I' T o z NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSlRÊKEN No. 20203 NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, De strijd bij Salla wordt nog voortgezet a J t'1 I R r fA SUCCESVOLLE FINSCHE WEERSTAND IN HET ZUIDEN. Duitschland heeft een korten oorlog noodig. 1 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen het Abonnements geld 1940 Een gulden reductie op den gewonen abonne mentsprijs. Vrijdag 22 December 193978e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. -- ---r»T-»TTTV* rTTTTTrïrTXT Anthonie Fokker zwaar ziek. Ernstig spoorwegongeluk in Duitsfhlan^. Italiaan sch schip in de Wielingen vergaan. HET Finsche legerbericht van gisteren meldt f in Ned. Indië. Zware aardbeving Nieuwe Abonné’s die zicjfr met ingang van 1 Jan. 1940 op ons blad wil len abonneeren, kunnen ook gebruik makén van de gelegenheid tot vooruitbe taling van het jaarbedrag ad Acht gulden, waardoor zij zich een gul den bevoordeelen. i 3 fc t I K I k GRATIS. „Seine’ [p kunnen I Zweedsche vrijwilligers vertrekken naar Finland. „Daarom tracht het ons ter zee te verslaan” zegt Lord Chatfield. ngt. outen nice Is. De minister voor de coördinatie der de- f naar Reuter uit Londen meldt^ een radiorede ge- 4 naar U.* leiding van luitenant Wil- 1 der Zweedsche ófficieren, :he soldaten tegen de. Ita- kgevoerd. Hij is een derge- het uitbreken van den pen hun werd de. v ET DUITSCHERS* UIT Iff/HSCHE I ANDEN GEZÓNDEN’ Geruchten over negenhonderd slachtoffers. plgens uit Riga te Kopenhagen ontvan- o.wv gvnwuwu. VIWU 4.KWWKU CVU glUUk' scheepschen luchtaanval op deze e.landen ;rder g—- I i®cli( en werden twee tanks en re machinegeweren buitgemaakt. het «gebied vin Petsam© hebben de t aan de Jordan- geen bijzonders .succes bij Salla, lavas: Het succes, ichteni is in het $c- Onze bureaux zijn dagelijks. geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef fnterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 8.15. de voorpagina 50 hooger, Dagelijks storten tal van abonné’s aan ons Bureau en op onze postrekening i Daarmede krijgen zij Een gulden reductie op negen gulden, is niet min der dan ruim 11 Dat kan nu ieder abonné ge makkelijk verdienen. Wie volgt nu? Wij wachten gaarne vóór Kerstmis de remises van ACHT GULDEN op postrekening 48400, of door storting aan ons BureauMARKT 31. Voor de post-abonné’s is het verminderde bedrag twaalf gulden (inplaats van 13. DE ADMINISTRATIE. Soldaat in Rel«rip ter dood -veroordeeld. Wegens moord op luitenant. De WaalscHe iBltfaat Porton, die drie we ken geleden te Ou^rée btf Luik zijn luite nant, die hem wegens een half uur telaat-^ komen, acht dagën politiekamer had*ge- geven, in zijn bed doodi schoot, is, volgens dé corr, va», het Hbld., gisteren door den krjjgsraad van Luik ter dood veroordeeld. Tijdens de zitting nam de beschuldigde ren onverschillige houding aan en vfsyzeker- de niet de bedoeling te hebben gehad te dooden. Hjj had slechts den officier schrik willen aftniagen enyzoo de aandacht van den kolonlm op zich wjjlen vestigen. Win neer hij bij deaèpe*^éroepen 'zou zijn, au Mfcij gelegenhei^/ihebbe'n gevonden hem te verzoeken naar een ginder' regiment orv^r- GOUDSOIE COURANT Actie der Russische luchtir.acht. Sovjet-Russische vliegtuigen hebben gis- f’ensie, admiraal lord Chatfield, heeft, Reuter* uit Londen meldt-j een I houden, waarin hij o.m. zeide; De iverwachte Duitsche aanval te land is niet gekomen. Velen hebben een groot- gefc berichten zou het Duitsche enjigranteh- scHip „Gneisenau” in 4ie Oostzee gezorkén zijn, hetzij door 4én torpedo van eerConbc- kenden onderzee»", hetzij door eeh mijn; ViSsdhers hebban medegedeeld, dat At schip <Jat 2 December j.l. uit Riga Is ver trokken, (binnen énkele minuten is gezonken en dat bijna alle opvarenden, onder wie 9Q0 man van den »,Aébettsdienst", zjjn ver.lron- kfn of bij de ontploffing h<?t leven hebben verloren., Vp.n^andere zijde wordt bevestigd, dat brandbommen zouden zijm geplaatst aan boord van een ander emigrarftenschin, de „Sierra -Cordoba”. Verschillende lezingen doen te' Ritra dé ronde en het is niet moge lijk den juisten gang van zaken te weten te komen .De autoriteiten yan Letland nemen -hét grootste stilzwijgen in acht. ADVERTENTIEPRIJS*. Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels J.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën ir het Zaterdagnumme’* 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad verten tiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel rtffcr 0.50. Op Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ziin. Gewone ad verten tiën en ingezonden mededeelingei. bij contract tot zeer gereduceerden prfjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Commandant Langsdorif ter aarde besteld. Gisteren is te Buenos Aires het stoffelijk oversenot van kapitein Langsdorff ter aar de besteld. Het personeel der J^tsche legatie te Buenos Aires en de gi^Ke bemanning van du „Graf Bpee” waren by de plechtigheid aanwezig. Met hersenvlieson,.te)Hhg in tie- keiihu*s te «New-lork. Naar net Wbid. verneemt, ligt Antho nie Fokker, ae wi^elabeKenac 1-4 eaer land - sene vliegtuigbouwer, zeer, zwaar ziek in een ziekenhuis te New-Yorfc. Dr. Robert Cushing, de specialist onder wiens behandeling Kokker is, 'verklaarde, dat de vliegtuigbouwer lijaende is aan hersenvliesontsteking. Dê spAialist ziet de^i toestand van zijn patiënt .zeer duis ter in. 70. dooden, 100 gewonden. Vannacht-tegen één tiur is in het sta tion Genthin de sneltrein Berlijn.Neun-. klrchen (Saargebied) in volle vaart tegen deq sneltrein BerlijnKeulen op gereden, welke buiten de d|enstrqgeling, op het station stilhield. De locomotief en zes wagons van den eersten-trein en vier wagons van den tweeden trein zijn bij -de botsing ontspoord. Wegers de stejke bezetting van de treinen valt te vreezen’, dat er ongeveer zeventig dooden en hon- teren, volgens Reuter, raids ondernomen langs de geheele Zuidkust van Finland, van Bc-rgu, op 50 k.m. ten Oosten van Helsinki, tot Albo, ruim 150 k.m. ten Westen van de hoofdstad. In totaal hebben zjj ongeveer 60 bommen neergeworpen, waarvan een der- verwacht. Ook dit is niet gebeurd. Ge kunt tigtal op Helsinki en de buitenwijken tij- ér zeker van zijn, dat, als Duitschland niet dens een tweeden luchtaanval. Drie zieken- op een van deze twee wijzen is begonnen, 1— j~-i. «mi- 1 dit alleen is, omdat het niet het vertrouwen I heeft, dat het aldus zou kunnen slagen. De oorlog is thans in ernst begonnen, Wat het ook moge zeggen, Duitschland heeft een korten oorlog noodig, derhalve koestert het de hoop zich uit den greep der Brftsche marine op zijn voorraden te bevrij den en wil het trachten ons snel te ver slaan, daar, waar w}j inderdaad het kwets baarst, en tevens het sterkste zijn, n.l. ter zee. Het vertrouwt in hoofdzaak op het on wettig gebruik van duifleboot en mijn. Het voert zijn duikbootooriog met zijn gewone brutaliteit, schepen van1 alle landen worden ir. volle zee getorpedeerd* en de bemannin gen worden a&n haar lot overgelaten. Nu die Britsche marine die ruggegraat van den duikbootooriog heeft (gebroken, is Duitschland begonnen met het gebruik van een nieuw tyjfe mijn, dat niet overeenkom stig het intemationaleWfecht op bppaalde plaatsen gelegd wordt, doch willekeurig op de scheepvaartroutes gestrooid 'wordt or’i de koopvaarders van de wereld er van te weerhouden, onze kasten te naderen. Alle eer aan de moedige rteutralen, die de zeeën blijven bevaren.