IOURY griep bent. floury! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwuüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ONAFHANKELIJKHEID VAN FINLAND HERDACHT. I I n de keuken...' lokje, Er zijn zo> BOUILLON Russisch offensief in richting Helsinki. Troepenmacht van 700.000 man rukt op in Karelië. Duitsche beschouwing over den oorlog. Vice-admiraal Usborne beantwoordt de vraag: Waarom geen bommen op het land Roemenië en Rusland. No. 20191 Donderdag 7 December 1939 78e Jaargang Het embargo op den Duitschen export. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. I de Jv energie/ I Ellende in Polen. Hongersnood bedreigt de bevolking. Naar het Poolsche.telegraaf-agentschap en tad- Maggi’s Bouillon- diensten bewijzen, r voor soep, wil ik klaarmaken of een >n opdienen s zijn daarvoor een net een reputatie... zaken een p .tegen Duitsche wreedheden in Polen over- handigd. In dit protest wordt gezegd, dat uit alle i thans stevig in de Balkanlanden zijn I verankerd en niet meer kunnen worden geacht af te hangen van den invloed van Rusland of Duitschland. Sommige meldt heeft de Poolsche zaakgelastigde op het-Fransche ministerie van buitenlandsche protest der Poolsche regeering scho wrpprihprlpn in Polen over- lelijkheden, Finland een van zijn beste pi loten, luitenant Melin, heeft verloren. De voornaamste zorg van militairen aard voor de Finnen is, zoo meldt een Havas- bericht uit Helsinki, de Russische bedrei ging in de richting van het dal van de Keonyoki en van Jiet spoorweg- en wegen centrum Rovaniemi, de sleutel van de Fin- sche verbindingen te land met het hooge Noorden. De Russen zijn opgeflikt in de richting van Kualajarvi op 200 k.m. ten O. van Ro- vaniemi waar niet alleen zeven wegen sa menkomen maar dat ook het kopstation is van den spoorweg in de richting van Tornio (Tornefi)'en Haparanda, onderscheidenlijk de Finsche en de Zweedsche haven aan de noordpunt van de Botnisdhe Golf. Blijkbaar tracht Rusland alle verbindin gen in dit deel van Finland af te snijden. Het bedient zich daarbjj van parachutisten Nieuwe toespeling op de mogelijkheid van een conflict in Azië. De Berlijnsche correspondent van het „Hamburger Fremdenblatt” komt bij een testudeering van den toestand tot het re sultaat, dat de gebeurtenissen in de eerste week van de vierde oorlogsmaand opgevat moeten worden als een zichtbaar toeken voor een uitbreiding cn verscherping van het conflict, aldus het Dui,crhe Nieuwsbu reau. Het is volgens den correspondent zelfs de vraag of niet het nojrenblik geko men is, waarop .het Europecsche conflict begint te worden tot een over de gfenzen van Europa reikenden oorlog. CHINA. Maarschalk Woe pei foe overleden. Maarschalk Woe pei foe, de dichter- krygsman, is te Peking aan de ernstige bloedvergiftiging, die hy had opgcbopen, overleden. De maarschalk, die 66 janr oud was, speelde in vroeger jaren een groote rol. Hij voerde strijd met de centrale regeering en rukte in 1920 Peking binnen. Vior jaar kter werd Woe door maarschalk Tsjang tsolin, den beiheerscher van Mardsjoerije versla gen. In 1926 kreeg Woe echter weer de overhand. De strijd tusschen de militaire leiders duurde ook de d iarop volgende ja ren voort met afwisselend geluk en in 1928 verdween Woe van het toorn’*. Hij trok zich in een klooster terug. D.» Japanners Europa toegenomen. De taak, welke Italië tegenover den Balkan vervult, is echter zoodanig dat geen contrast met de andere mogendheden kan ontstaan. Tegenover den Balkan volgt Italië een pölitiek, welke voortvloeit uit zijn geo grafische ligging en zijn demografische, economische en militaire kracht. Daarom kunnen de doelstellingen van Italië niet indruischen tegen de belangen van derde mogendheden, indien die mogendheden niet, zooals het geval zou zijn met Rus land in dat bijzondere delicate deel van Europa, zich zouden willen mengen om daar politieke formule^ te vestigen, wel ke In strijd zijn met de Europeesche be schaving. die kunstwerken in de lucht moeten laten vliegen en van grooter eenheden, die even- eens per