NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK. OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, No. 20190 enz. HEVIGE STRIJD IN FINLAND. De ondergang van de Tajandoen. Dooi maakt de wegen tot modderpoelen. p familiedrank'' Engelsche treiler op een myn geloopen. Nooi-sch schip vergaan. De torpedeering van de Sliedrecht. Bon 5. HE- GOUDA ag 8 t.e.m. Dinsdag 12 et beroemde meesterwerk ER, PETER PETERSEN 1CHT SCHÖNHALS in- NZAME WEG tweede hoofdnummer- VILDE JACHT pulaire Zingende Cowboy ng boven 14 jaar. IOLLE DAGEN Duitschland en de Scandinavische landen. Vrijdag 8 December 1939 78e Jaargang Onrust aan Hongaarsche grens. Luchtgevechten boven de Noordzee. S.s. „Louis Scheid” in moeilijkheden. Vliegramp in Italië. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, ovenü waar de beioriing per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. DE militaire operaties zyn, volgens Ha vas, vooral beïnvloed door den dooi, zoo wel op de Karelische landengte als Mi noorden van het Ladogaimeer. Zooals Hat vaak het geval is in 4iet oosten van Fin land, volgen op zwaren sneeuwval bijna warme dagen. De vorige maand is de grond door het nog al izachte weer niet diep be vroren en zoodra de dooi begint, worden de wegen modderpoelen ,waar iedere beweging moeilijk wordt. k Belgisch s-hip I 4 i •/SNEEK Fabrikanten van andere kwalileitsartikelen treCOT ten vA tangt boven Hel- ie 50 meter hooge ie ovcM«*-vrii was •ge en ge- vlug-oplossende i. De heerlijke voor herfst en 60 k.m. van de Russische grens. Tot dusver zyn zy niet rechtstreeks bedreigd. Donderdagmorgen werd' uit Petsamo vernomen, dat de arbeiders die werkèn aan den bouw eener electrische centrale te Patsjoki, welke de nikkel mijnen van stroom moet voorzien, nog steeds aan het werk zijn. en een gevecht, zoo- >1 De kapitein vertelt. De gezagvoerder van de Tajandoen, de heer J. B. Roeteririk, heeft een dramatisch verhaal gedaan over de wijze, waarop de opvarenden van zyn schip hebben getracht het veege lijf te redden. Na aan land* te zijn gekomen, werd de gezagvoerder met een ar deren officier in een postkantoor ondergehracht, waar hii vertelde, dat alle passagiers er een aantal leden van de bemanning in de kooien wa ren, toen de ontploffing, welke hot schip heeft doen ondergaan, geschiedde. Na ge zegd te hebben, dat zioh J4 passagiers aan boord bevonden, onder wie 5 vrc.-wen met kinderèn. vervolgde de heer Roeterink Het was een verschrikkelijke ontnloffing, die zóó’n schade aanrichtte, dot he* schip birnen een kwartier zonk. Gelukkig waren wij in staat alle passagiers en leden der bemanning, met uitzondering van twee ma chinisten en vier zeelieden, in de vier red dngbooten te krijgen, voor het schip ver ging. Toen begon een grimmige strijd om d« veiligheid. De ontnloffing had le stook olie aan de onnarvlakte van de zen ge bracht en rond het schiu bevond zich spoe dig een hoog brandend meer, dat zich in de buurt van het zinkende schip verspreidde. De bemanningen der reddingbooten deden wanhopige pogingen om hun booten buiten deze ollemassa te houden en het was ge lukkig. dat alle booten daarin zün geslaagd. Tk weet niet, aldus de heer Roeterink, of de Taiandoen door een miin of door eer torpedo is tot zinken gebacht. De ontplof fen heeft zich voorgedaan om kwart over viif ’s morgens. Het was donker en biito- koud. nsrfatoerd, (nJehloor- Jftost. ’'•h-Fins'die MUSKETIERS” met TZ BROTHERS en )N AMECHE. Gisteren is de Engelsche treiler „Washington” op de Noordzee opmeen mijn geloopen. Acht opvarenden zijp omgeko men. Volgens Reuter is slechts een lid van de bemanning gered. Het Noorsche schip Britta” is Woens dagavond ten zuidwesten van Landsend vergaan. Een treiler uit Oostende heeft 25 opvarenden, onder wie zes gewonden, aan boord genomen. Men vreest, dat zes leden van de bemanning om het leven zijn gekomen. Het Noorsche schip had een wa- terverplaatsing