I i de oor-. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, RE^UWTJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ut! kUSLAND uitgenoodigd de vijandelijk heden TE STAKEN. Nederlandsch vrachtschip Spar in aanvaring. Eenparig besluit van commissie uit den Volkenbond. Hartstochtelijk pleidooi van den Fin 'Holsti. Negentien dooden bij ver keersongeluk in Oostenrijk. CHHWAlfH? thanUjes Ig.n.lu, 13ilukiS0cl Vredesvoorstel-geruchten. Rijksdienst voor Werk verruiming voorloopig geen bedrijf. No. 20194 Dit blad verschijnt dajreliiks, behalve Zon-en Feestdagen Duitschland kan voorzien in grondstoffen-aanvoer. Dinsdag 12 December 193978e Jaargang waar de Assemblée door iaar- ‘RUS. MARKT 31. Justly -ï Üer- Rusland gevraagd zich te doen ver tegenwoordigen. Tijdens de zitting van het bureau heeft de Zweedsche delegatie voorgesteld een te- dan zyn bestaan en om de hoogste politieke idealen der andere volkeren. Zijn, rede besluitende, sprak Holsti dor heel in Duitschland de overgang van vredes- huishouding naar oorlogshuishouding zon- groote moeilijkheden is verloopen, ter- 307 460 721 aai 337 668 760 981 293 650 B87 150 466 339 988 m 178 337 196 195 >99 legram te zenden aan de regeering in Mos- kou met de uitnoodiginir zich van Woens- Geen ernstige averij. In het Kanaal aan de zuidoostkust van Engeland heelt gisteren een aanvaring plaats gehad tusschen het Britsche s.s. Frances Dawson en het Nederiandsche vrachtschip Spar uit Rotterdam. Door de kracht van de botsing werd de scheeps wand van de Frances Dawson achter het kuildek van het dek tot aan de waterlijn opengereten waarbij nog verdere averij werd veroorzaakt. O.m. werden de red- dingbooten aan stuur boord stukgesla gen. Het roer van de Spar werd nagenoeg van het schip afgescheurd. De kustreddingboot, welke te hulp was gesneld, bleef verscheidene uren in de nabijheid, doch keerde naar haar stand plaats terug, toen de beide schepen vei lig voor anker waren gegaan. De Spar behoort toe aan de N.V. Hudig en Pieters, Algcmeene Specpvaart Mij. te Rotterdam en heeft een bruto inhoud van 3616 ton Het schip was onderweg van New-York naar Rotterdam en heeft een lading sojaboonen, bestemd voor de Nederiandsche regeering, aan boord. Volgens door de reederij, over het on geval ontvangen inlichtingen, zou de Spar door het Britsche schip zijn aange varen, toen zij tijdens mist voor anker lag. De averij van de Spar zou niet van ernstigon aard zijn. Persoonlijke onge lukken hebben zich niet voorgedaan. Ka pitein van de Spar is de heer De Wit. De Frances Dawson is een schip van 3724 bruto ton. van den neenten in de men bereiken Ie Krimpener- linxveen, de Autobus met arbeiders door trein gegrepen. Gisteren is by Völklabruck in de nabij heid van Linz, een trein op een autobus met 88 arbeiders ingereden. De autobus werd tegen een telegraafpaal geslingerd en ge heel vernield. Twaalf arbeiders en de chauf feur waren op slag gedood, terwijl zes an dere arbeiders spoedig daarna, om het le ven kwamen. De overige arbeiders werden deels zwaar gewond. Berlijn ontkent. In bevoegde kringen te Berlijn worden de berichten omtrent een nieuw Duitsch vredesvoorstel ontkend. Ter staving herin nert men er aan, dat in Oostenrijk reeds een plebisciet is gehouden en men vraagt waar om men dat andermaal zou doen. Men be- jjroefballon. nog aan toe, Frankrijk leveranties. Terwijl Duitschland in den Wereldoorlog I van drie kanten was ingesloten, heeft het thans voor de voorziening het geheele vaste land van Europa ten Oosten van Frankrijk en uitgestrekte deelen van Azië ter beschik king. Zoo is de Duitsche buitenlandsche j handel in de eerste maanden van den oorlog i nog zeer bevredigend ontwikkeld. Duitschland zou terugkeeren tot anti-bohjevdsme. Uit Genève wordt gemeld, dat Duitsch land nieuwe voorstellen aan Frankrijk door bemiddeling van Rome heeft gedaan. Duitschland zou in overweging geven Tsjecho-Slowakije zonder het Sudetenland te herstellen; een beperkte Poolsche staat zou worden opgericht echter zonder Danzig en den Corridor, die Duitsch moeten blij ven; in Oostenrijk zou een plebisciet onder internationaal toezicht worden