vliegtuig worden, aangevoerd en het terrein moeten 'bezetten dat latr r moet dienen voor het landen van vliegtuigen met troepentransporten. rr zyn m het hoogs Noorden reeds 200 l. 300 parachutisten gedaald, die omsingeld werden. Van niet-officieele zflde te Helsinki wordt bevestigd, dat tusschen de 50 en 60 Italiaan, sche vliegtuigen in Finland zijn aangeko men. Te Londen wordt bevestigd, dat Britsche firma’s munitievoorraden naar Finland renden. Tot heel kort geleden zonden Hon garije en Joego-Slarvië oorlogsmateriaal naar Finland. In bevoegde kringen te Londen wordt ver. nomen, dat Duitschland aan Finland gave ren zou hebben gezonden, o.a. Tsjecho-Slo- waaksche. Finsche troepen Janden op Aland-eilanden. De Finsche marine is, volgens het D.N.B., met het leggen van mijnen rondom de Aland-eilanden gereedgekomen. Daarop zijn Finsche troepen in grooten getale op de Aland-eilanden geland poogden Woe pei foe voor hun politiek te winnen doch hij ste’-’e den eisch, dat alle Japansche troepen uit China zouden t« rug- getrokken worden. In den woeligen tijd vóór de Japansche in/asie weri Woe pei foe als een der „sterke mannen” van China be schouwd. derland kent en onze neutralitcitshand- having gadeslaat met'den ernstigen wil om haar het recht te doen wedervaren dat haar toekomt. Secretaris van Duitsche consulaat te New-York vermoord? Politie vond hem dood te bed liggen. De secretaris van het Duitsche consulaat tt- New-York, de 40-jarige Walter Engel berg, is, naar U.P. meldt, in zijn woning te Brooklyn dood te bed gevonden. Het schijnt, ciat hij het slachtoffer van een aanslag is geworden. De politie verklaarde op Engcl- bergs lichaam bloedsporen te hebben ge vonden. Toen Engelberg niet op den gewonen tijd op het consulaat was gekomen en hij ook niet telefonisch te bereiken bleek, werd de politie gewaarschuwd. Deze stelde een on derzoek in en forceerde de deur. Het Duit sche consulaat heeft tot nu toe geen nadere gegevens ontvangen. United Press meldt nog uit Berlijn, dat men in officieele Duitsche kringen weiger de, eenigen commentaar te leveren op het bericht van den dood van Engelberg. Ook in andere Duitsche kringen zeide men, dat men eerst nadere .«bijzonderheden geen vertrouwen in een ontbinding van Duitschland van binnen uit. Ik ben van ge voelen, dat wij slechts zullen overwinnep na Duitschland op de knieën te hebben ge dwongen en de beste manier om dat te doen is dêT blokkade en mogelijk uitgebreide luchtoperataes. Naar mijn meening hopen zoowel Enge land als Duitschland, dat de luchtbombarde menten zich niet zullen ontwikkelen tot een wederzijdsche vernieling der hoofdsteden. De reden, waarom geen bommen geworpen zijn op het land en waarom geen vliegvel den zijn gebombardeerd, is, dat er bij der gelijke aanvallen altijd gevaar bestaat, dat de bómmen op een huis terecht komen. Daarop zouden represailles volgen en dit -jer hoofdste den, hetgeen beide landen willen vermijden. Engeland en Duitschlkrid willen ver nieling der hoofdsteden vermijden. De eerste censor van Engeland, vice-ad- miraal Usbome, heeft gisteren een rede voering gehouden voor de Engelsch-Ameri.. kaansche persvereeniging. Hij zeide, vol gens het Britsche Bureau Reuter, o.m. het volgende „Wy hebben Duitschland vastgebonden”. Spr. legde er den nadruk op, dat hy zijn persoonlijke meening uitsprak, wanneer hy zeide te gelooven, dat de Duitsche aanval lers wel een hoop moeilijkheden zouden geven alvorens zy' tot zinken werden ge bracht, maar er toch niet aan te twijfelen dat zy tenslotte naar den zeebodem gezon den zouden worden. Ik behoor niet tot de- genen - aldus spr. die gelooven dat de zou leiden tot de vernieling oorlog van korten duur zal zyn en ik heb a De correspondent steunt zijn stelling in bod van /Hitler, is dus tengevolge de eerste plaats hierop, dat de Britsche ex- portblokkade Maandag van kracht is ge worden, waardoor de neutrale souvereini- teitsrechten in het handelsverkeer met Duitschland op z’n ernstigst on*eker ge maakt worden .In de tweede plaats zegt hij, dat de oorlogstoestand