URY ;nt... ANDEN. iep 'i ury! ling 1940 89, 000, 10. t. 10.- en f 100.-. lorden gegeven ter vol sting I. Aangezien de i jaarlijksche aflossing sieniyk wordt verkort. 939 Een pleidooi voor het openen van vredes onderhandelingen. - BELGISCH-NEDERLANDSCHE VREDES INITIATIEF IN HET BRITS ('HE HOOGERHUIS. Dit blad verschijnt dagelijks, behalvi Zon- en Feestdag en ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.26, p«r week 11 cent, overal waar de bezoraing per looper geschiedt. Franco par poet per kwataal 3.16. Ook de „New York” in een Duitsche haven aangekomen. Russisch schip met 1000 passagiers vergaan. Gemeentelijke indeeling gebieden langs rand N.O. polder. ONTWERP VAN RESOLUTIE DER COMMISSIE VAN VEERTIEN. Zü veroordeelt plechtig het optreden der U.R.S.S. tegen den Finschen staat. Britsch Witboek over de onderhandelingen met Moskou. Britsche vrachtboot getorpedeerd. Het Abonnements geld 1940. Een gulden reductie NIEUWERKERk, OUDERKERK 0UDEWATER, REEÏTWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. No. 20196 Donderdag 14 December 1939 78e Jaargang I 8. irdani, Rotterdam en renhage. 8«- erdani, Rotterdam en erdahi en ’e-Grarenhage. •rdaui en’s-Graionhage. we«? ge- icrfte! •Graven huge, lage. Wanneer er met Duitschland te praten zal zijn. van 4 October 1937 J van den Volkenbond onze het van linister van Staat, 'er van Financiën, DE GEER. »r» minister, dat het officieele Nederlaaidsche persl&ireau bekend gemaakt heeft op 15 No vember, dat de gezanten van Nederland en België in de Wilhelmstrasse zyn ontvangen, waar Von Ribbentrop hen uit naam van den ^ykskanselier er van in kennis stelde, da* n?. de abrupte verwerping door de Enge’- rche en Frans<che regeeringen van de aan geboden diensten, ook de Duitsche regee- werden er s zonk een minuut na somenleving bestaat, die buiten de maat schappelijke orde is geplaatst en voor •welker gedragingen geen enkel bestuur verantwoordelijk is. Voorgesteld wordt de indeeling te be perken tot smalle strooken, waai- de dij ken en randwerken zullen worden ge maakt en deze strooken te voegen bij de gemeenten, waaraan zij grenzen. Aldus worden de bezwaren, verbonden aan den huldigen toestand, ondervangen terwijl anderzijds in geen enkel opzicht wordt vooruitgeloopen op de gemeente lijke en provinciale indeeling van het gebied van den Noord-Oostelijken Polder, welke aangelegenheid het voorwerp van onderzoek uitmaakt van een door den minister van Waterstaat ingestclde com missie. Het ligt in de bedoeling binnenkort nadere vaststelling van de grens der langs het IJsselmeer gelegen gemeenten voor zoover deze niet aan den Nootd- Oostelijken Polder grenzen - te bevor deren in dien zin, dat deze grens in het algemeen wordt gesteld op 100 m. bulten de dleptelijn van 0.40 m. N.A.P. Een wetsontwerp van die strekking wordt met bekwamen spoed voorbereid. JS. ARKT 31. lenkl nieuwe Ln bovendien •en weldadig de zenuwen, d weer heele- i. sterk, flink micum Noury •lepeltje vóór s«d voor Uw E AMSTERDAM, kosteloos verkrijgbaar, wijzen moet geschieden 2“ d«el«k» geopend vap 9-6 uur. Administratie eu Redactie Tele! <nterc 2746. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. de. Daarom vrees ik, aldus Halifax, dat ge an énkel nuttig doel gediend is door deze de batten en spreek ïk de hoop uit, dat, als en wanneer zij in het buitenland gelezen wor den als een geheel. Na deze rede van lord Halifax werd het debat gesloten. Van Moermansk naar Hamburg ge varen. De Nord-Deutsche Lloyd meldt, dat de New York” (metende 22.837 br. r. t., van de Hamburg-Amerika Lijn) uit Moersmansk te Hamburg is aangekomen. Terwjjl sommige Engelsche bladen zich afvragen waarom de „Bremen” niet tot zh. ken is gebracht, verdedigde lord Strabolgi ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgicring) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: L6 