RÜk zal distributiekosten niet voor zijn rekening nemen. - sctirals Z PUROL tad. Iï~ Mist over de stad. hmJn°tte' fVe merken' dat het klnd n^rrT,^' dat het wel Beurs van Amsterdam. WISSBL^ERSEN. Minister Steenberghe onderschrijft" groote belang eener juiste prijspolitiek. Gevaren van vroegtijdige loonsverhooging. In een nota aan de Tweede Kamer naai- aanleiding van het Voorloopig Ver- aag over de verhooging van net tiende nooidstuk der Kijksoegrooting-vöor het ux^nstjaar 1938 t ouitengewoon crediet) êagt ue minister van Economische Zaken o.a., dat hij uiterst bezwaarlijk en niet veicenigbaar met het landsbelang acht, het inzicht in den toestand van onze voedselvoorziening, zooais deze zich op het oogenblik voordoet en dat uit meer uitvoeriger toelichtingen verkregen zou wöroen aan de openbaarheid prijs te geven. In verband met eenige door de Kamer ter zake gemaakte opmerkingen stelt hij er prijs op, nog eens uitdrukkelijk te ver klaren, dat hij het groote belang eener juiste prijspolitiek genecl onderschrijft cn dat zijn geneele streven er op is ge licht kostprijstechnisch niet verant woorde prijsverhoogingen tegen te gaan. Hij meent voorts te kunnen constatec- ren, dat het optreden del- regeering in dit opzicht niet zonder succes is geweest, gezien het feit, dat de kosten van levens- onaernoud, ondanks de wel zeer in. ons naaeei gewijzigde economische omstan- digneden, op 12 December jl. ten opzichte van Augustus met niet meer dan 5,6 pet. waren gestegen. Uiteraard was het, gezien de sterk ge stegen aanvoerkosten, onvermijdelijk dat bepaalde prijzen soms niet onaanzienlijk 1 stegen. Zoo is bijv. de verhooging van den theeprijs geheel terug te brengen tot de stijging van den cifprijs bij aanvoer nier te lande. Bij suiker is de situatie eenigszins an ders. De distributieregelingen brengen uiteraard belangrijke kosten met zich mode, welke voor een deel ook door de suiker, die een der eerste distributie- artikelen is, moeten worden gedragen. Daar komt bij, dat het om technische redenen niet mogelijk is, dcri suikerprijs met minder dan een cent het pond te verhoogen. Tegenover deze feiten staat echter, dat de suiker overigens- hier te lande tegen een onveranderden prijs in het verkeer wordt gebracht, terwijl de prijzen in het buitenland belangrijk zijn gestegen. De jyiinister deelt niet de meening, dat 'het Rijk de kosten van distributie van dit artikel voor zijn rekening zal moeten nemen. Er zijn talrijke artikelen, waar voor dafi een zelfde gedragslijn zou moe ten worden gevolgd. Dit èou, behalve de hooge eischen, die toch reeds aan de schatkist worden gesteld, *;en te zware belasting hiervan met zich brengen. De Minister geeft dan ook de voorkeur aan het systeem, dat de kosten, op dit gebied voor een artikel gemaakt, door dit artikel zelf worden gedragen. De verhoogingen van den prijs van gaskolen het gaat hier voornamelijk om Engolsche is te verklaren uit de hoogere prijzen ln Engeland, de prijzen van Nederlandsche huisbrandkolen zijn in het geheel niet verhoogd. Pe kwestie der loontoeslagen in de mijnindustrie is voorts een aangelegenheid, die geen rechtstreeksch verband met de oorlogs omstandigheden houdt. Overigens is de minister het geheel met de hier aan het woord zijnde leden eens, dat naar beide kanten, dus zoowel ten aanzien van de prijzen als ten aanzien van do loonen, e* Aaar moet wopden gestreefd, het ont staan eener schroefbeweging te voor komen. Te vroegtijdige loonsverhoogipgen kun nen op dit gebied zeer zeker een ongun 'stigen invloed op de prijzen oefenen en een op zoo laag mogelijke kosten van levensonderhoud gerichte prijspolitiek in haar uitvoering bemoeilijken. Van abnormaal lange werktijden bij den opslag van levensmiddelen, waarover sommige leden