gehouden, waarbij de Duitschers overtuigd zijn de meerderheid te zullen behalen; ten slotte zou er een anti-bolsjewistisch pact worden gesloten, onderteekend door Frankrijk, Ita lië, Engeland en Duitschland. United Press vult dit uit Londen als volgt aan: Berichten melden, dat in verscheiden neu trale hoofdsteden geruchten gaan, die weer uit Italiaansche kringen zouden stammen, dat Duitschland een nieuw vredesoffensief voorbereidt en dat het bereid zou zyn Tsje cho-Slowakije met uitzondering van het Su detenland te restaureeren evenals een Pool- schen rompstaat; bovendien zou Duitsch land bereid zijn een plebisciet in Oostenrijk .te houden. Parijs vernam het zijne en vult het aldus aan: Wit-Rusland en Wit-Roethenië en Oost- Galicië moeten bovendien een soort onaf- hankelijken bufferstaat vormen. Wat het plebisciet onder internationale controle in Oostenrijk betreft Duitschland is over tuigd, dat het hier als overwinnaar uit den strijd komt. In ruil voor deze concessies zouden Engeland en Frankrijk worden uit genoodigd met Duitschland een soort van bijstandspact tegen het bolsjewisme in Europa te sluiten, waarbij Italië klaarblij kelijk iets aparts voor zich hoopt te win nen. Italië zou voor zich een speciale in- vloedszone in den Balkan reserveeren en zou dan zijn eischen inzake de Middelland- sche Zee tevens naar voren brengen. Geen verwondering. Uit betrouwbare bronnen te Londen wordt verder gemeld, dat dit Duitsche vredes-of- fensief géén verwondering verwekt in Brit sche regeeringskringen. Ofschoon in den vroegen morgen er nog geen aanwijzingen I beschikbaar waren, dat de regeering met voorstellen daaromtrent gepolst is, duiden goed ingelichte kringen aan, dat een derge- 'lÜ’ke actie, onlangs reeds voorzien was ten gevolge van de laatste internationale ge beurtenissen. Van officieele zijde echter beweerde men dat men omtrent gènoemde plannen geheel onkundig was; men weigerde dus commen taar te leveren. fjet Fransche persbureau Havas meldt: De door de Volkenbonds vergadering ingestelde commissie, die belast is met de behandeling van het beroep van Finland, heeft gister avond besloten, op voorstel van den Zweedschen vertegenwoordiger, en met algemeene stemmen, om Rusland uit te noodigen vóór vandaag te doen weten, of het de vijandelijkheden wil staken en vredesonderhandelingen met Finland onder auspiciën van de Volkenbondsvergadering wil openen. Dit besluit onderbreekt den loop der te Genève begonnen beraadslagingen niet. Maandagochtend te kwart over elf is de vergadering van den Volkenbond onder voorzitterschap van Carton de Wiart (Bel gië) byeen gekomen. De vergadering trok zeetr veel belangstelling, onder de journa listen merkte men ook verscheidene Duit schers op. Voor het eerst sedert de stich ting van den bond werd vandaag geen toe gang aam het publiek verleend. Buiten het gebouw waren strenge maatregelen geno men. Temidden van de overige functionarissen van den Bond zaf ook de onder-secretaris- generaal van den bond, de Sovjet-Russische vertegenwoordiger Sokolin. In de vergade ring was aanwezig de Poolsche delegatie doch niet de Tsjechische. Afwezig waren verder Afghanistan, Albanië, Chili, Panama en Peru. Te half twaalf opende de voorzitter de twintigste vergadering van den Bond. Hy herinnerde er aan, dat de vergadering bij een is gekomen om enkele punten, welke reeds lang op het programma staan, te be spreken, alsmede op verzoek van Finland. Verscheidene afgevaardigden zijn met groo te moeite gekomen en derhalve stelde de voorzitter voor de debatten niet te lang te rekken en de procedure zoo eenvoudig mo gelijk te houden. De vergadering benoemde vervolgens een commissie van negen leden voor de*verifi- catie der volmachten, welke commissie later rapport zal uitbrengen. Ook werd besloten, dat het bureau van de vergadering slechts klein zal zijn. Te kwart voor twaalf werd vervolgens de vergadering onderbroken. Hambro voorzitter van het Bureau. De openbare zitting van den Volken bondsvergadering werd te 12.40 uur hervat. Carton de Wiart deelde mede, dat de commissie voor de benoemingen voorstelde een bureau te vormen met als voorzitter den vertegenwoordiger