^ Duitsöhlands laatste poging is onze vis schersvaartjiigen en hun bemanningen, die hun gewone dagelijksche werk doen, met machinegeweervuur te bestoken en te bom- bardeeren. Wij begrijpen thans, dat Duitsch land toen het zijn handteekening zette 4h- der internationale conveigies, een wettig gebruik te maken van duikbooten en mij-* neiï, er geenszins aan dacht zyn woord tc* houden. Deze nieuwe mjjnen, ontworpen met al het duivelsch© vernuft, «waarover Duitschland beschikt, zijn niet plotseling vervaardigd, zij zijn 'lang in morraad ge weest. Aich Duitschland. zal wederom fa len, om twee redenen^* ten. eerste, de uiterst dappere geest onzer koopvaarders, die zjch niet door t ruw geweld laten intimfdeeren tei^weede de gevechtskracht van t*nze ko ninklijke marine. Het derde wapen is het Hovenwatdf- oorlo'g^schip en de gewapende kaper. Het zoeken van een naMd in een hooiberg is een gemakkelijke taak ^fergeleken bij iJb zoe ken naar een enkelen kaper, die Wide oceanen onveilig maakt. Het geluk was den commandant Harwood en z(jn mannen gun- |stig. Zij mochten den 'reus al niet knock out kunnen slaan,* zij «hebben hem in elk geval in de touwen geslagen’en hij was niet in staat weder in ddn ring te komen, fftm op treden was klassiek en zal in de geschiede nis blijven voortleveh. De actie door kleinere schepen met lich tere kanonnen tegen een sterkeren vy'and met zwaardere kanonen en zwaardere be wapening is een voorbeeld, niet alleen van moed, doch van die onschatbare eigenschap, n.l. gevechtskracht. Het is ons zekerste en betrouwbaarste wapen, dat ons nooit ir den steek heeft gelaten. derd gewonden te betreuren zijn. De pre- sident van de directie der rijksspoorwe- gen te Berlijn heeft zich naar de plaats des onheils^egeven. Comitas” op een mijn geloopen: bemanning gered. Opvarenden te Vli*»sirtfcen aan wal gebracht. Gisteravond omstreeks kwart over zes z Is hét* Italiaansche s.s. „Comitas” ter hoogte van Nieuwersluis In de Wielingen op een mijn geloopen. Een hevige ont ploffing volgde, de ketels sprongen, maar het schip bleef drijvende. Onmlddcllijk werd het S.O.S.-sein uitgezonden en van alle kanten kwam hulp opdagen. ^Ult Vlissingen vertrokken de slcepbooten „Seine” en „Maas” en de reddingboot van het Nederlandsche Loodswezen. Ook tilt Oadzand was de reddingboot uitge varen. Bovendien voeren uMiineschep^ naar de plaats des onhcflT Do geheele bemanning is aan boord gbbleven, totdat het schip op de roede van Vlissingen was aangekomen. Het maakte vrij veel water. Dé opvarenden waren uiteraard zeer onder *den iridrük van het ongevhl, doch waren verheugd, dat alles zoo goed was afgeloopen. De kapitein Piazza Emanuele deelde mede, dat de „Comitas” ^ran Djiboeti op weg was naar Antwerpen. Toen men met een Bclgisèhen Ibóds aan boord in de Wielingen 'voor werd onverwachts een hevige knal vernomen. DaUcetels spron gen, stukken hout en ijzei;Niogen in de ’lucht en het schip helde wiar voren sterk over. Men vreesde, dat cVeen ramp zou gebeuren. Hét schip» blcjf echter drijven en niemand werd zwgar gewond. Slechts twee loden van de bemanning bekwamen lichte kneuzingen aan de beenen toen zij op de sleepboot overstan- ten. Zij werden naar het St. Jozcfsgasl- huls te Vlissingen overgebracht. De Ita liaansche vice-consul In Zeeland, de heer Êoegen van Hoogelande heeft de be manning van de „Comitas” In twee hotels te Vlissingen ondergebracht. De „Comitas” is volgens -een later be richt bü Rammekens op een zandplaat gezet. Op de Karelische landengte zijn de vijan delijke aanvallen voortgezet. Na een hef tige artillerievoonbereiding viel de vijand aan bij Kaukjarvi en Muolaajarvi en op een aantal aaxlree punten. In den loop van den slag, die den geheelen dag duurde, leed de vijand! vele verliezen en maakte hij geen wordeiangen. In den avond waren de Finsclie stellingen ongewijzigd, acht Russische tanks werden vernield. In één enkel dorp hebben de Russen 20 machinegeweren ver loren. On den nacht van Woensdag op Donder dag werden Sovjet-Russische detachemen ten aébter de linies gebombardeerd dooi* de Finsche artillerie, zij Jeden zware vepliezeri. Te Aglajarvi werd de. slag voortgq^et. De Finnen hebben hier negen zware tanks, twee stukken veldgeschut, eenige vrachtwa gens, twintig machinegeweren en een hoe veelheid andfere wapens en mur.itie buitge maakt. Tusschen Lieksa en Renola is een vijan* dely'k bataljon volkomen vernietigd. Twee’ stukken veldgeschut en een groote hoeveel heid wapens viel in </ze handen. 