)URV 1 ;riep ter// W'j jent... 1! H Maandag 11 December 1939 78e Jaargang IUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, it-Unié. Britsch schip (7400 ton) getorpedeerd. Cjh- en Feestdagen m 17 cent, overal Ui 8.16. .-SOEP )EP Engeland mag geen Amerikaansche schepen opbrengen. AMERIKAANSCHE NOTA TEGEN DEN ONBEPERKTEN HANDÉLSOORLOG. FINLAND RICHT EEN TOT DE WER] Steun gevraa; 5% ounKSlr BU,>H'KAVEN ""W. «OUDKRAK. j Maandag 11 December 1939 7f enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve ABONNEMENTSPRIJS: per Itwertael 2.26, per wu bezorging per looper geschiedt. Franco perpost per kwtf Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Ad ml mterc 3745. Postrekening 48400. Steun gevraagd tegen de S< I Finsche vliegers bestoken linies bq Moermansk. Nederl. schip „Immingham” voor de kust bij Callantsoog op een mjjn geloopen en vergaan. ndejrheivig ai ■i gei enerffe! >en en Jus erkrijgbaar. Ook aanvaringen eischen slachtoffers. Hoe de „Kabinda” verloren ging. De lijst van schepen, die het slachtoffer zijn geworden van den zee-ooilog of op ar- geven en droegen den anderen drenke ling naar de kust. in gebt Rotterdam; eerste machinist W. van der Vlies uit Harlingen; tweede machinist L. Gerla uit Rotterdam Verder waren er de matrozen H. v. Nieuwerkerk uit Rot terdam en P. v. d. Zwan uit Vlaardlngen deslaat, aan gezien wordt gevreesd, dat het geschil moeilijkheden zal opleveren, wan neer aan Fransch-Britsche zijde geen reke ning wordt gehouden met de Japansche pro testen. B iatratie en Redactie Telef zeh iheef^ ^1: ZIJ W ltd ij den den nnt op i stet de ia thajw lal v^ zyn n grooten IJslandschen udmundsson werd voor loor W. J. JA. Roldanus 4'‘! Alië 1 fflden ®e o ficieren Hand1 Wjteru strekking van Finsche l/fen h e hfet oVérbrengen van „Fireking” (758 on). De „Duke of lan caster” was op weg van Belfast naar I Ileysham. De tien leden der bemanning van l r~ - au: MARKT 81. GOUDA >ren. ^roda- larin om ge- damatic gebracht" Bger. Bkms de KnU Fin- jiwocde IfWJ on- f|F% ffi’l JMjNeUM fa “Tlnst, I wol- L de „Fireking” werden door de reddingboot aan wal gebracht. Een van hen, die gewond was, werd naar het ziekenhuis gebracht. De boeg van de „Duke of Lancaster” werd zwaar beschadigd. Na een aanvaring met een ar der schip is Vrydag j.l. het Fransche kustvaartuig „Di- nard” (525 ton) dicht bij de Zuidkust van Engeland verloren gedaan. De bemanning van dertien koppen kon worden gered. Zij ztfn, na aan land te zyn gebracht,1 naar het ziekenhuis vervoerd. Door midden gebroken. Het Belgische stoomschip „Kabinda” halven meter onder en boven den grond meter hoog is. Nu romen echter niet al. een afgesloten tuin; het vrije veld of hier ele. In die gevallen afzonderlijk worden lit kan het eenvou- M>r den stam tot een 'en den grond te ho of ander middel, dat lijnen tegenstaat. Ie eerste pioniers ,1'ch in nog zeer onherberg. Tijver vertelt op uiterst an onverzettel(jken Vi- ten voeten uit teekent jet leven in z(jn geloof, De schrijver weet den volkomen duidelijk weer met groote belangstel- van deze bewoners der voegt hieraan toe. „een rechtvaardiging voor tusschenbeide komen ten opzichte van Amerikaansche schepen of scheeps ladingen op grond van inbreuk op de blokkade kan zich nauwelijks voordoen." De nota gaat voort: „Wat ook gezegd moge worden voor of tegen de maatrege len, die door den eenen oorlogvoerende genomen worden tegen den andere, zij mogen niet zoo opgevoerd worden, dat zij de rechten uitbreiden van een oorlog voerende over neutrale schepen en hun ladingen of op andere