1 1 thandel rreerende pi'tften. SJSSiw VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Deze Courant komt in ex K ET «S™™Sl!D^..»gK«S*VBNI rifii vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85ü0 Woninginrichting B. de Jong Bewogen tijden. ül ar st mis en/a. D uit etyt* TEL. 2267. Bdhlmann REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, aanbevolen: anaf 90 ct p. fl. - r- Schip in de Noordergronden gezonken. D, Kerstmis. 78e Jaargang StewERKERg Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen No. 20202 Donderdag 21 December 1939 Een schitterende collectie Zeer lage prijzen. STADSNIEUW». -•—MM - M. V, VVV WVO.VVV QVHWU, Meue dank zij de bemoeiingen der Ne- Oj 13 f I S3 QJK, japcwwn jSoit/nantais JADE 65 aerianoscne i’egeermg heb oen de Duit- scne autoriteiten ten slotte aan ae sche pen toestemming gegeven, ae reis met ae laaing voort te zetten. duisternis gepeild hebben om ons met inspanning van alle krachten omhoog te worstelen naar het licht. Maar dan is ook die omhoog worsteling schooner dan de dag. Want niet het bezit is het, maar het bereiken, de worsteling om het te bereiken, die ons het leven in zijn volste heerlijkheid doet smaken. De verlossing is het. O, Kerstnacht schooner dan de dagen. Want uit dien Kerstnacht schijnt een under licht dan wat we tot nu toe kenden. Als we na lange en bange wor steling omhoog gestegen zijn naar het licht, dan is dat een ander licnt dan wat we kenden, een nieuw en heerlijker licht. omstreken (behoorende tot den bexorgkring) )Jiö. Van buiten Gouda en den bexorgkring: binnen 14 dagen bij H. M. de Koningin, in gevolge artikel 15 der Hinderwet. NLANDSE ZOUTJES. AGES. ÜOJ/OA 65 et. per blik 65 et. 65 et. 65 et. 65 et 85 ct. et per blikje, krachten om het scheepje in de koers te houden. En de bewogenheid van den tijd, die ons in onze zelfgenoegzame rust stoort, elscht ook die inspanning. Wan neer alles wat tot nu toe als zekerheid gold betwijfeld wordt, alle waarden on zeker worden en alles wat ons tot steun punt diende, wankel schijnt geworden, wanneer zich nieuwe gedachten en nieuwe vormen baan breken, dan wor den wij gedwongen ons zelf rekenschap te geven van ons zelven en van wat we als waarden in het leven bewaarden en onze levensovertuiging op nieuw te toet sen. Dan worden we dikwijls gedwongen ons zelf en onze opvattingen aan een Nederlandsche houtbooten door de Duitschers vrijgegeven. Naar wij vernemen, zijn ue vier stoom schepen van ae Maatscnappij Houtvaart te Rotterdam, weike aoör uuitscne oor- logsscnepen naar Kiel en daarna naar Hamburg waren opgebracnt, met ae laaing vrijgegeven, net zijn de behie, Vecnt, Zaan en Eem. De schQpen, uie niet een laaing hout van zweuen en Fin land op weg zijn naar Kotteruam, wor den binnen enxeie aagen in ue thuis haven verwacnc. Ze heoben een opont houd van arie, tot vier weken genad. „Het Hollandsche Koloniale barokmeubel". Prachtband aan Honing Leopold aangeboden. Een dezer dagen werd door den Neder- landschen gezant te Brussel, mr. P. B. baron van Harmxma thoe Slooten aan Koning Leopold een prachtexemplaar aangeooden van het zoo juist versche nen werk van dr. V. I. van de Wall over „Het Hollandsche koloniale barokmeu- bel”. Het had Zijner Majesteit namelijk behaagd de opdracht van dit werk te aanvaarden, dat indertijd (Mei 1939) de eerste gouden Rijkseenheid-medaille der mr. di’. H. H. A. van Gybland Oosterhoff Stichting verwierf. De band, die uitge voerd is in rood marokijn en beige zijde, werd verzorgd door de iirma „De Sikkel” te Antwerpen. w Nader vernemen wij nog, dat dr. Van der Wall uit Brussel is o ver gekomen om persoonlijk een exemplaar aan te bieden aan mevrouyv Van Gybland Oosterhoif, die destijds de grootste Nederlandsche verzameling dezer meubelen bezat. Vermoedelijk op een mijn geloopen. Men meiat ons uit West- icrscneinug; Een senip van omjexenue nauuinuueit is gistermiadag om arie uur in ae woor- aergronaen dij 1 erscnemngL vcrxneeuenjK op een mijn geioopen en omnen tien mi nuten gezonken. De bemanning is naar alle waarschijn- lijkneia gered aoor een in ae n^mjueid varend senip van onoekenac nationali teit. De motorstrandreddingboot „Nicoiaas Marius’ van ae Noora- en ziuid-nonuna- sene Kedaing mij is ter assistentie uitge varen, doen aangezien men van §ciup noen opvarenaen iets