tusschen Sovjet- Rusland en Finland het Europeesche con flict met een nieuw front uitbreidt. Daarbij herinnert hij er aan, dat bij de vestiging van de Finsche onafhankelijkheid ook Duit sche soldaten groote offers met hun bloed gebracht hebben. In dn twintig jaren,, die sindsdien zyn verloopen, heeft zich in b’in- land een zoo krachtige toeneiging van Finland voorgedaan naar de opvattingen van de Angelsaksische statenwereld, dat Helsinki er meer prys op stelde zijn goede verstandhouding met Londen en Washing- ton niet te compromitteeren door sympa- thieën met de politiek van Duitschland te gen het verdrag van Versailles. Als verder opmerkelijk kenteeken noemt de correspondent, dat in het nabije oosten aan de zuidelijke, Kaukasische grens van Rusland de mogelijkheid zich begint af te teekenen van een uitbreiding van den Euro- peeschen oorlog buiten de Eluropeesche grenzen. De eerste omtrekken daarvan wor den zichtbaar. Wat dit in het licht der ge schiedenis van het Britsche ryk beteekent weet men in Downingstreet beter dan er gens elders. Ook de volledige verstarring van de Fransche houding in het conflict met Duitschland acht de correspondent kenmer kend voor den toestand. Hy constateert, dat wat tegenwoordig in Parijs als oorlogsstei- ling genoemd wordt dé vernieling van het Groot-Duitsche ryk is in den geest van een Richelieu of een Foch en in niets meer verschilt van den vernietigingsstryd der Britsche regeering tegen het Duitsche volk. In plaats van de kansen op een groot scheepsche reorganisatie van Europa in den geest van vrede en samenwerking, welke voor de laatste maal op 6 October aanwe- zig waren door het verstrekkende aan. o_,„.6ê van de Britsche afwijzing gekomen de verstarring der fronten in het westen, de verscherping van den handel soorlog ter zee, de opening van een tweede oorlogstooneel in Finland en de mogelijkheid van oorlogsverwikkelinger. in Azië, bij de slagaders van het Britsche Rijk. In feite ziet de toestand er volgens den correspondent aldus uit, dat de zaken dc Britsche politiek over het hoofd gegroeid zijn. en schenkt nieuwe dust. En bovendien loury een weldadig d uit op de zenuwen. >rten tijd weer heele- worden. sterk, flink nen Tonicum Noyry ie theelepeltje vóór i weldaad voor Uw ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1-30, elke regel meer 0.2S. Van buiten Gouda en den bezorgkring: t—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën ip het Zaterdagnumme’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den ürils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpa'rina 50 hooger Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingei* by contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Een dreigend artikel in het orgaan van de Derde Internationale. Reuter verneemt uit Moskou: Het laatste nummer, van het tijdschrift ,,De Communis tische Internationale” schrijft: „De volke ren van Estland, Letland en Litauen weten dat de verdragen met de Sovjet-Unie h^n van den oorlog gered hebben en hun een veiligen waarborg hebben gegeven van hun onafhankelijkheid tegenover de imperialis tische mogendheden.” Voortgaande schrijft het orgaan„De belangen der volkeren van Roemenië en hun vrije en vreedzame ont wikkeling zyïi verbonden met de onmiddel lijke afsluiting van een pact tot wederzyd- schen bijstand’ met Rusland, gelijk aan de pacten, die door de Baltische landen zijn gesloten. Een blik op den binnenlandschen politieken en economischefi toestand van Roemenië geeft de overtuiging, dat de vriendschappelijkste betrekkingen met de Sovjetunie een vitale noodzakelijkheid zijn.” Het orgaan vervolgt: „In de geannexeerde provincie de Boekowina, Zevenburgen, de Dobroedsja en Bessarabië is een politiek van natioftale onderdrukking en uitbuiting j der volksmassa’s uitgevoerd door Roeme nië.” Het artikel verklaart, dat het de taak ia van de Roemeensche comfiiunisten om te werken itegen „den imperialistischen oor log” en voor het zelfbeschikkingsrecht, dat zoo ver moet kunnen gaan, dat afscheiding van Roemenië mogelijk is. Italië’s belangen op den Balkan zijn toegenomen. Rusland dient zich daarin niet te mengen. In een artikel over Italië en het even wicht op den Balkan schrijft de „Mes- sagero”, dat de nationale opvattingen deelen van het door de Duitschers bezette gebied ontstellende berichten komen en dat dagelijks en in iedere plaats individueele of collectieve terechtstellingen plaats heb ben. P- -1V!