BISCH Antpon. JWijnhardtjes Dessing Coupon- Dagen i I No. 20192 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85^0 ex <K£JlStMLS 1 AANGRIJPEND BEROEP VAN FINLAND OP DE WERELD. Btih/mann Oosthaven „Het Finsche volk moet snel gesteund worden met wapens en mannen, anders wordt het verpletterd.” r L gd. J REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN. VERHUISD door POLDERVAART is GOED, BILLIJK en voor alles VERTROUWD. WEK UW LEVER-GALOP ERGENS iA Nederland dejft men kolen. ERGENS in Gouda verkoppt men kolen. ERGENS op de Oosthaven i bestelt men kolen. WAAR*> bij 24-- Tel^f. 2404. duitsche\>uikbo«t tot ZINKEN GEBRACHT./n Mantel en faponstoffen Fluweel Zijde Zaterdag 9 December 1939 78e Jaargang Dit blad versch jjnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Fcf- H. üan Straaten t 1 STADSNIEUWS. I AAK. M. f DSTRUDEN. is het dus r organisatie op. I I volgens Reuter, geantwoord op de Russi sche mededfeeling inzake een blokkade, door -er-eenifcing. ■staan plannen tot 'k-iotnliiVa «rPTnenori de zuigende cowboy, in „De wilde jacht’ eer-* 01 lasfeest. I in één der lokalen het traditioneele St. Eerst1 werd een film n allen een geschenk i. Vele ouders waren Onder de aanwezl- anoote van den bur- 'erkeraad. dat de Geref. Kerk t als voorzitter der Alb. Vente. üOUOA nnfia de lobilisa- evolking. en gezin van Zeven- h en gezin van Rotter- an Zuidlaren; M. G. 3. M. en J. M. H. en; M.'P. Kot vart f van Reeuwijk. jrk naar VlissingenJ naar Wolffheze. Christelijke gemengd" r r Na aangifte zal door de zorgen van leider van het medisch Centrum. Dr. de Planque -van 1 een onderzoek moeten pliats vifiden, waar toe de can^idaten ‘t-.z.t. gorden opgeroepen, in de eerste plaats uit gezondhdftjsoverwe- gingen en in de tweede, plaats, omdat niet* ieder tot dezelfd© bloedgroep behoort. Bloed van niet gelyke<groepen mag n.l. niet .wor- den 'samengebnfecht. - De bloedgroep moet derhalve voo'rai worden bepaald. Deze keu ring geschiedt .gratis voor de candidates Hiep kan iedeftdie zich gezond voelt, een De echte rijn niet rondt meer hertvormlg. y.#3'uur; Moor- 11.3Q uur. iergambacht 2,11 Iroot-Ammers 2, ^—Schoonhoven kade de Bothnisrim Golf betreft, zii duide lijk zonder wettige en feitelijke beteekenis is. Het is ook onwaarschijnlijk, dat Rusland in staat zal zijn tot een doeltreffend blok kade in de Finsche Golf, gezien dp kust- lengte en de ongeschiktheid der Russische vloot een de’rgelijke operatie te* uitvoer te leggen. Finland kan ook, met het oog op zijn kustverdedigingswerken, luchtmacht, sche pen en mijnen doeltreffende maatregelen nemen om Rusland te verhinderen ben blok kade ten uitvoer te leggen, zooals werd bewezen in het gpval van de Kirof. Ook in Gouda ,dat een medisch centruih van een district van 35 gemeenten vormt, zal gelegenheid tot inschrijving, worden ge geven. a Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tusschen vredes -en oorlogstijd. Degeen die zich enkel voor vredestijd of enkel voor oor logstijd, dan wel voor beide beschikbaar wil stellen, dient dat bij de aanmelding op-te geven. I Ruw» hanJün, Schral» huid. j Kruist Groene Kruis hield st café van de Wed, ng. »rd aan de aanwezw Tom de bijeenkomst^ i heer Tom den pe<v< Smalberg, dtb-onaf- >enningmeester fuh« tjze