1 Deze Courant kómt in véle duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 fen Acutere fa0*- écn Q&lMlQQ- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAlELLt., enz. No. 20186 Zaterdag 2 December 1939 BERGAMBACHT, BERKEN WO UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, MEI WERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUW1JK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NAVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad versehijntuagelijks, behalveZon- en Feestdagen ex Gelden voor de rtfkswegen in Zuid-Holland. STADSSPAARBAMK GOUDA markt is - gouda - telef. 2537 Bah/mann ST. NICOLAAS NOOIT nooit! nooit! Brieven uit de Hofstad. Sint )^i£.o^jai-Ca.d£ja.uic D- A. VA N Y P E R E N, i LlW Si HAP is Weer rusti8 en UW ULhHI Uw zenuwen worden gekalmeerd en gesterkt door het gebruik van Mijnhardt's Zanuwtablattan Glazen Buisje 75 ct, By Apoth. en Drogisten i V. d. VEER’s KLLEDINGBEDRUVEh Bijzondere Aanbiedingen Een ander klimaat. 78e Jaargang r® 6OÖDA BESTEDING derGELDEN 1 9 4 0- jS ZUID-HOLLAND sluit zich hierbij net 03 aange- bruiken: „de goede oude tijd”. Als wy 14. F RIJDEN. 17. 200.000 voor voltooiing der ophef - 18. 10. fSS^SSSS^ ziriken. Het wordt «ineens duidelyk, dat al dat moderne ook niet méér dan,coulisse is 1939 aangenomen, rekening armbe- komsten en uit ijst er op, dat hij heeft gekregen, zegt, dat hij bij ilns altijd geroe- or het salaris te :t de post staan- jchouwd worden de heer Grave- >st administratie ambtenaar 20 Rondvraag- rzoekt de heer illtieverordening iren verboden is g aan de huizen roken worden. igt inlichtingen 1 van deil ge preekt het uit- ig dat er gebrek deld wcfdeii. ter de vergade- ers 2Lekker- iot-Ammers 1. s 2—Waddinx- koop 1; GSV 4 J -Lekkerkerk 3, ila 5, 11.30 uur; GOUWE 2 hoek WIJDSTRAAT Meer dan 5000 spaarders. DUS OOK UW SPAARBANK. ening G.E.B. 1940 ikomsten uit uit- II kapltaaldienst 30747,33. t salaris van den Jf, de heer Ber- irhoogen. tegen verhooging gheden dit niet nerkt op dat het int is. Óp andere ‘e salarissen uit- •60 terwijl op an- rdt betaald.. Ook schillende werk- s het aanleggen tegebouwen, het i het ijken van groote uitgaven ;ing van 210 is op dat 85 pet. ;oed. hierna vastge- 2 dienst aan in- 05.688,80, voor de i 31.659,88 aan de K.N.A.C. 1. 50.000 voor verbetering van het wegvak ’s-GravenhageWassenaar. 2. 350,000 voor verbreedlng van het wegvak Den DeylHaagsche Schouw. tertiaire wegen in de provincie ongeveer 425,000 beschikbaar zou zijn. 7. Hoornbrug. 8. zwemt ook eiken dag! Vraag hem èën abonnement op het SPAARDERSBAD GOUDA Dit nummer bestaat uit twee hladen EERSTE BLAD. Begroeting 1940. tg 1940. loud hulzen op De post bestra- en W. wordt ge- iet woord pluim- etten, en wordt stemmen. rappers wordt in sluiting opgeno- capperszaken des n. vergoeding 1. 0. 15.94$ per leer- moet in een trouwen op houden. Op beperkte schaal zal natuurlijk het feest der kinderen wel gevierd worden, maar de ouderen, die er ook gaarne aan deel plegen te nemen, doen voor het grootste gedeelte ditmaal afstand van dit genoegen I of bepalen zich tot een minimum van kos- 16.000 voor verbetering van den 1 weg Loosduinen—Monster. 295.000 voor verbetering van den weg Loosduinen—Naaldwijk. 11. 