11011$ OURÏ »rlep bent. RTING fa» N1EU vVEKKERk, OUDERKERK. OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, JOUDA DEFENSIE-PLANNEN. FINSCH LEGER HANDHAAFT ZIJN STELLINGEN. \OFFEN TELEF.'27J4 Italiaansche vliegtuig in Duitschland verongelukt. Sovjet-Unie niet naar Genève. Zoo spoedig mogeljjk aflossing oudste lichtingen. Oproeping buitengewone dienstplichtigen jongste lichtingen in werkelpken dienst. Tien Italiaansche gevechtsvliegtuigen zijn in Finland aangekomen. i en Morgen testanten- 'erkoop CONTINGENTEERINGSPOLITIEK. Vermindering van invoer geenszins algemeen het geval. Puitsch kustwachtschip op een mjjn geloopen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen No‘ 2018A Dinsdag 5 December 1939 78e Jaargang gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, T, enz. George VI in Frankrijk. y I g~iT t 4-*i( U\/kJlW/V71 y VX V7 VJ XXliXVxxXxy XXxx.xxk27 X XVXXX^v.VX Xy ItIV/V/XVI'I XXX V.-XX A y 1 H niet in het voornemen thans over V 51 van) het Beijersehe woud tegen een berg ge- vin (tak at> nAArofAst.nrt. Kr zouden drie ner- ouuiui, u>vu>»- n*'. de totale binnen- 1 de ■ingt. houten winkels. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Een Italiaansoh vliegtuig van de hjn Bel lijnRome is Maandagmiddag omstreeks twee uur op het traject München -Berlijn verongelukt. Het vliegtuig is door tot mg slist. Indien baralckenbouw voordeeliger voot het Rtfk wordt geacht, wordt daartoe over gegaan. United Press meldt uit Moskou dat Mo lotov aan Avenol heeft weten weten, dat de Soviet-Unie niet zal deelnemen aan de ver gadering van den Volkenbondsraad. Zij be schouwt het bijeenroepen van den Raad als een beleediging. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 15 regels 1.30, elke regel meer sche luchtmacht, heeft zijn voldoening uitge- 1 sproken over het succes, dat de Finscre luchtfitecht tot nu toe heeft bereikt. j De Fhmen verklaren verder, dat tenge volge van de mijnen, welke in de bosschen bij Terijoki zijn gelegd, verscheidene dui zenden Russen zijn omgekomen. Ook zijn gisteren nog 18 tanks van de Russen ver meld. De evacuatie van Helsinki wordt voortgezet, het personeel van de Britsche legatie bevindt zich in de particuliere wo ning van den gezant. De gezanten van De nemarken en Noorwegien hebben Helsinki verlaten, de meeste andere legaties zijn in de omgeving van de stad gebleven. De Finsche autoriteiten hebben aan den Zweedschen radio-omroep als officieele cij fers opgeireven, dat als gevolg van de bom bardementen der Russen tot dusver in ge heel Finland 85 personen werden gedood en 181 gewond. genheid daarvan aanwezig bij eeni parade van 50.000 man, bestaande uit gemechani seerde afdeelingen, infanterie, cavalerie en corpsen Alpenjagers. In 1935 bezocht het Koninklijk paar, des tijds als Hertog en Hertogin van York, Parijs. Ook in 1931 hebben zij Parijs met een bezoek vereerd ter gelegenheid van de Fransche Koloniale tentoonstelling en eeni- ge andere semi-officieele feestelijkheden. In November 1918 vergezelde de huidige vorst als prins Albert zijn vader, George V, bij een officieel bezoek aan Parijs, tezamen met den prins van Wales. p onze oed-Afdeeling O°|„ extra en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) s 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den uriis. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorparina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteatiën en ingezonden mededeelinger. bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. gemobiliseerd zijn, de gelegenheid wordt geboden, de zittingen van de colleges, waarin zij zitting hebben, bij te wonen, voor zoover militaire belangen zich daar tegen niet verzetten?, heeft de minister van Blnnenlandsche Zaken schriftelijk geahtwoord, dat op zijn verzoek de mi nister van Defensie maatregelen geno men heeft ten einde te bevorderen, dat «a in de vraag bedoelde gelegenheid wordt geboden. gaan tot het defensief bewapenen onzer handelsschepen. ^e ingekomen vrijwillige bijdragen voor de Defensie zullen worden be stemd voor de aanschaffing van sper ballons. pjET Britsche persbureau Reuter melde uit Helsinki: In het Finsche legerbericht wordt medegedeeld, dat tengevolge van den hevigen sneeuwval weinig activiteit aan het front is te bespeuren, behalve ten Noorden van het Ladoga-meer, waar het Finsche leger zeer actief is en de vijand zware ver liezen heeft geleden Het Finscho legerbe. richt voegt hier aan toe, dat de Russen moeilijkheden ondervonden bij het over steken van het bevroren meer. Hierdoor boden zy een gemakkelyk doel voor de Fin sche artillerie. Bovendien brak op vele plaatsen het ijs onder de aanvallers. Het Finsche radio-station Lathi heeft medege deeld, dat er geen wijziging is gekomen iiF den algemeenen militairen toestand. Het Fransche persburaeu Havas melct: Tien Savoiauvliegtuigen zijn uit Italië in Finland aangekomen, zij maken deel uit van «en bestelling van 25 toestellen. Kolonel Korkoski, onder-co<mmandant van de Finr w energie! n schenkt nieihvi ust. En bovendien mry een weldadig uil op de zenuwen, ten tijd weer heclc- /orden? sterk, flink en Tonicum Noury theelepeltje vóór weldaad voor Uw ONTHULLING OVER BRITSCHE ONDEPH A NDET INGEN TE MOSKOU. Engeland en Frankrijk zouden hebben geweigerd de integriteit der Baltische Staten aan te tasten. De Britsche draadlooze dienst meldt, dat in, het licht der gebeurtenissen van de lait- ste paar dagen de ernstige verantwoorde lijkheid, welke op de nationaal-socialisti- sche regeeiring rust voor de invasie in Fin land door Sovjet-Russsche strijdkrachten, naar de meening van welingelichte kringen te Londen duidelijker wordt. Er bestsat, te oordeelen naar de beschikbare gegevens, geen twijfel aan ,dat de bezetting van Fin land, evenals die van de Oostzeestater., door Stalin vóór de sluiting van het Rus- sisch-Duitsche pact in Augustus j.l. met kracht werd bepleit Men gelooft, dat Hitler bij voorbaat dezen Russischen eisch moest inwiligen als gtdeelte van den prijs voor het pact van Moskou dat volgens de bereke ning van den Rijksminister van buitenland- sche zaken tot resultaat zou hebben, dat Groot-Brittannië en Frankrijk buiten den oorlog zouden blijven, welken Hitler van plan was tegen lólen te ontketenen. Deze leziAg oer gebeurtenissen vindt steun in de thans voor de. eerste keer in gezaghebbende kringen onthulde feiten ten 'aanzien van de mislukking der Bngelsch- Fransch-Russische orderhandelingen. Groot-Brittannië en Frankrijk, hieraan wordt herinnerd, hadden maanden vóór den inval in Polon, geprobeerd met de Sovjet- regeering een pact te sluiten, dat beoogde prn Duitsche agressie tegien te gaan. De loop dezer ond'rhandélingen was geheim gehouden. Thans wordt evenwel toegegeven, dat de voornaamste reden voor haar mislukking de weigering was der regeeringen van Frank- rijk en Goot-Brittannië toe te geven aan de Russische eischen, die de integitcit der Oostzeelandem en van Finland zouden heb ber. in gevaar gebracht. Als deel van hun prijs voor een bondgenootschap drong de Sovjet-regeering er by Groot-Brittannië en Frankrijk op aan, dat zij Finland en de Fa'iitche landen zouden overreden, vloot- bases i.an de kust van Oesel en Dagoe en J de Aalandseilanden ter beschikking te stel len van de Russische vloot. Uiteengezet wordt, dat Groot-Brittannië en Frankrijk niet bereid waren een handeltje te maken van de nouvereiniteit der kleine staten. Von Ribbentrop, aldus wordt