D NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I HEVIG LUCHTGEVECHT BIJ HELGOLAND. Vele Britsche vliegtuigen in den aanval. ken. Nieuwe Abonné’s die zich met ingang van 1 Jan. 1940 op ons blad wil len abonneeren, kunnen ook gebruik maken van de gelegenheid tot vooruitbe taling van het jaarbedrag ad Dit blad verschijnt dagelijks, behalvt Zon- en Feestdagen Finsche leger weerstaat nieuwe tankaanvallen. het Abonnements geld 1940 Een gulden reductie bezorgden. No. 20200 Dinsdag 19 December 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWUÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Duitsche Westgrens wordt ’s nachts gesloten. Bemanning van de „Graf Spee” te Buenos Aires geïnterneerd. en f BINNENLAND. 1S..T1 zamen vrede zouden waarborgen. uiker zoo schaar- eel goed mogeljjk jiker klaar te ma- kilo zure moesap- neemt. ilets wagen.... kansspel zijns t zéker weten! vaschgoed worden jroene zeep. Men indrogen, daarna in zeepsop uitge- De in beslag genomen „Düsseldorf”. Opnieuw een moeilijk geval. Reutér seint uit Santiago de Chili: Een BritscR oorlogsschip is voor Santiago ver schenen. Het escorteert het Duitsche koop vaardijschip „Düsseldorf”, groot 4930 ton. De „Düsseldorf” zal als Britsch schip in dienst worden genomen. niet toe kwamen bommen neer te werpen. Aan Duitsche zijde zijn twee vliegtuigen, welker bemanningen met valschermen om laag sprongen, neergestort. De Duitsche jachttoestellen zijn Messerschmitt-machines van het type 109. bied onder bedreiging met wapengeweld de inzittenden vap. een auto, onder meer een Nederlandsche officier, hebben over- ‘geld met den stc-f- •einigd, vereischen d een extra behan- t een teiltje lauw ak en borstelt piek tevigen borstel op. rite, dat behandeld wrijven, opdat het eel in het weefsel deze schoonmaak- en, dat het kleed drogen voor er op Men zal dan kunnen uitmaken, hoe correct het optreden geweest is.” De minister besloot zijn verklaringen met I te zeggen :„Bij het tot zinken brengen van de „Adimral Graf Spee” is geen enkel slachtoffer gevallen. Allé zeelieden zijn ge red en op weg naar Buenos Aires aan boord i van Argnetijnsche schepen. De commandant van het slagschip is in veiligheid. Hij werd Geruchten over gisting in Rusland. ]-Jet Britsche persbureau Reuter 'meldt: Het Finsche oorlogscommuniqué maakt gewag van Russische aanvallen, die giste ren op de Karelische landengte met groote kracht ondernomen zijn en die allen werden af geslagen. De Russen verloren 26 tanks die vernield werden. Vijf Russische tanks zijn vernield aan het front van de rivier Tai- pale, toen de Finsche artillerie twee malen Russische troepenconcentraties, die een aan val voorbereidden, uiteendreef. Verder zijn twee Russische tanks vernield, in den sector van Loimola en drie bij Suomussaljni. De Russische aanvallen in de nabijheid van Koirnija en Syskyjaervi zyh afgeslagen. In hat oorlogscommuniqué wordt verder medegedeeld, dat voor de eerste maal in zeventien dagen Russische vliegtuigen po gingen in het werk hebben gestéld, om Hel- ne, die hem vertelde, dat hy geennerlei mi litaire opleiding had gehad. Hij was met zijn lichting opgeroepen. In totaal 11 lich tingen zijn onder de waperts geroepen, het geen in strijd is met de Russische bewerin gen, volgens welke er geen mobilisatie is geweest voor den oorlog tegen Finland. Het Deensche blad „Politiken" bericht, dat een geheel bataljon van het rqode leger in Finland heeft gemuit aan den oever van het Ladogameer. De soldaten hebben hun officieren en de commissarissen gedood. Britsche diplomatieke ambtenaar in Duitschland gevangen? Kwam uit Moskou op een Estlandsch schip. Gordon Vereiker, die benoemd is tot ge zant van Groot-Brittannië in Bolivia, wordt vermoedelijk in Duitschland' gevangen ge houden, nadat een Estlandsch schip door een Duitsch oorlogsschip was aangehouden. Vereker was tien dagen geleden uit Mos kou over Riga en Tallinn naar Engeland vertrokken. Te Moskou was hij secretaris Later werd vernomen, dat nog drie an dere