1.000.000 voor den weg Rotterdam— MDVII. Het Sinterklaasfeest. De laatste week van November pleegt zich altijd te kenmerken door een bijzondere drukte in alle winkelbedrijven. Het by uit stek nationale Sinterklaasfeest veroorzaakt deze hausse die voor vele winkeliers beslis end is over de uitkomsten van hun bedrijf in het afgeloopen jaar. Ditmaal viel van deze drukte niet heel veel te bespeuren. De winkels deden al hun best om het publiek te trekken en te lokken, hen van de verleidingen en verlokkingen tegen- Een schitterende collectie en JapoJweK gekleed en sportief. Zeer lage prijzen. Zondag. Ibond. -ONA 4; Berg- I; Gouderak 2— de, los te laten Jren last veroor- den weg Inclusief werken bij Haagsche Schouw. 500.000 voor vernieuwing van de ABONNEMENTSPRIJS: per hesorging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA •>B <iBte agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren Onze bureaus zfcn dagelijks geopend van 96 uur Administratie en Redactie Telef hiterc. 274" Postrekening 18406. geweest, dat men het verwisseld had voor net oude, omdat dat heelemaal uit den tyd was geworden, en hoe men daarom vol bra- j nie naar den siyl der nieuwe zakelyktieul zich had ingericht, maar toch ergens in den schryn zyner binnenkamer al de kostbaar heden veilig wist opgeborgen. En hoe thans ineens de werkelijkheid als rauwe, ontnuch terende macht over ons komt en alles dreigt te verstoren. Hoe was het toch? Leed was er evenzeer; waar is het niet, waar menschen verlangen en lief hebben? Maar ook dat leed worde ons thans dierbaar, al beseffen wy tevens met een vreemde pijn, dat het gefaald h«eït om ons tot den stryd te stalen. Want hei was het verdriet veeleer verbonden met leis dat er niet was, dan met een reëel, aangrij pend, overweldigend lat; het leed der men schen in Holland vloeide voort uit hun over vloed, hun zekerheid, hun ongerepte plaats in dit leven. Het hing altoos met duizend onzichtbare draden samen met zijn vaste veiligheid; nimmer verliet hy het huis zyner ziel. Leed? Was het niet veel meer een vorm van wat de Romeinen noemden den last, den tegenzin, de walging, het lae- dium des levens? Een ander klimaat. Zwaar strykt de stormwind over onze ontluisterde velden, laag hangt.het zwerk. Nog leeft in ons de herinnering aan de stilte binnenshuis; ons zielehuis is nog te zeer nabij’, nog te ver- sche herinnering, dan dat wy het barre, onverbiddelijke van den storm wel gevoe len. Straks, by een kromming van den weg, zal het licht van een venster ons toestralen, wenkt de veilige herberg. Er is een nieuwe ystyd over Europa en ons land ligt mid den in de getroffen zóne. Maar het is een dwaallicht, geen ware wijkplaats is daar. liefdheid op wat voorby' is. Bewust van zijn eigen ondeugden en zwakheden is ons volk geworden, ook van zijn al te innige zekerheid, en daarom heeft het geleerd te glimlachen om die kleine, zelfvertroetelende intimiteit. Het heeft de horretjes van zyn vensters weggedaan; het spionnetje, waarin tante Serena den kleinen Johannes aan gluurde, is verdwenen wy leven vrij en open, het licht stroomt overvloedig naar binnen; uit alle hoeken der wereld brengt de radio het nieuws. Wy zijn moderne men schen, die de staketsels aan het wegruiiyen rondweg om Rotterdam. 15. 500.000 als verder voorschot voor den tunnelbouw te Rotterdam. 16. i eenlge discussie, was dat hierdoor i geheel zou wor- er tegen dit zoo te verbieden. Hij proken wordt van Iers dan In afge- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar d* Franco per post per kwartaal ƒ3.15 ten. Het zijn dus alweer de luxe-leverhn- 1 ciers die het slachtoffer worden van de a\ gemeene bezuinigingen. Het valt den aandachtigen waarnemer aanstonds op, dat bepaalde categorieën van I magazynen op 'geen stukken na meer die voorraden hebben waarover zij anders kon den beschikken. Om er maar eens één te noemen, dat zijn de leveranciers van schoe nen. Zy hebben eenige zeer drukke maan den