NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE „WITTE GENERAAL” WEER IN ACTIE. DEEL ZÉLF/ Hlliigl Finnen bieden krachtig weerstand. Roode leger en tankwapen leden zware verliezen.. NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE FINSCHE REGEERING. -«o. Volkenbondsraad bijeengeroepen. ^BRANDING ns voor echtgen. en rematie, dragers en niet-leden 165 »t verzekeringsfonds leelingssecretaresse, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Twee Duitsche'duikbooten tot zinken gebracht. Britsche aanval bij Helgoland. Veldmaarschalk Mannerheim, de 72-jarige krijgsman, lotof bedreigd wordt met een massa-bom- opper-bevelhebber van de Finsche weermacht, bardement door achthonderd vliegtuigen, ihdien. Finland zich-niet algeheel overgeeft. No- 20187 Maandag 4 December 1939 78e Jaargang '1 )AM de PFIUALEN EN DEPÖTS TELEGRAFISCH WEERBERICHT Manks de regeerings-wijziging geen verandering in het Finsche standpunt t.o.v. Russische eischen. .45 .95 .45 .45 .95 .95 De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Zwaar bewolkt met opklaringen; enkele regen, of hagelbuien; krachtige tot mati gen, Zuidwestelijke tot Westeiyken wind; weinig verandering in temperatuur. naam Rune» die niet bereikt. trouwens toegegeven, dat de opmarsch met proote moeilijkheden gepaard gaat. TN den ongelyken strijd, dien het dappere kleine Finsche volk thans voert tegon den overmachtigen Russischen buurman is een nationale figuur weder op veldmaarschal1 o.a. gezegd, dat het presi dium van de Sovjet-Unie en de preside.:* i De Sovjet-Unie staat 70.000 vierk. k.m. i af, Finland 3900 vierk. k.m. In de inleiding van het verdrag van dat gesloten is tusschen i‘o i Sovjet-Unie en de Finsche ,-,volksregeering”, wordt Kusinen, naar Havas meldt, „mijn pen, die er eerst uit verdreven waren, her overd en worden de Finsche troepen achter volgd. Ingevolge een verzoek van de Finsche regeering heeft de secretaris-generaal van den Volkenbond, Avenol, de leden van den Raad voor Zaterdagmiddag 9 dezer om 12 uur bijeengeroepen. Hij stelt tevens voor de Assemblee op Maandag 11 dezer bijeen te roepen. Belg voorzitter’ De nota der Finsche regeering, met het verzoek, den Volkenbond te doen bijeenroe pen ter behandeling van het Finsch-Russi- sche geschil, werd gistermiddag aan het secretariaat-generaal overhandigd door den Finschen vertegenwoordiger Rudolf Holsti, oud-minister van Buitenlandsche Zaken. Deze nota luidt als volgt; „De Sovjet-Unie, waarmede Finland se dert de onderteekening van het vredesver drag van 1920 betrekkingen van goede na buurschap onderhield en waarmede het een non-agressiepact aangegaan heeft, dat pas in 1945 zou verstrijken, heeft onverwacht in den ochtend van den SOsten November niet alleen de Finsche grensposten, maar Den geheelen Zondag en ook ‘s avondq feden lange karavanen auto’s in Noordelij- ke richting het land in. Het eerst waren zieken en kinderen aan de beurt. In den kop van den nacht zouden duizenden vrou wen volgen. Elndelooze rijen van mannen en vrouwen Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telet mterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. deel. Echter moet men het gevaar van lucht aanvallen ook niet onderschatten, maar een organisatie van de luchtbescherming ge combineerd met een krachtige luchtverde diging biedt voldoende waarborgen voor de bescherming van het land tegen een vijan delijke luchtmacht. Het vertrouwen in de mogelijkheden van de verdediging des lands zelfs tegenover een sterker vijand is het fundament waar op de geheele defensieve bedrijvigheid van Finland rust. In zijn artikel schenkt kolonel Airo bij zondere aandacht aan een kenmerkenden trek van het Finsche defensie-stelsel, een organisatie namelijk geheel gegrond op de vrywillige toewijding van de natie, het vrij- ook open steden aangevallen, dood en ver derf zaaiend onder de