treilers aangevallen waren, n.l. de „Eileen Wray”, welk schip een haven aan de Noord.Oostkust is binnengesleepc. Het schip had een lek. Voorts de „Compagnus”, waarvan een opvarende gedood en een ge wond is door machinegeweervuur en ten slotte de „Pearl”, waarvan drie opvarenden gewond zijn. Dit laatste schip werd in zin kenden toestand verlaten. De „Compagnus” werd aangevallen met veertien bommen en meedoogenloos bestookt met machinegeweervuur. Eén der bommen trof*den ketel; een matroos werd door m- chinegeweervuur gedood, een tweede ge wond. De overige opvarenden werden door een anderen treiler gered. Vijf bommen werden neergeworpen op de „CaigiElea”, één bom trof het schip, doch kwam niet tot ontploffing. Ook de treiler „Isabella Greig” die ge bombardeerd werd is gezonken. Volgens een mededeeling van de admira liteit zjjn de treiler Evelina en Sedgefly over tijd en moet verondersteld worden, dat zij gezonken zjjn. De Evelina had negen, de Sedgefly zestien man aan boord. Duitsche lezing van het gebeurde. Het D.N.B. meldt: In den middag van 18 December hebben de Engelschen een groote vlucht ondernomen met 44 moderne ge vechtsvliegtuigen. Gepoogd werd verschei dene plaatsen aan de Noordzeekust aan te vallen. Er werden verscheidene verbitterde luchtgevechten boven het binnenste deel van de Duitsche Bocht gevoerd. Daarbij w erden, volgens tot dusverre ontvangen berichten, 84 Engelsche vliegmachines neergeschoten. Brokstukken van neergeschoten Fngel- sche toestellen zijn op de Duitsche eilanden aangespoeld. De bemanningen van twee En gelsche vliegtuigen werden gevangen geno men. Enkele Engelschen gelukte het door te breken naar Wilhelmshaven. Zij raakten in ACHT GULDEN, waardoor zij zich een gul den bevoordeelen. Bovendien ontvangen zij de tot 1 Jan. a.s. verschij nende nummers GRATIS. blanke handen, die tchoenen bedekt wer- :e wist, dat ze bjjzon- n had, droeg ze nooit laar hield die steeds ngere vingers. lad deze dame in het tiaal niet opgemerkt, ndacht op helblonde geweest, waaronder Ün, die hem aan de m helpen. Maar hoe dat er weinig kans ie te vinden, des te ;yn blikken over de in de tram en op een dat hij door het zoe kende schatten, de et had opgemerkt. jn verzuim zoo snel eds na enkele dagen tusschen de beidé 5oo groot, dat ze on een. Eerst maakten igen, daarna aten ze 1 en de rest kunt n In ieder geval voei- behoefte in zich op- i eigen huis elkaar vertellen en niet in waar nieuwsgierige menschen hun aan sloten dan ook een chten, ze hadden al- gebrek namelijk icht Ruut weer aan Door het overrom- iefde en doordat hij Marian op was ge ien oogenblik meer t gedacht. Om een oorkomen, vertelde 0.000 gulden en de e en besloot om met Jr op zoek te gaan, norgen stond Ruut de halteplaats en un die Marian mee- t aar in de volte een den harden druk toen hjj haar vra- ilachte ze verlegen ne te groot gewor- hjj weer.” lik ontdekte Ruut goudkleurige barn- om de aanwezigen gde hij die slanke ling van het raad- jn lippen. jij dan...” je zoekt!” zei ze tapten ze een paar t, omdat ze elkaar n hadden, dat an te hooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef nterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS: pe*- kwartaal 2.25, per week 17 bezorging per looper - de voorpa’sina 50 van Salmijaervi, in den uiterst Noordelijken sector is een groot gevecht aangebonden tusschen twee gemotoriseerde Russische colonnes en Finsche troepen, zoo meldt de Finsche correspondent van het Deensche blad Aftonbladet. De trategische positie van Finland wordt als zeer sterk beschouwd. Men vreest, dat een waar bloedbad aangericht zal worden, alvorens de Russen er in slagen tot den be slissenden aanval over te gaan. Voorts meldt de correspondent van dit blad, dat de gisting in Leningrad zich heeft uitgebreid tot andere steden in het Noord oosten van Rusland. Sterke contingenten troepen moesten geconcentreerd worden om de orde te handhaven. De meeste dezer ste den zijn op bevel der autoriteiten des nachts in het duister gedompeld. De