„_ geroofd en weggevoerd, bezitters van on roerende goederen worden nen gedeporteerd. j prestige op den Balkan verkregen en zijn Ujit Posen meldt het D. N. B.: De bijzon- de itallaansche belangen door de aan- dere rechtbank te Posen heeft drie Polen j hechting van Albanië hl dat deel van wegens moord op Duitschers ter dood ver- oordeeld. Een speciale correspondent van de „Ti mes” geeft in een artikel over den toestand van Polen als zijn meening weer dat het land^jhans bedreigd wordt door een onge- evena^rden hongersnood. Over twee of drie maanden zullen de voorraden in de winkels in Warschau geheel en al verdwenen zijn, I terwijl van vele artikelen de prijzen reeds zyn vervijfvoudigd. Zelfs de oogst van aard appelen, het voedsel van de armsten der armen, heeft er zelden slechter voor ge staan. Bovendien is een groot deel van den oogst door militaire operaties verloren ge gaan. - vau rtusicuiu ui lyuitsuiutuiu. oumuuge De bezittingen der bevolking worden j bulteniandsche kringen willen thans in /m- den Balkan een invloed van Italië zien. met hun gezin- Ongetwijfeld heeft Italië een stijgend PRESIDENT Kallio van Finland heeft ter gelegenheid van den 22|»ten verjaardag der Finsche onafhankelijkheid in de Fin- sche taal een radiorede uitgesproken, waar in hij, aldus Reuter, o.a. zeide; ,jOnze groote kracht ligt in onze eenheid. Finland heeft altijd één grooten vijand ge had en het .heeft moeilijke tijden doorge maakt bij het bestrijden van dien vijand. „De methoden der Sovjets töonen, dat <ie veiligheid van leningrad niet ter sprake komt, want wij zijn langs de geheele oóste- lijke grens aangevallen. Het Finsche volk beigry.pt, dat het niet slechts zichzelf, doch ook de Westersche beschaving te verdedi gen heeft. Daarvoor heeft Finland erken ning verworven, zelfs van buitenlandsche 'staatslieden.” De president besloot zyn rede met woorden van Duther: „Een vaste burdht is onze God.” Ter gelegenheid van den verjaardag van Finland’s onafhankelijkheid heeft president Roosevelt, naar Reuter uit Washington meldt, aan president Kallio van Finland een boodschap gezonden van den volgenden irhoud: - Deze verjaardag, waarop het - Finsche volk met trots het verwerven van zijn on afhankelijkheid 'herdenkt, biedt mij een nieuwe welkome gelegenheid uiting te ge ven aan de groote achting,, welke het volk en de regeering der Vereenigde Staten voor het Finsche volk en zijn regeering koeste ren. Het is mijn ernstige hoop, dat deze tra gische dagen binnen niet langen tyd zuHer plaats maken voor een gelukkiger tijdperk om het Finsche volk in staat te stellen on gestoord de gestadige ontwikkeling voor+ te zetten van zyn vry'e politieke en sociale in stellingen, welke de bewondering hebben gewekt van het Amerikaansche volk. Russen lijden zware verliezen. Het groote offensief der Russen in Ka relië, met het doel de Mannerfieim-linie te veroveren, heeft, naar Stefamie meldt, den aanvallers tot dusver slechts zware verlie zen en. geringe terreinwinst opgeleverd. Havas meldt nog, dat de Russische troe pen, die tegen Finland oprukken, het zeven de leger vormen, dat onder 'bevel staat van generaal Mereskov. Het leger bestaat uit elf tankdivisies, waarvan vyf (volgens an dere berichten zeven) oprukken in Karelië en de andere ten noorden van het Laidoga- meer. Reuter meldt uit Helsinki, dat een reekf aanvallen is gedaan in de richting van den atrategischen spoorweg, die begint in UleAborg en naar de Russische grens loopt. Het bezit van dezen spoorweg zou vani ont- zaglijke waarde zijn wanneer de Russen van plan zouden zyn Finland in tweeën te snij den. De Finnert hebben echter krachtige maat