burgerbevolking, vooral door luchtaanvallen. Finland heeft nooit zooiets tegen zyn machtigen buurman ondernomen. Het heeft steeds alle krachten ingespannen om in vrede met de Sovjet-Unie te leven. Niette min heeft de Sovjet-Unie, zoogenaamde grensincidenten aanvoerende en bewerende, dat Finland geweigerd had, toe te stemmen 1n een verhooging van de veiligheid van Leningrad, eerst het voomoemde non-agres siepact opgezegd, en vervolgens geweigerd in te gaan op het voorstel der Finsche re geering, om gebruik te maken van de be middeling van een neutrale mogendheid. Bijgevolg heb ik, op instructie van mijn legeering, de eer u van het bovenstaande in kennis te stellen en u te verzoeken, op grond van de artikelen 11 en 15 van het pact, onmiddellijk den Raad en de Assem blee bijeen te roepen en hun te vragen, alle noodige maatregelen te nemen om de agres sie in te toornen. Ik zal niet nalaten u een volledige uit eenzetting te geven van de omstandigheden en redenen, die rny'n regeering er toe ge bracht hebben, de bemiddeling van den Volkenbond te vragen in een conflict, waar bij twee zijner leden betrokken zijn.” Poging tot bijlegging? Gelijktijdig met deze nota publiceert het secretariaat-generaal van den Volkenbond de nota van Avenot ter bijeenroeping van den Raad en het voorstel aan den voorzitter der Assemblée, om deze op 11 dezer bijeen te laten komen. Prinses Louise van Engeland overleden. Dochter van Koningin Victoria. Prinses Louise, hertogin van Argyll, Is gisterochtend In haar residentie, Ken sington Palace, ontslapen. Zij was reeds eenlgen tijd ziek. De Prinses is 91 jaar oud geworden. Zij was de vierde dochter van Koningin Victoria. De nog levende kinderen van Koningin Victoria zijn de hertog van Connaugt en prinses Bea trice. willigerscorps van de burgerwacht, in zijn huidgen vorm gesticht, toen Finland zijn onafhankelijkheid bevocht. Dit corps, dat thans 110.000 man telt, speelt een rol bij de militaire opleiding, bij de mobilisatie en ook bij de dekking. Het lidmaatschap van dit corps vraagt groote offers; het feit zijn leden onder alle klassen van de sammv leving. Ten slotte gewaagt kol. Airo nog van de bekende Lotta Svard-beweging, het corps vrouwelijke vrijwilligers, dat zyn ontleent aan de marketentster uit berg» „Verhalen van vaandrig StAl”, toen haar man in den oorlog \an 1808/1809 was gevallen, de soldaten met haar zorgen bleef omringen... van de Finsche volksrepubliek overtuigd zijn, dat thans door de heroïsche poging van het roode leger en het Finsche volksle ger een gevaarlijke haard van oorlog, welke door de leiders in dienst van de imperialis tische mogendheden is geschapen, uit den weg wordt geruimd. Het verdrag is gesloten voor den tijd van 25 jaar, voor zoover het den wederkeer! gen- by stand betreft. Het optreden van Kusinen. De Times meldt uit Moskou: Kusinen, die thans de zoogenaamde Fin sche volksregeering heeft gesticht, is mi nister geweest in het eerste, liniks georiën teerde Finsche kabinet. Sedert dien was hij echter uit Finland verbannen en had een belangrijken post bekleed by de communis tische internationale te Moskou. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat de voorwaar den, welke Rusland heeft gesteld aan Kusi- nen’s volksregeering nog scherper zijn dan die, welke aan Cajander werden voorge legd. Finland zou, volgens deze voorwaar den, evenals de Oostzee-staten, een pact tot wederzydschen bijstand aan de Sovjet-Unie moeten onderteekenen; hoewel dit ook een van de voorwaarden was, welke van do Finsche onderhandelaars in Moskou werden gevraagd, heeft Molotov deze ccrditie later laten vervallen. Het regeeringsprogramma van Kusinen is inmiddels vastgesteld. De eenige drasti sche maatregel is de verbeurdverklaring van groot-grondbezit. Banken zullen onder „staatscontrole” vallen, terwijl de voor naamste verdere programmapunten verbe teringen inhouden