wijze neutrale staten en hun onderdanen benadeelen in verband met hun wettige activiteit. De Britsche regeering zal gemakkelijk begrijpen, waarom de regeering der Ver. Staten de maatregelen die onder oogen gezien worden door den Order in Coun cil niet met gelijkmoedigheid kan be schouwen deze maatregelen, wanneer zij werden toegepast, kunnen immers niet nalaten de vele ongemakken en nadee- len, waaraan de internationale handel reeds wordt onderworpen, te vergrooten.” De nota herinnert nog aan het feit, dat in 1915 een nota gezonden is aan Engeland. Toen werd aldus Reuter veel krachtiger geprotesteerd tegen een bijna gelijkluidenden Order in Council gelijk zou zijn,, vervangen kunnen wor den op andere markten, terwijl zij toch noodig zijn voor de Amerikaansche koo- pers ter uitoefening van hun wettig be drijf, industrie of beroep. (Het departe ment doelt hier op artikelen als preclsie- instrumenten). Verder verklaart het departement, dat het Engelsche besluit, wanneer het let- schenkt niet wt 1. En boven hen y een weldadig l op de zenuwen tijd weer bede den. sterk, flink Tonicum Noury iheelepeltje vóór eldesd voor Uw Tot het volk. De proclamatie aan het Finsche volk luidt als volgt: ■.Het Finsche leger, dat de gren zen van onzen staat verdedigt, heeft zich op ons grondgebied moeten verzetten tegen den aanval van een vijand, die ons wil ver nietigen. Onze soldaten, die de vrijheid van ons land beschermen, hebben bewijzen ge geven van grooten moed en groote militair,, bekwaamheid. Zij vertrouwen allen op de overwinning van onze rechtvaardige zaak. Het parlement spreekt namens het ge- heele Finsche volk, zijn dankbaarheid uit voor de bewijzen van moed en trouw, die onze troepen geiven. Ons nationaal karakter heeft zich van de beste zijde laten kennen; het Finsche volk is volkomen eensgezind, ■waar het gaat om de redding van het va derland en de beschaving.” De proclamaties werden voor de radio voorgelezen door den voorzitter van den Landdag Hakkila. Hoewel de uitzending, vermoedelyk door Russische stations, ge stoord werd, kon zij in geheel Finland goed gevolgd worden. Zooals hij in e®n beroep van 3 December had aangekondigd heeft Holsti, de verte genwoordiger der Finsche regeering te Ge nève, den Volkenbond ter verspreiding een uiteenzetting doen toekomen over de rede nen en de omstandigheden welke de regee ring te Helsinki ertoe hebben gebracht, de interventie te vragen van den Volkenbond in het FinschRussisch conflict. De Finsche regeering herinnert in het kort aan de geschiedenis van haar betrek kingen niet SovjetiRusland en hoe enkele dagen na Finland te hebben erkend Sovjet- Rusland op 4 Januari 1918 reeds vijande lijkheden opende, welke overigens eindig den met een overwinning van het Fipsche volk. Tenslotte werd op 21 Januari 1932 een verdrag van niet-aanval en vreedzame re geling gesloten, vervolgens kwam in 1933 de fameuze definitie inzake agressie van L'.twinof, toen 17 September 1939 (den dag der invasie van Rusland in Polen) de ver zekering der Sovjet-regeering aan Helsinki, dat zij in del Finsoh-Riussisrihe betrekkingen politiek van neutralteit zou volgen. Niettemin eischte Moskou op 5 October een gedadhtenwisseling tusschen de beide ^geeringen over kwesties van politiéken aard, doch Moskou bewaarde over de draag wijdte daarvan het stilzwijgen. Niettemin aanvaardde Finland onderhandel]ngen. Het duurde bjj de onderhandelingen niet lang of de bedoeling van SovjetJRusland werd ver was pan opzegging vóór 1945, behoudens verwittiging daarvan 6 maanden te voren.; en de