heeit bemerkt, is ae boot onverrichter zake teruggekeerd. vaard, die zekerheid verliest en niets meer schijnt vast te staan van dat alles, waarop ons leven tot nu toe steunde en waaraan we houvast hadden. Dat maakt het begrijpelijk, waarom zoovelen zich in tegenzin of angst van dezen tijd afwen den, die hun leven onrustig maakt en vaak alles ontneemt, waardoor het leren waarde voor hen kreeg of waarop ze hun levensbeschouwing en opvattin gen hadden opgebouwd. Maar men ver pest, dit doende, de groote waarde uit het oog, die deze felle bewogenheid van den tijd en van het leven voor ons Inner- Wk leven kan hebben. Rust roest, is een algemeen bekend spreekwoord, waarvan men de waarheid algemeen pleegt te aanvaarden. Maar men vergeet wel eenA die waarheid en de consequenties eruit te aanvaarden, wanneer de onrust het gemak en de ge noeglijkheid van ons leven verstoort. We laten ons zoo gaarne gaan in den gang der dagen, meegedragen op den zacht vlietenden stroom van het dagelijks een dere leven. Wanneer de golven In be weging komen en de rustige wiegeling, waarin we ons zoo behagelijk voelen, ver breken, dan mopperen en beklagen we om of raken angstig. Maar de storm •licht van ons inspanning van al onze Nieuwe bepalingen inzake inenting tegen pokken aangenomen. De Eerste Kamer heeft gistermiddag z.h.st. aangenomen de wetsontwerpen: vaststelling van nieuwe bepalingen be treffende de inenting tegen pokken; ver- hooging van de begrooting van finan ciën 1939 (verhooglng crediet voor wetk- verruimlng met 30 millioen gulden). NEEMT OP UW WANDELING EENS LEN KIJKJE IN DE ETALAGE VAN GOUWE S9. ernstig onderzoek te onderwerpen en te herzien. Dan worden we gedwongen onze geestelijke krachten te mobiliseeren en uit de vadsigheid van onze rust op te staan om in den geestelijken strijd be vestiging te vinden van wat we eenmaal hebben aanvaard of ons een nieuwe overtuiging op te bouwen, in den vollen zin weer geestelijk levend te worden. En dan aal ons leven meerdere vastheid krijgen om wat we feitelijk opnieuw ver overd hebben. Maar bovendien zullen onze geestelijke krachten en ons geeste lijk leven gesterkt zijn door den doorge- maakten strijd. DADELS SERVEN EN NOTEN ITMANDEN. TELEFOON I j ET is niet de huidige oorlogstoestand, tl die in een deel van Europa heerscht en ons allen bedreigt, die de tijd, waarin we leven tot een bewogen tijd maakt en ook niet de spanning en onrust, die dit Jaar en het vorige en het daaraan voor afgaande hebben gekenmerkt. Sinds den wereldoorlog leven we in abnormale en bewogen tijden. En het zijn niet de fei telijkheden, die toch maar de zichtbare uitdrukking zijn van de bewogenheid, die deze tijden dat kenmerk opdrukken. De wereldoorlog en zijn gevolgen hebben ongetwijfeld het aanzien van Europa veranderd, oude staten en staatsvormen vernietigd en nieuwe staten en staats vormen geschapen. Zij hebben de onder linge verhoudingen en in menig opzicht de oeconomischc samenleving gewijzigd. Maar wat nog meer beteekenis heeft dan deze uiterlijke veranderingen, is do verandering, die zich in ons geestelijk leven heeft voltrokken of beter nog bezig is zich te voltrekken. En dit maakt de bewogenheid dezer tijden tot een zoo diep gaande, die niet alleen op ons ulter- lijk leven, maar op het geheel van ons leven, op ons menschzijn en de uitdruk king van dat menschzijn in ons voelen en denken zoo diep inngrijpt. Dergelijke veranderingen voltrekken zich steeds weer in het leven der menschheid, zij het zelden van zoo ver strekkende en uitzonderlijke beteekenis als thans. Ze zijn veelal minder diep ingrijpend, maar vooral ook voltrekken zich geleidelijker. Wat onze tijd tot een tijd van sterke be wogenheid maakt, zijn de uitgestrektheid en diepte der veranderingen, die zich in ons geestelijk leven aan het voltrekken zijn en de snelheid van dit proces. Het is of wij bezig zijn aan een „Umwertung aller Werten”, een herziening van alle levenswaarden. Dat maakt ons leven van tegenwoordig moeilijk en onrustig en van een benauwende onzekerheid. Wanneer de veranderingen in het leven, die immers altijd plaats hebben, geleidelijk zich voltrekken bemerkt men ze vaak nauwelijks en ervaart men ze dikwijls pas, wanneer ze haar beslag ge kregen hebben. Is dat eenmaal zoo, dan heeft de menschheid zich in dien veran derden toestand Ingeleefd en treedt weer een betrekkelijke rust in. Maar terwijl de veranderingen zich aan het voltrekken zijn en de zekerheid, die we toch allen behoeven, uit het leven verdwenen lijkt, maakt zich een gevoel van onrust van ons meester, dat ons vermoeit en ons leven onzeker maakt. In hoeveel sterker mate is dat dan het geval, nu de ver andering zoo algemeen is en zoo diep in grijpt, nu alles wat we tot nu toe als een onbetwistbare zekerheid hadden aan- ADYERTENTIEPKIJS: Uit Gouda en 1—5 regels ƒ1.89, elke regel meer f0. 