voor de positie der ar beiders. Het schy’nt in de bedoeling te lig gen verkiezingen uit te schryven voor een nieuwe Sejm; de stemming zou geheim zijn en gebaseerd op het evenredigheidsbeginsel. Het moet uit den aard der zaak worden af gewacht, of de Sovjetregeering vólgens haar principe by deze „vrye en geheime stemming” slechts één enkele ly'st zal toe laten, zooals in Westelijk Wit-Rusland en in de Oekraïne is geschied. Onderzeeër door visschersvaartuig In de val gelokt. Naar van Engelsche zijde wordt gemeld, zijn duikbooten tot zinken gebracht: één Zaterdagnacht en één Zondagmiddag. Zaterdagnacht werd, volgens Reuter, een duikboot .waargenomen door een kleine vis- schersboot, die in het volle maanlicht langs de Britsche kust voer. De visscher melde zyn ontdekking aan de marine-autoriteit, die daarop een val opstelden. De duikboot- commandant meende, dat alles veilig was en naderde langzaam de visschersboot. Toen hy op een afstand gekomen was, dat hij byna met vuren kon beginnen, kwamen op een afgesproken teeken oorlogsschepen en vliegtuigen aanzetten, die de duikboot met dieptebommen tot zinken brachten. De omploffingen waren zoo hevig en tal rijk, dat de kustbewoners dachten, dat er een luchtaanval was. Zondagmiddag patrouilleerde een BritSch vliegtuig langs de kust. Op zeker oogen- blik, aldus United Press, zag de waarnemer Londen: Voltreffers op oorlogs schepen. Slechts visschersboot gezonken. Het Britsche ministerie van Luchtvaart melrt: „Een sterke formatie Britsche bommen- werpers heeft gisteren een aanval gedaan op Duitsche oorlogsbodems bij Helgoland. Er waren voltreffers met zware bommen. Onze toestellen werden door het luchtaf weergeschut van den vijand krachtig onder vuur genomen. Wij konden een Messer- pchmidt, het eenige toestel, dat wij tegen kwamen, neerschieten. Al onze toestellen keerden terug.” Van Duitsche zijde Wordt over dezen aan val gemrid: „Heden, tegen den middag, hebben Britsche honimenwerners tevergeefs getracht het eiland Helgoland aan te val len.” Nader melden de Duitschers, dat vijandelijke vliegtuigen, als gevolg van het sterke afweervuur, slechts weinig bommen hebben kunnen uitgooien, die slechts ge ringe materieels schade hebben aangericht Een visschersvaartuig werd tot zinken gebracht. i steeds niet op die voorstellen geantwoord heeft. In Helsinki is het gisteren rustig geble ken. Er hadden geen luchtaanvallen plaats, vermoedelyk is geen aanval ondernomen omdat „de Donau”, die in de haven van Helsinki ligt, eerst tegen twaalf uur met de Russische legatie, 700 ..„„u en 100 Estlander*» gemeld I -- Volgens een officieele mededeelmg had de nieuwe Finsche regeering in haar zitting van Vrijdag nog besloten den Zweedschen een nationale figuur weder op den vonr- gezant te verzoeken nieuwe positieve voor- 1 grond gekomei veldmaarschal1 bar n stellen tot oplossing van de hangende kwes- Gustaf Mannerheim, die thans, nu het oor log is, optreedt als opperbevelhebber van de Finsche weermacht. Deze thans 72-Jarige krijgsman was oor c.valerit-officier in het Russi sche leger. II'.i nam als zoodon *g deel aan groot als Nederland) stelt kolonel Airo, dat Finland grooter verdedigingsmogelykheden heeft dan zijn bevolkingscyfer zou doen ge- looven: zijn aardrijkskundige ligging is, als men er party van weet te trekken, een machtige bondgenoot, want de Finsche grenzen leenen zich gemakkelyk voor een defensieve strategie. Van de totale lengte der grenzen wordt ongeveer 40% door de kust gevormd; het grootste deel der lands grenzen wordt zoo goed als niet bedreigd en telt dus niet mede; slechts een tiende deel der grenzen kan zich in gevaar bevinden. Het binnenland met zyn wateren, zyn bos- schen en zyn plassen zou groote moeilijk heden opleveren voor een invaller en voo* een betrekkelijk zwakke verdediging alle voordeelen bieden. Kolonel Airo zegt daar over het