gehad toen ieder er op uit was zich nog weer eens een paar aan te schaffen. Zy be- I derven immers niet en zy zyn nu nog voor èn de degelijke, aparte ge schenken van Van Yperen behooren bjj elkaar. U geeft toch zoo graag iets, wat in den smaak valt? Geef eens iets van Van Yperen. De moderne jum pers, japonnen, handschoe nen, sjaals, blouses, zak doekjes, enz. uit onze zaak zijn echte vreugdebrengers omdat ze zoo mooi, zoo I apart en zoo degelijk zijn, j MARWT iq maar er zyn vele andere machten die van de verleidimren en verlokkingen itei ding Maasdijk—Broekweg; voltooiing bruggen Noord-, Middel- en Boonervliet; toeneemt. Het vereemgingsleven kwynt; overal sukkelt men met de moeilijkheden goede bestuursleden te vinden, die er de capaciteit en den lust voor hebben om een dergelyke functie te aanvaarden. Zóó zou den wy kunnen voortgaan. En in plaats van daar aandacht aan te schenken, gaat het gemeentebestuur steeds voort in zijn een zijdige zorg. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1o regels 1.80, elke regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring iregels 1.55, elke regel meer ƒ0410. Advertentiên in het Zaterdagnummer 2t >ü«Ug op den prijs. Liefdadigheids-advertentiön de helft van den prüs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer W. Op de voorpagina M hoogei. Gewone advertentiên en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee» gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiên kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek nandelaren, Advertentiebureaus, en onze agenten en moeten daags vóór de plaataum aan net Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Noordwijk—Vogelenzang, inclusief nieuw wegvak WassenaarScheveningen. 4. 530.000 voor grondaankoop en en kele plaatselijke werken voor het Nbor- 16. f 570.000 voor den bouw van de delijke gedeelte van den weg Rijswijk— brug over den Hollandschen IJssel te Burgerveen. Krimpen. 5. 1.880.000 voor grondaankoop, bouw - kunstwerken en voortzetting aanleg aar- ting van gelijkvloersche kruisingen In den weg RotterdamDordrecht. f 100.000 voor voltooiing van kunst- Gorinchem. 19. 1.500.000 voor den bouw van de brug te Gorlnchem. 20. 700.000 voor den aanleg van een 100.000 voor aanleg van geschei den banen op den weg Rotterdam—Den 1 Haag. 9. - ■- debaan van het Zuidelijke gedeelte van den. weg Rijswijk—Burgerveen. 6. f 1.250.000 voor voltooiing grondaan- werken op het gedeelte Schelluinen— koop, bouw kunstwerken en aanleg aar- Gorlnchem van den weg Rotterdam debaan van den weg Voorschoten Oegstgeest, Inclusief werken bij het 1 nieuw wegvak van den weg Vianen— Gorlnchem. 21. 82.500 als bijdrage voor den tun nel te Gouda. 22. 30.000 voor verbetering van den weg RotterdamHarmelen(Utrecht). Volgens de begrooting zou, In 1940 on- t geveer f 1,640.000 als Rijksbijdrage voor komen niet licht uit ii. 1.000.000 voor den weg Rotterdam— provinciale wegen In Zuld-Holland kun- eigen beweging naar voren en, als eenmaal MaassluisMaasdijk (voltooiing verhar- nen worden verleend, terwijl dan voor de kikkan kU.vnn KAnncrlHlr RrnAlrnrotrvnlt.nniino" tprt.inirA uzptron in rio nrnvinnln nnoavnnv zyn. Holland heeft al de requisiten van het j nieuwerwetsche tooneel. De coulissen staan klaar. Maar nu het zelf op moet treden, voelt het in een plotselingen killen schrik, hoezeer het nog dezelfde diepe zekerneid koesterde, hetzelfde naief-ongeschokte ver- trouwen in de hechtheid der wereld sn hoe juist deze dingen weg vallen, ons ont- aanleg toegangsweg Vlaardingen; aanleg rijwielpad Maasdijk—Broekweg; grond aankoop en aanleg aardebaan Broekweg 1940, zullen in het komende jaar de vol- Schiedamscheweg, bouw bruggen Vlaai gende posten voor de rijkswegen in Zuid- dingsche Vaart en Poldervaart. Holland kunnen worden besteed, schrijft 1 12. 