geluk, de hoop r Smalberg-ook ztfiV fiogen vieren. L940 toonde een ie- Lt tekort te dokken! verk geteld w «MeU n. i herkozen a.’ bc« 4.' Rook en S.,Tonu oen wfird aangeno- t letuur om eeiite» kraamverzorgstwaï rk slaagde te Roj^ istandsdiploma. J Ise); werp) eft Van Ca- Lenstra (Heeren- l), Smit (Haarlem) AL. België. x s deilandsch elftal, tal, dat a.Bs Zondag gie zal spelen, fo* vah den K.N.V.R» DWS) A Wildere lauw Wit), fenoerd), Stam (V RK a. d. USEL. orwaarts”. ver. „Steeds Voor. geheel gevulde zaal i g>oed geslaagde uit- rd „Een die niet ge- ize werd het klucht- zijn oppasser” op- irden uitstekend ge- opluistering was In Tonkoop. ndsbond. dn Sr. heeft wegens i bedankt als secre- uwericerk Kon. Ngd. uitstekende figuur van den trouwen dokter met het open, frissche gelaat en Joel Mc Crea is als steeds de geknipte vertolker van den persoon van den gang sterchef. Met hen heeft deze boeiende lilm een uitstekende bezetting. In het uitgebreidp voorprogram Hollandsche actualiteiten* met mc tie-varia, het wereldnieuws, een van die fijne, geestige teekenfilms van Walt Dis ney, een vossenjacht behandelendq en ten slotte een interessante march of time, uitstekende filmjournalistiek, die „De vraag naar staal”, Spoorwegrenai- sance en ..Rockefeller’s millioën” behan delt. In de Zondagochtendvoorstclling nog eeps bekende figuren van de charmante Weensche film van weleer „4J muske tiers” met Szöke Szakall, Felix Bressart en Otto Wallburg. Rcunie-Bilkcoop. Twee hoofdnummers. I Een menschelijk drama geeft „De een zame weg”, welke verfilming van het motief van een werk van;den Engel- schen dichter Alfred Tennyson Reunie- Bioscoop deze week brengt De ingenieur, die naar elders vertrekt en vrouw en kind thuislaat, voor korten tijd, maar die wegblijlt om dan na vele jaren terug te keeren om te ervaren, dat zijn vrouw hem na lang wachten heeft opgegeven en het geluk, dat lij bij hem niet kende, heeft gevonden bij een ander - In een eerlijke liefde is een nieuw geluk opge- bloeid en op dien vredigen huiselijken Haard stuit het hevig verlangen van den teruggekeerde naar het kind, dat ten slotte zelf kiest m/t de treffende woor den, waarmede hij den tweeden man vader en zijn vader oom noemt. Daar mede voltrekt zich de tragiek om de vreemde figuur, die gaat, zijn eenzamen weg. Een gevoelig verhaal, hard, wreed eenerzijds, teer en "lijn anderzijds, met zeer beheerscht spel van Lil Dagover en Albrecht Schdfchals en een prachtige rol van Peter Pe^rsen als de jongen, die ‘onbewust over het geluk beslist. Als tweede hoofdnummer Gene Autpy, -gendv CvwMüy, iiï „Dc wilu» jacht”, fbvendig avonturenverhaal, waarin t muzikale ruiter in zijn clement is.. Het geld, dat de bekoorlijke eigenares' van de ranch noodig heeft om de ver- kooping van haar bezittingen te voor komen, wordt gestolen, maar Gejie Autry zou Gene Autry niet zijn, als hij het geld niet l^rugbracht qn de dader^ optmas- ■kert, evenals hun bedrog om een race aan te gaan met paarden, die geverfd en nc^e bene van de tegenpartij in deze wedstrijd gekaapt zijn. In deze airtusante film wordt tevens een*goed nummertje variété weggegeven. 