g (handel No. 20189 NIEUWERKERK, OUDERKERK. OUDEWATER, HALIFAX SPREEKT IN HET HOOGERHUIS. Versterking Van de spoorbaan op het baanvak GoudaOudewater./ De essentieele beginselen van een bevredigenden en jduurzamen vrede. BAND w/ D, Chamberlain over de Finsche quaestie. Woensdag 6 December 1939 78e Jaargang BBBI£ENWpUDE' bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle. REEITWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BRANDING voor echtgen. en latie, dragers en it-leden 165 erzekeringsfonds lingssecretaresse, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. 4. en 9.30 Redactie Telef begin ge- f Waarom München geen vrede bracht. gelijkmatig mogelijk over de slootbodem verdeelde. De zandaanvulling werd voortge zet tot het zand over de geheele te dempen oppervlakte boven water kwam te liggen. ver van aan komen met de doelstellingen, waarvoor wij de wapens hebben opgenomen. 2. De zekerheid moet bestaan, dat iedere regeling, die tot stand komt ge ëerbiedigd zal worden. Op iedere andere basis zou een confe- DADELS 8ERVEN EN NOTSN ITMANDEN. •reecende prijzen. TELEFOON 3311. voor .later Hue Band, ninen A en D. geen duurzamen vrede in Europa? Er werd een overeenkomst bereikt, de meest plechtige verzekeringen werden gegeven, i maar slechts zes maanden later veran derde Hitler van opvatting. Hij kan altijd verontschuldigingen vinden, die voor hem zelf voldoende zijn om een optreden - rechtvaardigen, dat volkomen. bijgevolg zou de wereld in dezelfde nete lige ondragelijke onzekerheid blijven, die wij allen in deze laatste jaren hebben gekend. weinig nut ons illusies te maken over resultaten, die door een conferentie zou den kunnen worden bereikt vóór de pri maire les geleerd is door hen, die daar aan zouden deelnemen, nl. dat geweld een slechte methode is. Er is nog geen bewijs, dat Duitschland die les geleerd heeft. De twee voorwaarden voor een conferentie zijn: 1. Er moet een bewijs zijn, dat de Dultsche regeerlng bereid is de voor- Nog geen protest te Moskou. In het Britsche Lagerhuis heeft Attlee de vraag gericht tot Chamberlain, of de regeerlng het verzoek der Finsche regee- ring steunde ten opzichte van een bij eenkomst van den Volkenbondsraad. Chamberlain antwoordde: „Het optre den der Finsche regeering is op haar eigen initiatief geschied. De secretaris generaal yan den Volkenbond heeft de Britsche- regeering het verzoek overge bracht van de Finsche regeerlng tot bij- eenroeping Van Volkenbondsraad en Vol kenbondsvergadering. De Volkenbonds raad is bijeengeroepen tegen Zaterdag 9 December. Verwacht^wordt, dat de Volkenbonds vergadering Maandag 11 December bij een zal komen. De Ëngelsche regeering zal vertegenwoordigd worden door den onder-secretarls voor Buitenlandsche Zaken, Butler, die namens de regeering in de bijeenkomst een verklaring zal af leggen.” Miss Wilkinson vroeg daarop of eeni- gerlel protest gezonden was naar Berlijn en Moskou tegen de schending van het Finsche gebied. Chamberlain antwoord de; „Neen”. *Vyvyan Adams, conservatief afgevaar digde, vroeg of de regeerlng in overwe ging wilde nemen steyn te verleenen aan een actie om Rusland, dat den Bond mis leid en oitfeerd heeft, uit te wijzen. D^ communist Gallacher, die met ge lach begroet werd, vroeg Chamberlain, of, wanneer de Volkenbondsbijeenkomst plaats vindt, hij de aandacht zal vesti gen op het feit, dat de Britsche regeering oorlog voert om een haar passende re geering te krijgen in Duitschland en dat er ruim jechtvaardiglng bestaat voor de Sovjet-Unle om een regeering te krijgen, die de defensie zal verzekeren aan de Finsche Golf. (Hilariteit). naties, met inbegrip van Duitschland, ten behoeve van het werk van polltleken en economischen wederopbouw, want al leen op die wijze gelooven wij, dat een ordelijk internationaal leven behouden kan worden. rentie niets bereiken en waarschijnlijk alleen de Duitsche leiders in staat stel len hun volk te doen