klaagden, is den Minister niets bekend. Wanneer hem dienaan gaande meer concrete gegevens verschaft worden, zal hij deze aangelegenheid gaarne nader onderzaeken, daar ook hij van meening is, dat een zoodanige werk wijze, indiep geen redelijke motieven aanwezig zijn, uit een oogpunt van werk verschaffing verkeerd is. DE NIEUWE STAATSLEENING. Inschrijvingen hoofdzakelijk afkomstig van kleine particuliere beleggers. Uy semi-gedwongen leening storting met obligaties der 4%-leeninir. Het A.N.P. heeft aan den minister van Financiën, jhr. mr. D. J. de Geer, ge vraagd, oi nij ook. eenige meduüeeling kon aoen omaent het gehalte der <ybe- ïeggers, die voornamelijk aan de jonèste staatsieemng heb,ben aeeigenomen. De minister verklaarde zich hiertoe bereid. Het zijn zeide Z.Exc. voorname lijk de particuliere beleggers geweest, en onder hen vele weinig vermogenden, die naar mijn inlichtingen krachtig hebben medegewerkt. De opmerking in enkele biaucn, dat, door de laciliteit aan de ver mogensbelasting en de vcrdecügingsbe- lasting te verbinden, de houders van kleine en middenvermogens zijn afge schrikt, is dan ook met de feiten in strijd. Daarentegen hebben de groote instel lingen, op enkele sprekende uitzondering gen nu, gemeend hetzij zich van deel neming te moeten onthouden, hetzij hun deelneming tot een zeer bescheiden be drag te moeten beperken. Waar onder het aanzienlijk aantal kleine inschrijvers er blijkbaar vele zijn, uie zich met moeite voor dit geval liquide hebben kunnen maken, heeft zich reeds de vraag voorgedaan, of, wanneer straks een gedwongen of semi-gedwongen lec- nlrig zal moeten volgen, hiermee niet rekening ware te houden. Die vraag ging de minister voort is mijns inziens bevestigend te beant woorden. Ik stel mij dan ook voor om, indien het tot zulk een leening moet komen, een bepaling op te nemen, dat de thans te ontvangen obligaties desge- wenscht voor lüG pet. in ontvangst zul len worden genomen bij de storting op de gedwongen of semi-gedwongen lee-v ning. Bij de vaststelling van het bedrag dier laatste leening zal met deze aflos- singsmogolijkheid maximaal honderd miliioen omvattende dan vanzelf reke ning moeten worden gehouden. Het spreekt vanzelf, dat dit meebrengt dat de eventueefc gedwongen sejmi-ge- dwongen leening dan tot hetzelfde ren tepercentage zal moeten worden uitge-' geven als de huidige leening. Werd een lager percentage gekozen, dan zou de ge boden faciliteit voor de tegenwoordige inschrijvers zonder waarde zijn en dan ook door niemand worden gebruikt. Werd een hooger percentage gekozen, dan zou den de thans toegewezen obligaties een agio krijgen waarvoor geen reden be staat. De vraag, ot, wanneer het tot een ver plichte leening komt, de methpde van „den stok achter de deur" (dus van de semi-gedwonge» leening) zal worden gé- volgd als in de Jaren 19141918, dan wel een zuiver gedwongen leening zal wor den uitgeschrven als in 1919, is nog niet voor beantwoording vatbaar. De admi nistratieve omslag, die aan de laatstge noemde oplossing verbonden is, maakt het eerste het meest waarschijnlijk. Het ligt voor de hand, dat in dat geval ook dikmaal, evenals in 1914 en volgende jaren, de in reserve gehouden ge dwongen leening een lager r e n t e t y'p e zal moeten vertoonen, dan de semi-gedwongen leening zelve. Waar de laatste, om de reeds aangegeven rede, tegen 4 pet. zal moeten worden uitge- geven, zal dan derhalve de rente van de in reserve gehouden leening daar be neden moeten blijven. De nieuwe Staatsleening. Ten volle toewijzing op inschrij vingen. Ongeplaatste deel bij Rijksiondsen ondergebracht. De Minister van Staat, minister van Financiën, maakt bekend, dat de in schrijvingen op de 4 pet. Nederlandsche Staatsleening 1940 ten volle worden toe