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’- 20 beslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Driïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger Adverientien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad verte: itiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerde» prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I ring het onderwerp als afgedaan beschouw-- S00 meter van Wakkanai, het uiterste N.W. punt van Japan. Het departement van Buitenlandsche Za ken te Tokio heeft bericht ontvangen, dat het Sovjet-Russische s.s. „Indigirka” (2336 ton) op 800 meter van Wakkanai op Hok kaido is vergaan. Er waren ongeveer dui zend passagiers aan boord en de bemanning bestond uit 36 koppen. Tot dusver heeft men 87 Ijjken gevonden, terwijl 390 opva renden door de Japanners zijn gered, en naar Wakkanai gebracht zijn, waar zij ver zorgd worden. 560 opvarenden vermist. Thans worden nog 560 opvarenden ver mist, doch men gelooft, dat hiervan onge veer 200 nog in leven zyh. By ontvangst van het bericht heeft het ministerie van Buitenlandsche Zaken den tweeden secreta ris der Sovjiet-ambassade, Genelatof, als volgt ingelicht-. De „Indigirka”, welke op 8 December van Kamsjatka was vertrokken, is vergaan op een punt 800 meter van Wakkanai met ongeveer duizend passagiers en een beman ning van 36 personen aan boord. De Ja- pansche regeering heeft daarop de Noord- Japansche Scheepvaartmaatschappij opge dragen haar veerboot Karafuto-Maru naar de plek des onheils te zenden en heeft voorts de Japansche schepen, welke in de nabijheid waren opgedragen hulp .te verlee- nen. De hooge zee maakt het reddingswerk voor de Japanners evenwel zeer moeilyk. gisteren in een intervieuw de houding van den Engelschen duikbootkapitein. Hy merk te daarby o.m. op: ••Wij stryden juist om het internationale I recht te verzekeren. De „Bremen” is boven- f dien voor Duitschland in een Duitsche ha ven van niet meer nut dan te Moermansk, want het schip kan eventueel niet als krui ser of transportschip worden gebruikt.” JJET Engelsche Hoogerhuis heeft volgens Reuter debatten gewijd aan het Bol- gisch-Nederlandsche vredesinitiatief. „De debatten begonnen met de vraag van Elarl Darnley, of de regeering thans vilde verklaren bereid te zyn gebruik te maken van dit aanbod, teneinde een op vrije onder handelingen gébaseerden vrede te verzeke ren. Spr. zeidé d*e meaning te zyn toege- daan, dat Engeland in het verleden niet al tijd de kansen om Duitschland te verzoenen, had uitgebuit en dat de christelijke leer van goed met kwaad vergelden in het huidige geval behoort te worden toegepast. Darnley zeide, dat er maar één weg Scheen te zijn uit de moeilijkheid, n.h Ne- dtrland en België, of een ander neutraal land, te verklaren, dat Engeland bereid is vrije, niet compromitteerende onderharde- lingen te openen in het geloof, dat het con structieve verlangen aan beide kanten een kans zou kunnen hebben om tot ontwikke ling te komen en te groeien. Spr. was van meening, dat Enpelahd zyn plicht zou ver vullen jegens de kleine neutralendie in ge_ vaar verkeeren te worden meegesleept in den maalstroom, wanneer het er in slaagde hen te bevrijden van den rampspoed? dien zij niet gedocht hebben. Sprekende over de Britsche ontvangst van het aarbod van goede diensten, vroeg lord Arnold, of Chamberlain goedkeuring had géhecht aan de radiorede van Churchill, waarop spreker eveneens critiëk oefende. Verder sprak hy de klacht uit, dat Eden een of twee radioredevoeringen had uitge sproken, terwijl andere belangrijke leden der regeering geen radioredevoeringen ge houden hadden. Ten slotte zeide spr., dat* raar zijn meening thans een veel betere vredesregeling verkregen zou kunnen wor den dan later. Lord Arnold heeft voorts nog in zijn rede gezegd, dat Hitler thans in een zeer moei lijke positie verkeert, aangezien