landen zich onderworpen bepalingen van'het verdrag rtu en ‘het pact van Kellogg en zerden de /vijandelijkheden door island op 30 November geopend, jenzelting herinnert nog aan het Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons I bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de poatki van,Ka e Russh tovjek1*1 en JAPAN EN DE BRITSCHE BLOKKADE. Een proefproces? Dinsdag zal het 8000 ton metende Japan- sche schip Sanyo Maru uit Rotterdam naar Japaj. vertrekken. Domei voegt hieraan toe, dat het schip geladen is met Duitsche goederen. .Men wil hiermedé een soort proefproces inleiden om te komen tot een regeling van het geschil, dat is gerezen tusschen Japan, Frankrijk er« Engeland inzake de maatregelen tot het in beslag nemen van de Duitsche exportgoede ren. ooDe Asahi Sjimboen schrijft, dat de Jaipnn- en verliezen veroorzaakt. De Finsche piloten sche regeering den toestand met ernst ga- 1 Ju. J J..J I...A Hier werden zij hartelijk door de be woners van Callantsoog ontvangen en van droge kleeren voorzien, waarna zij per auto naar het Marine-hospitaal te Den Helder werden vervoerd. Bezinning kwijt. De andere vijf drenkelingen hadden kans gezien zich aan een sloep vast te houden en het was gelukkig, dat het water zoo rustig was, anders waren ei ongetwijfeld slachtoffers gevallen. Er waren er bij, o.m. de kapitein, die ver schillende wonden aan armen en han den hadden opgeloopen. Het gewaar schuwde bewakingsvaartulg vond hen op de omgekeerde sloep en nam hen op. Aan boord werden zij verbonden en van droge kleeren voorzien. De schrik en ellende, die de menschen hadden door staan, waren groot. Er waren onder hen, i die hun bezinnlpg voor het oogenblik volkomen kwijt waren. Inmiddels was de reddingsboot „Dorus Rijkers”, die om halfelf de haven van Nieuwedlep was uitgevaren, buiten de Kaapies gekomen en hier kwam boven de reddingsboot een vlieger van De Mok, die den schipper beduidde, dat hij naar het Noorden moest varen. Schipper Bot gaf hier gevolg aan en ontmoette toen spoedig het bewakingsvaartulg, waar hij vernam, dat zich vijf opvarenden van de 1 „Immingham" aan boord bevonden. Besloten werd de menschen over te nemen en naar Nieuwedlep te brengen. kaansche schepen zou onderwerpen aan een opbrengen naar Britsche havens, wanneer bevonden werd, dat zij goede ren vervoerden van Dultschen oorsprong of van Dultschen eigendom, zonder dat rekening gehouden zou worden met de plaats, waar die goederen Ingeladen zijn of de plaats, waarvoor zij bestemd zijn, en zonder rekening te houden met de vraag, wie de eigenaar is van die goe deren op het oogenblik, waarop het schip wordt aangehouden. Het departement vestigt dan de aan dacht van Engeland op de bepaling vol gens de neutrallteltswet ten aanzien van de oorlogszones, waarin Amerikaan sche schepen verboden wordt handel te drijven op de Westkust van Europa tus schen Bergen en Noord-Spanje. De nota haddei) i ian JTi Eriand, Sovjet-R De uiteenzetting herinnert .aanbod van goede diensten der Vereenigx’e fStaten; en vervolgens aan de pogingen van u, Zweden bjj.de orderhaMelingen te bemid- V" B*1™- n“ar (,it al1™ mislukte, w,-nl bè^rjg<n «gr be Zy >Teh aanj,ie„ van dGmo<,ra_ 1 da”, j' tifirirfk Finsche regeering*, waarvan Molotof J door'jl mel<W5 Ipaa3<f' welke slechts een schijn ge^ringis, we^e door de-Sovjet-regeeirinr, WW»ingested en derhalve niet het rfechi *^naC"? vo^ vertegenwoordi- rtW’’ met wa^riieitj worden gezegd/ dat •r aantal |pnsche vluch- na d4n bur- zijn uitgeweken naar zyn gewor gd worden’(leze lieden in iwd als mis j. van 1 maanct ere welke slechts een schijn weUk door de'Sovjet-regeering, ’rfnngesteip1 t Finsche «In met wai wchts een zei ^i^verte^efniv|o «rlog van 'l,!