van 10.000 ton bruto. iijsblokjes zijn r in cartonnetjes voor 10 cents. De heer Roeterink voegde hieraah nog toe, dat de passagiers en de leden van de bemanning, die slime*', direct hun jassen of andere kleedingstnkken aanseihoten voor zij naar het dek renden en zich in de red- dinghooten begave*». Tot de passagiers be hoorden viif vrouwen en twee kinderen van 5 en 12 jaar. We waren zoo gelukkig te worden on^enikt, nadat we nes 2% uur In de booten hadden ro^doezwalkt. Twee uur later strandde de Louis Scheid” on de rotsachtige leust. Stappen van de Ned. Regeering te Berlijn. De Regeeringspersdienst meldt Nadat de scheepsverklanng van de overlevenden van hét motortank- schip Sliedrecht nopens de ton>edee- ring van het vaartuig- is ontvangen en kwam vast te staan, dat de torpe deering door een Duitsche duikboot is geschied, heeft de Regeering eer gisteren de noodige stappen gedaan bij de Duitsche regeering. geeft recht op een ‘/i K.G. groene erwten of spliterwten^' De Minister van Economische Za ken deelt mede, dat in het tijdvak van 9 December tot 7 Januari a.s. bon 5 van de distributiekaart recht geeft op een K.G. groene erwten of spliterwtyh. ENE AUTRY ;is Rijwielstalling, e vanaf 25 cent, populaire voorstelling j 25-40 en 60 cent. HTEND 10.30 UUR 10 December) c 25.30 en 40 cent, ng iederen leeftijd. 1 2 UUR MATINEE leeftijd met een buiten komisch programma. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1 30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 reyels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme»- 20 bijslag on den prijs Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nriis. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpa'rina 50 hooger ^dverlentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. Gewone adverteritiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ..Duitsche volk heeft niets tegen Finsche volk”. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: „Tn verband met de thans tot een onen lijk conflict geworden Sovjet-Russisch-Fin- sche crisis is van verscheidene zijden, voor af van Engelsche en Frarssche, gepoogd, op Duitschland de medeverantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in Scandinavië af te schuiven. In het bijzonder werd beweerd, dat Duitschland de van dit land verwachte verplichting Finland, waarmede het door zoo vele gemeenschappelijke banden is verbonden, te helpen, schendt. „Met het oog op dergelijke even kwaad aardige als dwaze veronderstellingen schynt het noodig de betrekkingen van Duitschland tot de Scandinavische landen in de laatste twintig jaar aan een kort cri- tisch onderzoek te onderwerpen”. Na dan de houding van Duitschland te genover de Scandinavische landen en de houding der Scandinavische landen ten aan zien van den Volkenbond te hebben bespro ken, .eindigt het artikel van! het Duitsche Nieuwsbureau als volgt: „Het Duitsche volk is door de Britpehc oorlcowmphitsers, die niet in de laatste ir plants door Scandinavische journalisten en politici werden ondersteund, de tegenwoor dige oorlog op gedrongen. „Het is naïef en tegelijkertijd sentimen teel te verwachten, dat het Duitsche volk in den strHd om ziin toekomst nu plotse ling alle kleine staten zou bijstaan, die vroeger Duitschland niet genoeg kond»! i- 1 smaden en zwart maken. Jarenlang heeft men het riik op zijn mi^st met koele on- jvfischilllvheid, ia mot hoogmoedige afwii- f;Jng. vaak ew-nwpl met kvmlh’k vorkoton en openlijke vijandigheid behflivleld. „Wi1* laatst, moet den ba vervrachten.” >Het derde Rok bluft trouw Pan die.o-e- nen, die het trouw blijven en staat diege nen bij die het oijstaan. Het Deide Rijk is nuttig voor fltngene, die nuttig voor het Derco Riik is. riet Duits-’he volk heeft niets togen het Finsche volk. Integendeel. Het ’heeft geenerlei vijandschap tegen de volken van het Noorden. „Het is te hopen, dat de leiders