van Noorwegen Hambro, en tot vice-voorzitters de verte genwoordigers van België, Engeland, Cana da, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Portu gal en Zwitserland. Dit voorstel is door die vergadering aan genomen en onder toejuichingen nam Ham bro plaats in de voorzittersstoel. Carton de Wiart heette hem welkom na- mens de vergadering. Hij wees er op, dat hetflthans wel het meest tragische oogen- blik is sedert de oprichting van den Bond. Men heeft dikwijls de activiteit van den Bond belachelijk gemaakt, doch niettegen staande dit tzal de nieuwe voorzitter de be sprekingen leiden, welke de aandacht van alle menschen van goeden wil trekken. Vervolgens dankte Hambro de vergade ring. Hij wees er op, dat het de plicht is van ieder lid van den Bond zich thans in zijn dienst te stellen. De vergadering moet thans een beroep van een lid, dat wordt be dreigd door een ander lid, behandelen. De aangevallene verdedigt zich dapper. De Bond moet tusschen de volken betrekkingen scheppen, welke gebaseerd zijn op samen werking en eer. Het bureau van de vergadering is bijeen geroepen voor hedenmiddag drie uur. De vergadering zou te half vijf bijeen komen. Het Finsche beroep. van den Volkenbond is Koningin Elisabeth moet eenigen tijd rust nemen. Koningin Elisabeth van België, die sinds September dagelijks militaire kan- tonnemer.ten, vaak in zeer afgelegen hoe ken van het land bezocht en zich persoon lijk inliet met de organisatie van feesten, lozingen on muziekavonden voor de solda ten, heeft blijkbaar teveel van haar zwakke gezondheid gevergd en moet thans op dok- tersbevel, haar kamer houdten. Haar toe stand baart geen zorg maar zij heeft be slist rust noodig. Alle aangekondigde be zoeken aan garniziensplaatsen en kantonne- menten zijn dan ook afgelast geworden. Ontginningen verdienen voorkeur boven bebosschingen. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer in zake het wetsontwerp tot verhooging van het Zevende hoofd stuk der Rijksbegrooting voor 1939 (ver hooging crediet voor werkverruiming met 30 millioen) wordt ontleend: De bezwaren, door enkele leden ont wikkeld tegen de uitvoering van cultuur technische werken, inzonderheid van ontginningen, kunnen de minister niet onderschrijven. In tegenstelling met vele andere dra gen juist de cultuurtechnische een bij uitstek arbeidsintensief karakter, terwijl na de voltooiing van het werk een blij vende werkverruiming wordt verkregen. In dit opzicht verdienen ontginningen naar de meening van de ministers in het algemeen de voorkeur boven bebosschin gen, al wordt daar, waar zulks nuttig en verantwoord is, ook tot bebossching bij wijze van werkverruiming overgegaan. Van de beteekenis der industrialisatie als middel tot bestrijding der werkloos heid, met name in de groote centra, zijn ook de ministers ten volle overtuigd. Echter doet zich hier, tengevolge van de bijzondere tijdsomstandigheden, de wer king van remmende factoren krachtig gevoelen. Ten aanzien van de vraag, of de Rijks- dienst voor de werkverruiming dient te worden omgezet in een bedrijf, hebben de minister nog niet definitief hun stand punt bepaald. Zij wenschen daarmede te wachten, totdat met het functionneeren van don Rijksdienst voor de werkverrui ming een ruimere ervaring is verkregen. Het denkbeeld om een regeling te tref fen, teneinde bij verkoop met winst van ontgonnen gronden b.v. binnen tien jaren na de ontginning een deel van den winst in 's Rijks kas te doen vloeien, moge wellicht eep zekere aantrekkelijk heidr hebben, naar de meening van de ministers zal de practische verwezen lijking op bijkans onverkomelijke moei lijkheden stuiten. Bij de toekenning van subsidies aan particuliere ontginners wordt er bovendien naar gestreefd, de waardevermeerdering als gevolg van de ontginning te verdisconteeren in het be drag, dat geheel blijft voor rekening van den ontginner. Wanneer de uitbreiding der tewerkstel ling haar beslag zal hebben verkregen, kan op dit oogenblik nog niet worden medegedeeld. Er wordt met kracht en voortvarend heid naar opvoering van hel aantal te werk gestelden gestreefd, doch de rem mende invloeden als