genoemde correspondent heeft ge sproken met een Russischen krygsgevange- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooTende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: t—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën ir het Zaterdagnumme’- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad vertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op Adverïentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertaitiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. voor korten tijd gearresteerd, toen hij zich van zyn schip verwijderde in een der sloe pen. Ik werd daarop geraadpleegd over de vraag of de commandant zyn reis kon voortzettefi, waarop ik antwoordde, dat men hem volledige vrijheid moest laten, aange zien hij zich van onze kusten verwijderde en de bevelen opvolgde die hij van onze auto riteiten had ontvangen. geering. Een radiobericht uit Buenos Aires meldt voorts, aldus Reuter, dat de „Tacoma”, het schip dat de ,.Graf Spee” geravitailleerd heeft door de Argentijnsche autoriteiten eveneens zal worden geïnterneerd. De Britsche slagkruiser „Renown”, het a vliegtuigmoederschip „Ark Royal” en een Britsche kruiser zyn gisteren weer uit Rio de Janeiro vertrokken. Verklaring van Guani. De minister van buitenlandsche zaken van Uruguay.. Guani, heeft verklaard, aat de onderhandelingen feitelijk reeds Zater dag geëindigd waren met de onverhandi- ging aan den Duitschen gezant van een nota, waarin te kennen werd gegeven, dat de „Admiral Graf Spee” Zondag om 20 uur op zyn laatst uit Montevideo moest vertrek ken. De Duitsche gezant zou Guani ant woorden. Gistermiddag om 15 uur werd hij er van op de hoogte gesteld dat het Duit sche schip om 18 uur de buitenhaven verla ten zou. De minister van Buitenlandsche, Zaken heeft van de Duitsche regeering een nota ontvangen ten aanzien van het genomen besluit, maar, aldus de minister, het betreft hier geen formeel protest. De nota, die gis teravond om 21 uur werd ontvangen, geeft slechts uitdrukking aan het standpunt van de Duitsche rqgeering dat de neutraliteits- wet niet goed is toegepast. „Ik ben er zeker van”, zoo voegde Guani hieraan toe, dat het I Urugauysche ministerie van Buitenlandsche Zaken nauwgezet de beginselen der neutra- liteit en de internationale wetten gehand- haafd heeft .Ik ben op het oogenblik bereid 1 deze schending van onze souvereinitelt geweest van de Britsche ambassade. Hy be- 1 gaf zich te Tallinn aan boord van een Est- I landsch schip naar Stockholm, doch dit schip werd door de Duitsche controle opg - bracht naar de haven van Swinemünde waar Vereker van boord werd gehaald. Het ver luidt, dat zich een groot aantal Poolsche vond hetgeen waarschijnlijk de reden is voor de aanhouding van het schip. Vele getrouwe abonné’s betaalden reeds aan ons Bureau en op onze post rekening waardoor zij zich zelf Daaruit blijkt dat van de gelegenheid door ons in vorige jaren aan onze abonné’s geboden om vóél den a a n v a n g van het Nieuwejaar het abon nementsgeld voor het ge- heele volgend jaar vooi- uit te betalen, waarvoor dan één gulden reductie wordt verleend, opnieuw door velen gebruik wordt gemaakt. De rij is geopend. Wie volgt nu? Wij wachten gaarne vóór Kerstmis de remises van ACHT GULDEN op postrekening 48400, of door storting aan ons Bureau: MARKT 31. Voor de post-abonné’s is hefc verminderde bedrag twaalf gulden (inplaats van 13. DE ADMINISTRATIE. J|ET Britsdhe ministerie van luchtvaart maakt officieel (bekend, dat bij een aan val in de Bocht van Helgoland door de Royal Air Force twaalf Messerschmitt-vliegtui- gén van de Duitsche luchtmacht zijn neer- geschoten. Zeven Britsche vliegtuigen keer den niet naar hun basis terug. Officieel wordt verder medegedeeld, dat twee koopvaardijschepen door vy andelijke vliegtuigen op de Noordizeel tot zinken zyn gebracht. Een derde schip werd met maclii- negeweervuur aangevallen, waardoor twee leden der bemanning gewond werden. De admiraliteit en het ministerie van luchtvaart hebben