NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWüUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK OU DEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, No. 20197 enz, GRAF VON SPEE KRIJGT 48 UUR TIJD. I OOP 3750 v. d. VEER'S KLEEDINGBEDRIJVEN zijn guldens goedkooper Hoek Lange- en Korte Tiendeweg PRACHT COLLECTIE Heerencostuums Is het in dien tijd niet vertrokken, dan kan het voor den duur van den oorlog geïnterneerd worden. De zware Engelsche kruiser „Cumberland” voor Rio de la Plata verschenen. De economische oorlog. Finnen slaan infanterie-aanvallen af. Dit blad verschijnt dadelijks, behalvf Zon- en Feestdagen Vrijdag 15 December 1939 78e Jaargang Luchtgevecht bij Helgoland. Ontploffing in Roemeensch fabriek. Maatregelen genomen tegen sabotage en aanslagen. Het Fransche persbureau Havas meldt: e - GOUDA 15 tot en met Dinsdag 5 Dagen De alles over, e lachsensatie...!!! musketiers lijke romantiek, thaw t uitbundige humor uw idee... met excuses XANDER DUMAS, attractie brengen wjj L. EY TEMPLE, 1RRELL, JOAN DAVIS ROBINSON in: taransi De stry’d van Finland van belang voor alle naties. Het Abonnements geld 1940. Een gulden reductie I r groote lading stookolie en dat men ver die andere oorzaken heeft, in 't alge- vetten, wol, chemicaliën, looistoffen, gom- de operaties hebben deelgenomen, telt men I I 221'1 hardnekkigheid de duidelijkste en volledig ste definitie van agressie verdedigd had. De Engelsche vertegenwoordiger, Butler, aangenomen. Costa du Rel» stond na deze constatee- ring <jp en las een aanhaling voor uit de laatste Pauselijke encycliek. Hij verklaarde dat het vertrouwen tusschen de volkeren ge bepalingen scherper worden toegiepast. Er zijn reeds verzoeken om concessies ontvan gen van de Vereenigde Staten, Japan, Bel- schenden van het vrije en democratische Finland.” „Ik kan niet over in B GOUDA. BLAUWE en ZWARTE j als in de wildernis imen mengesteld uit tot ime archieven van gendheden. tis Rijwielstalling. &RS gevaar broeit IDEN Ier oogenblk die een week lang den vyandelyken marsch weer naar haar basis -- gevolgd door de Sovjet-Russische troepen. een grooten aan- CHTEND 10.30 (17 Dec.) i met de kip t het Vreemdelingen >gioen. 25-30-40 cent. Gr 2 UUR MATINEE SY TEMPLE in: leeftijd met hoofdfilm rengt uitkomst Brittannlë teekent men. aan, dat voor de haven van Montevideo Britsche zee- strijdkrachten van voldoende sterkte aanwezig zijn om de „Admiral Graf Spee” te vernietigen. Hoewel Reuter gisteravond meldde dat de Graf von Spee tot internoering in Montevideo had besloten, wordt thans met de mogelijkheid rekening gehouden, dat het Duitsche oorlogschip weldra weer uit zal varen om opnieuw slag te leveren. Wat dit laatste betreft wijst Havas er op, dat de Amerikaansche Radio Natio nal Broadcasting een bericht uit Uru guay heeft uitgezonden volgens hetwelk de „Admiral Graf Spee” zich gereed zou maken de haven van Montevideo zoo spoedig mogelijk weer te verlaten. De omroeper zeide, dat het Duitsche vest- zakschip slag schijnt te willen leveren met het versterkte eskader Britsche kruisers, dat voor Rio de la Plata ligt. Havas deelt voorts uit New-York mede ring of storting: op postrekening 48400 abonnementsbedrag zou stemmen. De voorzitter verklaarde de discussie hierop gesloten, nam acte van de af ge legde verklaringen en merkte op, dat onthouding van stemuitbrenging geen invloed uitoefent op het begrip algemeene stemmen. Aangp- zien geen andere opmerkingen gemaakt werden, beschouwde hy het ontwerp als één der batteryen, die in dezen sector aan de operaties hebben deelgenomen, telt men sedert den aanvang van haar optreden in den stryd, twee dooden waarvan een giste- I ren is gevallen. logen is aan den trouw aan het gegeven woord en voegde hieraan toe, dat dat be- je waarin zich een kleine afdeeling roode gdnsel volstrekt in overeenstemming is me*- de beginselen van den Volkenbond. De vergadering werd om 6 uur gesloten „Gematigde toepassing van blokkade-maatregelen”. De contrabande-controle in December. Het Fransche persbureau Havas meldt: By „Order ir. Council” zyn Woensdag aan de neutralen concedes verleend ten aan zien