<1 iRuswind en (EWgjBehe burj fden. i Tegelijkertijd Finlind bescwtiy/ schuMigd worde^ hurt geboorteland.” in in u«n Bn yu agd wordt, h het (Finsche het wapper stM lan alle yolka Hef der eerstéj si volle, dat st| __JrAkingeu rftet deriioucfen en zjja1 t»p vreedaaayn wei^ i bhitenaa, Jn, zondeïJtM tting'tot dien eehi( hotó tr mT ei^n,0lïen n?!e 1,161 overpren8en van de 1Pinsch^,'ncM .Russisch gebied werd vertraagd.^ terwijl wüenzelfden datum b<J nota pet ;niet-aanvalsverdrag werd opge zegd. Hoewel1 het niet-aanvalsverdrag niet itie. .Ifljywu èit (lil iaiutóröjjJ 'yatóeen bTuten aapUl v^ zijn btlifflj I helpOosten, zonder moit de minst^M» ding'1 tot dien aani$$ gegeven teBhOe W(j hebben thank/geen keuze Btrijd is ons opgedrrtngen. Het(Firidw^ vecht voor zijn onafhankelijkheid, WAN en eer. Wij verdedigen onzeili gedaas haardsteden en alleen wat de beschajif^ty kep als geheiligd beschouwen. Tot nu -toe stré'den wy alléén tegen een land, dat' dreigt ons grondgebied te oven rompelen, hoewel het in werkelijkheid gaat om de verdediging van alles, hetgeen hel, kostbaarste bezit der mtensohheid is. Wy hebben het bewijs geleverd, dat wij in dézen strijd alles willen doen, wat wij kunnen. Wy gelooven echter, dat de be schaafde wereld, die ons reeds een zoo groote sympathie bewezem heeft, ons niet alléén zal laten vechten tegen een vijand, die numeriek sterker is. Onze positie als vooipost der Westereche beschaving geeft ons het recht>ctieve hulp te verwachten van alle beschaafde naties. Tot al die lan den zendt het Finsche volk vandaag dezen cproep.” de open lucht overnachten. Zy hadden vu ren ontstoken om zich te verwarmen, waar door de bommenwerpers zich konden oriën- teeren. Pttsamo, dat volgens een te Stockholm ontvangen bericht, onlangs do ar de Finnen is heroverd, is twee keer door de Rusaen gebombardeerd. De nikkelmynen zyn even eens nog in Finsch bezit. De Russen hebben in het Noorden ver sterkingen ontvangeh langs den Kirofspoor- Weg. Naar gemeld zou deze verbinding, wel ke van groote beteékenis voor de Russen is, vandaag door fwische vliegers verbro ken zyn. Men heeft zich er reeds lang over verwonderd, dat de Finnen geen aanval op dezen spoorweg hebben gedaan «n indien het bericht inderdaad juist is, beteekent dit een zeer ernstigen slag voor de Russen, welke hierdoor geheel zy"n afgesloten, zoo wel wat den aanvoer van troepen als le vensmiddelen betreft. Het is echtdt1 uiterst moeilyk een indruk te krijgen van den strijd in het Poolgebied. De gevechten worden niet alleen in het duis ter van den Poolnacht gevoerd, maar ook by het licht van groote schijnwerpers. Een deel van den Dultschen import is onontbeerlijk. Reuter meldt uit Washington In een formeele nota aan Engeland betreffende de blokkade van de Duitsche exporten, die gisteren door het staatsdepartement is gepubliceerd, zegt de regeering: „De regeering der Vereenlgde Staten ziet zich gedwongen te verzoeken, dat de door de Britsche regeering genomen maatregelen geen ingrijpen zullen ver oorzaken in den wettigen handel van haar onderdanen. In tusschen behoudt zij zich al haar rechten en de rechten i van haar onderdanen voor, voor elk ge val dat en voor den omvang waarin In breuk mocht worden gemaakt op die rechten.” De nota voegt hieraan toe: „Volkomen afgescheidqp van de begin selen van het Internationale recht, dat hierbij betrokken Is, en op de hand having van de