1 Eèïlyournaal completeert het afwisse lend' Mogramma. Zondagochtend gaal» een reprise .van de vroolKke film „Drie dolle dagen”: Vcftgenue week iets bijzonders, de gees tige parodie op „De drie musketiers” met Don Ameche .en... The Ritz Brothers! Bovendien een film met Shirley Temple. ven- (White’ :eriry (Daring), v Star), Voorhoof irj Craen (I ierscho x (Beerschot) 'en lewezen: ■Merten'» )lympic)> Van A1’ i (Befcheon Sport* r Zondag. s halbond. j 2-rOverschotje 1 UUF- n-k 3—Stolwijk 2, tje 2^-'Bpsk Boyh ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.16 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bij oaze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc. 2745 Postrekening 48400. GOUDA, 9 December 1939. De tunnelbouw. 1 Verhooging van de subsidie. 1 In verband met het voorstel van Gedepu teerde Staten inzake verhooging van het subsidie aan de gemeente Gouda in de kos ten van den bouw van eeij tunnel aldaar heeft de Statencommissie, in welker handen dit voorstel is gesteld', verslag uitgebracht, De commissie kan zich met het ontwerp- 5 axgogeven: w haar i besluit van Gedeputeerde Staten vereenigen tgressie tegenover F,inland heeft de Sovjet- j Staten te vragen, voordat tot vai^ den ruimeren opzet werd' overgegaan. Bloedtransfusiedienst rayon Gouda. Inschrijving van bloedgevers open- ge^ld. X Het Nf^nl^üdsche Roode Kruis heeft de organisatie tCT hand genomen van een bloedtransfusiedienst, zoowel voor vredes- als voor oorlogstijd voor het gehreele land. In iedere gemeente wordt een inschrjj- ving geopend voordegenen, die genegen viuuweii ueuueii, omuat veie mannen in i oorlogstijd allerlei werk hebben te verrich- 'p ten. Zooals medisch is uitgemaakt en proef ondervindelijk is bewezAi, kan van ieder gezond mensch een gedeelte van zijn bloed zooveel als voor redding van een ander noodig is worden afgetapt, zonder dat zijn gezondheid wordt geschaad en zonder dat hij in de uitoefening van zijn beroep wordt gehinderd. Er zijn voor oorlogstijd zeer vele „do nors”, dat zijn bloedgevers, noodig. Voor het geheel land rekent men op 100.000. Onze gemeente moet er 400 opleveren. Het comité twijfelt er echter niet aan, of dit aantal zal üch melden. Het bestuur van den bloedtransfusie dienst rayon Gouda is als volgt samengd- steld; dr. K. F. O. James, burgemeester, voorzitter; dr. J. Beekenkamp, plv. voor zitter; mevr. C. W. Demmenie-Winius, Vrijw. Burgerl. Dienst, secretaresse; II. Harms, Ned. Roode Kruis, penningmeester; J. Heinen, Geel-Witte Kruis; A. J. Kettler, Groene Kruis; G. A. W. J. O. E. Paris, Ver. voor Luchtbeschefming; mevr. Steinbach-Tuyn, Ned. Roode Kruis. De aanmeldingspunten zijn: het van Iter- son Ziekenhuis, het St. Joseph Paviljoen, de Wijkverpleging, het Stadhuis, het Politie bureau en de yotheken. Kerstcollecte Leger des Heils. In de week van 11—16 December e.k. zal de afdeel ing van het Leger des Heils in Gouda de Kerst-Collecte houdten. Op Dinsdag 12 en Vrijdag 15 Dec. zullen de Heilsoldaten (aUen voorzien van een vol macht met politie- en iLeger fes HeiL- stempel) aan de woningen aanklappen in volking. la J. D. Seperpt ert W. Donker en g^< gewezenDijkstra Spjger (Blauw- loord) en Bergmjn Relgisch elftal. 