150.000 voor begin van. uitvoering van het Westelijke gedeelte van den rondweg om Rotterdam. I 13. 230.000 voor voltooiing der wer ken op het gedeelte Bosch- en Parkplan 1 van den rondweg om Rotterdam. 3. f 350.000 als bijdrage tot verbetering 14. 60.000 voor de aansluiting van van den provincialen weg Wassenaar(Jen weg GoudaRotterdam aan den (il)lliSUIE COURANT moeilyk hen uit te vinden en nog moeilyker hen tot deelname te bewegen. Hier ligt naar onze meening de oorzaak van den gang van zaken bij dezen dienst. Bij allerlei andere gelegenheden is dit zelf de verschijnsel waar te nemen. We zien het altyd als er voor bijzondere gelegenheden wykcomaté’s of iets dergelijks gevormd moeten worden. Dan hangt ook alles af van de keuze der leiders en juist daarin kan men in een groote stad niet voorzichtig ge noeg zyn. Er zit o zoo weinig saamhoorig- heidsgevoel by die heterogene massa van een stadsbevolking. Daar komt nog by, dat de overheid ook niet altijd gelukkig is in haar daden en besluiten en daardoor dik wijls in breeden kring ontevredenheid wekt, die zich op dit oogenblik niet uit, maar die later en elders voor den dag komt in den vorm van gemis aan lust tot samenwerking. Ondanks den snellen aanwas der bevolking gaan tal van instellingen eer achteruit dan vooruit. De opbrengst van straatcollectes Waalt en degenen die deze verzorgen erken nen dat het aantal niet-gevers voortdurend Hoek L. en K. Tjendeweg GOUDA hebben zoowenfr* HEEREN- en KINDERKLEEDING als in de TRICOTAGES en VAKKLEED1NG. Aannemende, dat door de tijdsomstan digheden geen wijzigingen zullen worden gebracht In de Verkeersfondsbegrooting 18" gertijds, zoo deelen de geleerden ons inede, was Europa to<t de Alpen toe onder het ys bedolven; eeuwen lang dwaalden ijs beer en rendier in deze streken, slechts door enkele, avontuurlijke stammen van barbaren bewoond. Toen echter brak de macht van den winter; het ijs trok ver naar het Noor den terug; een warme, lauwe lucht uit den Oceaan bracht nieuw leven, beperkte het barre jaargetijde tot enkele luttele weken in het jaar. Het klimaat was anders gewor den: menschelijker, milder, zoeter. Maai altijd herinneren die enkele weken winter aan wat het had kunnen wezen; doen zij U huiveren in de voorstelling, dat die ystyd weer eens terug zou keeren, opnieuw zyn kille hand op onze stroomen zou leggen-en onze velden onder de vracht zyner eeuwige sneeuw bedelven. Ook in het leven des geestes, in het stille ademen der ziel, is er Zoo iets als een kli maat. Met schrik ontdekken wij het. En wij vragen ons af ,of dat natuur phaenomeen die ystyd,'thans zyn afspiegeling zal vin den in een geschied gebeuren, of Euro pa voor een halve eeuw of voor een eeuw een politieken ijstijd beleven moet en het onafwendbare lot ook onze stranden or»£ luisteren zal? Er is niet aan te .twijfelen: wy bespeu ren reeds die verandering in het klimaat der ziel. De doodskou grijpt ons in het hart. Hoe was het toch in die dagen van voor spoed en stille zekerheid? Hun bekoring hangt nog in onze huizen, de intimiteit van gracht en straat is nauwelyks verstoord. Gaande door de stad, met al haar zorge- looze, vanzelfsprekende orde en netheid, vragen wy ons af, of het niet toch maar een waan, een loos alarm is. Het is alles nog, zooals het gisteren en eergisteren was wat meer soldaten, wat drukker verkeer misschien, een nauwkeuriger