IU WE 1?3 No. 20195 FINSCH WITBOEK. Huiselijk tafereeltje in ons Vorstelijk Gezin tijdens Koning Leopold’s bezoek. Ernstig spoorwegongeluk in Westfalen. jn jerenkleeding, Waldorp Radio kens enz. )EP .-SOEP rden De oproeping van buiten gewone dienstplichtigen. De Bremen veilig in de Duitsche wateren aangekomen. Woensdag 13 December 1939 - 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, f NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWTJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVE Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Vinnige gevechten op de Finsche fronten. Economische band tusschen Parijs en Londen nauw aangehaald. Het Abonnements geld 1940. Een gulden reductie Een weigerend antwoord van de Sovjet-Unie. De eischen van Moskou en de Finsche antwoorden. Helsinki wenschte aan een vreemden staat geen militaire bases op Finsch gebied af te staan. MM ■F 002 MM* I lord- nden sltjes. mde- nder emeenten in de n men bereiken de Krimpenen ddinxveen, de PRIJS. MARKT 31. Zeventien dooden en 14 zwaar gewonden. Hedenmorgen is in Westfalen een perso nentrein, komende uit Hagen, bij Wetter- bom, op een uit die richting komende per sonentrein gereden. Er zyn 17 dooden, 14 zwaar gewonden en 27 licht gewonden. onze het van rden f. 65.- oe" wordt. zaken.* Minister Dyxhoom heeft gistermiddag in zijn rede in de Tweede Kamer medegedeeld dat in April en Juni buitengewone- dienst plichtigen van de lichtingen 1938, 1939 en 1940 zullen worden opgeroepen, in den leef tijd van 1922 jaar. 4106 4610 4868 5148 6410 5724 6126 6364 MM 6868 7070 "107 de manschappen moeten in de open lucht slapen. Zij durven zelfs geen vuren aan te leggen uit vrees de aandacht te trekken van Finsche vliegtuigen oi van rondtrekkende patrouilles. Krijgsgevan genen vertellen vreeselijke verharen over schildwachten, die stijf bevroren ston den op hun posten, toen zij ’s morgens afgelost zouden worden, en over schrik wekkende gevallen van bevriezing. De nieuwe sneeuwval heeft den toestand van de Roode Leger nog minder benij denswaard gemaakt, terwijl de Finnen goed beschut zijn In aangename tenten, die door kacheltjes worden verwarmd. De Finsche officieren geven voortdurend uitdrukking aan hun verbazing over het gemak, waarmede de oprukkende Russen weggemaaid kunnen worden met de ma chinegeweren en waarmede hun tanks vernield kunnen orden. Volgens een niet officieel bericht dat In Helsinki is ontvangen, hebben Fin sche vliegtuigen een vlucht gemaakt op geringe hoogte langs de spoorlijn nabij Moermansk en- hebben zij op den per manenten weg bommen geworpen, waar door deze over een afstand van onge veer 20 K.M. volkomen vernield is. De Finsche legatie in Londen deelt mede, dat de pogingen van de Russen om door het merensysteem heen te bre ken, hetwelk een natuurlijke Maglnot- linie vormt, geen succes hebben gehad en hun duur te staan zijn gekomen. Ner gens hebben de aanvallers het water kunnen oversteken. pen en Jus verkrijgbaar. au sai 536 565 822 827 1016 1075 .851 14U 1689 1762 1017 2032 <333 2360 1603 2606 1976 2995 1308 3330 >541 3544 )977 8994 1181 4196 1535 1847 >127 1378 •722 1095 1363 1552 1794 '065 '331 7407 780 7814 1073 8083 >369 8375 1662 8675 >987 9003 1127 601 864 130 414 030 200 543 861 072 417 634 926 240 500 744 Het schip werd gistermorgen door een Engelsche duikboot waargenomen. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Berlijn: De Bremen van den Norddeutschen Uoyd, is gisteren veilig in de Duitsche wateren aangekomen In verband met het gisteren gemeld bericht van Reuter, dat het Duitsche schip Bremen op een torpedo-schotaf* stand is gepasseerd aan een Britsche duikboot, werd te Londen officieel nader verklaard, dat de duikboot de Bremen gistermorgen waarnam. Gezaghebbende vlootkrlngen te Lon den wijzen erop, dat de Bremen door de Engelsche duikboot niet getorpedeerd is, omdat wellicht het schip te ver van land was, dan dat de opvarenden met open booten veilig de kust zouden kunnen