gelooven, dat de oude methode van het geweld toch niet al te slecht gewerkt heeft. Het groote belang van aan te toonen, dat de agres sie mislukt is zou niet bereikt zijn en alle wolken veilig onder de heerschappij van het recht, hun eigen politieke en economische leven kunnen bepalen, vrij van Ingrijpen door hun machtlger na buren. Te dien einde zou Engeland be reid zijn, zijn beste krachten in het werk uuiuscne regeeruig uerciu ia uv »uui- te stellen, in samenwerking met andere waarden te aanvaarden, welke overeen- Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en (nterc 2745. Postrekening 48400. 1 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. zijn toegepast. Het publiek krijgt’den In druk alsof de spöorslooten zijn verplaatst, want deze zijn meer landwaarts gekffcien Naast die spoorbaan liggen breede zand- dammen. Onder het spoor een plaat van/ slikslak. pJEN bij zonderheid bij de baanversterkinj» aan den Achterwillens ig, dat over een lengte van ongeveer 300 M. van het met zand versterkte baanvak een werk in uit- voering is, dat een inwendige verbetering van het bestaande baanlichaam zelf beóogt De bodem n.l. waarop dit baanlichaam rust bestaat uit samengeperste veen- en kleila gen, welke een zekere mate van elasticiteit bezitten. By treinpassage drukt het baan. i lichaam onder de belasting enkele milime- ters in den ondergrond en veert na het passeeren van dien last weder terug tot het i oorspronkelijk niveau. Deze bij kleine trein, snelheid zeer geringe beweging neemt, zoo- i alg onderzoekingen hebben uitgewezen, met het grooter worden van ,die snelheid too 1 Voordat met de baanversterking ter plaatse werd aangevangen moest als gevolg daar- van steeds veel zorg aan het onderhoud van 1 het spoor worden besteed. Ter bestrijding van dit verschijnsel wordt I nu onder het spoor een gewapende plaat I aangebracht van z.g. „slikslak”, een mate- I riaal, dat door de hoogovens in IJmuiden VERSTERKING EERSTE GEDEELTE BAANVAK GOUDA—OUDEWATER DER NED. SPOORWEGEN VOLGENS DRIE VERSCHILLENDE EN OP ZICHZELF GOEDE METHODEN. Op deze foto zijn de spoorlsooten, nadat ze in snel tempo met z.g. draglines waren drooggemaakt, met zand volgestort. Met speciale zandtreinen is daarvoor dagelijks 1000 M3, zand aangevoerd, dat werd overgeladen in kipkarren op een daarvoor aan gelegd werkspoor, waarna het in de te dempen slooten is gestort. Een deel van de sloot is op deze foto nog zichtbaar. Drie proef vakken by den Achterwillens nagenoeg gereed. Doel: minder onderhoudskosten, 120 K.M. snelheid. De kosten van K.M. bedragen 275.000. JJET zal vele reizigers, die zich per trein 1 van Gouda naar Utrecht of verder be- geven, wel zijn opgevallen dut op het baan- I Vak CrOlld'4*"—Oiwlpwntr*»- heid wordt gereden, dan op het overige (IaaIIo va» 1!m TViF ..Un z.a— in de bodemgesteldheid op dit traject. Bij de uitvoering van den dienst met electri sche treinen in Mei 1938 kon dan ook op dit baanvak de snelheid van 120 K-M. niet worden gereden. Het is een bekend verschijnsel dat dijken, wegen en spoorbanen, welke zijn aangelegd in het Hollandsdhe polderland, waar de bo dem veelal bestaat uit veen en slappe klei, aan zakking onderhevig zijn. Op zich zelf i«i dit verschijnsel niet verontrustend, daar deze zakkingen zeer geleidelijk plaats vin den. X In de omgeving van Gouda is de jaarlijk- scAgakking grooter dan normaal en hier veel zorg en geld worden besteed aan het onderhoud. Uit een uitgebreid voor-onderzoek, dat «enige jaren in beslag heeft .genomen en waarbij periodiek nauwkeurige waterpas singen en andere metingen zijn verricht, is gebleken, dat voor enkele gedeelten van het baanvak GoudaOudewater bijzondere maatregelen moeten worden getroffen Deze baangedeelten zullen woorden ver sterkt. MH deze versterking is een begin ge maakt over een lengte van 850 M. ppoor- *eg ter hoogte van den Achterwillens op circa 3 KM. van het station Gouda. Ter plaatse is de snelheid