van inbeslagneming van uit Duitsch- land afkomstige goederen. Daaruit blykt, 1 dat sedert de van kracht verklaring der desbetreffende maatregelen op 5 December I In den loop van den dag is gebleken, dat onze artillerie en die van den vijand ge vuurd hebben op een zelfde doel, een bosch- Duizenden Russen zouden Finsche front, die, naar verklaard wordt, by Salla gevallen zün. door de Finnen is heroverd aldus luidt een bericht, dat ontvangen is uit Tomio aan de Zweedsch- Finsche grens. IRMS n de hoofdrollen: SS .ER. 0-60 ct. R 15, 3 UUR DOORL onvermydelyke gevolg is van de daden der Sovjet-Unie. De beweging in de wereld opinie en de moreele en die aan het 1“ aldus Butler, voor een groot deel te danken aan c algemeene gevoelen' in de wereld, dat d* Finland toegebrachte slag van H voor 1. reld. Na Butler sprak nog de Ohineesche ge delegeerde, die zeide, dat hij, daar hij geen ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal WMr de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.16 Onze bureaux zijn dagelijks geopend Van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef nterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARK! 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1 80, elke regel mee- 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring I5 rebels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën ir het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorparina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelinger. bij contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. GOBDSfflE COUUNT. Engelsche mededeelingvier Duitsche, drie Engelsche vliegtuigen neergeschoten. Het Engelsche ministerie van Luchtvaart deelt mede: De laatste 24 uur hebben sterke strijd krachten van de Royal Air Force hoven de Noordzee geopereerd, lot deze operaties behoorde het zoeken naar vyandelyke vaartuigen en duikibooten en verkenningen van zeeboezems en versterkte eilanden van Noord-Westelijk Duitschland. Een formatie van onze luchtmacht kwam in contact met een sterke vyandelyke formatie by Helgo land. Er ontstond een hevig gevecht in den loop waarvan vier Messer Schmidt-toestel- len en drie van onze vliegtuigen werden neergeschoten. Al onze andere formaties Leerden zonder verlies huiswaarts. Duitsche lezing: zes Engelsche toestellen neergeschoten. De Duitsche radio deelt mede, aldus U.P dat zes Engelsche vliegtuigen ztfn neerge schoten en een Duitsch toestel gedwongen werden op het water te landen, toen het gistermiddag tot een luchtgevecht kwam tusschen Duitsche en Engelsche vliegtuigen in de nabijheid van het Noordzee-eiland Wangeroog. Het Fransche persbureau Havas meldt: Gistermiddag heeft zich een hevige ont ploffing voorgedaan in een celstoffabriek in het dorp Zarnosti bij Brasof. Een groot re servoir met chloor werd beschadigd, zoolat bet gas zich in den omtrek verspreidde. De directeur van de fabriek, talrijke arbeiders en een aantal boeren liepen een chloorver giftiging op. Eenige tientallen persdnen zijn om het leven gekomen. Deskundigen n! 1 baar worden, tegen winter- leilzame, sterk ktestoffen uit. 15 ct. Het heden uitgegeven oorlogscommum- i •iu<. luidt als vo’gt: Aan net front van de IERS en DON AMECHE in unkomat 8 boven 14 jaar. vanaf 25 cent. Rijwielstalling. •pulaire Voorstelling 25-40-60 cent. Verklaringen in den Volkenbonds raad. TYE zitting van den Volkenbondsraad van gistermiddag, waar de resolutie werd behandeld, die in gesloten zitting voorbe reid was, was openbaar. Deze resolutie concludeerde tot uitstoo- tmgj van Rusland uit den Volkenbond De raad heeft deze resolutie aangenomen, waarmede de U.R.S.S. uit den Volkenbond gestooten is. De resolutie is aangenomen met vier stemmen blanco, n.l. de stemman van Finland,-China, Zuid-Slavië en Grie kenland. Nadat Costa du Reis, zoo meldt Havas, de zitting van den Volkenbondsraad voor geopend had verklaard, wenschte hy aller eerst de nieuwe raadsleden welkom, waarbij hy zeide, dat de verkiezing van Finland een symbolische waarde heeft en wijding gepft aan bet vertrouwen van het gegeven woord en aan de hoop van een vreedzame rege ling. De vertegenwoordigers