volgende; Deze overwegingen leveren het bewijs dat een leger zooals Finland er een kan schep pen, goed uitgerust en goed opgeleid, partij trekkend van, de voordeelen van het terrein en gebruik makend van de verworven tech nische ervaring, het land met succes zou kunnen verddeigen. Wat voor het leger geldt, geldt ook voor de maritieme defensie; het fysieke aspect der kusten is ook hier een kostbare bond genoot; de archipel met zyn nauwe door gangen, des winters met ijs bedekt, heeft een groote waarde voor de verdediging. Men is, volgens den militairen schrijver, van oordeel, dat het mogelijk is de kusten van Finland zelfs tegen een machtigen tegenstander doeltreffend te verdedigen. Wat het luchtwapen betreft wijst kolonel Airo er op daf men eenerzijds geneigd is de mogelijkheid van een nieuw wapen zooals cnderzeébooten en tanks te overschatten. Weliswaar hebben voor de luchtmacht de geografische factoren niet meer dezelfde waarde als voor leger en vloot, maar ook hier moet men rekening houden met de uitgestrektheid van Finland. Het feit, dat 83% van de bevolking buiten de steden woont, is een voor de hand liggend voor op een afstand van 12 k.m. 240 k.m. uit de kust, een stip aan den horizon. Na nauw keurige beschouwing door den kijker bleek het een duikboot van het oceaan-type te zijn. De piloot klom daarop tot in de wolken om ongemerkt naderbij te kunnen komen. Toen de duikbootbemanning het geluid der vliegtuigmotoren hoorde, deed zy wanho pige pogingen om den commandotoren te sluiten en onder te duiken. Het was echter vergeefsch. Voor de rduikboot kon duiken, trof een voltreffer den toren. Door de explosie vlogen stukken van de duikboot hoog de lucht in. Het water werd over een wijde oppervlakte met olie bedekt Gedurende vyf minuten bleef het toestel nog boven de plaats vliegen, waar de duik boot gezonken was, om te zien of er nog mogelijike overlevenden te redden wargn. Er werd echter niemand gevonden. Verder heeft de Britsche admiraliteit be kend gemaakt, dat Zaterdag in een Schot- sche haven een aantal leden van een- duik bootbemanning aan land zijn gebracht. üüllkMllE COUIAM. waren vannacht op de wegen, die van He'- sinlki in Noordelijke richting voeren. Vele i auto’s zijn op de gladde wegen geslipt. He- denochtend zou Helsinki een stad zonder in- I woners zyn, behoudens dan de politie, de brandweer en degenen, die het particuliere eJweergeschut bedienen. De overeenkomst welke door Moskou gemaakt is met de Volksregeering. Naar het Duitsche' nieuwsbureau uit Mos kou meldt bevatten de Prawda en Iz west ij a gisteren kaarten, welke toonden, waar vol gens de overeenkomst tusschen de Sovjet- Unie eh de Finsche „volksregeering” de nieuwe grens ontworpen*is. Volgens deze kaarten krygt Finland het Westen van Karelië met Petrosadowsk, dat tot dusver de hoofdstad was van Sovjet- Karelië, doch niet de heele provincie, omdat er dan voor de Sovjet-Unie geen toegajig meer over zou blyven tot het schiereiland kola en-Moermansk. De nieuwe grens begint aan het Ladoga- meer ten Z.W. van Olonetz en loopt dan op een afstand, die wisselt van 25 tot 70 k.m. ten W. van den spoorweg LeningradMoer- mansk tot ter hoogde van Kaudalaksja, stellen tot oplossing van de hangende kwes tie over te brengen. Hoe weinig de Russen xan zins geweest zijn hierop in te gaan, blijkt wel uit het feit, dat het Kremlin nog j I s/xcnkelijk den Russisch. .lapt nschen oorlog en aan den Wireldoorlog. Gp zijn naam staat een sto.it rulterstukje, een str.diereis te paard name lijk met mi’Hair-politieke en archeologische doeleinden v.tn Rusland door Turkestan naar Peking. Veldmaarschalk Mannerheim was in 1918 als generaal aan het hoofd van de „witten” hy kreeg daardoor den bynaam van „de witte generaal” de bevryder van Finland e van de „ronden". In December 1918 koos men- hem tot ryksbestuurder. Daarna trok hy zich uit de staatszaken