tot 45 K.M. beperkt. Van den Willens gaat het 75 K.M. tot Oude- Water, waar de electrische treinen de ge bruikelijke vaart van 120 K.M. krijgen. De versterking beoogt, zoo deelde onze oud-stadgenoot ir. J L. A. Cuperus, inge nieur bij de Ned. Spoorwegen, die de leiding van ’twerkheeft, ons mede, het baanlicheam in de toekomst zonder eenigi bezwaar a-tn het gewenschte profiel te brengen en bet onderhouden om de treinsnelheid te zijner lüd te kunnen opvoeren tot 120 K.M. per nur met geheel dezelfde mate van veiligheid *ls elders in den lande bestaat. De uitvoering van het werk aan den Aeh- terwillens, waarmede in het najaar 1938 ia **gonnen, nadert thans haar voltooiing. De versterking geschiedt volgens de nieu- inzichten van de grondmechanica dooi «et dempen van de zich naast het baan- ‘chaam bevindende spoorelooten met zand. Voor afvoer van het polderwater werden voren nieuwe parallelslooten gegraven. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels f 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bez^rgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme*- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifts. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. H Gewone adverteritiën en ingezonden modedeelingen by contract tot zeer gereduceerde!» prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte,. Met de tegenwoordige regeering te Berlijn wil Engeland niet onder handelen. Hierin zijn de essentieele beginselen gelegen van een bevredigenden en duur- j zamen vrede. Op de vraag wat de nauw keurige voorwaarden zijn, waarop Groot Brittannië bereid zou zijn den oorlog vandaag te eindigen, herinnerde Halifax er aan, dat de Koning in zijn antwoord op het initiatief van den Koning der Belgen en de Koningin der Nederlanden verklaard heeft, dat noch hij, noch zijn regeering den oorlog een dag langer dan noodig was wilden laten voortduren. Da- ladier heeft enkele dagen geleden in zijn r redevoering antwoord gegeven op de vraag op welk» voorwa arden Groot-Brit- tannië de wapens zou willen neerleggen, toen hij zeide, dat Frankrijk dit zou wil len doen wanneer het kon onderhande len met de regeering in welker handtee- kening men vertrouwep kon stellen. Het succes van een conferentie, die thans na, een wapenstilstand bijeen zou worden geroepen, is afhankelijk van de voorwahrden, waarop zij bijeenkomt, al dus spr. De conferentiemethode is in September 1938 gevolgd en wij waren be- reid die methode onmiddellijk voor dezen oorlog toe te passen» wanneer Duitsch land zou hebben aïgezien van zijn voor nemen om Po^en binnen te vallen en zijn troepen zou hebben teruggetrokken Waarom zoo vroeg Halifax ver zekerde de conferentie van München T ORD HALIFAX, de Britsche minLter ■L' van Buitenlandsche Zaken, heeft in*het Hoogerhuis het woord gevoerd. Sprekende over de oorlogs- en vredes- doelstellingen zei hij, dat het onder scheid van Chamberlain tusschen deze belde algemeen als geldig erkend wordt en algemeene goedkeuring heeft ver worven. Het heeft mij zoo zei hij -c verheugd, dat er in het debat op gewezen is, dat het ónmogelijk is voor Broot-Brit- I tannië om te streven naar grootere de tailleering en verduidelijking in dit op zicht zonder behoorlijk rekening te hou den met de opvattingen van de domi nions of de bondgenooten. Het algemeene doel waarvoor de wa penen opgenomen zijn, ia volkomen dui delijk en in de oorlogsdoelstellingen zal, naar spj. verwacht, geen wijziging van belang gebracht worden, wat de regee ring overigens ook aan het einde van den oorlog zou vermogen te doen. Voortgaande gaf Halifax om der wille van de duidelijkheid een definitie van hetgoen hij noemde een herhaling van de reeds, door de regeering, de oppositie en namens de dominions afgelegde ver klaringen. Hij zei daarbij, dat Engeland wil, dat de .volken, die van hun onaf- hankelijkheid beroofd zijn, hun vrijheid herkrijgen, dat de volken van Europa verlost worden