gewezen en dat het reeds bij de Rijks fondsen geplaatste deel dezer leening met het ongeplaatst gebleven bedrag wordt verhoogd. TWEEDE KAMER. De Ruksbegrooting is afgehandeld. Drie maanden lang heeft de Tweede Kamer eigenlijk onafgebroken vergaderd. In dien tijd is niet alleen de begrooting afgedaan, maar zijn ook 127 afzonderlijke wetsontwerpen atgehandeld. Gistermid dag heelt de Tweede Kamer haar laatste vergadering in 1939 gehouden. Werkloo»heiüssubsi(*efonds. Er stond een aantal kleine wetsont werpen op de agenda, die aan het begin der vergadering weiden behandeld. De meesten gingen zonder discussie en zon der hooldelijke stemming onder den ha mer door. Bij een wetsvoorstel tot ver lenging van den duur der wet van 4 Maart 1935, tot het instellen van het Werkloosheidssubsidie merkte de heer Donker (s.d.) op, dat de extra-bijdrage en die voor belasting aan de gemeente niet meer uit dit fonds zullen worden be taald, doch via Binnenlandsche Zaken zullen worden uitgekeerd De minister van Financiën, de heer De Geer, zeide, dat de heeren blijkbaar geen zen moeten gelegenheid hebben tot net mulo- df het middelbaar onderwijs over te gaan. De Minister antwoordde, dat land- bouwveriol nooit voor langer dan twee weken wordt verleend. Het is mogelijk, dat men er misbruik van maakt. üpr. zal ae zaak onderzoeken. Vrijwillige pen- sionneering van 55-jarige onderwijzeres sen, in een vorige vergadering besproken en wettelijke regeling van het voorberei dend onderwijs moeten om financieele redenen naar de toekomst worden ver schoven. Vernieuwing van het onderwijs moet uit het onderwijs zelf opkomen qn kan van boven af slecnts eenigszins wor den geleid. De onaerwijs-begrooting wordt z.h.st. goedgekeurd, met aanteekenlng dat com hoogste dagcyfers sinds het uitbreken den oorlog. Het was noodig op de Scandinavische lijn twee extra toestellen in te setten, omdat de drie vliegtuigen, die in den loop van den dag volgens de dienstregeling van Schip, hol vertrokken, het aanbod vin passagiers en vracht niet konden verwerken. Ook in de nog resteerende dagen voor Kerstmis zullen extra toestellen op deze Hjn worden gebruikt. GEMENGDE BERICHTEN. bezwaren hadden tegen de vgrlenging, maar slechts tegen een bijkonrnlgG^wij- ziging. Om verschillende redenen, waar van de voornaamste is, dat de bijdragen voortaan niet meer als voorschot, maar a fonds perdu zullen worden gegeven, heeft mèn het raadzaam geacht, de uit- keering over Binnenlandsche Zaken J.e doen geschieden. Het wetsontwerp werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Vervolgens was het de beurt van den minister van Economische Zaken,' den heer Steenberghe, een paar wetsontwer pen te verdedigen. Het eerste betrof een verhooging van de begrooting 1939 van zijn departement, met 100 miliioen gul den voor de Voedselvoorziening. De heer Van Gelderen (s.d.) had er bezwaar tegen, dat de distributiekosten van de suiker op de verbruikers zullen worden afgewenteld. Minister Steenberghe zeide, dat wij nog blij moeten zijn: de suikerprijs zelf is niet verhoogd, het gaat slechts om do distributiekosten Dc Kamer nam het wetsontwerp zon der hoofdelijke stemming aan. Het z g. Kaaspotje. Bij de behandeling van een wetsont werp tot verlfooging v.an de begrooting 1938, van hetzelfde departement, arori gen de heeren Algera (a.r.) cn Weitkamp (c.h.) er op aan, dat voor exporten in het verleden van zuivelprodücenten, als nog uitkeeringen zullen worden gedaan van eenige niet bij de regeling'aange sloten fabrieken. Minister Steenberghe antwoordde, dat men aldus vaA het eene in het andere zou vervallen:c Behalve enkéle kwesties van minder of steeds locaal belang, werden nog eenige min of meer belangrijke zaken bespro ken. Zoo sprak mevrouw Bakker*—Nort (v.d.) over de groote moeilijkheden, waarmede het streven naar dc vernieu wing van het onderwijs heeft te kam pen. IntuSschen wordt door de toewij ding der" onderwijzers wel wat bereikt. Dezelfde spr. had het over de wensche- lijkheld van wettelijke regeling van het kleuteronderwijs. Ook uitbreiding va'n het onderwijs aan schipperskinderen ls noodig. De heer Visser beaamde de twee laatste punten cn, negeerend wat de heer Kersten daarover had gezegd, herhaalde Nlfc dat het landbouw-verlof moet ver- j dwijnen. De heef Van Houten bepleitte nog eens leerplicht voor misdeelde kin- deren, blinde, doofstomme, é.a. Ook de- zen moeten de zegen van het zelfver- diende brood leeren kennen. Dr. Vos vroeg of de minister niet wil bevorderen, 1 dat ook op de lagere school het Wilhel- mus wordt geleerd. Aan ae opvoeding tot nationaal besef heeft ln het verleden heel wat ontbroken. De liefde voor vaderland en vorstenhuis moet worden aange- j kweekt en versterkt. Dezelfde spr. kwam j verder op voor differentiatie van onder- i wijs. Ongeveer 45 pet. van de kinderen Is geschikt voor middelbaar onderwijs, de- Bejaarde dame omgekomen bij brand te Assen. Gisternacht omstreeks hall l ls te As sen in net Concertnuis brand uitgebro- munisten en dc heer Van Houten (chr.- I gen. De /4-jarige mevr. Diekman tami- j dem.) geacht worden te hebben tegenge- J aend van aen gerant, is hier dij óm net Verder worden z.h:s. aangenomen de wijziging en verhooging der onderwijs- begrooting voor 1968, het wetsontwerp tijdelijke afwijking van enkele bepalin gen der hooger-onderwijswet en de con- j ciusie van het verslag der commissie om trent het verslag van den staat van het onderwijs in 1938. De agenda is hiermede afgehandeld. De Voorzitter houdt de volgende rede: Geachte medeleden. Het feest van Kerstmis nadert. Dit jaar zullen de vredesklokken niet over de aarde klinken. Laat echter leder den vrede ln eigen hart bewaren en trachten daarmede zijn medemensen warmte en vertroosting te brengen. In dien zin wensch ik u, mijne medeleden, u, mijn heer de minister, en niet minder onze medewerkers in gewonen en buitenge wonen dienst, gezegende Kerstdagen. Wat het nieuwe jaar zal brengeyfrligt.* niet in 's menschen hand. Do Kamer en j hare leden zullen onder alle omstandig- heden hunne taak vervullen ln overeen- I meisje, van wie herhaaldelijk een signa- leven Vooroijgangers ontdekten het vuur en waarscnuwcien den beneeraer en ae branuweer. De gerant, ae neer DeiieDaaÓ zijn moouer en een bejaarde bloedver wante bevonden zich op de bijven verdie ping, waai- net vuur is ontstaan. De neer peneoarre en zijn moeaer waren nog op; 'de verwante had zich reeds geruimen tijd tevoren naar bed begeven. toenneeit haar niet uit de vlammen kunnen red- Naar Joh. de Nigtere wordt nog gezocht. Twee geheimzinnige gevallen. Het geval van het rïieisjü Joh. de Nig tere, dat sinds Zaterdagmiddag lb Nov. jl. in Amsterdam, toen ztj er op uit guig om dij een iirma aan net aingel te soi- iiciteeren, spoorloos is verdwenen, is voor ue pontic nog niet hopeloos. 1 aiiooze gegevens omaent net 18-jarige stemming met het hun geschonken ver trouwen. Aanvankelijk voornemens de tegen begin Februari bijeen te roepen, acht ik het niet uitgesloten, dat wij tus- schentijds, onder meer voor afdeelings- onderzoek, kortelijks zullen moeten bij eenkomen. Mogen wij elkander na een welver diend reces in goede gezondheid terug zien. (Applaus). Te 5.35 wordt de vergadering tot na dere bijeenroeping gesloten. Beperkt reizigersverkeer Nederland—Duitschland. Sedert kort is het reizigersverkeer van Nederland naar Duitschland alleen nog toegestaan via Groningen—Nieuweschans en OldenzaalBentheim. Alle andere spoorverbindingen zijn vervallen. De reden voor dezen Duitschen maat regel is niet bekend. Er schijnen echter aan de Duitsche westgrens weer troepen verplaatsingen aan den gang te zijn, want ook te Emmerik zijn weer meer militairen gelegerd. Naar men ons aan het Duitsche ge zantschap zijn de keer tusschen Nederland en Duitschland slechts van tijdelijken aard. Zij zullen l evenwel duren tot na Nieuwjaar. Toelating van Belgeninons"land. Identiteitskaart voldoende gedu rende het tijdvak van 23 Dec. tot en met 2 Januari. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, behoeven in verband met de door de Belgische autoriteiten ten aanzien van Nederlanders toegestane overeenkomsti ge tegemoetkoming, ln het tijdvak van 23 December tot en met 2 Jan. vreemde lingen van Belgische nationaliteit voor doorlating naar Nederland n 1 e t ln het I lement met portret werd verspreid, kwa- men in het bezit van de politie en net was voor commissaris W. H Schieuüer, die het onderzoek naar de vermiste leiat, zaak al deze gegevens, wanneer zij ook maar eenigszins naar een spoor zouuen kunnen leiden, nauwkeurig te onderzoe ken. Thans restten de politie twee myste- i rieuze gevallen, voorgekomen op 22 en 23 November J.I., waarin met medewerking van de betrokkenen licht zou kunnen worden gebracht. In de eerste plaats heeft een meisje, dat veel op Jo de Nigtere geleek, in den avond van 22 November te half twaalf, loopende op den weg van BreÜa naar Dordrecht, ter hoogte van Zevenberg- scnenoek den bestuurder van een mili taire auto aangehouden en dezen ge vraagd of hij ook naar Rotterdam reed. Op zijn ontkennend antwoord heeft zij hem den weg naar Rotterdam gevraagd Omdat het toen echter al laat was, heeft het meisje voor dien nacht onderdak ge zocht in de buurt. Den volgenden och tend, Donderdagochtend, tegen negen uur is zij, zooals degenen bU wie zij. den 1D ta 's-Grivenhacp mprferippit nacht heeft doorgebracht hebben ver- beperkingen ln het relzigersver. klaar<i' met een vrachtauto met roode schen Nederland en SK£l 1 motorkap ln de rtchtlng ^drecht ge- rr:i reden. De commissaris der 2e sectie te Am sterdam, bureau Marnixtraat 148, ver zoekt den bestuurder van deze vracht auto zictt tot het geven van nadere in lichtingen bij hem bekend te willen ma ken. Ook het meisje, dat met deze vracht auto 'is meegereden, en dat, naar de po litie ter oore is gekomen, een groote ge lijkenis vertoont met het vermiste meis- jg, van wie men echter veronderstelt, dat zij Jo de Nigtere n i e t is, wordt verzocht zich bij de politie te willen melden: Mar- nixstraat 148. Het tweede geval betreft een meisje, bezit te zijn van een Belgisch paspoort. d t woensdag 22 November des mid Zij mogen worden doorgelaten, indien zij d te ongeveer vier uur, waarschijnlijk mSitn oTen, na^ g Belgische ln cen telcfooncel ln Haag of naas- identlteitskaaxt vertoonen. omgeving Loet C. Barnstijns Filmstad SSSwïïf """Hf m NedaI^d^ heeft opgebeld. De telefoniste dezer on- derneming deelde de poUtle mede, dat 1 een vrouwestem had gevraagd of men I iemand kon gebruiken voor de film. Zij meende een naam, die klonk als „Annie van Nigte", te hebben verstaan. Daarop hoorde de telefoniste, dat de stem tijdens dit telefoongesprek tegen een derde zei de: „Waarom vind je dat stom, dat ik mijn naam heb genoemd? Ze hebben gedurende dit tijdvak voor Belgische onderdanen het vertoon van deze iden titeitskaart voldoende. Drukte htf de 5.LJML Extra toestellen naar Scandinavië. De K.L.M. heeft Dinsdag op Haar Euro- peesche luchtnet in .totaal 194 passagiers en ruim 10.000 K.G. vracht vervoerd, de Treek u niet aen, wat leder secht, Maar doel, dat billijck is en rech Oud FEUILLETON en rechty spreek wodrd. Roman van WALDEMAR BRINKMAN. (Nadruk verboden) 14 Waarschijnlijk heeft hij het geld on middellijk verspeeld of op