Rusland zijn berekeningen geheel in de war heeft gébracht en hij thans de ondergeschikte is geworden van Stalin. Een feitelijke over winning voor Duitschland lykt ónmogelijk tti Hitler is thans niet minder, maar meer verlangend naar vrede. Wanneer de vrede eenmaal gevestigd is, is het niet waar schijnlijk, dat hij weer verbroken zou wor den door Hitler, nu de bedreiging door Rus land aan zijn oostelijke grenzen staat. Arnold besloot zyn rede met te zeggen: ,.De géheele positie is gewijzigd door de op komst van Rusland als groote mogendheid wet agressieve plannen. Na een tot hqt ein- (k uitgevochten oorlog zal de donkere scha duw van het communistische Rusland en waarschijnlijk eveneens van een communis tisch Duitschland vallen”. Lord Balfour of Burleigh verklaarde, dat het hem speet, dat deze débatten gevoerd werden, aanigezien zij slechts kunnen dienen tot aanmoediging van de vyanden des lands en mogelijk de openbare meening kunnen misleiden. Spr. voegde hieraan toe: „Ik maak op de krachtigste wijze bezwaar tegen de travestie der geschiedenis, welke de vo rige spreker gegeven heeft met betrekking tot het Verdrag van Versailles en tegen de glorificatie van Hitler.” Voortgiaande zeide lord Balfour, dat de Britsche regeering duidelijk gemaakt heeft, dat, zoodra zich een wijziging voordeed in Duitschland, zy bereid was tot onderhande lingen. In Duitschland echter is een heer - schappij van geweld en terreur en zoolang die Iblijft bestaan, is iedere gedachte, dat er een wijziging in het Duitsche gemoed is ge komen, die de omstandigheden oproopt, waarin een vrijelijk besproken vrede mo- fi^Uik was, illusoir. Pacifisme is heel goed, wanneer dat overal rondom heerscht. Het is niet moeilyk, zich voor te stellen, wat het resultaat zou ziin van eenzijdig pa cifisme. Op het oogenlblik, aldus spr., vech ten <wy voor ons leven en onder .de huidige omstandigheden ziin nncifisten een groot ««vaar. Tenslotte verklaarde Balfour, dat, zjjn meening, dit debat een monster- J)e speciale commissie, die door de Volken bondsvergadering te Genève is benoemd ter bestudeering van het beroep van de Finsche regeering, heeft een ontwerp van resolutie uitgewerkt, dat zal worden voor gelegd aan de definitieve goedkeuring van de vergaderng. Behoudens nog aan te bren gen wijzigingen, luidt het ontwerp als volgt: 1. De Volkenbondsvergadering, consta- teerende, dat door de agressie, die zij je gens Finland heeft gepleegd, de U.R.S.S. in gebreke is gebleven, zoowel ten opzichte van zyn eigen politieke overeenkomst met Finland als ten aanzien van het pact van Parijs en artikel 12 van het Volkenbonds- handvest, en dat zy op den vooravond der agressie, zonder rechtsgronden, het door haar in 1932 met Finland gesloten niet-aan- valspact opzegde, dat tot eind 1945 van kracht zou blijven. veroordeelt plechtig het optreden der U. R.S.S. tegen den Finschen staat, doet een dringend beroep op ieder lid van den Vol kenbond om Finland den materiee.’en en humanitairen steun te verleenen, waartoe het in staat is, en zich te onthouden van ieder optreden, dat het weerstandsvermogen van Finland zou kunnen verzwakken. machtigt den secretaris-generaal de me dewerking te verkenen van zijn technische diensten voor de organisatie van den bij stand aan Finland, die hierboven genoemd is en machtigt eveneens den secretaris-ge neraal krachtens de resolutie van de Vol kenbondsvergadering v om staten, die geen lid achtig misbruik was van den tyd van het Hoogerhuis. De bisschop van Chichester wees er op, dat menschen in neutrale landen, die meer van Duitschland wisten dan Engeland, zei den, dat er groote aantallen Duitschers zyn, die den oorlog niet willen. Halifax aan ’t woord. De minister van buitenlandsche zaken, Lord Halifax, voerde ter beantwoording van de vorige sprekers het woord, hij zeide o.it1.; ,Jk ben van meening, dat dit een