van de voortdurende vrees voor Duitsche aggressie en dat eigen veiligheid en vrijheid van Enge land worden gewaarborgd. Engeland streeft niet maar gebiedsuitbreiding of naar wijziging van de landkaart te eigen tegenspraak is met de verzekeringen, die hij eerder had gegeven. Die soort van rechtsomkeerd makerij toont, dat geen conferentie geacht kan worden succes te hebben gehad, tenzij die gewoonte van het veronachtzamen van toezeggingen afgeJegd wordt. Dat echter zal een volkomen omme keer beteekenen van wat tot dusver de dat het vernield heeft, te herstellen, moet gezegd worden, dat wij streven naar een regeling, welke Duitschland zal aanmoedigen zijn gerechtvaardigde plaats in Europa in te nemen Wij willen de overigq gedeelten van het baanvak een Internationale orde vestigen, waarin tncMiwTvist. allo ivnlkan vpIHp nnder Ha heorschaDDii bewogen door eenlgerlei geest van wraakneming .ofschoon*spr. de waarheid erkende van alles, wat gezegd kan wor den over’de toenemende moeilijkheid om dit standpunt in de harten van het volk te handhaven bij de voortzetting van den oorlog. Wanneer daarentegen, zoo zei Halifax, j Duitschland in staat is het vertrouwen, Duitsche politiek is geweest. Het heeft wordt geleverd en de eigenschap bezit zeei langzaam te verharden tot een soort beton, achtigen steen met elastische eigenschap pen. Eerst werden de sporen pl.rn. 40 c.M. om laag gebracht, daarna werd de „slikslak”, die per trein uit Umuiden werd aangWoerd, in lagen aangebracht eji goed aangestampc met electrische Wacker stampers, totdat de vereischte dikte was verkregen. Op deze plaat welke 8 M. breed en gemiddeld 70 c.M. dik is, wordt een afdtekiking van zand aan gebracht, waarop tenslotte het z.g. ballas* bed komt te rusten, waarin de sporen hui vaste ligging vinden. Daar het werk moest worden uitgevoerd tusschen den treinenloop, die op dit baan vak zeer druk is, zal men begrijpen, dat de opgave niet eenvoudig was, vooral als men daarbij In aanmerking neemt, dat op dit baanvak automatisch blokstelsel van het seinwezen en electrische bovenleiding aan wezig zijn. Alles moest dan ook in het werk worden gesteld om treinvertraging te voor komen en deze zym gelukkig tot het mini mum beperkt gebleven. Van het geheele versterkingswerk met inbegrip van de bijzondere voorziening met slikslaig bedragen de kosten rond 275.000. Het werk werd onder leiding van de Neder- landsche Spoorwegen uitgevoerd door de N.V. Het Spoorwegbedrijf te Utrecht. Tamofoon; 3— Christ. lee. Jiofwn; 4.16 Kindenar,. foon; 4.45 Felicitaties; 5’ 3.45 Gramofoon; 6— 6.30 Taalles en causerie et onderhoud en de stune„. mmachines en stoomtete', schepen"; 7,_ Berichten'- gelverzamelaars; 7.45 Gra Berichten ANP, herha- en; 8.15 Vroolyk program, ten ANP, actueel halfuur; ins en gramofoon; iijg’ 11.5012 Schriftlezing. >01.5 M. VARA-Uitzending i 7.30--8 VPRO: ANP, grcmofooe; <euken”; 10.— MorJenw-y'. arbeiders in Je continube- or de vrouwJ 12.- Grani0. Rosian-orkesi; I2.4ö Be- «nofoon; 1—1.45 VARA. >les; 2.30 Cello en piano; inderen; 5.30 Kindorzan? 0 Cramofoon; 6.35 Org,.), aal; 7.VARA-Kulendor; 7.10 Causerie „De onge- ie practük”; 7.30 Bijbel. Herhaling SOS-Berichten, ANP, VARA Varia; 8,15 - Radiotooneel; 9.30 Man- en solisten; 10,— Cause. onschuldig?” iojo De Causerie „Huwelüksmoei. Berichten ANP; 11.10--12 GoudaOudewater te worden toegepast. £oodra de uitkomsten zy'n bepaald, zal in de rfthting Oudewater worden doorgegaan. Het is niet noodig de geheele spoorbaan te versterken, de werkzaamheden betreffen gedeelten. Zullen ook deze versterkingen zy'n gereed gekomen, dan zal weer gedacht kunnen worden aan het opvoeren van de treinsnelheden. Bij gereedikoming van het werk aan' den Achterwillens, zal er uiterlyk niet veel van te zien zijn, dat drie verschillende methoden Het Russischr—Finsche conflict. Sprekende over het Russisch—Finsche conflict zeide de minister: Het relaas van de kwade gevolgen, die