederlandsche schepen meer in den zin der wet, maar dit neemt niet weg, dat het be richt over het in rood verkeeren van een der sleenbooten hier ongerustheid heeft gewekt. Immers, de „Beverwijk 20” vaart onder een Russischen gezagvoerder met een bemanning, bestaande uit vier Russen en twaalf Nederlanders. Voorts zitten er acht repen Nederlanders op elk der beide an dere sleepbooten en vier op de kraan. De rest der opvarenden zyn weer Russen. Dfcze beimanningen zyn te Schiedam aan geworven; zij zijn afkomstig uit die stad, berevens Vlaardingen, Maassluis en Sche ven ingen. werk werd echter na eenigen tyd gestaakt en de sleepboot met al het andere mate riaal werd opgelegd. Men hechtte er in Ne- dferlahd niet al te veel waarde aan en de kosten voor het vervoer naar Nederland zouden er toch wel niet uitkomen... Zoo lag de „Beverwijk 20” er jarenlang te roesten, cnbeheerd achtergelaten op het eilandje Tigre: te wachten op de reis, die net scheepje bekend zou maken. In het vroege voorjaar van 1937 vertrok ken n.l. drie jongelui uit Nederland naar Argentinië; na veel zoeken slaagden zy er in de „Beverwijk 20” te vinden; de boet was van prima materiaal gemaakt even- pls de baggermolen „Beverwijk 16” maar Jd het houtwerk was vrijwel versleten. Met ijzeren energie en taai doorzettingsvermo gen hebben de jongens de vaartuigen ge repareerd en. toen... ja, toen was er eigen lijk geen bezwaar meer, om baggermolen en .sleepboot naar Nederland terug te brengen. Het kostte den jongens nog wel veel over redingskracht om hun plan door te drijven, maar ten slotte kregen zy toestemm’ng te vertrekken en met den 26-jarigen H. ’.an Giffer als gezagv.iêrdor vertrok de sleep eind Juli uit Buenos Aires. Het zou een avontuurlijke, lange reis worden met veel tegenslag: de gemiddelde snelheid was. drie mijl per'uur, de tros van den bagger, molen brak enkele malen, men had te kam pen mei stroom en tegenwind, er kwam ko- leng-f-brek, enkele leden der bemanning kre gen scheurbuik, enz. Zwaar weer trof de boot in de golf van Biseaye en het Engel- sche Kanaal, maar eind October stoomde het flinke scheepje toch de haven van Co wes (Ergeland) binnen. Negentig dagen had de reis tot hier geduurd en de overstte' naar IJmuiden beteekende dus niets mpp’’. Veilig en wel liep de „Beverwijk 20” >m een afwezigheid van 15 jaar op een k<ni- den, mistipen Novemberavond de haven van IJmuiden binnen, enthousiast begroet door een troepje geestdriftige Umuidfenaars en Rev$rwykers... y Sedert dien heeft de „Beverwijk 20” nog menige reis gemaakt, maar geen zoo avon tuurlijk en gevaarlijk als deze. Het einde van een zwerversbestaan zou thans wel heel plotseling zijn gekomen... I die volgeloopen was, maar nog dreef. Onge- veer dertig opvarenden waren over boord gesprongen, maar 'slechts tien van hen be reikten de volgeloopen boot.** Een andere overlevende vertelde volgens Reuter: „Ik was op mijn post in het muni tiemagazijn en was bezig munitie naar het ^dek te zenden. Wij voelden een aantal schokken; plotseling bemerkte ik, dat mid scheeps brand was uitgebroken. Er bleef niets anders over dan het munitiemagazijn onder water te zetten.” KRASSE TAAL IN DE POPOLO DTTALIA TEGEN ENGELAND. De Popolo d^Italia te Milaan schrijft in een hoofdartikel, dat Engeland weigert zijn oorlogsdoeleinden te preciseeren. Chamber- lein heeft gezgd, aldus het Italiaansch” blad, dat het nutteloos en gevaarlijk zou pyn, omdat het doel, waarmede Engeland den wereldbrand heeft gesticht, niet wordt openbaar gemaakt. Tenslotte, aldus het blad, wil Engeland vrede, maar dan Ipn vrede van dengene, die zich onwettig he”ft meester gemaakt van al hetgeen hij heeft kunnen bemachtigen, vervolgens terugkeert binnen de grenzen der wet en dan m naam van de wet met de wapenen wjl ontreden. In dit geval om te verdedigen, hetgeen hij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1