van het lot van onze noordelijke buren op een gioe- don dag er eons hun gedachten over zullen laten gaan en zich de vraag zullen stellen of het beter is. zooals in de af™ploonen ja- ren, aan de influisteringen van Engelscru- i Volkenbondsapostelen en oorloo-sophitsers een willig oor te leene*- of zichtbare uit drukking te verleenen aan het natuurlijke belang van hun volken in een vriendschap met het Duitsche volk.” ÜOIMJIE (IHlliVL CONFERENTIE MINISTERS VAN BUITENLANDSCHE ZAKETr VAN SCANDINAVIË. Gisteren zijn te Oslo .de ministers van buitenlandsche zaken van- Denemarken, Noorwegen en Zweden bijeengekomen. Blijkens het omtrent deze bijeenkomst verstrekte communiqué werd een telegrafi sche groet gezonden aan den premier van IJslard en aan den minister van buitenland sche zaken van Finland. De ministers hebben de vraagstukken, voortvloeiende uit Finland’s beroep op den Volkenbondf besproken en zijn overeenge komen! door middel van den Volkenbond alles in het Werk ie stellen om vreedzame onderhandelingen tusschen de Sbvjet-Unie en Finland te bewérfken. Zij hebben ook ge sproken over de gevolgen, die de Finsche oorlog op den algemeenen toestand zou kunnen hebben. Ten slotte bestuderen zi’ kwesties en bijzonderheden ten. aanzien var.’ de werkzaamheid van den Volkenbond. Laat in den middag heeft de kapitein van de „Tajandoen” nog van de „Louis Scheid” via Radio Landsend medegedeeld, dat zijn schip verloren was gegaan na een hevige ontploffing; het was 25 minuten r.a de explosie gezonken. De namep van de zes vermisten van de „Tajandoen!,’ zijn: K. P. Bakker, tweede machinist, uit Atn- stedam; P. Vergunst, vierde machinist, uit Lej- denA >T Bijlsma Szn., matroos, uit Ballum oo Ameland J. Stoker Wzn., lichtmatroos, uit IJmui- den; G. H. Schots, lichtmatroos, uit Amers foort; W-z Vissriiors, tweede handlanger, uit Diepenveen (O.). Vclwns ppp hfxbmmorp-en onfvwnn-pn be richt zijn de geredden va^ de „Taiandoen” die zich ^an boord bevonden van de „Louis Scheid” gered. Het reddingswerk was zeer moeilijk, want wegens de rotsachtme kust kon dit slechts met kleine sloepen geschie den. De schipbreukelingen moesten torn zjj de kust bereikten tegen de rotsen opklauteren om het hotel, dat vrij hoog staat, te berei ken. Velen van hen hadden geen schoenen aa*\ zoodot deze tooht niet ronder iwnp-n was. Het weer was slecht. Toen al!°n den top bereikt hadden, werden zii goe-1 ver- zorc-d in het hotel. T ater -din allen ner auto naar Londen overe-ehra-ht. Eerste Slachtoffers der verscherpte Engelsche controle. Nederlandse!» en aangehouden. United Prt-ss meldt uit Londen, dat een Nederlandsch en een Belgisch schip als eersten zyn aangehouden naar aanleiding van de verscherpte maatregelen der Brit- sche co’ trabande-controle tegen Du’tsch- land. De schepen, die Maandag na midder nacht, dus na de in werking tredmg der nieuwe bepalingen, uit de haven vertrokken hebben bevel gqjcregen voor onderzoek naar de Britsche controïe-posten op te stoomen. Boedapest neemt militaire maatregelen. Van de Oostenrijksche grens meldt Ravas, dat de toestand in Subkai-patbisch Rus'mid na de aankomst der Russische troepen aan dc- Hongaarsche grens steeds meer gespan nen wordt. De Sovjet-Russen schijnen propaganda voor een groote Oekrain? te maken. Dn zendqr te Lwow orsrarisaen special uit zendingen voor de Oekrainérs in Subkar- patjjisch Rusland, waarin deze worden aan gespoord in opstand te komen tegen de „witte bandieten van den afgevaardigde Brody”, die de anti-communistische Russi sche stroomingi vertegenwoordigt. Ix-den van de „Sitsj”, een paramilitaire Oekrain- sche organisatie, die zijn voorzien van ge weren en hardgranaten van Sovjet-Rus- sisrhe herk(W'ctii vallen Hon^airsche w>”.. darmes en zelfs militaire detachementen BSn. De Konrwj <>or 1;n* it. het noorden van Suhkarpathisch Rusland. Het Slowaaksche blad „SI oven ska Swobo da” meldt, dat de Hongaarsche autoriteiten verschillende lichtingen reservisten uit de Su^camathischp Oekraine hebben ongeroe pen. Deze soldaten zouden' raar de Hon- gaarsch-Russische grens zijn gezonden, Engeland meldt: mislukte aanval op Firth of Forth. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt mede: „Acht vijandelijke vliegtuigen zijn gister middag de kust genaderd in het gebied van d-' Firth of Forth. Gevechtstoestellen van de Royal Air Force stegen op om ze te vangen en omstreeks kwart voor een kre gen zij contact. De vijand werd weggedre- ven en men nam waar, dat een van zijn vliegtuigen getroffen werd. Er zjjn geen bommen neergeworpen en toen de aanval lers verdwenen waren, werd het signaal „alles veilig” gegeven. Het was toon onge veer een half uur later”. Later werd vernomen, dat een fel gevecht is ontstaan tusschen Britsche gevechtstoe- stellen en de vyandelijke vliegtuigen. Men gelooft, dat de Engelschen eenige successen bevochten, aangezien men uit een of twee Duitsche machines rook zag ontsnappen. Alle Engelsche toestellen keerden naar hun bases terug. Kort voor het gevecht in de Firth of Forth hebben Britsche vliegers twee vyaru- óeiyke vliegtuigen voor de noordoostkust aan getroffen. De vijand‘keerde onmiddellijk teruj/f doch werd tot boven zee vervolgd. Men zag, dat een der vijandelijke toestellen getroffen werd. Geen enkel vliegtuig 'heeft het land be reikt en on de Firth of Forth werd geen aanval gericht. Een inwoner verklaarde:Lik heb geen Duitsche vli^tuigen gez'en, maar juist voor het sienaal „alles veilig” ktonk vlogen twaalf Engelsche vliegtuigen/voor- J>ij. Kanonvuur is niet gehoord”, f f Het Engelsche ministerie deelt Zenslotte •mede: „Vliegtuigen van het kustconynando der R.A.F. hebben gisteren boven de Noordzee •tweede Domi^rto»frel werd driemaal aun- aangebonden met den vijand./ Een toestel bracht zware schade toe aan ren Domier-watorvlieirtuig; men acht het hoogst onwaarschijnlijk, dat dit vliegtuig 'zijn basis nog zal kunnen bereiken. Een muniqué van het Duitsche opperbevel en gevallen; ook dit wenl getroffen en er sloe gen vlammen uit, doch het toestel verdween later in de wolken. 1 Een patrouille-vliepituig keerde n<et te rug. Men gelooft, dat dit het toestel kan zijn, waarover gesproken wordt in het co<m- muniqué van het Duitsche opperbevle dat in botsing zou ziin gekomen met Duitsch vliegtuig tijdens een dat beiden in zee zijn gestort. Volgens het dertiende communiqué van.- de Engelsche luchtmacht werden 45 perso nen gedood en worden drie vermist. Schip, dat opvarenden van „Tajandoen” aan boord heeft, zit aan den grond. Het Belgische stoomschip „Louis .Scheid’ dat,tnet opvarenden van de „Tajandoen” op we'g was naar een haven aan de Zuidkust. van Engeland, heeft gisteravond omstreeks half negen radiografisch om hulp geyraaga, daar het schip bij Star Point aan den gronu zit. 1 (Star Point ligt op 6 myl afstand van Dartmouth en op 21 myl van Plymouth. Van die plaatsen uit wordt dus hulp verleend). Drie bombardementsvliegtuigen in botsing. Veertien dooden. Bij Lucoues in Italië is een ernstio- vlieg ongeluk gebeurd, waarbij 14 personen om het leven zijw gekomen. Drie bombarde- I ihentsvliegtuigen, welke var Milaan op wee waren naar Rome, zijn in de buurt van I Lucques verongeilukt. Van de in het geheel 18 personen tellende bemanningen der vliegtuigen konden 5 mef hun valschermen behouden dalen. De 13 andere werden op sin™ gedood. De oorzaken van het ongeluk zijn n’ 1 bekend. Fen der vliegtuigen heeft »n val een boe^ gedood. terwyl de troepen uit het oude Hongarije' naar de Oekraine zouden zyn gedirigeerd. Te Mukacevo en Urhorod zouden voort-' durend troepen aankomen; de scholen zou den zjyn gesloten. Bij een grensincident zouden 100 Hongaarsche soldaten gewond zyn. Sedertdien zou de Hongaarsch-Russi- sche grens gesloten zyn. POOLSCHE DUIKBOOTEN „ORZEL" EN*„WILK" IN