voortgekomen zijn uit het Duitsche voor beeld en uit de praktijk der agressie, wordt langer. In de paar laatste dagen hebben wij gezien, hetgeen algemeen veroordeeld wordt als een niet te ver ontschuldigde daad van aggressie door een van de grootste jegens een van de kleinste, maar hoogste beschaafde naties van Europa. Verder sprekende over „deze ongeluk kige uitbreiding van het conflict” zeide Halifax „de Russische aanval op Finland komt mij voor een rechtstreeks gevolg te zijn van de Duitsche politiek. Door een overeenkomst, welke naar hij dacht, hem de vrije hand zou laten om Polen aan te vallen, schijnt het, dat Hitler ver kwanseld heeft wat hem niet toebehoor de, n.l. de vrijheid der Baltische bevol king en het vervolg der gebeurtenissen toont hoe groot de schade is, wanneer de sluizen eenmaal geopend zijn. Vroeger in dit jaar hebben wij getracht onze be trekkingen met Rusland te verbeteren, maar steeds hebben wij het standpunt gehandhaafd, dat de rechten van derden onaangetast mbesteu blijven en onge deerd door onze'offerhandelingen Engelands rechten ter zee. Halifax sprak voorts over de protesten der neutralen tegen de Britsche repre saillemaatregelen wegens de Duitsche illegale daden ter zee. Hij zeide: Deze protesten zullen uiteraard uitvoerig be antwoord worden. Het is niet tegen te spreken, dat de vijandelijkheden nood zakelijkerwijze eenig verlies met zich mee moeten brengen voor alle landen. De Ëngelsche regeerlng heeft haar rech ten, welke haar door het internationaal i recht toegekend worden, echter niet overschreden. Wij begrijpen zeer wel, wat op het spel staat. Wij verwachten geen gemakkelijke overwinning. Wij onderschatten de be kwaamheid en vastberadenheid van on zen vijand nieC en evenmin rekenen wij op een spoedige ineenstorting van het blnnenlandsche front van den vijand. Drie methoden toegepast. yOOR de verstenkinig zün drie verschillen, de methoden toegiepasr. Qp het eerste vak van c.a. 250 M. lengte, werden eerst kleine dammetjes zand op af standen van pl.m. 8u M. dwars op de baan- I richting door de sloot gebracht. Was op I deze wyze de overzijde van de sloot bereikt, dan werden de tusschenliggende watervlak- ten aangevuld, zoodat de belasting zich zon vak GoudaOudewater piet mindere snel- heid wordt gereden, dan op het overige ge deelte van deze lyn. Dit vindt zy’n oorzaak I» Lndainzm UiL Pn I De tweede methode is gebaseerd op het- zelfde beginsel, echter met dit verschil dat alvorens met de zandsborting werd aange vangen een rijzenbed was aangebracht over de volle breedte van de te dempen slooten. Dit bed van rijshout dient voor een gelei delijke verdeeling van de zandbelasting over dien ondergrond. Het rijzenbed is met zware perkoenpalen in het bestaande baanlichaam verankerd. Voor het verkrijgen van een dichte pakking van het zand tusschen de riislagen werd dit door spuiten ingewas- schen. Deze weekwijze werd uit gevoerd over een totale lengte van 220 M. baan. Met deze twee methoden wordt dn sterking verkregen door verbreeding ||et eiken kant. De derde methode bestaat in het dempen van de beide spcorslooten, nadat deze tevo ren machinaal met z.g. draglines zy’n uit gebaggerd. Door de delping van deze uitge baggerde slooteh zoo snel mogelijk te doen geschieden werden aan weerszijden van de spoorbaan zan<Mammen, waarvoor 1000 M3 zand per dag is verwerkt, tot diep in den ondergrond doorgeperst. Op deze wijze i<? het baanlichaam versterkt door het in 'rijn geheel tusschen de beide dammen zijdelings op te sluiten. Deze versterking beslaat een lengte van 250 M. baan. Alle drie methoden voeren volgens uitge voerde berekeningen naar hetzelfde doel, doch zijn alleen verschillend van uitvoe ringswijze en kosten. De ervaring zal moeten leeren, welke methoden in verband met het verkregen re sultaat der uitvoering en met de daaraan bestede kosten de voorkeur verdient om op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1