MOURY F90 1 1 1 griep bent... \fanuy! Hm i j to- W- I U No. 20201 ze f NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK, >90 Het Prinselijk Gezin. .'-li I t'1/1 B 37 65 36 28 27 17 16 12| 27 Bahlmann Xi y 5| Kerstgeschenken 'pÉL^noihs van 3.50 tot 24.50. 60 20 12 Aanval op Nederland zou België niet onverschillig laten. Russisch slagschip tot zinken gebracht Dit blad verschiint dagelijks, behalveZon- en Feestdagen Woensdag 20 Decembey 1939 78e Jaargang BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. - |CH00NH0VEN. STOLWIJK WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. X 1 „Columbus” tot zinken gebracht door bemanning. EEN FRAAI WIJNGLAS GRATIS DE NIEUWE STAATSLEENING. Ingeschreven voor ongeveer de helft van het gevraagde bedrag. t I in I III van blik TE TE 42 cl T/i Kh '/I I kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de Franco per post per kwataal 8.15. schip „Co- tot zi Kerst Cakes Banket Kerstkransen Banket Kerststaven ZAMEN 72 ct ZAMEN 72 ct 20 ct 33 30 55 54 ct 6O0AA Uv energie I Schitterende keuze ms 59 ct 30 In de Belgische Kamer zeide gistermid dag minister Spaak; Ik aarzel niet te ver klaren, dat een onafhankelijk en neutraal Nederland van kapitaal belang is voor België. De gebeurtenissen nopen er toe alle automatisme in de Belgische buitenlan iscne politiek te vermijden; we moeten de handen geheel vry houden. Daarom beschouw ik het als een onvoorzichtigheid thans reeds definitief de houding te bepalen, die België zou moeten innemen bij een aanval op Ne derland. Doch ik voeg hier aan toe, dat het onzinnig zou wezen te proclameeren, dat een dergelijke gebeurtenis ons onverschillig zou laten (applaus). Ik ben zeker de ge voelens te vertolken der gansche regeering; ik voel zeer diep al hetgeen België en Ne derland bindt. De „Octoben evolutie” zou dooi Finnen in den grond zijn geboord. Volgens een nog niet bevestigd bericht uit Helsinki zou het 30.000 ton metende Russische slagschip „Octoberrevolutie” door „Tuscaloosa" draad de Finsche kustbatteryen van Koivisto op I -1 - I 3 BLIKJES van 76 voor Onie buremx iDn dureWks geopend van 9—uur Administratie en Rednetie Telef fnterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS; per bezorging per looper geschiedt, de voorpagina 50 hooger i en schenkt nieuwe erklust. En bovendien Nqury een weldadig oed uil op de zenuwen, korten lijd weer heele- worden, sterk, flink 1 men Tonicum Noury l,éne theelepeltje vóór ien weldaad voor Uw ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 15 regels 1 30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Artvertentiën in het Zaterdagnumme* 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenlfomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverte itiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. JLW® WKC Roode Zalm Roode Zalm Pink Zalm Pink Zalm per blik Sardines p bhk 26. 20. Sardines per groot blik 29 Philippe Canaud 54 34 Haring in tom.saus 27 Mayonnaise p flacon 40 28 65 ct. Slebpaspergea Delznonte p groot blik 100 ct Dehnonte per blik 85 cent Het A.N.P. heeft gisteravond den minis ter van Financiën gevraagd' naar zyn in drukken omtrent den afloop der staatslee- ning. De leening heeft niet opgebracht zei Z. Exc. wat wenschelyk ware ge weest. Er is ingeschreven voor een klei- ne 100 millioen. Met de 60 millio(ft, die bij de fondsen geplaatst zijn, vormt dit slechts ruim te helft van het bedrag dat de regeering zich voorgesteld had thans te consolideeren. Indien men uitsluitend let op het bedrag, waarvoor de inschrij ving op de vrije markt was opengesteld, is het zelfs minder dan de helft. Komt dit resultaat geheel onverwacht? vroegen wij. Met de mogelijkheid ervan is gerekend antwoordde de minister al gaf natuur lijk de redelijke kans, die aanwezig geacht werd voor het tegendeel, den doorslag bij het uitkomen met zulk een groote emissie. Het was in zekeren ein een jftoef ging Z.-Exc. voort en het kon niet anders zijn, omdat van een -vrijwillige leening in oorlogstijd geen antecedenten voorhanden waren. Gedurende den jongsten wereldoor log zijn alle staatsleeningen „semi-ge- dwongen” geweest,d.w.z. in de Leeningwet Stond dan reeds opgenomen de bepaling, dat bij’ niet-slagen een gedwongen leening zou volgen tegen een lager percentage, terwijl tevens voor alle rubrieken van ver mogens reeds aangewezen werd, voor welk bedrag alsdan zou moeten worden inge schreven. Ieder kende dus zijn „compe tente portie". Schreef hy bij de leening in voor een lager bedrag dan waartoe hy y de eventueel volgende gedwongen flee- skog V€rplioht 2011 zÜn’ dan lieP hÜ e®n ri' Het risico namely k om, by de mislukking der leening, het restant van zyn „portie" te moeten opnemen tegen onvoordeeliger voorwaarden .Technisch was