ENGELAND. Bij Britsche vloot erevoeed. panUrihe dulkbooten ,.Orzel” „Wilk”, die uit dq Oostzee zijn ontsnapt, hebben zich, volgens U.P., yolgens uit Lon- den®ehe vlootkrinren' ontvangen inb'chthi» gen, thans bij de Britsche mari^ gevoegd™^ v Onre bureaux rijn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie en Redactie Telet (nterc 3745. Postrekening 48400. «euactle lelel Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de poetkantooren. Mist boven Helsinki. Op zee en in de luch^üi sinki een dichte nevel!r)e toren van het Olymnisrhe stadion heel onzichtbaar» Voor Itichtannivallpn luchtvorken.iingen is er dus niet veel ge legenheid. Ook de scheepvaart in de Finsche Golf wordt door den mist gestremd. Wat d»x slachtoffers van het lu^htihoni- bardement op Helsinki betreft, de lijst der dooden is nog niet volledig. In de enkele uren daglicht, dat men de opruimingswerk zaamheden kan verrichten, vindt mrti nog steeds dooden onijer het puin. Réuter meldt, dat dc Finsche regeerings- departementen nog te Helsinki werken; zjj maken gebruik van geheime adressen en wisselen voordurend van telefoonnummer, ten einde mogelijke spionnen op een dwaal spoor te brengen. De ministerraad en het parleipent komen dagelijks op geheim ge houden plaatsen bijeen. In geheel Finland zijn thans de c vaniatiemaatregelen vryiyol voltooid, onerveer een kwart van de be volking heeft ziin woonnlaats verlaton. Russen beschuldigd van gebruik van gifgas. De Soviet-Russische troepen, zoo meldt het Finsche Toleprnaf.Ap'pntcchan, hehhen bij een aanval op de Finnen ten noorden van het Ladogameer gebruik gemaakt van gifgassen. De Sovjets schoten granaten afj*We gif gassen bevatten, ton gevolge waarvln^elf 7jjn vergiftigd. Gas-flp°kundi™pn hebben dat dp Russen gebruikAankti plkrine, een gas, dat de longi* Uit Hnnarandn. on de 7,w« grens wordt volgens UJ'. gemeld dat 5000 man Ru«si«'*hp troemui in 4° wn zoudhn ziin gehakt bii een verras^enden aanval van de Finnen in het Oosten van de provincie Uleihcrg. Hoewel dit cüfer niet wordt he- vest-wl verklaart m«n in kr'nwen uit de omgeving van den Finschen generalc.n stof dat er in dit gebied Donderda™ een belang rijke ontmoeting is voorgevallen met on gunstige resultaten voor de Russen. De correspondent van U.P. te Konenha gen die va^i boven°taand bericht melding maakt, toekent hierbij aan dfit de provincie Ule&borg het smalste deel van Finland vormt; zij biedt voordeelen voor een aan valler, <jaar even boven het met ineren bezaaide zuidelijke deel van het land ligt en even beneden hef. rotsaohtige met enee»Mv bedekte noordeb’ike deel. Men me^nt Hat dit Rusland er toe brartit ziin plannen te basppren on een reusachtiffe tang-bewe- gin™. half te land en half ter z.ee n.,1. door een troenenhev'o"in™ uit. het Oosten pn pen bewem'ng van de Russische vloot d?e dan de Bothnlsohp Golf zon invaren e” dp ha ven van TTIpAhortr (Oulu) zou bnmbardep- ren en daar troenpn aan landt zou zof-ton. On die wiizp zou Finland ?n twpppn worde” gf1- sredon Onor het lp™™pn van mBnen in de •gatoren vanJde Aland-eilande« zou Finland het aan de vloot topvodachte deel der oneratie hebben verijdeld en als het bericht Uit Hanaranda juist’ is zo»fr ook de noging te land rtin mislukt waardóór da verbinding Noord-Zuid zou zijn gehandhaafd. Naar Donderdagavond uit Hanaranda ge hield, woedt een veldslag, die de«bloed1gsto genooifid woiyit. welke no™ is vóórgekomen, h de nabijheid van Petshmo. Geraamd wordt, dat de Russen 7000 man in het veld hehhen p-ebranht, toen de pïe.™ be™nn en Wf’ds 2000 man hébbe*1 verloren. Gemold wordt, dat do Finnen verwoed strijden. ^en hlijft te Helsinki vebz^keren. dat de b’inschp trnefnpn 'A» aim 4e Noordelijke Tjs. zee crpjan-an hoven Petsamo np™ sfppdis he vet hnnden. Dp vermaarde nJWcelmUnen bevinden zich on *’5 k m j-nr dp kust en on me melk met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1