regelen genomen tegen dergelijke aanval len. Gezegd wordt, dat op de Kareische land engte 80.000 Russen deelnemen aan- den strijd tegen 40.000 Finnen. Het geheele Finsche leger omvat thans by na een half willioen manschappen. Onder degenen, die met de Finnen meestrijden, zoo wordt ver klaard, bevinden zich verscheidene Russi sche commissarissen, die in 1917 aan den burgeroorlog hebben deelgenomen. Terwijl de sneeuw een groot voordeel -voor de burgerbevolking, aangezien het gevaar van luchtaanvallen er vrijwel dwr uit^esdhakeld wordt, maakt de sneeuw tal de Finsche landmynen aan de grens minder doeltreffend. Aan den anderen kant *orden de toestanden er voor de Russen erger door. De Finnen weten, dat de Pussen een zeer groot tekort hébben aan tenten. Wanneer de Finnen derhalve ge. dwongen worden zich terug te trekken, steken zij vrijwel alle hutten en huisjes m brand om de Russen geen beschutting te j laten. De hutten of huizen, die ovcrbljjven, Z'jn vol vallen en wanneer zy niet de lucht 1 Vliegen bij het openen van de deur, doen j Mj dat zeker by het aansteken van vuur, I Er wordt bekend gemaakt, dat tijdens de mehtgevechten in de eerste dagen der vijan- GOUkSlUE UHILIM'. Men schrijft van gezaghebbende zijde aan het A.N.P.: I Een officieus Duitsch bericht spreekt er verwondering over uit, dat de neutra len waarom, in dit verband alleen Ne derland met name wordt genoemd en niet óók andere onzijdige zeevarende landen, zooals bijv. Italië, Japan Noorwegen, is onduidelijk - geen aa; werkelijk verweer stellen tegenover de Britsche en Fransche maatregelen ter zee, door koopvaarders te bewapenen of eigen konvooien samen te stellen. Indien men deze uiting niet als een polemische wending, doch als een naar de letter te nemen, weloverwogen uit spraak zou moeten opvatten, zouden dus Italiaansche, Japansche, Noorsche en Nederlandsche schepen naar opvatting zich tegen Britsche en Fransche geweld- maatregelen met geweld moeten verzet ten. Wat hiervan hot eind zou zijn, is niet twijfelachtig: oorlog met Engeland en Frankrijk. Of dit aan Duitschland welgevallig zou zijn, is een vraag, die hier niet behoeft te worden beantwoord. Wel moet een antwoord worden gegeven op een andere vraag, die door het Duitsche bericht rijst, en wel deze: legt de onzijdigheid aan Italië, Japan, Noorwegen en Nederland en zoovele ander neutrale staten de ver plichting op, het hier bedoelde geweld met geweld te riposteeren? Antwoord: zulk een verplichting be staat hoegenaamd niet, evenmin als er een verplichting bestaat om met geweld te antwoorden op actie van Duitsche onderzeebooten of het onredelijk lang vasthouden door de Duitsche autoritei ten van tafrijke Nederlandsche houtboo- ten afkomstig uit de Oostzee. Men wete in Duitschland, dat geen enkel onzijdig land overmacht gelaten ondergaat. Het is kwetsend voor den nationalen trots, in die positie te wor den geplaatst. Zoo ondervond het ook Bismarck in 1870, toen het onzijdige En geland oorlogsmateriaal leverde aan Frankrijk. Maar was dat een reden voor den Ijzeren kanselier om, wat hij neu traal achtte, met geweld te beantwoor den? Geenszins; hij bepaalde zich tot vertoogen tegenover de Britsche regee ring, omdat de archieven spreken ten dezen onmiskenbare taal hij niet in staat was, zich met goeden uitslag tegen de Britsche overmacht ter zee te keeren. Zoo gaat het ook den onzijdigen, al thans den kleineren onder hen de grootere hebben andere motieven om zich bij de Britsche actie neer tte leggen, doch verliezen daarom hun onzijdigheid evenmin als wij. Het is een kwestie van maat.Is de maat vol, dan zal ook de I kleine neutrale geweld met geweld be antwoorden, van welke zijde het ook moge komen. i Wat ten slotte de insinuatiebetreft dat Nederland tegenover de eene partij 1 anders zou optreden dan tegenover de diende af te wachten, aleer het mogelijk zou 1 andere, dit zal niemand gelooven die Ne- zijn comVnentaar te leveren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOLJDAf' bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1