die zaak aldus geregeld, dat aan iedere obligatie van de aanvankelijke leening een „bewy's van in schrijving" gehecht was, dat by een latere gedwongen leening vrijstelde tot het reeds opgenomen bedrag. Deze methode van den- „stok achter de deur” heeft in al die gevallen het beoog de resultaat gehad .De in reserve gehou-. den gedwongen leening heeft nooit toe-’ passirfg behoeven te vinden. ïntusschen heeft de ervaring uit die ja- ren wel geleerd, dat een dergeljjke reeks Van semi-gedwongen leeningen minder gun- Associated Press meldt uit Nonfolk (Vir ginia), dat het Duitsche vrad^schip „Co lumbus" (32.565 ton) zich^lf tot zinken zou hebben gebracht. Schout-bij-nacht Taussis, van de marine- basis Norfolk heeft medegedeeld, dat de Amerikaansche kruiser loos heeft medegedeeld', dat het Duitsche vrachtschip Columbus zichzelf op 300 miil ten Noord-Oosten van Kaap Henry om 22 uur 29 (Amsterd. tijd) tot zinken heeft ge bracht. De „Tuscaloose” deelde mede in de buurt te zyn om de bemanning hulp te verleenen. PERZIKEN FRAMBOZEN AARDBEIEN ABRIKOZEN FRUIT COCKTAIL VRUCHTENWIJNEN Sardelringen, Bjelland p. blik 28 ct Appetit Sild 35 25 Hors d'Oeuvre 45 Bismarck Haring 35. 23 Haring in mayonnaise 35 VOOR 5 CENT EEN FLESCH YRUCHTENPUDDINGSAUS bij aankoop van 2 pak A.H. Pudding a 10 ct. per pak. Alle smaken. Bij een flesch Wijn vanaf 80 ct, ‘/i flesch Likeur, Advocaat, Boerenjongens enz met Zaterdag 30 December Kerstkransjes p 7, pond 21 met amandelen Kerstpudding l,« Amandelpudding Bessensap per flesch A.H. Custard p groot pak en Rozijilen GIST GRATIS A.H Zelfrijzend Bakmeel Extra 2 pondspakken -root 31 ct. I GROOT BLIK Delmönte imperial I 3 BLIKJES van 76 voor per groote flesch Fond. Kerstkransjes p 'X pond 24 ct. Choc. Kerstkransjes 2 ons voor 25 per stuk 35 80 50 GRATIS EEN PAK CHOCOLADE BESCHUITJES bij een pond A.H. Cacao 50 of 75 ct. of een bu s A.H. Cacao 60 of 80 ct. de Karelische landengte tot zinken zijn ge- I bracht. De Finsche censor heeft de publicatie van j het bericht toegestaan en in officieele krin- gen zegt men, dat „het zeer waarschynlük I waar is”. Op 5 Augustus 1939 werd in het Paleis Soestdyk een prinsesje geboren en haar ouders gaven haar den naam >ene die Vrede beteekent als een vertolking van de gevoelens van het Nederlandsche volk, dat in de laatste jaren van spanning als voornaamste verlangen ook slechts kende: Vrede. Maar de oorlog is toch gekomen, Niedeifrand is gemobiliseerd en vader van het prinsesje is in militair uniform. Nog steeds is het prinsesje niet gedoopt. Zal dit pas gebeuren, wanneer ook tusschen de oorlogvoerende naties om Nederland heen de Vrede weer ten doop wordt gehouden Intusschen groeit de kleine voorspoedig op; zy is het middelpunt van het Trinselyk gezinsleden, het prinsesje »in de wieg. stig werkt op het staatscrediet. Het gevolg was, dat toen enkele jaren na den oorlog in 1922 voor het eerst weer eer. zui ver vrywillige leening werd uitgeschrevên, de voor de schatkist zeer onereuze bepaling moest worden gemaakt, dat de leuning, naar den toenmaligen rentestand 6 rente dra gende, gedurende tien jaren niet zou mogen worden geconverteerd. Een en ander was reden, thans de proef te nemen met een vrijwillige leening in oorlogstijd. Als attractiewerd daaraan ‘ver bonden de bekende belastingbetalings-faci- liteit. Ook van de werking hiervan was geen antecedent. Want wel was een dergelijke faciliteit ook in een vroegere leening reeds opgenomen geweest, maar dit was de zui- ver-gedwongen leening van 1919. In dat jaar meende men namelijk, dat het eenvou diger was, den indirecten dwang door een directen te vervangen en dus de» stok niet achter de deur te houden, maar er terstond mee te werken. En de belastingbetalings- faciliteit was nu niet bedoeld als ^attractie, maar als soulaas. Zij strekte om de pil van den directen dwang te vergulden. Uit eerf^en ander ziet gij besloot de minister dat ditmaal een proef ge nomen werd, waarvan nog geen antece dent voorhanden was es waarvan dus de uitslag onzeker moest worden geacht. Dat die uitslag niet meer bevredigend is geweest, blijft niettemin te betreuren. Speciale Aanbieding tot en Tarwebloem p pond 13.10 7|ct. Krenten per pond 25. 22 Rozijnen per pond 30. 25. 20 Sucade per ons 14,. Snippers 6 Amandelen 25 18 Bij aankoop van Bloem, Krenten DE BENOODIGDE - Om iets fijns te bakken. Prima 2 pondipakken voor 25 ct. GkOOT BLIK Doperwten, huishoud Doperwten, middellijn Doperwten, fijn Appelmoes, Goudteinetten Californ. Perziken Kersen zonder pit Ananas schijven Ananas per Ananas cubes Holl. Soepaapergos per groot blik Puntaspergea VOOR EEN HEERLIJKE VR U CH TE NBO W L KERSEN, zonder pit per blikje 24 ct 24 a 28 per blikje 24 ct 24 28

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1