be reiken. Voorts wijst men er op, dat het een ontzaglijke taak zou zijn geweest voor een duikboot, om een schip als de Bremen als prijs op te brengen, aange zien de snelheid van de Bremen om streeks 30 knoopen is <n een duikboot aan de oppervlakte tusschen de 15 en 20 knoopen loopt. Bovendien bestond nog de mogelijkheid dat de Bremen bewa pend Is. mirsdieboavl schouwde den eisch inzake de vlootbasis op Hangö als niet vereenigbaar met de Finsche neutraliteit en als een bedreiging voor Finland zelve. Ten derde: Finland stemde toe in een gedeeltelijke wijziging van het niet-aanvak- pact. Ten vierde: Finland verzekerde aan de Sovjets, dat het zijn voornemen was ge heel alleen de Aalapd-eilanden te verster ken. Rusland verklaarde direct zijn eisch in zake de vlootbasis van Hangö, welke door Rusland als een minimum werd beschouwd voor de verdediging van Leningrad niet te kunnen loslaten, doch bereid te zijn het aantal troepen, dat het zich voorstelde daar te legeren, te verminderen. Ook was het bereid verzoeningsgezindheid te betoo- nen door den omvang van het op de lani- engte van Kareïië geëischte gebied te ver minderen. De Soviets keurden het Finsche voorstel inzake de wijziging van het non- agressiepact goed. Overigens handhaafde Rusland zijn oorspronkelijke voorstellen. Tweede antwoord van Finland In antwoord hierop handhaafde Finland zijn oorspronkelijke voorstellen en tevens handhaafde Finland zijn weigering de Sov jets toe te staan bij Hangö een viootbasis in te richten en in de Lappvik-baai schepen oor anker te laten gaan. Finland vork]aarde vastberaden te zftrt de integriteit van het Finsche g?ibied te handhaven en herhaalde riin instemming niet betrekMiw tot d°n afstand van vroe ger aangegeven eilanden en de besprekin gen over andere maatregelen, beoogend de veiligheid van Leningrad te verzekeren. De Finscthe regeering voegde hier aan toe, dat het nieuwe voorstel inzake de wij ziging van de grens van invloed zou zijn bp een Finsche exporthaven en ook vooi Oost-Finland, Finland was evenwel bereid den afstand van grondgebied ten Noorden van de Finsche golf te overwegen in ruil voor schadevergoeding. Het verklaarde, dat het gebied dat Rusland voorstelde aan Fin land af te staar, niet van dezelfde waarde was als het gebied, dat Rusland eischte. Finland wes niet in staat de prensmaatre- gelen, genomen voor zijn veiligheid, in te trekken, De Finsche gedelegeerde, Paasikivi en Tanner Jeirden er tegenover Molotof den na- druik op, dat Finland niet aan een vreerr. den staat militaire bases op Finsch gebied wilde toestaan .Hierop antwoordde Molotof, dat dit argument onhoudbaar was en het Russische standpunt „verdraaide”. ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 2.26, per week 17 cent, overal waar de bworplnï per looper pMchledt. Franco per poet per kwataal f 8.16. Owe bureaux rlln dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telel fnterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. gevolg van do nauwe samenwerking tus schen de geallieerden. Ofschoon de Kanselier slechts verklaarde dat de landen geen nieuwe beperkte bepa lingen voor eikaars goederen zullen invoe ren, venvacht men toch algemeen dat de bestaande (beperkingen geleidelijk zullen worden opgeheven. Gelijk gemeld, werd reeds een aantal algemeene invoervergun ningen verleend voor een groot aantal Fransche producten. Met nadruk dient er op gewezen, dat de vandaag jiangekondigde maatregelen be- pas- Hoe Koning Leopold op 9 Nov. bij zijn bezoek aan onze Koningin ter overweging van een hernieuwde vredespoging, Zijn belang stelling toonde in het Vorstelijk Gezin, toont deze alleraardigste foto.Aller aandacht is gericht op Prinses Irene, wier naam Vrede beteekent. .J75 "375 -CC3 9182 9669 9878 10137 10436 10960 11213 11567 11893 12082 12462 12736 12953 13249 --- 13599 744 13754 071 14072 240 14250 556 14587 715 14727 972 14974 371 15434 667 15738 061 16121 437 16466 657 16684 954 17010 204 17219 506 17635 Bil 