15 regels f 1.55, elke regel meer 050. Advertenuan in het Zaterdagnummer 2i btfslag op den prijs. Liefdadigheids-advertenti&i de Helft van den prfla. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN j 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer 051 Op de voorpagina M novger. Gewone advertentie® en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeej gereduceerden prfjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tata kunnn worden ingezonden door tusachenkonwt van soliede Boek' handelaren, Advertentiebureaux en onzp agenten en moeten daags vóór de pl untying aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te r-tjn. aar is uit 's wereld duistere wolken Een licht der lichten opgegaan. Het is de geboorte van Christus, die in deze regels van een kerkgezang her dacht wordt. De geboorte van Christus, de opgang van een nieuw licht. Is het niet teekenend voor de beteekenis, die men aan Jezus’ geboorte hechtte, maar teekenend ook voor de groote beteekenis en waarde, die men aan het licht toe kent? Ook Vondel zong in zijn Kerstlied: O, Kerstnacht, schooner dan de dagen, Hoe kan Herodes 't licht verdragen, Dat uit Uw dpisternlsse blinkt? In de geboorte van Christus stijgt een nieuw licht boven den horizon der we reld. Uit den Kerstnacht wordt een nieuw licht geboren. Een nieuwe dag gaat op over de wereld, een nieuwe tijd breekt aan. En de herinnering daaraan vieren we in de dagen, dat om ons de aarde in duisternis ligt, dat de dagen zijn ineen geschrompeld tot enkele schemeruren en dat alles gestorven lijkt wat daar straks om ons bloeide en groeide. Het is zoo van zelf sprekend. Nooit zullen we het licht meer waardeeren dan wanneer we het missen en nooit ook hebben we aan dat licht meer behoefte. Maar dat licht stijgt uit den nacht. Het licht, ook het licht van Christus’ geboorte, stijgt altijd uit den nacht. Het moet nacht om ons en in ons zijn willen we de wanhopige armen uitstrekken naar het licht. Want het licht, nietwaar? is het leven. Eerst als we het licht missen, begrijpen we dat. Dat geeft juist in den donkersten tijd van het jaar en van ons ’#en aan de ge boorte van 't licht de beteekenis en de waarde der verlossing. Zooals nu in deze donkere dagen, zoo kan het ook in ons en in ons leven zoo hopeloos donker zijn. En het is die donkerte, die ons verlangen naar het licht opdrijft en ons jubelend straks de verlossing van het licht doet vieren. De Germanen vierden in dezen tijd het feest der Zonnewende. De don kerte was nu het volkomenst. Maar juist uit die donkerte steeg het nieuwe licht van de lente en den zomer, onzichtbaar nog op. Het nieuwe leven was geboren in den tijd, waarin alles donker en leven loos scheen. Dat is ook de gedachte van ons Kerstfeest. Toen de tijden donker waren en zonder leven, werd in Christus het nieuwe licht geboden, dat over de wereld en de menschheid een nieuwen dag deed opgaan. Is het ook in ons hart en in ons leven niet zoo? Wanneer de nood het hoogst is, is de redding het meest nabij. We moeten eerst in de donkerte van den nacht zijn om de armen te rekken naar het licht. We moeten eerst de diepte der Is het niet goed, dat de menschheid zich daarvan ook in dezen tijd reken schap geeft? Het lijkt alles zoo duister om ons, als zou nooit het licht meer schijnen. Maar het licht zal opnieuw boven den horizon van ons leven stijgen. En dan zal het ons verrukken zooals hooit het licht van den dag ons verrukt heeft. Dat is niet in de eerste plaats om het nieuwe en het verrassende van het licht, het is meer nog door de worsteling, die is voorafgegaan. In de Kerstboomen steken we nu de lichten aan en verbergen we tusschen het donkere groen der den^et^kken de verrassingen voor wie ons lief VMbtaten we ons bewust blijven van de*symboli- sche beteekenis dezer handeling. We we ten, dat in den Kerstnacht het nieuwe licht is opgegaan, dat over de mensch heid de heerlijkheid van een nieuwen dag heeft doen opgaan. We weten dat straks het licht weer schijnen zal, dat nu lijkt uitgebluscht. De lichten die we ontsteken, zijn niet anders dan de be wijzen van het geloof in het nieuwe licht, waarin straks een nieuwe dag zal gloren. 