gezegd, betoonde zich minder scrupuleus. terwijl de invoer van lampen voor 16 volt en lager 2.762.900 stuks bedroeg, zijnde circa 35 pct. van de totale bln nenlandsche behoefte aan kleine lam pen. Naar aanleiding van de opmerking van verschillende leden, dat het minder ge- wenscht is te achten den invoer van vee koeken thans cenige beperking op te leggen, kan de Minister mededeelen, dat door middel van een centrajen aankoop getracht wordt een zoo groot mogelijke hoeveelheid veekoeken in te voeren. De meening, dat de grootte van de voeder- vee in oorzakelijk ver- ba»4 met de hierbe.doelde con- tihéwHWTjrclerhalve onjuist. De minister heeft gemeend deze con- tlngcnteering voorloopig te moeten handhaven, hoofdzakelijk in verband met redenen van technischen en admi- nlstratleven aard. Thans zal op korten termijn worden beslist of de beoogde doeleinden kunnen worden bereikt ook zonder dat de contingentcering formeel blijft bestaan I Eeden der Staten-Generaal kunnen geen militairen dienst verrichten. De minister van Defensie zegt in de M. v. A. zich aan de zijde van die Twee de Kamerleden te scharen, die van mee ning zijn, dat het 4deï1id van art. 99 van de Grondwet niet de mogelijkheid open laat, dat de leden van de Staten-Gene raal militairen dienst verrichten. Er is ndar zijn meening maar één op lossing, n.l. deze, dat de reserve-officle- ren-Kamerlid, die werkelijken dienst zouden willen verrichten, indien de nood aan den man komt, bedanken als Ka merlid. Gemobiliseerde leden van Provinciale- en gemeentebesturen. Waarnemen van bestuursplichten zal worden bevorderd. Op de vraag van het Tweede Kamerlid I. H. J. Vos, luidende: Wil de minister bevorderen, dat aan de leden der Pro- Er wordt getracht zooveel mogelijk veekoeken in te voeren. In zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer naar aanleiding van een aantal contingenteeringswetjes zegt de Minister van Economische Zakerf: de commissie van advies voor de Crisisin- voerwet heeft den minister inmiddels haar meening omtrent de al of niet voortzetting van een groot aantal con- tingemteeringen kenbaar gemaakt. Dit heeft reeds geleid tot het besluit om 5 contingenteeringen, welker geldigheids duur per 1 October en 1 November p.Leg afliep, niet meer voor te zetten, téririjt'^ 14 contingenteeringen tusscheritijds met ingang van 15 November j.l. werden op- geheven. De minister kan hieraan toe voegen, dat het onderzoek der commissie nog niet geheel is afgeloopen. Het wordt met voortvarendheid voortgezet. De minister kan zich niet vereenigen met de meening dier leden, die zich op het standpunt stellen, dat van overma tigen invoer niet meer zou kunnen wor den gesproken. Ofschoon inderdaad de invoer bij een aantal artikelen is ver minderd, is dit geenszins algemeen het geval. Verscheidene takken van het Neder- landsche bedrijfsleven worden juist in de huidige omstandigheden bedreigd door groote invoeren van elders, met name Indien de uitvoer van bepaalde buiten- landsche industrieën naar haar gewon» afzetmarkten door de oorlogsomstandig heden wordt belemmerd. Het is duide lijk, dat waakzaamheid van de Regee- ring ten aanzien van het behoud der werkgelegenheid in de huidige omstan digheden meer dan ooit is geboden. De minister ziet er op toe, dat niet dooi’ de toepassing van contingenteerin- gen het prijspeil onnoodig wordt opge- j dreven. Bij de uitvoering der invoerbe- i perkingen wordt dan ook zoo groot mo gelijke soepelheid toegepast. Zooals de minister reeds vroeger her- haalde malen heeft medegedeeld, volgt vinciale Staten en gemeenteraden, die hij de ontwikkeling van het prijspeil der 1-x.