onge lukkig debat is geweest. Sommigen der hedenavond uitgesproken redevoeringen brengen naar mijn meening schade toe aan de zaak, die thans de zaak der natie is. Ik kan mij voorstellen, dat geen ongelukkiger indruk gewekt kan worden dan dat dit land niet wezenlijk eensgezind zou zijn en dat er daarvoor bewijzen te vinden zijn in de rede voeringen van degenen, die verantwoorde lijke posities bekleeden. Op ons is de blaam geworpen, dat wij niet voldoende gestreefd hébben naar een verzoening tot Duitschland. Ik ben my er niet van bewöst, dat Duitschland zich uit geput heeft om ons te verzoenen. Ik weiger volstrekt ons land in dé beklaagdenbank te zien plaatsen in verband met de interna tionale zaken en te zien, hoe Engeland op eenig^rlei wijze, vergeleken met Duitsch land, een blaam zou treffen voor de tra gedie, waarin de wereld gedompeld is. Tijdens de debatten is gezegd, dat Hitler een man is, die ten zeerste medelijden moet wekken en die verkeerd begrepen wordt. Wjj worden allen verkeerd begrepen en men moet medelijden met ons hebben, omdat sommigen onzer meeir reden hébben om dien eisch naar voren te brengen dan an deren. Èr is iets gezegd over strijd tot het e-ndé. Het speet mij den Bisschep van Chichester dit te hooren heriialen, omdat, al weet ik, wat hij bedoelt, een groot aan tal menschen niet anders zal denken dan dat dit beteekent dat het volk vecht om te vechten. Wij ziin steeds bereid geweest om te on derhandelen. Wij waren daartoe bereid voor den oorlog en wij hébben nooit de deur ge sloten voor orderhandelingen, bij wat wij ook zeiden of deden sedert de oorlog is be gonnen. Tn feite hébben wij bij meer d^n een gelegenheid er den nadruk op gelegd, «dat, mits essentieele voorwaarden van in ternationale orde in Europa verkregen kon den worden, wij bereid zouden ziin om met Duitschland tot volledige Samenwerking te komen, in het streven om die orde op te lx.uwen, verre van een wensch te voelen om Duitschland te verpletteren en een groote natte te berowen van haar gerechtigde plaats. Natuurlijk zijn wjj ons bewust van de moeilijkheden van het sluiten van vrede na een langen bitteren oorlog, maar ik ben er niet van overtuigd, dat die moeilijkheden grooter zijn, dan die, welke Europa te wach ten zullen staan, wanneer het tracht een opgelapten vrede te sluiten, die in puitsch- land verkeerd uitgelegd zou kunnen worden als het besluit van een oorlog, die niet ge heel zonder succes is geweest en niet al te kostbaar was en daarom naar Duitsche ge dachte niet al te ontmoedigend voor de toe komst. Ik ben er volkomen zéker van dat Hitler zeer verlangend is naar vrede op zyn eigen voorwaarden. Ik ben er niet zoo. zeker van dat hy verlangt naar een vrede op voor waarden, die een vrede voor Europa zo&den vormen. 1 "ri Halifax herinnerde er aan, dat de vredes oproep van de Koningin der Nederlanden en den Koning der- Belgen gericht was tot de drie rtgeeringen in Engeland. Frankrijk en Duitschland. „Ik denk niet, dat men eerlijk oal kunnen zeggen, dat/ ons antwoord en dat van de Fransche regeering de deur sloten voor de mogelijkheid van verdere onderhandelin- gen.” De Duitsche regeering gaf echter geen schrifteiyk antwoord en zelfs geen officieele ontvangstbevestiging. Ik verneem, aldus de Ingediend is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp inzake voorloopige gemeen telijke indeeling van eenige gebieden langs den rand van den Noord-Oostelij ken Polder. In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat, nu de werkzaamheden tot indijking en droogmaking van den Noord-Oosteiijken Polder in snel tempo voortgang vinden, de wenschelijkhcid zich doet gevoelen, op korten termijn een voorloopige gemeentelijke indeeling te bevorderen van het gebied, waarbin nen de werken tot indijking en droog making van den polder zullen worden uitgevoerd. Voor zulk een voorloopige indeeling gelden gelijke motieven als indertijd hebben geleid tot de Wet van den 24sten I Mei 1928, Staatsblad no. 185, betrekking hebbende op de werken tot indij ding en 1 droogmaking van de Wieringermeer. Zoo lang het betrokken gebied niet gemeen telijk zal zijn ingedeeld, kunnen zich bij het ontbreken van politiair en adminis tratief gezag tal van moeilijkheden voor doen, aangezien immers een groot aantal arbeiders op de dijksgedeelten. werkzaam mten in de •n bereiken Rrimpener- xveen, de zyh, te raadplegen over eventueele samen werking. 