hieromtrent een mede deeling uitgegeven, die als volgt luidt: „Een aantal aanvallen is ondernomen door vyandelijke vliegtuigen op Britsche en neutrale koopvaardij- en visschersschepen, Zondag- op de Noordzee. Des morgens wer den bomaanvallen gedaan op het kleine mo torvaartuig Serenity en op de vischtreilers New Choice, Benclair en Cragielea. De bei de eersten werden tot zinken gebracht. De vijand viel de Cragielea ook met machine- geweervuur aan, waardoor twee opvarenden werden gewond. By de nadering van Britsche luchtstrya- krachten nam de vyand de wijk vóór con tact tot stand gebracht kon worden. Een boot met tien man van de New Choice werd later waargenomen door vliegtuigen van het kustcommando, dat een visschersboot derwaarts zond. De opvarenden van beide gezonken schepen werden giered. Verdere aanvallen werden in den middag gedaan op het motorschip Tuscan Star, de treilers Dervish, Sheldon, Aryold Bennett, Romio en het Italiaansche schip Valentino Coda. Bommen werden neergeworpen en de tweede radiotelegrafist van de Tuscan Star’ werd door een ibomsplinter gedood. Dit schip werd tevens met machinegeweervuur aangevallen, zonder dat daardoor verliezen ontstonden. Vliegtuigen van de R.A.F. bonden by ’t a allen vaal den avond den strijd aan met de \yandelyike toestellen en vuurden een aan tal salvo’s op hen af, alvorens zij in de wol ken verdwenen. Hun werd schade toege- bracht.” sinki te bereiken. Bij Sippo, op 15 rny’l ten oosten van Helsinki, weiden zij echter door de kustbatterijen, welker vuur in Helsinki gehoord werd, teruggedreven. Gemeld wordt, dat Russische toestellen gisteren ov.r midden-Finland hebben gevlogen. Het ijs op de Finsche meren is thans op vele plaatsen stérk genoeg om zelfs zware tanks te dragen. De gereorganiseeide Russische bevelvoering past een nieuwe tactiek van frontale aanvallen toe. Bezorgdheid in Noorwegen en Zweden. Ten Noorden van Petsamo op 18 K.M. c$nt, overal waar de geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. hooger. (iÜHNJIE (MIRANT. Volgens Britsche lezing 7 Britsche en twaalf Duitsche vliegtuigen neer geschoten. Duitsch communiqué spreekt van 34 neergeschoten Britsche en twee Duitsche machines. Britsche vrouwen betoogen voor den vrede. Verzoekschrift aan Koningin Elisabeth overhandigd. In de Central Hall te Westminster is een massa-betooging van vrouwen voor den vrede gehouden. Een kleine deputatie dezer vrouwen heeft zich vervolgens naar Buckingham Palace begeven om Koningin Elisabeth een verzoek te overhandigen, haar hulp te verleenen by' de pogingen den oorlog zoo spoedig moge lijk te doen eindigen. Aangedrongen werd op terugkeer tot de methode van overleg en onderhandelingen, vóórdat de oorlog mil- lioenen slachtoffers zou hebben gemaakt. „Wy weten dat ons groote gemeenebest van naties bereid is daartoe het initiatief te nemen en zich daartoe de opofferingen te getroosten, die noodig zijn om rechtvaar digheid en vrijheid te verkrijgen”, zoo wordt in het pleidooi ten gunste van den vrede verklaard. De deputatie werd voor het hek van het paleis tegengehouden door een -politieagent. Via dezen agent is de boodschap aan de Koningin overhandigd. De vergadering heeft ook nog een reso- luti. aangenomen, waarin aan president Roosevelt wordt gevraagd een conferentie van neutrale staten byeen te roepen, die den oorlogvoerenden staten aanbevelingen naaia neen .ik Den op het oogenblik oereia zou moeten doen voor het beëindigen van over te gaan tot een publicatie van alle for- 1 den oorlog op voorwaarden, welke een duur- maliteiten betreffende dit bijeondere geval, zamen vrede zouden waarborgen. Ter bestrijding van spionnage smokkelarij Spoorwegverkeer gaat door. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Berlijn: In tegenstelling met de Westelijke oorlog- voerende mogendheden, hebben de Duitsche grensbeveiliiringsautoriteiten de bepalingen voor het overschrijden der grens tot dusver uiterst tegemoetkomend toegepast. Gebruikmakend van dit inschikkelijke op treden, trachten in het Westen van het Ryh lichtschuwe elementen, zooals -smokkelaars en buitenlandsche spionnage-agenten, syste matisch de Duitsche grens illegaal te over- j schryden. Om de hieruit voortvloeiende gevaren te voorkomen, is bepaald, dat het overschrij den van de Deensche, Nederlandsche, Belgische, Luxemburgsche en Zwitsersche grens met ingang van 18 December van 20 uur des avonds tot zeven uur des morgens wordt stop gezet. Dit geldt niet voor het normale spoor wegverkeer. Overtreding dezer bepaling zal meedoo genloos worden gestraft. Het wrak van het vestzakslai-sehip nog steeds drijvende. pjet brandende wrak van de „Graf Spee is, naar Havas uit Montevideo verneemt, nog steeds drijvende. Er stijgen-zware rook wolken uit het schip up, i- rwjl de branden de olie over het wateropper/lak vloeit en een gevaar voor de scheepvaart in de haven vormt Zoo nu en dan doen zich explosies in het schip voor, waarby de vonken huizen hoog de luch£ in spatten. Tal van sleepbooten en motorvaartuigjes varen op veiligen afstand rond den oorlogsbodem. De bovenbouw van den kruiser is nog ge- deelteljjk zichtbaar, hoewel de geschutstoren by de eerste explosie voor het grootste ge deelte vernield is. Het vestzakslagschip schynt langzaam weg te zinken in een modderbank. Ongeveer zevenhonderd opvarenden van de „Graf Spee” zyn gistermiddag te Bue nos Aires aan land gezet. By aankomst heeft kapitein ter zee Langsdorff verklaard: „Ik ben bly dat ik al myn mannen heb kunnen redden.” De Duitschers kwamen op twee zeesleep- booten en een .^eepschip te Buenos Aires aan. De havenpolitie legde onmiddellijk een cordon om de drie schepen. In antwoord op de vraag hoe de ontploffingen op de „Graf Spee" geschied waren, glimlachten zij en ^Waarden: „Dat weten wy niet. Voor ons is «V oorlog thans voorbij'. De Argentijnsche autoriteiten hebben me degedeeld, dat de duizend opvarenden van de „Graf Spee” geïnterneeid zullen wor den, op grond van de Haagsche conventie, dus voor rekening van de Argentijnsche re- Het gebeurde bij Venlo. Antwoord van den minister van Algenieene en Buitenlandsche Za ken op vragen van het Tweede Kamerlid de Marchant et d’An- sembourg. Op vragen van het Tweede Kamerlid De Marcnant et d. Anscmbourg in ver band met net optreden van gewapende Durtscners op Neaerrandsch grondgebied bij Vemo op 9 November luxuenae: 1. Is het waar, dat op 9 November U. eemge reuen van de Duitsche geneime poirtie gewapend de Ncaerianasche grens bij Vemo nebben overscnreaen en op Ne- derianasch territorium onaer bedreiging met wapengeweld de inzittenden van een auto, onaer wie een Nederlandsen offi cier, overmeesterd hebben? 2. Is het waai-, dat de genoemde Duit schers een aantal der inzittende perso nen evenals den auto met geweld over de grens naar Duitschland gebracht hebben? 3. Indien de beide voorgaande vragen in bevestigenden zin worden beantwoord, heeit de regeering dan van de Duitsche regeering volledige genoegdoening voor verlangd en daarbij de onmiddellijke in vrijheidstelling van de ontvoerden van welke nationaliteit ook, geëischt? Heeft de minister van Algemeene Za ken al, mede namens den minister van Buitenlandsche Zaken als volgt geant woord: 1. Het is waar, dat op 9 November j.l. vluchtelingen aan boord van het schip be- 'r eenige gewapende Duitschers de Neder- - landsche grens bij Venlo hebben over- schreden en op Nederlandsch grondge- geconcentreerd luchtdoelvuur, zoodat zij ei l dienst worden genomen. Men gelooft. Rat j de Duitsche bemanning aan boord van het oorlogsschip gevangen zit. I Een Chineesche torpedojager, de „Albea” vaart in de nabijheid om eerbiediging van de Chileensche territoriale wateren te ver- l zekeren. j De Chileensche autoriteiten hebben met de Britsche ambassade de kwestie besproken van hun houding .wanneer wordt vastge steld, dat de „Düsseldorf’1 is aangehouden j binnen de veiligheidseone, die kort geleden door de Panameesche conferentie is vast gesteld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1