bewaking, maar toch is het uiterlyk gelaat des volks levens niet Zfthtbaar gewtfzigd. Men maakt zich byna wys, dat er niets is, dat ook di t wel weer voorby zal gaan, zooals reeds zoo veel langs onze grenzen, maar nimmer, sinds den Franschen tyd, er over is ge gaan. Maar de rechte zekerheid is het niet. Wy weten, dat, wat wij aldoor, onbewust, bezeten hebben er jn waarheid niet Aleer is. En in dat gevoel van leegte, dat besef van het verlorene maar wat? vragen wy ons opnieuw af: hoe was het toch ook al weer in die dagen van vroeger Vroeger wil zeggen: drie maanden ge leden, in Augustus nog, voordat de storm wind over Europa losbrak. Er bestaat een term, dien wy enkel met een glimlach ge bruiken: „de goede oude tijd”. Als wy het daarover hebben, spotten wy met ons zelf, met de verteedering, die aan alle herin nering hangt, met onze sentimenteele ver- den ouden prijs, aldus wps de redeneering van velen. Nu die hausse voorby is, komt er een groote inzinking, want slechts zy die onvermijdelijk moeten koopen, doen dit, doch ieder ander wacht nu maar af. 'Overigens verloopt alles vry geregeld. Wat te koop is en niet te veel in prys ge stegen, wordt binnengehaald en al draagt dit niet het karakter van hamsteren, een voorzichtig economisch beleid leidt toch tot voortdurenden aanwas van de huishoude lijke voorraden. Nu de vrees algemeen is dat met den import van vele artikelen spoe dig ernstige bezwaren zullen rijzen, is men bij het gebruik van vele artikelen reeds aan het beperken. De ouderen die uit de vorige crisisjaren nog levendige herinneringen hebben, zyn op hun hoede voor de gevaren die dreigen als de duur van deze crisis heel lang zal zyn. Met de propaganda voor de luchtbescher ming is het niet best gegaan. Het doel was tienduizend vrijwilligers te verkrijgen, maar ondanks een krachtige actie is het slechts gelukt er achttienhonderd te trek ken. Wat men nu zal doen is niet duidelijk. Het dreigement van dwang is niet uit te voeren. Daar moet je nu eenmaal bij de Hollanders niet mee aankomen, want dan loopt het vast mis. Het ware misschien nog roeneweg 2, 11 ys 3, 11,30 uur; L 2. laatrecht 3, 11 dewater 2, 12 xjt-Ammers 2, een methode om eens na te gaan waarom men niet komt. Dan zouden wellicht mede deelingen aan het licht komen, die men nu niet weet of niet wil aanvaarden. Hat lykt ons dat het publiek van die primitieve schuilkelders niets wil weten, vooral niet sedert in andere plaatsen daarover openlijk een afkeurend oordeel is uitgesproken, dat klopt met eigen opvatting. We hebben het al eerder betoogd: men groote stad niet te veel ver- vry willige medewerking heb- l?en. Zelfs is daaraan een gevaar verbonden omdat men nooit precies weet wat voor menschen het zyn, die zich aanstonds aan melden. In een kleine gemeente kent men gemakkelyk de meeste burgers en boven dien zyn het altyd weer dezelfde personen die het initiatief en de leiding nemen als er iets op touw gezet moet worden. In een groote stad is dit gansch anders, daar weet men niets. Hier byVoorbeeld in onze on- middellyke omgeving hangen voortdurend biljetten voor aanmelding voor dien lucht beschermingsdienst. De onderteekenaars zyn totaal onbekende personen in deze wyk. Er wonen in deze wyk tal van ingenieurs, architecten, technici, by wie men het eerst had moeten aankloppen om medewerking. Dergelyke personen anderen dé leiding hebben, blyven zy hee lemaal achteraan staan. Hat is dan uiterst HAARLEM UTRECHT 's-GRAVENHA' VCK/CA AMSTERDAM UIT HET VERKEERSFONDS-, Ij f ^‘gorinchem (ROTTERWm X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1