---- gloeilampen hier te lande nauwgezet. Hij heeft van de voornaamste producenten de verzekering ontvangen, dat de prijzen van haar lampen voorshands niet ztillen worden verhoogd. Blijkens de handelsstatistiek bedroeg de invoer van gloeilampen voor meer dan 16 volt in 1938 rond 840.100 stuks, uitma kende circa 8 pct. van tv - landsche behoefte aan g roote lampen, Van de vijftig koppen tot dusverre twee gered. Ten Zuiden van het eiland Langeland is een Duitsch kustwachtschip op een myn ge- loopen en gezonken. Vernomen wordt, dat slechts twee leden der bemanning, die uit vijftig koppen be stond, tot dusverre zyn gered. Het schip zonk in vier minuten. Dit is het vierde Duitsche schip, dat nabij het Duitsche mynenveld in het wes telijk deel van de Oostzee is vergaan. Het ongeluk van gisteren gebeurde naby de plaats, waar negen dagen geleden een ander Duitsdh wachtschip op een myn liep. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef faterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Sterkte van, ontworpen luchtvloot voldoende. Uitbreiding luchtdoelbestrjjdingsmid- delen op korten termijn. '’•'Op de vraag, of ons land wel over vol doende vliegtuigen en luchtdoelgeschut be schikt, is, uldus de mirdster van Defen.ic in zyn M. v. A., moeilijk te beantwoorden. De steikte van de ontworpen lucht vloot komt haar wanneer vciouderde toestel len door moderne zyn venangen voor bands voldoende vo>*. Daarentegen achtte zij het noodig de ’nehtdoeL estrydi ^«mid delen op korten termijn uit te breiden. Ten aunzien van de vervanging 'an ver ouderde x ’iegtuigen en de aancchnfe i.g van Ivchtdaelbestrijdingsmidde tn waarin- bereids is overgegaai zullen binnenkort Lij supr'etoire begroeting de noodige gel den weiden aangev aigd Het thans geraamde bedrag van 8.125.000 is voldoende om de in 1938 voor genomen uitbreiding van de luchtvloot te x oltooien. Het thans gelaamde bedrag van 24.115.000 voor geschut omvat een bedrag xan 15.875.000, hetwelk aanvankelijk op de begrooting 1941 zou worden aangevraagd om het in 1938 vastgestelde urgentiepro gramma tot uitbreiding van het materieel voor de weermacht te voltooien en een be- diag van 8.240.000, dat ten tyde van de samenstelling x’an de begrootingsvoörstellen noodig werd geoordeeld om te kunnen vol doen aan de op dat tijdstip gevoelde behoef te aan luchtdoelgeschut, mitrailleurs, motor- materieel, enz., welke boven het hoogerge- noemde urgentieplan uitging. In feite is hier dus geen sprake van een vermindering van de aangevraagde gelden doch van een vermeerdering, ten einde in een sneller tempo het vastgestelde pro gramma te kunnen voltooien. De kosten van den bouw van ondergrondsche hangars zijn enorm. Aangezien gebleken is, dat een lucht- macht mede lam kan worden gelegd door bombardeering van vliegvelden en de lig ging van de hangars (ook de plaats van ondergrondsche hangars is niet geheim te houden) lykt het beter het luchtwapen voor lamlegging te behoeden door verspreiding en maskeering van de vliegtuigen en don aanleg van een groot aantal hulplanidings terreinen. Aan de opleiding van vliegers wordt de vereischte aandacht gewijd; de resultaten zijn bevredigend. Uiterste zuinigheid moet bij Defensie betracht. Minister onderschrijft klachten om trent misbruik van motormateriee] Die Minister van Defensie onderschrijft in de M. v. A. zonder voorbehoud de noodzake lijkheid van het betrachten van‘de uiterste zuinigheid, en hij zet uiteen op welke wyze toezicht wordt uitgeoefend op de uitgaven, welke voor leger ten vloot worden gedaan. De in het Voorloopig Verslag tot uit drukking gebrachte klachten nopens het misbruik van motormaterieel, moet de mi nister tot zijn leedwezen onderschrijven. Deze aangelegenheid heeft zyn voortduren de aandacht. De verkeersbrigadte heef* in den