terug doch in 1930 kwam hij weer in contact met zijn vroeger beroep doordat hij benoemd werd tot voorzitter van den raad van defensie. Op binnenlandsch>gebied onderscheidde hij zich door te streven naar verzoening in den Tinsch-Zweedschen taalstrijd en voorts kwam hij op voor orienteering op Scandi navië. Over de mogelijkheid voor Finland zich met succes tegen eer overmachtigen vijand te verdedigen, heeft, naar de Scandin. mede werker van het Hbld. onlangs in herinnering bracht, een alleszins bevoegd man als de secretaris van den -verdedigingsraad, kolo nel Airo, zich uitgelaten in een artikel in het eerste nummer van den jaargang 1939 van het driemaandelyksche Scandinaviscnp tijdschrift „Le Nord”. Tegenover de vaak gehoorde bewering, dat de toestand van Finland op dit gebied zeer precair is, waar bij men echter alleen uitgaat van'het ge ringe bevolkingscyfer (nog geen 4 milHoen zielen op een oppervlakte 11 maal zoo Ruitschers, 150 Italianen zou vertreikken. Een tweede schip ig in den middag ver- i trokken. Men schryft het aan de aanwezig heid van deze beide schepen toe, dat Hel sinki voor een luchtbojnbardement gespaard is gebleven. Verwacht wordt dat de Russen probeeren zullen de Fingche hoofdstad van zee uit te bombardeeren, terwijl dan tegelijkertijd de vliegtuigen aan het bombardement zullen deelnemen. Gedurende den nacht is aan degenen, die «oh nog in gtad bevonden, medegedeeld dat alle kinderen en zieken onmiddellijk Helsinki moeten verlaten. Er speelden zich hartverscheurende tooneelen bij velen af; de kinderen moesten plotseling afscheid Semen van hun ouders. In open vracht auto's werden zij naar een veiliger plaats ui het land gebracht. Geen enkele der °uders verzette zich echter tegen het be van de overheid. geheelen Zondag ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 reyels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’1 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorparina 50 hooger Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteutiën en ingezonden mededeeiingei. by contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. JJET nieuwe Finsche kabinet heeft in zyn eerste bijeenkomst besloten, alsnog te aoeken naar een vreedzame oplossing voor het Russisch-Finsche conflict door nieuwe voorstellen te doen aan de regeering te Moskou. Te dien einde werd de gezant van Zwe den, die thans belast is met de behandeling der aangelegenheden van Finland in de Sovjet-Unie, verzocht een stap te doen bij de Sovjet-regeering om te vernemen, of deze bereid is de onderhandelingen te he”- vatten. Omtrent de hardnekkige strijd in Karelië i wordt gemeld dat twee Finsche divisies van totaal 40.000 man hardnekkig stand houden tegen de aanvallende Sovjet-legers ter stericte van 70.000 tot 80.000 man. Het oor- logscommuniqué van den staf van het mi litaire district Leningrad meldt, volgens de Crt., dat de Sovjet-troepen, sedert zy de grens overschreden hebben, in Karelië 40 mansk tot ter hoogte van Kaudalaksja, tot 50 K.M. gevorderd zijn, doch de Man- j waar zy verder de oude grens volgt, r.erheimlinie hebben de roode troepen nog Op de landengte van Karelië loopt de i Van Russische zijde wordt grens van Björkö naar het Ladogameer, on- geveer 20 k.m. benoorden de bestaande j grens Wiborg zou Finsch blyven. In het Noorden woedt de stryd eveneens voort. De Sovjet-troepen rukken in den Moermansk-sector onweerstaanbaar op ma- J ken groote vorderingen. Volgens den Mos- vrien 8C a,)’ kouschen zender is Petsamo door de Rus- j keer” genoemd en niet „kameraad”. In dezp I inleiding wordt De ontruiming van Helsinki wordt onder zeer moeilyke omstandigheden voortgezet, i Luchtaanvallen zijn nog uitgebleven. Sov- jet-vliegtuigen hebben echter, naar wordt, pamfletten uitgeworpen, waarin de hoofdstad namens den Sovjet-premier Mo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1