3 samengesteld ^1» Waar de kosten niet alleen veroorzaakt zijn door inmiddels gebleken prijsstijging van de bouwmaterialen, «Joch voornamelijk, het gevolg zyn van een ruimeren opzet van het plan, werd de vraag gesteld, of het niet mogelijk was geweest een beslissing van de j Staten hierover te vragen voordat tot?» de uitvoering van dien ruimeren opzet werd overgegaan. Gedeputeerde Staten hebben daaftp o.a. het volgende geantwoord: Het plan, om de uitvoering ruimer te doen geschieden, is geleidelijk ontstaan ei mede een gevolg van d*e bemoeiingen van dn commissie van ad vies voor de uiibreidings- plannen in deze provincie. Nadat het bestuur der gemeente Gouda besloten had tot de ruimere uitvoering en vast stond, hoe deze zou geschieden, heeft tot het 1 >„Vatonor&en heeft een i” kustwommanjjo tijdens een patrouillevlucht een Duitsohe duikboot, aan de oppervlakte i waargenomen. Onze machine viel de duik- e^n j boot terstond midscheeps- aan. De duikboot j*n’ ik begon te zinken. cht. I zyn hun bhsed beschikbaar te stellen yoor hen, die daaraan op eep gegeven moment I als eenig middel om het leven te redden, dringend behoefte hebben. vliegtuig van het de oppervlakte op Donderdag 21 December zal (zoo noo- worden gecollecteerd. fensdag, Donderdag en Zaterdag w békende Kerstpotten geplaatst ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omatrexen (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1.54, elke regel meer 0.30. Advertentaën in het Zaterdagnummer 21 ofjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertenxlën de helft van den prQa. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN1—4 regels ƒ2.25, elke regel‘meer ƒ0.51. Or de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeej gereducee’-den prijs- Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsui» aan het Bureau zijn ingeKomen, teneinde van opname verzekerd te zfjn. I NOG 3 ENGELSCtfE SCHEPEN VERGAAN. I Twee en ^zeventig ppvarenden omgekomen of vermist. 1 Het vrachtschip „Novasota” van de Royal Mail Line, groot*8795 ton, is op dert Afflan- Uischen Oceaan^ vergaan. 43 opvarenden worden vermist; 35'geredden zyn vandaag in de haven aan de zpidkust aan lanchge- zert; 9 anderen in een ander haven. Volgens een ander Reuterberjcht is de .Novasota” getorpedeerd. Het schip*.zonk in acht minuten. Vele leden der bemanning werden, toeft het schip zonk, mee de diepte ingezogen^ Geredden zwalkten drie uur in de booten rond, voor zjj opgepikt werden. I Het Engelsche s.s. ,^Merel”f ^root 10l5 i •- ^jer róiriflu ten gezonken na op een mijn te zyn geloffc»^ pen buiten de EngeWlie oostkust. \Sl^énts 1 twee van de 17 of 18 opvarenden werden gered; beiden zjj’n gewond. 4 daad van naastenliefde van de eerste orde tot stand brengen. Een daad, die een moe der of vader voor haar of zyn gezin kan bewaren, een kind voor de ouders kan red- 'redden, echtgenooten voor elkaar kan be houden. Ieder, die den 21-jarigen leeftyd heeft i bereikt en den 60-jarigen leeftijd nog niet heeft overschreden, kan zich voor dit doel I opgeven wat betreft de vredesgroep. Voor de oorlogsgroep zijn de grenzen 1 minder scherp gesteld. Voor die groep zal de dienst bovendien in het bijzonder gaarne vrouwen hebben, omdat vele mannen in I Ruime Meubel berging. TURFMARKT 1, Tel. -2534, *1 GOUDA; en u zult 's morgens uit bed springen, gereed om bergen te verzetten. lederen das moet uw lever een liter lever- gal in uw Ingewanden doen vloeien. Wanrfèer