een andere manier verbrast. Enfin, dat had ik hem misschien nog kunnen vergeven, maac nü is hij bezig mijn naam door den mod der >t sleuren Ja, ja, het ochtendblad bracht het fraaie nieuws. Hij ls van nacht, wellicht juist op het moment, dat hij aan dc roulette zat, op Scotland Yard ontboden, waar men de mcening schijnt te zijn toegedaan, dat hij in een of an dere moordzaak is betrokken. Mr. Farland hoorde in de bibliotheek hoe Lord Elsbee in hoogst opgewonden toestand om den butler riep. Bel on middellijk dr. Maidstone op; hij moet direct, hier komen! Eenig* minuten later trad de butler d bibliotheek binnen cn zich tot den notaris wendend, zei hij: Mylord laat zich excuseeren. My- lady ls plotseling onwel geworden, zoo dat Mylord de besprekingen niet kan voortzetten. Mylord zou hqt op prijs stel len, als u morgen met alle benoodigde bescheiden zou willen terugl De avondtrein naar Schotland. Kijk eens, riep Maud O'Bryan, kijk eens in wat voor knal-wagen je vader daar aankomt. Kom toch eens kijken, Dixie! Wees toch niet Mo kinderachtig Maud, het lijkt waarachtig wel, of je nog nooit een moderne auto gezien hebt! Dixie voelde zich eenigszins gechokeerd. Het kon zijn, dat het aan haar zelf lag, maar vandaag vond ze haar beste vrien din, Maüd O'Bryan, voor haar achttien jaren over het algemeen vrij naief.Maud verheugde zich geweldig op de reis, die zij tezamen met Dixie naar Schotland ,'pu maken Die goeie Mau^! Als ze alles geweten had... Toen het jonge meisje eenigen tijd later vertrokken was, zette Dixie zich met haar vader aan de lunch. Zij waren alleen en Dixie meende van deze ge legenheid gebruik te moeten maken den eersten aanval te wagen. Dad, waarom heb je vanmorgen met het ontbijt niet op me gewacht? Datgfing helaas niet kind. Ik moest zoo spoedig mogelijk bij Lord Elsbee komen. Zoozoo, was Het zoo belangrijk? Dixie veinsde slechts matige belangstel ling. NeenT antwoordde mr. Farland, die al zijn aandacht noodig had voor een onhandelbaar piepkuiken, dat in gebra den toestand op zijn bord lag, neen, belangrijk was het eigenlijk niet, omdat we elkaar tenslotte maar even hebben Ir deed ziclx ee naam incident voor. Mylady ls plotseling ziek geworden en derhalve liet Lord Els- 1 Eenigszins verstrooid en meer voor i zichzelf dan tegen zijn dochter, wie een I en ander slechts matig scheen te inte resseeren, vervolgde mr. Farland: j Ook dat soort rlienschen heeft toch zijn zorgen, misschien zelfs meer dan wij denken. Die neef van Lord Elsbee schijnt 1 trouwens cen zeer zonderlinge knaap t,e zijn, om geen ander woord te gebruiken. Stel je voor: vannacht is hij in ver- band met een moordzaak door Scotland I Yard uit een of andere obscure nacht- gelegenheid gcüiaald. Dat Is toch wel het toppunt, zou ik zoo zeggen. Mylord j scheen het zich geweldig aan te trekken. Ja, ja, die Jeugd van tegenwoordig... I Daddy, je wilt toch niet beweren, dat Gerald Elsbee in een moordzaak is betrokken? Dixie was plotseling doodsbleek ge- worden. Ik weet het niet; ik geloof ook niet, dat het zoo erg zal zijn. Hier, lees het zelf maar, zei mr. Farland, terwijl hij zijn dochter de „Daily Chronicle" toe schoof. Dixie dacht niet meer aan eten. Ze vloog het bericht door. Maar Dad, zei ze eindelijk en er lagen tranen in haar stem, dat is toch verschrikkelijk. Wat had die krant er nu aan te vermelden waar Gerald Elsbee De notaris keek van zijn bord op. Ach, zei hij, daar gaat het immers niet om. Het ergste ls, dat hij in zoc daalproces betrokken ls geraakt en dat men hem nog wel uit eeri nachtclub heeft moeten halen j' Daddy, in dat laatste kan ik met den besten wil niet slechts zien ken tegenwoordig niet alle Jonge I schen nachtclubs, of...? Dixie keek haar vader zoo -uitdagend aan, dat deze geheel van