2. Overwegende dat Rusland ondanks de tot dit land gerichte uitnoodiging gewei gerd heeft in den Raad en de Assemblée te verschijnen by de bestudeering van zijn ge schil me<t Finland, dat het daardoor in gebreke is gebleven ten opzichte van een der meest essentieele verplichtingen van den Volkenbond voor de waarborging van den vrede en de veiligheid der naties en optreedt alsof de Volken bondsraad en -vergadering, met de missie, die hun door artikel 15 van het Handvest wordt opgedragen, niet bestonden, dat het tevergeefs getracht heeft zjjn weigering te rechtvaardigen door de be trekkingen aan te voeren, die het aange knoopt heeft met de z.g. door de Finsche bevolking volgens het vry'e spel van haar 1 instelling erkende regeering, dat Rusland zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aait schending van een van zyn verplichtingen, voortvloeiende uit het handvest, maar zich door eigen schuld bui ten het handvest heeft geplaatst, dat de Raad bevoegd is volgens de be palingen van artikel 16 om de consequen ties te trekken, die deze toestand met zich mede brengt, beveelt den Raad aan zich over de kwestie uit te spreken. U Een later bericht meldt, dat de commis sie den hierboven vermelden tekst definitief heeft aangenomen. Vandaag zal het Ont werp aan de Volkenbondsvergadering voor- gelegd en met algemeene stemmen goed gekeurd. pedeerd. Van de bemanning van 35 koppen J‘“ slechts vyf gered. De „Depford” ninuut na de torpedeering. ar nemers op ae aijKsgeaeeaen. weruzaam I Is. Niet geduld kan worden, dat een Verschijning door Chamberlain aangekondigd. tMinister-p resident Chamberlain heeft volgens Reuter 'aangekondigd, dat de re geering een Witboek over de Britsch-Rus- sische onderhandelingen zal publiceeren. Dit Witboek zal zoo spoedig mogeljjk ter beschikking worden gesteld van het Huis, doch de voorbereiding zal noodzakelijker wijze’ ©enigen tijd vergen, aldus Chamber- lain. Slechts vijf van de 35 opvarenden gered. United Press meldt uit Bergen, dat de Britsche vrachtboot „Depford”, metende 5000 ton, vlak ten N. van Bergen is getor- £)E gelegenheid door ons in vorige jaren aan onze abonné’s geboden om vóór den aanvang van het Nieuwe j aar het abon- nementsgeld voor het ge il eele volgend jaar' voor uit te betalen, waarvoor dan één gulden reductie wordt verleend, wordt we derom door ons openge steld. Er zijn al enkele abonné’s die ons met onze niededee- ling ziin vóór geweest, door ons reeds door giree- ring of storting op postrekening 48400 abonnementsbedrag acht gulden voor 1939 toe te zenden. Zü hebben de rü dus geopend. Wie volgt nu? Wü wachten gaarne vóór Kerstmis de remises van ACHT GULDEN op postrekening 48400. of door storting aan ons Bureau: MARKT 31. Voor de post-abonné’s is het verminderde bedrag twaalf gulden (inplaats van 13. DE ADMINISTRATIE. Engelsche kruiser „Achilles” tot zinken gebracht. In Uruguay houden hardnekkig de nichten aan, dat het Duitsche vestzakschip •Admiral Scheer”, na een gevecht in het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan, de Engelsche kruiser „Achilles” (7100 ton) tot zinken zou hebben gebracht. Van offi cieele zyde werd echter te Montevideo ver klaard, dat men daar over geen enkele in lichting beschikte over dit zeegevecht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1