deze stroom van lever-gal onvoldoende Isl ver teert uw voedsel niet, het bederft, -aklt opgeblazen, u raakt verstopt. Uw llchu-m is vergiftigd, a voelt u beroerd en ellendig, s «let alles swart. De meeste laxeermiddelen zijn slechts lap middelen. U moet CARTER'S LEVER-PIL- LETJES nemen, om deze liter lever-gal vrij te doen vloeien enft zult u een geheel ander mensch voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on- overtroffen om de lever-gal te doen vloeien. Eischt Carter's Leyer-Pilletjes bij apothekers en drogisten, f. O.'iH staat is deze kracht ty te zetten. De Finsche regeer ng heefr de volgende officieele verklaring af gegeven: Na' haar M Unie verklaard dat de staat van oorlog nn t bestaat. Denhalv» heeft zij niet het recht thans blokkademaatrngel >n te nemen, wel ke niet alleen gevulgefi heeft voor Finland, maar ook voor andere naties. Blokkade in vredestijd is alleen mogelijk tegenover lan den, die zekere Fe >alinp m van Sen Vol kenbond hebben'gesehon'len zooals Rus land 'inderdaftd heeft gedaan door Finland binnen te vallen. B 'V^ndie.i moet oen blok kade om wettig te zijn effectief zijn, zooals werd bepaal in de Parysehe verklaring van 1856, welke door alle beschaafde landen, Aet inbegrip van Rusland, is ondAteokend. Voor zoover bekend. he<-ft Rusland on hnt oogenblik in de Bothnische Golf geen onkel sdjip en ook kan ceen enkel schij) er bin nenkomen, daar de Aalandzee door miinen - is gesloten. Vandaar, dar indien de blok-Ühet gemeentebestuur zich gewei f, dat e"" jfree een vy'an- aeeft gebracht. Ft Engelsche mi- LucfytvaarthJudt dienaangaan- JJET Britsche persbureau Reuter meldt: Eóri vertegenwoordiger van het Finsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft to verklaren, dat de Sovjetvleot niet in een onderhoud toegestaan aan den corres- *pondent van Reuter te Helsinki. In dit in- terview heeft hy een haTtstochtelijk Beroep Oj. de wereld gedaan. Hij zeidte, dat van alle zyden sympathiebetuigingen worden ontvangen, doch dat men van een klein, isnd als Finland met 3 millioën zielen niet kan verwachten dat het immer stand kan hou den tegen Rusland met zyn 180 millioën. Finland vecht wanhopig voor zijn leven een leven, dat nog verschêidene maan den, mogelyk verscheiden jaren kan duren. Do groote» Russische beer zit evenwel zjjn kleinen Ffaischen hond achterna en hoewel de hond» kan ontsnappen1 voor een .oogen- blik, moet de beer tenslotte winnen. Er moeten wapens en mannen wordefl*gegieven en spoedig gegeven, 'Na een beroep te hebben gedaan op De nemarken, Zwe<ftm en Noorwegen en na gezegd te hebbenXiat^het te betreuren is, r dat groqte mogendheden, zooals Groot- Brittannië en .Frankrijk, die wapenen en bloed Mhnrer burgers hebben gegeven voor Fojen, niets kunnen doen voor Finland, voegde de Finsche woordvoerder hieraan toe: s „Het is thans aan dd wereld Finland méér te geven dan sympathie, terwijl deke dappe re kleine natie verplettend^wensch^te zien. Finland is trotsch, doch niet te tr^t\ch ofti toe te geven, dat het niet voor altyti zal kunnen1 stand houden, zonder hulp. Het hoopt, dat de naties der wereld niet zullen toezien hoe het vernietigd worde en hoe zijn burgers worden uitgemoord.” jfe De blokkade ni<*t De Finsche regeering heeft ^Hreravond, De "Zeeroorlog. ENGELSCHE bESTkOYElV I BESCHADIGD. Tien, der opvatenden worden veiMriist* De Engelsche Admiraliteit publiceert ei gens Reuter een communiqué, waarin ge zegd wordt: „De secretyis der Admiraliteit betreurt het mede te dealen, dat Zr. M.’s „Jersey” ■gisteren beschadigd is door een torpedo die door een duikboot is^1 af gevuurd. Het schip ligt thans in een haven. 