1 In <te riqhting van Salla hebfatn^nze trne- 1 rapmarsch Vroortgezet. G "staren op verschillende plaat sen verdagen en op een van deze punten werd Russisch bataljon vernietigd^ de vjjand liet hiyiderd dooden op het slagveld achter. De FJnnen hebben tanks, een aantal machinegeweren en andere wapens buitge maakt. fn een anderen slag leed de vijaird groote verliej^n eenige mar’”*"'''’ In 1—o Finsche troepen een rivier bereikt. Vei •z HetJ?l Uit ^Stockholm n dat door deJHnn4| tied van JjMa, is bevestigd door den Pin- schen genfraal Wtólenius, die het bevel voert over de troepen in het uiterste Noor den. Tyderf^ een interview verklaarde de ge neraal aan een correspondent van het f Zweedsche dagblod'Aftonbladet, dat de kus sen teruggevjjrpen zijn tot in de cnng/-'>ng van Hojhenjarvi en dat een heel bataljon Russen vernietigd- is. De Finnen hebben Salla nog niet heroverd, ,maar zij hebben gqjfe hoop o-p den afloop der gevechten, die zij in die streek leveren. Uit Helsinki meldt Reuter: Omtrent de gevechten in dCn sector van Salla, waar de Finsche troepen de Russen hebben terugge worpen, kan nog gemeld' worden, daU de r Russen door deni tegenaanval der F in nZn volkomen verrast werden en zich thanr df»oi t de dennebosschra terugtrekken naar Salla. Tydens dfzen terugtocht zouden verschei- dana^enheden van het fcoode Leger iiitetre^ gedreven zyn en zelfs heeft een kleine Fin- sche afdealing een hel Russièch bataljon van 800 man in de pari kunnen hakken. De operatief werden <og steeds belem- door de felle koude aan het Noorde lijke front. De Russische tanks zouden' bijna alle bevroren zijn, en de motoren niet op gan^gebracht worden. 'Havas meldt nog; De ’veldslag, dje ge-' kverd wordt ip het gebied van SAlla in het Ndordën des lands, heeft den Russen llc- «^gry'ke verliezen aai\ manschappen en materiaal gebracht. J)e aan het front ver- toevende correspondent van het dagblad ■„Uusi Suorifi” heeft een heel Russisch© ra ki virailleeringgcolonne gezien, die den F!n- I schen troepen in handen was gevallen. Ruim I dertig vrachtwagens stonden in bed rij langy den weg mét gebroken rty tdn en ge- I spïbngen bandten. Een eind verder Ijg een I vernielde tank in een sloof. Voorts zag hii I - 150 gedoode paarden. I, 4, De Finnen zijn er in dit gebied" in ge- I ?laag(5 den vijand vgn zijn bases af te snjj- I den, üiood'at zij den Russischen opmarsejj I Jiaar den ^poorweg van Rovahjeni' naar k Oeloe gestuit .hebber*. Tientallen huizen ingestort Beving duurde drie minuten. In. Nederlandsch-Indlë, op het eiland Celebes en, op eilanden ten Oosten daar van, is vanmorgen vroeg ontsteltenis veroorzaakt door zware aardbevingen. Tientallen huizen zijn irt^estort. Het me teorologisch, observatorium te Batavia registreerde vanmorgen te vijf minuten over half vijf aardbevingen, die zoef hevig 'waren, dat de pennen hierdoor van de seismograaf werden geworpen. Te Venado op Celebes werden van morgen te vijf uur gedurende twee mi nuten hevige aardschokken gevoeld. Te Kakas (Tondano, residentie Mcnado) zijn dertig huizen ingestort. Ook te Go- rontalo (noordpunt van Celebes) werden te vijf uur hevige aardbevingen gecon stateerd. Vele huizen stortten in. Om- tlent eventueele slachtoffers was van morgen nog niets bekend. In Ternate, de stad op het eilandje ten Oosten van Celebes, werd vanmorgen te half zes een zeer •'•krachtige aardbeving geconstateerd. De bewoners vluchtten uit de hulzen, seint Aneta. Tüjdens den duur nam de beving in heftigheid toe. In de laatste jaren heeft men niet zulk een krachtige beving waargenomen. De duur van de beving was drie minuten. Te kwart vóór zes werden wederom lichte schokken waargenomen. De aardbeving in Ned.