3 het I ^^edeti*00' GOUDA, 21 December 1939. Hinderwet. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder Kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders brengen ingevolge artikel 8 der Hinderwet ter olge- meei.e kennis, dat zij- vergunning hebben verleend aan K. Korf en zijn rechtverkrij genden tot het uiübreiden der banketbakke rij door vervanging van 1 electromotor van 2% door een van 3 P.K. en het byplaatsen van 4 electromotoren resp. 2 van 14 en 2 van 175 P.K. in het perceel Markt no. 82, kadastraal bekend gemeente Gouda sectie C no'. 15-20, behoudens het recht van belang hebbende(i;) tot het instellen van beroep GOM (OIRA XI. K.L.M.-vlucht naar Zuid-Afrika thans definitief. Verrek van Schiphol 41 Januari. De K.L.iS heeft thans definitief beslo ten de vlucht naar Zuid-Afrika te laten doorgaan. Het vliegtuig de Reiger, die de vlucht zal ondernemen, vertrekt 11 Januari uit Nederland. De aankomst te Napels is be paald op 15 Januari en op 19 Januari wordt het vliegtuig in Johannesburg verwacht. Vandaar vertrekt het op 3 Fe bruari en op 7 Februari wordt de Reiger in Napels terugverwacht. De bemanning bestaat uit C. Blaak, eerste gezagvoerder, E. E. Hulsebos, 2de gezagvoerder, M. C. H. Buitenhuis, boord werktuigkundige, H. J. Slomer, marconist en J. de Visser, steward. Voor deze vlucht hebben zich reeds 6 passagiers aange meld. Het vliegtuig kan maximaal 11 pas sagier» vervoeren. Hollandsche Maatschappij van Landbouw houdt een algemeene vergadering op a.s. Vrijdagavond 7 uur in „Het Schaakbord”. De agenda vermeldt o.m. bestuursverkie zing. Aan de beurt van aftreding zijn ti tanen H. Bongers, A. Dogterom en A. D. Oskam, terwijl in de vacature C. Siewert- sen, die vertrokken is naaT Den Haag, voor zien moet worden. V Om 8 uur zal de directeur van de Con sumptie Melk-Centrale spreken over „De werking der Consumptie Melk-Centrale”. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. De werking jer consumptiemdk- centrale. De afdeeling Gouda en omstreken van de Autobussenvervoer feestdagen. Voor zoover noodig toestemming voor ongeregelde diensten. Omtrenthet passagiersvervoer met autobussen op de a.s. Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag, deelt de Regee- ringspersdlenst mede zulks in ver band met een onjuist dagbladbericht dat voor zoover in verband met de bij zondere tijdsomstandigheden, de Neder landsche Spoorwegen of andere open bare vervoerdiensten, niet voldoende in de vervoerbehoefte kunnen voorzien, dool* het verleenen-van toestemming voor on geregeld vervoer krachtens de Wet Auto vervoer Personen desgevraagd dc noo- dige -verruiming van vervoergelegenheld zal worden verschaft. A.V .R.O.-biideewedstriid te Gouda. Het A.V.R.O—Actie-Comité Gouda ver zocht ons opname van het volgende: Door de styging van het aantal deelne mers aan de A.V.R.O.-bridge-drives in dit jaar, heeft de A.V.R.O. besloten begin 1940 in meerdere plaatsen dergelyke wedsrtjjden te organiseeren. Dan komen in de provincie Zuid-Holland een achttal plaatsen in aanmerking en hier bij behoort wederom Gouda, waar de drwo op Donderdag 29 Febr. a.s. in „Ons Genoe gen” zal worden gehouden. Laat in Gouda de deelname van 1939 ver overtroffen worden! Onteigening goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft zonder hoofdelij ke stemming goedgekeurd het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eenige perceelen grond, die noodig zijn voor den aanleg van een nieuwe algemeene begraafplaats te Gouda. ABONNBMENTSPRUS: per kw.rtMl ƒ2.26, per week 17 cent. OTeral wur d« MBWging per looper geechiedt. Franco per poat per kw»rtanl ƒ8.16 Abonnementen werden degeiyiu aangenomen un on. Bureau. MARKT 81, GOUDA oaxe agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren Jfe°P«od VM 9—6 uw- Administratie en Redactie Telef feterc. 2745 Postrekening 4840t. UN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1