der mogendheden, die thans in den raad gekozen zijn, richtten vervolgens woorden van dankzegging tot den raad, waarop Costa du Reis het ont werp van resolutie aan den raad voorlas. Verschillende gedelegeerden namen daarop het woord. De Grieksche gedelegeerde bracht hulde aan het heldhaftige Finland en sloot zich aan bij de veroordeeling der agressie. Wat de uitsluiting van Rusland uit den Volken bond! echter betreft, verklaarde hij zich "an stemming te zullen onthouden. De Zuid-Sla vische gedelegeerde nam eenzelfde stand punt in, terwijl de Finsche vertegenwoordi ger. Holsti, zeide blanco te zullen stemmen aangezien men niet tegelijkertijd rechter en party kan zijn. Vervolgens sprak namens Frankrijk Paul Boncour, die zeide: „Frankrijk is hier om met zyn stem in den meest nauwkeurigen zoowel als de meest pynlyken vorm een sanctie uit te spreken tegen een schending van het handvest, waaraan een aangesloten staat zich schuldig heeft gemaakt door het gebied en de politieke souvereiniteit te hechts enkele scheepsladingen in beslag Vat An AomArmtisolie. zyn genomen en definitief als zoodanig zyn f opgegeven. Het ministerie voor economische gië, Nederland en andere landen ten aan zien van medicamenten, chirurgische instru menten en zekere andere Duitsche produc ten, welke elders moeilijk verkrijger r zijn. Het is mogelyk, dat althans voor zekeren tyd deze verzoeken in overweging zullen worden genomen^ Het Britsche persbureau Reuter meldt: Het Britsche ministerie voor economische oorlogvoering de§lt medio, dat in de week, geëindigd op 9 December, de contrabande- 1 commissie de lading heeft nagekeken van 121 schepen, welke waren aangekomen, i sinds 2 December, en 48 ladingen van schepen, welke van de voorafgaande week i «varen overgebleven. Het gecombineerde to taal bevatte schepen van de volgende na- tionaliteiten35 van Italië, 26 van Noor wegen, 24 van, Nederland, 16 van Zwe den, 12 van Groot-Brittannië, 10 van de Vereenigde Staten, 9 van Denemarken, 8 van België, 8 van Japan en 8 van Grieken land. In drie gevallen werd de geheele lading in beslag genomen, in 73 gevallen werd de geheele lading vrijgegeven. Op 12 Decem ber bevonden zien 61 neutrale schepen in «le drie contrabande-controle-bases van het Vereenigd Koninkijk, waarvan er 47 vijf dngenj of korter waren. In het totaal be vonden er zich 18 Nederlandsche schepen, 14 Noorsche, 13 Zweedsche, 5 Bel- I soldaten bevond. Wy hebben het vuren toen gestaakt en aldus munitie gespaard. Gisteren heeft een Finsche afdeeling een langdurige verkenningsoperatie uitgevoerd. Wy leden geen enkel verlies en de patrouille keerde met belangryke inlichtingen terug. Een nieuw bewys van de woestheid der Sovjet-Russische bombardementen is bekend geworden. De roode vliegtuigen die Dins dag boven Hangö In Ekaenas een bombar dement hebben ondernomen, hebben vooral hun bommen gericht op de verschillende ge bouwen van een hoeve, waar zich talrijke geëvacueerde vrouwen eni kinderen be vonden. Hun poging heeft echter geeft suc ces gehad. De aanvallen van dé Finsche luchtmacht op de Russische linie’s worden over het al gemeen met succes bekroond. De reacties der Sovjet-Russische troepen zyh inderdaad te traag. In talryke gevallen konden Fin- sche verkenningsvliegtuigen by verrassing I ontdekte detachementen onder mitrailleur- 1 vuur nemen. Het Britsche persbureau Reuter meldt uit Stockholm: Duizenden manschappen van het roode leger zyn gevallen in den slag om Salla, de sleutelpositie op het Noordelijke giseihe, 4 Deensche, 2 Finsche, 2 Grieksche i schetpen, alsmede een van Estland, een van Letland en een van Panama. In de week, geëindigd op 9 December, heeft de Britsche controle 7.000 ton lading opgevangen, welke verdacht werd bestemd voor Duitschland te zyn. Het totaal, dat in j de versta veertien weken, van den oorlog werd aangehouden bedroeg 483.500 ton. Het 1 t-.taal van de week behelsde 1400 ton ka toen, 1200 ton verschillende voedingsmid delen, 900 ton veevoer, 800 ton oliezaden, 700 ton geen metaalhoudende producten, 550 ton erts en metalen, 480 ton huidien en vel- verktaX' dat de "<wlteWe'resolutie het 250 ™Wer en hoeveelheden