korten tyd van haar bestaan reeds be wezen uitermate nuttig werk te verrichten, zoodat de minister aanneemt, dat het euvei binnen afzienbaren tyd zoo al niet geheel verdwenen, dan toch tot aanmerkelijk klei ner afmetingen zal zyn teruggebracht. De meening, als zouden te veel auto’s en paarden gevorderd zijn, .berust op een mis vatting. Aangezien in den aanvang niet kon wor den overzien of de bouw van barakken al of niet minderkostbaar zou zijn dan het vorde ren van kwartieren, is omtrent deze aange legenheid niet terstond kunnen worden be- f toe anopgehelderden oorzaak in het gebied t>>ninl Ka7 Roïi’öronlirt waïizI Iactaii aati bei-ff ffC- vlogen en neergestort. Er zouden drie per sonen gedood en zeven gewond zijn. Geen beslissing omtrent verlenging eerste oefening. Aanschaffing sperballons. JN de Memorie van Antwoord aan do Tweede Kamer inzake de defensie- begrooting voor het komende jaar zegt de Minister o.m. het volgende Het ligt in het voornemen eerlang een aantal buitengewone dienstplich tigen, behoorende tot de jongste lich tingen, in werkelüken dienst te roe pen. De regeering acht het gewenscht, de oudste lichtingen zoo spoediig mo felijk door jongere mannen te doen aflossen. Reeds werden eenige ploe gen van de lichting 1924 met onbe paald klein verlof gezonden, terwijl meer ploegen van die lichting binnen kort zullen volgen. Hoeveel, oudere lichtingen huiswaarts zullen kunnen vertrekken, kan thans nog niet wor den overzien, zulks geheel afhanke lijk is van den duur der mobilisatie. Er kan in verband met het voor de opleiding beschikbare kader Nj mate- rieel echter geen sprake van zijn, om buitengewone dienstplichtigen maar dadelijk in grooten getale te gaan op- roepen. Het aflossen van gemobih- seerden zal zich derhalve niet in een haastig tempo kunnen voltrekken. Het ligt niet in het voornemen werkloozen op te roepen ter vervan ging van andere dienstplichtigen. Tot een mogelijke opheffing van de ten aanzien van het lidmaatschap der N.S.B. geldende bepalingen kan de regeering thans no|g niet over gaan. Onder de huidige omstandigheden kan nog niet worden overzien of in het jaar 1940 gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid om den duur der eerste oefening tot twee jaar te verlengen. Het ligt niet in het voornemen to* den aanleg van ondergrondsche han gars over te gaan. In November is een nieuwe rege ling van de kostwinnersvergoedingen vastgesteld, waardoor meer unifor miteit wordt bereikt. Volgens deze regeling wordt bij het bepalen van het vergoedingsbedrag ook rekening gehouden met mogelijke verminde ring van inkomsten, voor zoover deze uit de afwezigheid van den dienst plichtige voort spruit, doch een al- gemeene vergoeding voor be- drijfsschade i^oet men hiervan niet verwachten. i Het advies van de Indische regen- ring over de plannen tot versterking van de maritieme verdediging van Nederlandsch-Indië kan binnenkort worden verwacht. Het ligt in het j voornemen met de behandeling van dit vraagstuk grooten spoed te be- trachten. De minister wenscht zich, alvorens 5 de regeering te dien aanzien haar 1 houding heeft bepaald, thans nog niet verder uit te laten over het vraag- 1 stuk van de slagkruisers. j Het ligt, aangezien Nederland geen oorlogvoerende natie is, uiteraard Koning George is in Frankrijk aangeko men voor een bezoek aan de troepen. De Koning is gistermiddag met een En- Ofelschen torpedojager overgestoken. De Koning was vergezeld van den gene raal-majoor Prins Henry, hertog van Gloucester. De Koning heeft voor het laatst in Juli 1938 Frankrijk bezocht, toen hy en Ko ningin Elizabeth de eeregasten waren van de Fransche regeering. Hij was ter gele-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1