zijn stuk ge raakte. Zeker, kind, natuurlijk. Ik moet toe geven, dat zeer velen, een of andere nachtgelegenheld plegen te bezoeken. Daarvoor zijn ze er tenslotte ook. Maar deze' jongeman blijkt schulden te ma ken, speelschulden. Hij is slaaf van de roulette, die hem al duizenden heeft ge kost. Bovendien staat de Falstaffclub, I waarvan Gerald Elsbee habitué schijnt' te zijn, bijzonder ongunst#bekend. Ach Daddy, besloot Dixie het ge- sprek, dat een eenigszins pijnlijke weh- ding dreigde te zullen nemen, laten we I er verder maar over zwijgen. Au fond kan het me bitter weinig schelen, hoe die Jongelui uit de society hun geld weft- schen uit te geven... Gerald ontwaakte. Het duurde eenige seconden voor het blauwe schemerlicht van de kleine slaapcabine hem het besef j bijbracht, dat hij zich ln de stoombad inrichting bevond. Waarom had men hem niet gewekt? Ach Ja, hij had den badman Immers zelf gezegd, dat hij tot het jongste gericht wilde uitslapen! Hij schakelde het licht nu geheel lp en zocht een sigaret. Daar hing zoowaar zijn rokcostuum nog! Maar zoo kon hij toch waarlijk niet naar huis gaan. HU belde den badman, Belt u mijn woning eens even 'öp en vraagt u mijn bediende of hij direct m'n colbert wil brengen. Komt ln orde, mr. Elsbee, zei de man, die Gerald goed kende. Het doet me plezier, dat ze u vrij hebben gelaten! Gerald twijfelde, of hij het wel goed verstaan had. Wat zeg Je me nou? Wie heeft me vrij gelaten. Maar meneer Elsbee, ik heb toch alles in de krant gelezen! Breng onmiddellijk dat blad hier! Hoe laat is het eigenlijk? Half vijf, zei de badman en hij Het Gerald alleen om diens opdracht ten uitvoer te brengen. Kort daarop kreeg Gerald de krant, die hii verlangd had en nadat hij van het siensatiebericht kennis had genomen, legde hij zich weer op bed in afwach ting van de komst van zijn bediende. Hij voelde zich nu opgefrischt en hongerig. De gebeurtenissen van den afgeloopen nacht hadden veel van hun sinistere be- teekenis ingeboet. Hij overlegde, wat hem nu te doen stond. In de eerste plaats moest hij trachten Sir Maurice Messter te bereiken. Waar was die vannacht eigenlijk gehleven? Waarom had 61r Maurice hem met dien Ralley alleen ge laten? Zouden die twee elkaar kennen? Waar die man met zijn kleeren toch zoo lang bleef? (W«rtt v*rv»lfd). hem toch niet verstaan. Ook deze vrouw of dit meisje verzoekt de commissaris der tweede sectie te Am sterdam, bureau Marnixstraat 148 zich bij hem te willen aanmelden tot het strekken van nadere Inlichtingen. STADSNIEUWS. GO.UDA, 22 December Auto door trein versplinterd. Beide inzittenden op slag gedood Een botsing tusschen een tien-tons vrachtwagen en een electrischen trein heeft gistermiddag omstreeks drie uur het leven gekost aan twee werklieden, die in de cabine van den vrachtwagen zaten. .Het ongeluk gebeurde vlak naast het station Bloemendaal, waar een over weg ligt, die niet door het publiek mag worden betreden. Slechts auto's bestemd voor de vuilnis stortplaats aan de andere iijde van de spoorrails en soms een auto met zand passeeren hier. Deze overweg is aan bei de zijden gesloten door een hek, dat door eigen zwaarte dichtvalt Gistermiddag kwam een leege vracht auto, waarin, naast den chauffeur nog een arbeider zat, over deze passage. De man naast den chauffeur stapte uit om het hek open te doen, en kwam daarna Weer In de cabine terug. Blijkbaar heeft de chauffeur zich absoluut niet verge wist. of de baan vrij was. Hij deea de auto doorrijden, juist op het oogenblik dat de sneltrein, die 15.04 uit Haarlem vertrekt naar Uitgeest, naderde. De trein reed op dit punt reeds op voll"1 snelheid, ongeveer 100 km per uur. Dc vrachtauto werd precies in het midden gegrepen. Dc wagenvoerder was niet in staat geweest te