oliën, - vetten, wol, chemicaliën, looistoffen, gom- I men en hars. u6 Ml. W - wvewlc v.i materieele steun, j Binscho volk is gegeven, zijn, j IS CUUiei, VUV1 CVM gawv -- -- de sympathie en bewondering van aller I het Finsche volk, maar tevens aan het - x. '■’■d, dat d*1 belang is I het bestaan voor alle naties der we- - - - - T Karelische landengte heeft een compagnie - «llA ACH U'Cölz Isnre /IviTl „ii „1 Op- I tegengehouden heeft zich tahns j »n z«n regoering had. Manzo Gisteren heeft de vyand o__ val ondernomen, waaraan zes tanks deel namen, waarvan een bijna .terstond door een mijn vernield werd. Verscheidene nieuwe vyandelyke infanterie aanvallen, gesteund door artillerie, zyn in den loop van den dag gevolgd. De meeste werden afgeslagen en ender de rooden vielen talryke dooden. Bij uogelijk gebleken een in dagelljkschen werk n. Derhalve Is volstaan 3g ten aanzien van die oor regeling vatbaar een verbod van be- ’^8 en op Zaterdag ilddags en de vaststel- plichten dagelljkschen :n uren, gelegen tus- avonds en 7 UUr des door handelsreizigers mdag niet gewerkt. De g bestaat veelal in het >en van administratie van besprekingen met ijd van 9 uur ’s avonds sens Is weinig geschikt e werk van den han- meeste handelsreizi- ok niet gedurende dien vel ongunstige uitzon bovendien zal vermoe- laal na 9 uur 's avonds ark worden verricht a te gaan is een rege- Jorontwerp neergekgd ellng is zeer eenvoudig I leringen zijn niet op ulst deze maken het llerlei administratieve lig en bemoeilijken de hch bij de uitvoering gegronde bezwaren n. dan kan daaraan ng ingevolge artikel 19 9 worden tegemoet ge- Graf Spee” in volle ze£ ging opwachten, teneinde het van brandstof te voorzien. Wat het bovenstaande versterkte Brit- 1 sche eskader betreft zij gewezen op een U. P.-bericht, volgens hetwelk thans ook de zware Engelsche kruiser „Cumber- vijandelijke actie ontstaan en schade, land" (9900 ton, dus nog 1600 ton meer dan de Exeter”) voor de Rio de la Plata Is verschenen. Een ander P.-bericht maakt melding van in breede kring .de omloop doende, doch niet te bevestigen, I geruchten, dat de „Admiral Scheer” eveneens in de nabijheid zou zijn. Van de drie Britsche kruisers „Exeter”, „AJax" en „Achilles” zou het laatstge noemde schip niet hebben deelgenomen aan den feilen strijd buiten Montevideo. Berichten daarover zullen zoo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Ondanks de schade, die de „Exeter” dwong zich uit den strijd terug te trekken, hebben de beide kleine zesduims, kruisers het Duitsche vestzakslagschip achtervolgd tot Rio de la Plata en liggen thans in de monding te wachten. Zij hebben krach tige versterkingen gekregen. „Men moet begrijpen, dat zeer groote strijdkrachten gedurende vele weken ge bruikt zijn tot opsporing in de uitge strekte ruimten van het Zuiden van den Atlantischen Oceaan, zoowel ter zee als in de lucht en dat veel tijd en veel te leurstellingen onvermijdelijk wareh al vorens het schip kon worden gevonden. Het is opmerkelijk, hoe weinig last de .Admiral Graf Spee” de bewegingen heeft kunnen berokkenen van de hon derden schepen in deze wateren'gedu rende de twee maanden, dat hij rond gevaren heeft. Vergeleken bij het door de „Emden” gestichte onheil zijn de aan gerichte verwoestingen onbeteekenend geweest.” De Uruguaysche autoriteiten hebben den Britschen gezant toegezegd, aldus Reuter, dat alle gevangenen, die zich aan boord van de „Admiral Graf Spee" be vinden, vrijgelaten zullen worden. Deze gevangenen zijn leden van de beman ningen van de schepen, die door het vestzakslagschip tot zinken zijn ge bracht. Naar Havas uit Montevideo verneemt, hebben de Argentijnsche autoriteiten. J&pdra zij kennis hadden gekregen van m» zeeslag in de wateren van de Rio de la Pl^ta de kruiser „Buenos-Aires” naar het Fransche koopvaardijschip „Formo- se” in de wijde monding van de rivier gezonden, met het doel het schip te ex- corteeren en te verhinderen, dat het zou worden aangevallen. Tegenover de berichten over een spoe dig weer uitvaren van de „Admiral Graf SRce” staan de mededeellngen over een eventueele interneering of een langdurig verblijf