onaantastbaarheid van dat recht kan niet te sterk de nadruk gelegd worden In dezen tijd, nu de nei ging tot veronachtzaming van het recht in do Internationale betrekkingen de vrijheid bedreigt van de vredelievende naties zijn er practische redenen, die de regeering er toe drijven notitie te nemen van het fonderhavige besluit.” Deze practische redenen zijn om.: er zijn vele gevallen, waarin bestellingen voor goederen van Dultschen oorsprong door Amerikanen zijn gedaan en waar voor zij reeds geheel of gedeeltelijk be- taald hebben, of zich op andere wijze hebben verplicht. Verder zijn er geval len, waarin goederen, die van Duitsch- land gekocht zijn of gekocht zouden worden, niet gemakkelijk, zoo dit al mo- dere wijze zijn verongelukt, is weer met uu. eenige uitgebreid. Het Britsche vrachtschi/ „San Alberto”, dat 7400 ton meet, is vol gens een te New-Yorik ontvangen radiobe richt, op de reede van Lands End (Enge- land) getorpedeerd. Het Belgische tank schip „Alexandlre” verleent assistentie. Het 3814 ton metende passagiersschip 11Cu Mvmuxu, NMIUGU A.w *vv- „Duke of Lancaster” is in de lersche Zee terlijk zou worden toegepast, Amerl- t in aanvaring gekomen met het vrachtschip de kok J. Koster Een van hen wist op den drijver van het watervliegtuig te klimmende ander was daarvoor te ver moeid en greep zich aan den drijver vast en zoo taxiede het watervliegtuig lang- zaam naar de kust. Op het strand tusschen Callantsoog en Groote Keeten waren verschillende burgers en militairen op het ongeluk attent gemaakt en toen het vliegtuig zoo dicht de kust genaderd was, dat de piloot teekenen kon geven, dat men helpen moest, begaf de heer Vriesman van Cal lantsoog, die goed bekend Is met de stroomingen en geulen langs de kust, zich te water. De moedige man liep tot zijn hals In j ste stuurman J. H. de Nljs, eveneens uit het ijskoude water en nam een van de *'-**—-’ w drenkelingen op zijn schouder. Militairen hadden zich Intusschen ook te water be- nomen, datli den altyd, het^W 'len der zekere daj&v ste vtx^rwaw land dë okqe en opNB' uning jidAiJ indfm f ’’I® !t FinsdMUjxp_ H^n’ ^'^^‘‘’’^dit over| J.WU rekenen; op aitieve' hulp.” kr Finsche parlemenj heefl; M pro 'malie tot Ue wereld gericht, ijarin inflden strijd tegen Sovjetunie „a. - t&eede p >lk worilt .<jiuld( IjdendeF^ n der y proclai De zeven opvarenden gered. Het Nederlandsche koopvaardij-motor schip „Immingham” 1» gistermorgen ca. tien uur op 2j mijl ten Westen van Cal lantsoog op een mijn geloopen. Het werd gedeeltelijk opengereten en zonk onmld- j dellijk. De zeven opvarenden zijn gered. 1 Op een drijver van het vliegtuig- Het heelè drama heeft zich volgens De Crt. in enkele minuten afgespeeld. Toen was er niets meer over van de „Imming- hem”. Zelfs de plek was niet meer te vinden, waar het schip was ten onder gegaan. Een sombere zee overspoelde de resten van het schip. De zeven menschen, die aan boord waren geweest, dreven rond op de plaats van de ramp. Zij zijn allen nog in leven en hoewel geen van hen er zonder schrammen is afgekomen, waren er geen zwaar gewonden Het mag een geluk heeten, dat juist een verkenningsvliegtuig van De Mok langs de onhellsplek vloog. De bestuur der zag menschen drijven en nam oogen- blikkelijk zijn maatregelen om de dren kelingen te redden. Hij gaf seinen aan het bewakingsvaartulg, dat onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk voer en daarna streek het vliegtuig op zee, om twee drenkelingen, die geen kans gezien hadden, zich aan een of ander voorwerp vast te grijpen, te helpen. Het waren