-Indië is van nacht ook te Londen geregisteerd. Men schatte toen, dat het epicentrum van de aardbeving ongeveer 10.000 kilometer van Engeland o|É men vermoedde, dat de beving zeer hevig moest zijn geweest. Ook het observatorium te Manilla op de PhiUppijnen had de beving geregis treerd. De schokken waren daar zeer duidelijk waarneembaar. dens een tweeden luchtaanval. Drie zieken- j huizen werden getroffen, doch slechts wei- nig slachtoffers werden gemaakt en de ma- ^erieele schade bleef gering. Bij den tweeden aanval bonden Finsche toestellen den strijd aan met twaalf Russi- sehe vliegtuig«n, van wie, naar Romeld wordt twee werden neergehaald. Onderweg van Helsinki naar Abo doken de Russische vliegers neer over een ^xpres- setrein, dien zy onder machinegeweervuur namen. Gemeld wordt, dat twee personen werden gedood er twee gewond. Een tweede trein werd op soortgelijke ijze aangevallen, dtoch daarbij vielen geen slachtoffers^ Een RussiseirtoeRtel werd neergMaald, de andere namen de wijk. Het A.N.P. seint uit Stockholm dat gis- «Jcrmorgen het eerste contingent Zweedsche vrijwilligers naar Finland Is vertrokken Aan het station werden godsdienstige ge zangen, Zweedsche en Finsche volksliede- ren gezongen. De vertrekkenden riepen in koor uit de spoorwegrijtuigen „Finland roept, volgt ons!" .Het Zweedsche corttingent staat P meldt ondé helmJRavmi, e dï$ de Ethiopi hanen heeft J nen, die terstond ourhg ontslag! hebben genomen uit het Zweedsche leger om als vrijwilliger naar Finland te gaan. Uit Gotenbu^kneldt U.P., dat daar 59 Finsche vrijj^JR-s uit de Ver. Stagen zijn aangekomen. De leider is kapitein Armass Liljeber^ uit Williamstown (Virginia). Duizenden Finnea in Amerika hébben ver klaard bereid te' zijn voor Finland te vech ten en een nieuw contingent zal naar men verwacht spoedfé' naar Finland vertrekken. De dagbladen spréken^de meening rit, dat dit eerst’ groote éonqp^ent vrijwilPgers gevolgd zal worden door een igestartigen rijwilligersstroom. j K Te Antwerpen zyn na-ir s|hga meldt gis termiddag op de Meir nabij het Finsche con sulaat studenten (bijeengekomen om te'be- toogen ten gunste van Finland. Zy ont plooiden een doek,t waarop geschreven stond: „Leve Finland, weg met Sovjet Rus land, hulp aan Finland!”, trokken naar het consulaat» doch werden door dé politie verf spreid Volgens Reuter heeft Finland een Brit sche schenking van 'medische ziekerthuisbe- n^odigdheden terVaarde van 10.000 aan vaard, welke het Roode Kruis heeft ge schonken aan de echtgenoot© van dpn Fin- schen gezant te Londen. sd Bovendien ontvangen zij de tot 1' Jan. a.s. verschij nende nummers geplaatst te women, daar hy zich als Waal ir. zijn Vlaamsch regiment ongelukkig voelde. 1 Over het rapport van den psych'ater, die den beschuldigde volkomen normaal ver klaarde, ofschoon hij in 1936 al eens een poging tot zelfmoord deed omdat hy vier dagen politiekamer had gekregen, kwam het tot een heftige ruzie tusschen <de ver- dedigers en den officier van justitie. Deze^j ruzie liep zoo hoog dat de verdedigers, na- aat een verzoek tot contra- expeuuse was afgewezen, huh mandaat neerieguen en de zaal wriieten. Het ooxueei van meerdereMM^ den sol daat over diens gedrag hegMMp uiteen; over den venuooroe warei^^r net 'allen eens dat aeze een vooroeeimg ouieier was, die nusscnieoi de fout neeit gemaakt dat ny veel te meegaand was voor zyn minderen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1