van het schip te Montevideo. Berichten uit Montevideo melden, al dus Reuter, dat de gezagvoerder van het Duitsche schip den Dultschen gezant in Uruguay verzocht heeft, met de Uru guaysche regeerlng onmiddellijk onder- handellngen te openen over de onmid dellijke intemeerlng van het slagschip voor den duur van den oorlog aangezien het onmogelijk is, binnen 24 uur de noo- dlge reparaties te verrichten, terwijl zelfs wanneer dit mogelijk zou zijn, het schip meen toch de zienswijze geldt dat het verblijf aan of het gebruik maken van do faciliteiten die de kust biedt, niet mag worden’toegestaan, om schade te herstellen, die tengevolge van vijande lijke actie is ontstaan. Een aantal neu trale staten hebben aparte regelingen getroffen teneinde zulks te verhinderen. Naar U. P. uit Londen meldt zal Groot Brittannlë zich dan ook officieel met Uruguay in verbinding stellen, ten einde te bewerkstelligen dat de „Admiral Graf Spee” zal worden genoodzaakt binnen 24 uur te vertrekken of dat het schip wordt geïnterneerd. Naar men verwacht zal Groot-Brittannlë er op wijzen, dat de ..Admiral Graf Spee" op volle kracht Montevideo is binnengevaren, zoodathet schip zeewaardig moet zijn. Wat betreft de houding van Groot- niet meer zou kunnen uitvaren, zonder Britsche schepen te ontmoeten. Schout-bij-nacht Gustavo Schroeder, de inspecteur-generaal van de vloot van Uruguay, heeft tegenover U. P. verklaard, dat wanneer de schade, door de „Admi- ral Graf Spee” opgeloopen, zulks nood zakelijk maakt, het schip langer dan 24 uur in de haven zal mogen blijven. Uit Londen wordt voorts door Reuter gemeld dat de rechtspositie van de .Ad miral Grai Spee" daar nog aan een nauwkeurige beschouwing wordt onder worpen. In sommige kringen betwijfelt men of de wet toestaat, dat het verblijf van het schip wordt verlengd zonder dat -- -wanneer de schade i aan de vijandelijke actie is toe te schrij- dat de omroeper van de korte-golf zen- der van Montevideo heeft medegedeeld, dat de Duitsche tankboot „Tacoma” Don derdagmorgen in alle vroegte de haven van Montevideo heeft verlaten met een 4 staan In een neutrle haven verblijven, orcctc «tcc-dlc cr. cr - 1 behalve wanneer schade of noodweer het anderstelde, dat het schip de „Admiral daartoe noodzaken en het moet vertrek ken zoodra de oorzaak van het uitstel niet langer aanwezig is". In gezagheb bende kringen wijst men er op, dat hoe- wel de voorschriften geen speciaal on derscheid maken tusschen schade, door DE gelegenheid door ons in vorige jaren aan onze abonné’s geboden om vóór den aan vang van het N i e u w e j a a r het abon nementsgeld voor het ge- K heele volgend jaar voor uit te betalen, waarvoor dan één gulden reductie wordt verleend, wordt we derom door ons open ge steld. Er zijn al enkele abonné’s die ons met onze ruededee- ling zijn vóór geweest, door ons reeds door giree- onze het van acht gulden voor 1939 toe te zenden. Zij hebben de rij dus geopend. Wie volgt nu? Wij wachten gaarne vóór Kerstmis de remises van ACHT GULDEN op postrekening 48400, of door storting aan ons Bureau; MARKT 31. Voor de post-abonné’s is het verminderde bedrag twaalf gulden (inplaats van 13. DE ADMINISTRATIE. zyn genomen en definitief als zoodanig zyn i i öpg'egeven. Het miinistene voor economische „xa. immv Finland spreken, zoo oorlotgvoering hoopt de volgendle week de voegde Boncour hieraan toe, en het onze cyfers openbaar te kunnen maken, medewerking toezeggen in de mate waarin In den loop van de éefrste week zijn de wö daartoe door onzen eigen stryd in staat maatregelen tot controleerfn^ van den uit zullen zijn, zonder een groet te brengen aan '■oer met gematigdheid ten aaiwien van de slachtoffers die Finland vooraf geigaan neutralen toegepast. Geleidelijk zullen do zyn, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakye en Po len". Boncour wees er nog op, dat de Rus sische gedelegeerde Litwinof met zooveel interneermg volgt, aan de vijandelijke ven. Artikel XIV van de 13de Haagsche Conventie luidt: „Een oorlogsschip van een oorlogvoerende mogendheid mag niet langer dan den tijd daarvoor toege-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1