gevolg van de tijds omstandigheden, doen zich hierbij sterk gevoelen. De stelling dat de aard der te ver richten werkzaamheden beslissend moet ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme»- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteatlön en ingezonden mededeelingen oy contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. schouwt de geruchten als een Genoemde kringen voegden er adt Duistchland, Engeland en 1. reeds aangeboden had een pact te onder- teekenen, zoodat het meer waarschijnlijk ’t herleven van oude geruchten geld. Men is absoluut onkundig van de geruch ten uit Genève betreffende een nieuw Duitsch vredesoffensief. riflceejrd. deze eloctrlflcatie w road 2B mlllloen guiX ‘deprtjMMJging.oï taan a en die rond m 54 Pet van het bedrag van rond 21 ’draagt, reeds verrekSÏ ss behoort tot het velleden. en minuter van J„ ■deoi van minister u- dege In de M. v. A. la. mg van Justitie opmerkt «lang geschaad worden Osa, me z.1. tot het ver werd ge. ke buitenland hoort men twijfel over de van den bloldcade-oorlog tegen Duitschland. Door uitbreiding van de blok kade tot den export van Duitsche goederen hoopt Engeland de neutrale landen in het vyandelijke blokkadefront te kunnen schake len. Het is echter zelf niet in staat hun voor het handelsverkeer met Duitschland voldoende vervanging te bieden. De tijden, dat Duitschland in hooge mate van den we reldhandel afhankelijk was, zyn echter voorbij. Engeland wil aldus Funk den we reldhandel ruïneeren opdat in de toekomst de dictatuur van den Britschen kapitalist jriet meer gestoord wordt door de faire con currentie van jonge flinke naties. De twin tigste eeuw echter is reeds uitgegrorid bo ven dërgelijke methoden. In ieder geval heeft Duitschland voor zijn handel reeds wegen gevonden, die door Engeland niet kunnen worden gestoord. Bij de natuurlijke ruilbetrekkingen met het Zuid-Oosten korat nu het reusachtige Russische rijk met zijn onmetelijke grondstofvoorraden en zijn groote behoefte aan industrieproducten. De Russische productie is buitengewoon capa bel om ongevoerd te worden en wanneer de ruilhandel eenmaal functioneert, kan gere kend worden op regelmatig toenemende ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal •bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onze bureaux z(jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef interc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren wereld worden zal tot practischen steur voor zyn land. Doet uw plicht, aldus Holsti, Finland doet den zijnen door zijn kostbaar ste goed, zyn bloed te geven. Commissie van dertien Na de rede van Holsti wees de vergade ring een commissie van dertien leden arr. J tot bestudeering van het Finsche beroep. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende staten: Uruguay, Frank- rijk, Groot-Brittannië, Bolivia, Ierland, Fgypte, Portugal, Venezuela, Siam, Zwe den, Noorwegen, Canada en China. Onmiddellijk na de vergadering van vanmiddag is de commissie bijeen ge komen. De vergadering der Assemblee was om 18 uur gesloten. Een tijdlimiet van 24 uur. Het Britsche persbureau Reuter meldt nog uit Genève: Ook aan Finland is een telegram gezon den met de uitnoodiging de vijandelijkhe den te staken en vredesonderhandelingen onder de auspiciën van de Assemblee te openen. Aan beide landen is een termijn van 24 uur voor beantwoording van dit telegram gesteld. De toevoeging van een tijdlimiet van 24 uur in het telegram aan Rusland en Fin land is geschied op voorstel van Butler, den Engelschen gedelegeerde. Ook Polen heeft zitting in de door de volkenbondsvergadering benoemde commis sie. Geen devaluatie en geen oorlogswinst. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: In het I kader van de universiteitsweek der techni- sche ioogeschool in München heelt de I ryksminister van economische zaken, Funk, rutiuna nwjiv wu*no omivei jmw ««icr-tt een rede uitgesproken over het thema aanmoedigende woorden noodig, maar dool- ..Duitschlands militaire-economische supe- liÜUNJlE ailRAXT. ot nieuw leven uwt, dat de Kluner‘<£1 n, die voor een algedan» oor den tijd sesciupen ingen kwmn te staan™ llijken. fing in Zuid-Holiand. an Sociale Zaken heeft E M. van Weezenbeek 13 Februari eervol ont- lt zijn functie van in >n rijksdienst voor de,.. in de inspectie Zuid- j de regeering in Mo*. dag af te doen vertegenwoordigen in Ge nève by de debatten betreffend^ het Fin- sche beroep. Het’ligt echter voor de hand, dat het Comité intussclien de werkzaamhe- d)en zal voortzetten om een beslissing niet te vertragen, welke ter stemming aan de Assemblée zou worden voorgelegd, in het waarschijnlyk geval, dat de U.R.S.S. zou weigeren verklaringen aan de Assemblée te komen brengen. Gereed alle uren van dag en nacht. Toen de Volkenbondsvergadering des avonds weer byeer. kwam, deelde de nieuwe voorzitter, Hambro, den leden mede, dat zij zich gereed moesten houden om byeen tp komen op alle uren van dag en nacht, klaarblykelyk om terstond stappen te kun nen nemen, zoodra het Russische antwoord wordt ontvangen. Tevoren hadden de regeeringen van Pelgië, Luxemburg, Zweden, Nederland en Denemarken in een schriftelyke mede- deeling aan den voorzitter verklaard, dat de Volkenbondsvergadering bijeengeroepen is voor een bepaald politiek doel en zich derhalve moet onthouden van andere poli tieke kwesties. vanmiddag om vier uur weer byeen geko men. Allereerst werd definitief de agendia vastgesteld als volgt: 1. Behandeling van het beroep van Fin land. 2. Verkiezing van nieuwe leden Raad. 3. Rapport der commissie voor de uit breiding van de economische werkzaamhe den van den Volkenbond. De vergadering begon onmiddellyk met de behandeling van het Finsche beroeo. Onder algemeen applaus besteeg Holsti, de Finsche gedelegeerde, het spreekgestoelte. Holsti herinnerde er aan, onder welke om- standigheden zyn land zich tot den Volken bond had gewend en hoe de Volkenbonds raad had besloten de zaak voor te loggen aan de Volkenbondsvergadering. Hij zeide 1 deze dank voor de snelheid, waarmede zij het beroep van de regeering in Helsinki be antwoord heeft. Spr. zag daarin een bewij dat ondanks de moeilijke tijden de fundn- menteele Volkenbondsgedachte in practi sche energie omgezet kan worden. Spr. wil de kwestie van moreel standpunt behandelen met het oog op de practische consequenties, die uit de gebeurtenissen moeten worden getrokken. Na vervolgens gewezen te hebben op de verontwaardiging in de geheele wereld tegen den aanval van den kant van Rus- land, herinnerde spr. er aan, hoe de U.R.S. S. zelve het geval van agressie beoordeelde, toen haar gedelegeerden in Genève het woord voerden. De U.R.S.S. heeft zich in Genèvo steeds uitgesproken ten gunste van de organisatie der collectieve veiligheid. De laatste weken, zoo vervolgde spreker, hebben het Sovjet-Russische leger, de vloot en de luehtmacht dood gezaaid onder het Finsche volk. Het Finsche volk staat in ziin geheel trouw om de regeering geschaard. Tevergeefs heeft Moskou de democrati sche volksregeering opgericht, de wereld- meening heeft zich dienaangaande niet ver gist. Finland heqft thans echter riet alleen een aanmoetfigenne wooroen nooaiig, maar (looi- ,.vuitschlands militaire-economische supe- treffenden bijstand. Het Finsche volk kan rioriteit”. Hy zette uiteen, dat over het ge- zich niet alleen beschermen tegen de auto- heel in Duitschland de overgang van vredes- matische wapens van allerlei aard der U.R huishouding naar oorlogshuishouding zon- S.S. Inderdaad strijdt het om niets minder (jer groote moeilijkheden is verloopen, ter- j wyl het tegendeel het geval is bij Frankryk en Engeland. De vitale industrieele grond stoffen worden, aldus zeide Funk vendel, wensch uit, dat de sympathie der geheele zoo ver dat maar mogelyk is, uit eigen pro- jj—ductie gedekt. De grondslag is het vier jarenplan. De tijd werkt niet tegen Duitschland, in- tegendeel, de producten der synthetische I iiidustrie worden steeds beter, steeds goea- j kooper en steeds talryker. Wat den Duit- i schen b’iitenlandsehen handel betreft en de I Enge^che blokkade, zelfs in het vyandely- j effectiviteit Hl 184 162 153 173 Si 61 17 H 37 58 28 37 19 95 36 38 S I s 16 33 s 15 !0 16 19 12 16 14 8 4 1 0 9 7 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1