de matroos P. v. d. Zwan en Het overstappen op de „Dorus Rijkers” 1 ging, dank zij de rustige zee, zeer vlot. Schipper Bot bracht de menschen naar de warme kajuit Een van de matrozen weigerde echter pertinent naar beneden té gaan. „Neen, ik wil zien, wat er ge beurt", zei hij. „En nooit kom ik meer op zee", liet hij er op volgen. De tocht naar Den Helder verliep vlot ep hier stond een ziekenauto ktaar om de menschen naar het hospitaal to brengen, waar in den middag het onder- zoek geschiedde. De kapitein van de „Immingham” was de heer J. de Groot uit Rotterdam; eer- (5182 ton), dat, zooals gemeld, Vrydag j.l. op de Zuidoostkust van Engeland aan den, grond was geloopen is vanmorgeji vroeg door midden gebroken, nadat slAepbooten alle pogingen in het werk hadden gesteld het vlot te brengen. Alle menschen, dié aafi boord waren, konden ep veilig en wel Afgo- bifcucht worden. De „Kabinda” kwam van Pernambuco en was geladen met stukgoede ren, katoen en Rjnzaad, op weg naar Ant werpen. De bemanning bestond aanvanke lijk ui 41 koppen, doch Zaterdag was er nog vijftig man aan boord gegaan om te helwèn by net vitwerpen van de lading ttif eimle het bchjpl lichter te maken. All die 91 menschen zaten op de „Kabin- p toen deze gisternacht om half twee or!'mji4den brak. Alleni zyp veilig en wel een.,haven aan de Zuidoostkust aan land -biöit. Hétwwas half twee ’s nachts, toen het schip met een daverenden slag door midden lyak. De klinknagels vlogen uit de scheeps huid e^i er vertoonde zich/ midscheeps een groot gat. Alle lichten gingen uit, zoodat er geen hand voor oogen meer tö zien was. Onder de bemianning heerschte eenige con sternatie, doch dit duurde niet lang, want al gauw had iemand een zaklantaarn bij /lo hand en zoo konden! de menschen a«n boord van het schip naar de brug geleid worden. Dqor handig manoenvreeren kon de séhip- per van de reddingboot dicht genoeg bij ko men om de menschen over te nemen. uishoudschool Ldfin t, Den" Haag. Óe|j»r. venhage. J shenen de vierde ïdAik •ptenboek van de Hifls- Jian van Mecrderioort 1 ertd samengesteldMoor ie aehook de damL F. Ie Groot/ I ining “in October j.193^ ptenboek 15000 jem- zou ons niet veiwon- iog vele duizendtallen boek bevat; een pnge- en. Elke (huisvrouw zal eer raadjpilgen ên z(j de kopkltunst meestel* deze vraagbaak h^r, een trouw* -u~ rgde voor doon Finland gebin- te dien afstdan, ietzy vorti i i [jacht, Hoewél ide voorstel-1 '"ogéering, in het bijzondere karakt ,an de veil lette de ilingen ypèrt iji <tó hofcÜ *lké gehdel ik o^reen-L ietdebè^n<|rbed |sé herinrtért efrwrvtW- dood verrtorMwte vnin fivLran ere soldatarl, i Finland beschuldigde, l hulp zfyn. >n aardige ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring); 16 regels 14J0, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring l5 rebels 1.66. elke regel meer f 0.30 Advertentiën ir het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheida-advertentiën de helft van den Drtts. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z|jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. worden -,^1 toordigt, dfe uitgei misdadigers, die bc- hoojjverraad tegen Finsche bombardementsvliegtuigen "heb ben volgens berichten uit Stockholm de 'Russische linies by Moermansk op vele plaatsen gebombardeerd en groote schade vlogen soms op weinig méér dan tweehon derd meter boven de Russische stellingen. De Finsche bommenwerpers hebben de laatste nachten ook gebruik gemaakt van het feit, dat de Russische manschappen in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1