17829 124 18127 310 18356 586 18610 744 18766 037 19041 190 19192 392 19403 578 19596 319 19856 123 20126 429 20430 359 20668 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1 80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 15 regtds 1.56. elke regel meer f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bijslag on den prijs. Ldefdadigheids-advertentien de helft van den nrifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de vootpa'rina 50 hooger Adyerientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handlaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd t* ziin. Gewone ad.verte.' itiën en ingezonden mededeelingei. bjj contract tot zeer gereduceerden prils Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: In het Finsche legcrbcricht wordt gezegd: Op de Karelischc landengte heeft de vijand gisteren op verscheidene punten aangevallen. Felle gevechten zijn den geheclen dag geleverd. De aanvallen werden met zware verliezen voor don vijand afgeslagen. Talrijke Russische tanks werden vernield. Aan het Oosteljjk front zijn felle ge vechten geleverd bij Tolvajaervi. Drie Russische ocmpagnjcën werden vernie tigd. Verscheidene tanks zijn verwoest. In de richting van Lolmola heeft de vijand, gesteund door levendig artillerie vuur, gedurende den geheelen dag gaan- gevallen. De aanvallen werden afgcsla- gen. Op andere plaatsen aan de Ooste- iyke grens wordt verder fel gestreden. De vijandelijke luchtstrijdkrachten hebben zich beperkt tot verkennings vluchten. Hyrynsalni en eilanden in de Finsche Golf zijn gebombardeerd. Scha de is niet aangericht. De Finsche lucht- strijdkrachten hebben verkenningsvluch ten ondernomen on vijandelijkc troepen colonnes en transporten gebombardeerd en beschoten. Maar geweldige reserven Sovjet troepen staan gereed... Het Britsche persbureau Reuter meldt uit Helsinki: Berichten uit Viborg mel den, dat de Russen klaarblijkelijk ver schrikkelijk te lijden hebben van de felle koude, welke thans begonnen Is. Tenten zijn een weelde, zelfs voor officieren, en Verhouding tusschen Pond Sterling en Franschen franc voor den duur van den oorlog gefixeerd. Uitvloeisel van de oorlogspolitiek. glR John Simon, de Britsche kanselier van de Schatkist, heeft, volgens Reuter, in het Lagerhuis medegedeeld, dat een vèr- streldcende overeenkomst tot stand is ge komen tusschen de Engelsche en Fransche departementen van Financiën betreffende Britsch-Fransche samenwerking op finan cieel gebied, zoo als reeds op andere terrei nen wordt samengewerkt. Simon voegde hieraan toe, dat overeen gekomen is, wijzigingen te vermijden in de Bestaande verhouding tusschen het Pond Sterling en den franc voor den duur van den oorlog. Ook zijn regelingen getroffen om de beide landen in staat te stellen vrije lijk gebruik te maken van elkanders valuta, zonder dat het noodig is goud te leveren. Geen van beide regeeringen zal een bui- teriandsche leening aangaan of een bulten- landsch crediet opnemen, zonder overeen stemming met de andere regeering, of te- wmen met haar. Geen van beide rogeeringen zal nieuwe be schermende beperkingen opleggen op invoe ren van de ander .gedurende den oorlog. De overeenkomst zal van kracht blijven tot zes maanden na de onderteekenIng van oet vredesverdrag. Sir John legde zijn verklaring af in ant* ^oord op een vraag van den oppositie-leide*. Attlee, inhoudende of de minister mededee- U»gen kon doen over het resultaat van zftn 0,|langs gevoerde besprekingen njet den Franschen minister van financiën, Paul Boynaud. Instemming in Londensche City. De aankondiging van sir John Sinion ’*eft in de City niet veel verrassing ge- 5«t. De gehede regeling vindt algemeene “•tamming. Mbn acht haar het natuurlijk £)E gelegenheid door ons in vorige jaren aan onze abonné’s geboden om vóór den aanvang van het N i e u w e j a a r het abon nementsgeld voor het ge il eele volgend jaar voor uit te betalen, waarvoor dan één gulden reductie wordt verleend, wordt we derom dóór