2 officieren en 8 manschappen worden vermist; jnen jgeloof^ »dat zij gedood zijn, 12 manschappen wer- den gewond.” (De „Jersey” is een'torpedobootjager van 1690t ton. Het vaartuig was ifi April van .dit jaar gereecl gekomen en behoorde met I de Jackal Jaguaj Jamaica, Janus, Javelin, Jervis en Jupiter tot, de J” of Ja/telin- klasse. Reeds eerder ‘liBpen de torpedoroot- jagers „Blancke” en „Gipsey” op een myn.) Engelsche vliegtuig wierp Officieel wordt medegei .^vliegtuig van de Royal Air delyke duikbopt tot zinF'*’ Een mede’deeling van nisterie van de ïn: Stand. Hoogendoorn, 39 J, botterdam. >a Albers, 5 mnd. 1 Schitterende Collectie \Manteis en japeuwe/t Zeer lade prijzen. GOIILSCIIE COIMTT SSS b™pn^,RY?RTENTIEBLAD voor GOUDA EN OMSTREKEN glEUWEKKffi 'rijk ©n de provincie, met het verzoek de toe gezegde ’bijdrage te’ willen iverhoogen, ter macht met politie- en iLeger fes H< wyl inmiddels de aanbesteding reeds werd stempel) aan de woningen aankloppen uitge»hrcven. j de hoon op een gift te mogen rekenen. Ook h Voor Gedeputeerde Sta/en is het dus 1 c” niet mogelyk geweest een beslissing van de 1 dig)«M0bv 1 - i i de uitvoering I 1' overgegaa-.. I zullen*^ ro.r j worden, waarin-men zijn bijdrage kan offe- ren. Evenals andere jaren, stellen de Heil j soldaten zich voor om aan een groot aantal gezinnen een Repstpak met levensmiddelen uit te reiken eri warme kleedingstukken aan de ikinderen der Zondagsschool te verstrek ken. Het Leger des Heils beveelt daarom deze- collecte-in aller sympathie aar. WASSCHEB1J- „Bedrijfswater zoo zacht als I regenwater f i 11 Schouwburg-BipSQoop. Een uiterst spannende fil^n, deze „Kin deren tvan den nacht”, een ietwat van het verhaal afwijkende titel, wapt wel kortten er gangster -gebeurtenissen in het gegetfbn voor en evenzeer is de onder wereld er in gemoeid, maar in deze ster- kè rólp'rent overheerschen toch de betere dtogen* de groote liefde eenerfmoeder en de trouw en de toewijding van een jongen dokter, die voor alles zijn pïicht kent en met eerlijke^menschelijkheid de yrouw helpt, die haar kind zoek>. De arts raakt -betrokken in een treffen tus- schen gangsters, maai* als hij den gó den k wondert, ctief geneest, doet hij dat omdat =1 ur. óe -het zUn Pllcht ls- het ’seld “,Ust M af- htt van Iterson ZiAenhui», Maar hiJ kriJBt de toezegging voor we- -aia^_ - derkeerlge hulp en die heeft hij noodig om de vrouw met haar dochtertje te ver- - cenlgen.'Als’het óp de hulp aankomt, gfeeft de hoofdman zijn orders en dé or ganisatie komt zoo prompt in werking, dat een commissaris van politie er ja- loersch op zou zijn. De krachtige mede werking t heeft -succes en'voert tot het happy end. Barbara Stanwyck is de moe- der en opnieuw ,speelt zij deze rol met groote zuiverheid' poyd’Nolan geeft een I iton, is, aldus Havas, gisteren ing^ii oqstkust. opvarenden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1