ons openge steld. Er z|jn al enkele abonné’s die ons met onze niededee- ling zün vóór geweest, door ons reeds door giree- ring of storting op postrekening 18400 abónnementsbedrag acht gulden voor 1939 toe te zenden. Zfr hebben de rü dus geopend, Wie volgt nu? Wij wachten gaarne vóór Kerstmis de remises van ACHT GULDEN op postrekening 48400, of door storting aan ons Bureau; MARKT 31. Voor de post-abonné’s is het verminderde bedrag twaalf gulden (inplaats van 13. DE ADMINISTRATIE. schouwd dienen te worden als geheel send in de oorlogspolitiek. Het Britsche verlangen naar een vrijen wereldhandel en naar opheffing van alle onnoodige handels- belemmeringen ra afloop van den oorlog, behoeft echter niet noodzakelijk in te hou den, dat de Engelsch-Fransche monetaire en economische overeenkomst in haar bo- staandeffi Vorm na den oorlog zal gehand haafd blijven. Ten aanzien van de monetaire overeen komst z(j er nog op gewezen hoe belangrijk de vrije pond-franc-koers (free-exchange between sterling and franc) is geworden. In dit verixand zij in herinnering gebracht, dat de Fransche fondsen te Londen een vêrstrekkenden invloed op de beweging van het Pond hadden. De houding van den Volkenbond nog niet bepaald. Naar Havas uit Moskou meldt, heeft de Sovjet-regeering aan den voorztter van de commissie van dertien een kort telegram gezonden, waarin hij bedankt wordt voor de zeer vriendelijke ultnoo- diglng om aan de werkzaamheden te Genève deel te nemen. De Sovjet-regée- rlng is echter niet in staat haar aan te nemen om redenen, welke uiteengezet zijn in het telegram van Molotow aan Avenol. J|ET Britsche persbureau Reutei meldt: De Finsche regeering publiceert eer. Witboek, dat documenten bevat, betrekking hébbende op de laatste phase van de Rus- sisch-Finsche crisis. Hierin wordt onthuld dat de eischen der Sovjets aan Finland op 14 October onder meer betroffen de ver. pachting van de zóne rond Hangö met in begrip van de haven zelf en gebieden, zich uitstrekkende tot 5 of 6 zeemijlen ten Zul den en ten Oosten en 3 mijlen ten Westen en ten Noorden^ voor den duur van dertig j&ar. Deze zone zou gebruikt worden voor de inrichting van-een Sovjet-vlootbasis, vnn waaruit de Russische vloot in staat zou zijn de Finsche golf te blokkeercn, tezamen met eenheden uit Baltiski Port in Estland. yOORTS werd van de Finsche regeering gevraagd er in toe te stemmen, dat een regiment Sovjet-infanterie op dit gébM zou worden gestationneerd, evenals twee kustbatterijen, twee vliegtuigeskaders en oen eenheid gemechaniseerde voertuigen in het geheel ter sterkte van 5000 man. Daarenboven heeft de Sovjet-regeering de Lappvik-baai geëischt en het recht haar schepen daar voor anker te laten gaan. Voorts werd ten derde door de Soviet- regeering geëischt afstand aan Rusland van de eilanden Hoeland. Sliskaari, I^iven- saari Tvrtnrsaari, Koivisio en een gedeelte van de landengte van Karelië. in het geheel 2.760 vieikante K.M. in ruft voor de cessie van Rusland aan Finland van een gebied van in het geheel 5.630 vierkante K.M. Ten vierde eischte Moskou; versterking van een niet-a an val spart tusschen beide partyen, waarbij er in zou worden toege stemd, dat zy zich niet zouden aansluiten by groepen, bondgenootschappen of staten, welke direct of indirect vyandig zyn jegens een van beide landen. Ten rijfde: wederziidsche afbraak van versterkingetn aan de landengte van Kare’ië. Ten zesde: Rusland maakt geen bezwaar van versterking van de Aaland-eilanden door Finland, doch alleen mits geen andere mogendheid, met inbegrip van Zweden, daaraan medewerkt Het Finsche antwoord op de Russi sche eischen van 14 October. Finland antwoorddé op deze Russische eischen allereerst, bereid te zjin zekere eilanden af te staan en toe te stemmen ir een regeling van de grens op de landengte van Karelië, doch niet bereid te zyn het door de Russen geëischte gebied af te staan. Ten tweede: De Finsche regeering be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1