remmen, daar de auto als het ware vlak voor den trein uit de lucht kwam vallen. Over meer dan hon derd meter lagen na de botsing de stuk ken van den vrachtwagen verspreid Een ooggetuige vertelde ons, dat het leek, of de auto met één klap was weg gevaagd. Hout, tot kleine stukjes ver splinterd, en hier en daar een verwron gen ipetalen onderdeel, was het eenige, wat mèn aanvankelijk terugvond. Na eenig zoeken, waaraan ook militai ren deelnamen, vond men het stoffelijk overschot van de inzittenden ter rechter zijde van de baan, de achteras cn de bU- behoosende wielen zijn links terug ge vonden. De twee mannen zijn op slag dood ge weest. Soldaten van het Roode Kruis hebben de stoffelijke resten van dc slachtoffers weggebracht. Het treinver keer ondervond veel stagnatie. Een paal van df electrische geleiding was ontzet, waardoor het verkeer over enkel spoor moest worden geleld. Zoowel voor IJmui- den als voor Uitgeest vielen daardoor eënige treinen uit. Omstreeks zeven uur was dé treinenloop weer normaal. Scheepvaart ondervindt hinder, nu de vorst is teruggekeerd. Nu de dooi voor vorst heeft plaatse - maakt worden de belemmeringen voor de scheepvaart weer grooter, vooral ia het noorden des lands. Op de kanalen en de meren ligt nog een dikke laag ijs, welke de zeilvaart geheel, on- irogolnk maakt en op sommige plaatsen al leen de vaart voor krachtige stoom- of mo torschepen veroorlooft .Het Tieuke- en let Snedkermeer zjjn dichtgeblevnn, evenals de vaart Mj Ossenzöl i„ Overijsel Op dat IJselmeer ondervindt de scheep, vaart hinder va- het iis." dat Hoor den wind wordt opgestuwd, vooral aan de kuaton v Noord-Holland In Zuid-Holland is de zeilvanrt ram-noee "heel ormrgelilk geworden, behalve en he< Rtin-Schiekanaal van Der Haag naar Delft dat nog open is. Thans komen er ook mel dingen uil het zuiden des lande, dat hier an dtar het ijs de scheepvaart belemmert Op de groote rivieren wordt tot dusver geen overlast var. ijs ondervonden. RADIONIEUWS. Zaterdag 23 December. Hilversum I, 1875 en 414.4 M. KRO-lTit zonding: Berichten ANP; 8.06—9.15 en 10.- Rramofoon; n.80 Godsdienstig halfuur: 18.— Berichten: 12.15 KBO.Melodisten v «olist (t't.aü—1.10 Beri-hten ANP e gr- mofoonl; 2— Voor de rHnsre jeugd- 2 3d Gramofoon; 2.45 Kinderuurtje; 4.- Gra mofoon: 4.15 Roeoco-octet (4.45—5 Gramo loon); 5.15 Pilmpraatje; 6.30 Gramofoon: 5.45 KRO-Nachtegaaltjes; 6.15 Gramofoon- f.20 JournaJistiei w'n-V ivanicht; 6.4,1 Gta mofoon; 7.— Berohten: 7.15 I.ogopoedisch- grog; 7S5 Actveee aitherflitsenl; 8 - Perichten ANP, mede-le,dinger.: 8.15 Medi tatie met murikale .m'ijsting, 8.35 Gramo foon; 8.45 Gevarieerd programma: 10.30 Periehten ANP: 10.40 Religieuze voor- urrebt met muzikale .<ml<-'-ii.g; 11.10—12 Gramofoon «InII. 301.5 M. VARA-UitzCnding, o v m- en 7.30—8 VPRO; Mor»n'fc-rjC,"<m ANP' «traftrfratt: 10- «•fmtwjjdtng; 10.20 Voor de arbeider» in r eortmubedi-ijven; 112. Gramofoon (om 77 Berichten ANP); 2.— Pilmkwartier- «je; 2.16 De stem des volks (afdeeling Lei- -enb bet Utrechtsch Stedelijk Orjtest en «listen (opn.); 2.46-12.55 Gramofoon; 3- Reportage; 3.30 Gramofoon; 4.15 Zang en Piano; 4.30 Vragenbus; 4.50 Residentie orkest; 5.30 Filmland; 6J50 Orgelspel; 6.13 Utt de iRoode Jeugdbeweging; 6.46 Kinder- seaclUb; 7_ VIARA-Kalender; 7.05 Felicl- es; 7.10 Politiek radiojournaal; 7.36 Cyciusjtoe -werkt de kerk?"; 8— Hcrha- bng SOSJBerichten, Berichten ANP; 8.13 raazie-uitzending; 8.30 VARA-Harmome- MKest; 9.— Toespraak; 9.05 Radiotoomcel; »J5 VARA-Varia; 930 BBC-Kinderkoor en «t meiajeskoor „De Krekels" (opn.); 10.— W nu... Oké! 11.— Berichten ANP; 11 U Rtotblers; 11.40—12 Viool en orgel. Het Gemeenteverslag 1938 I thans gereed. I Het beredeneerd verslag van den toe- stand onzer gemeente over 1938, dat door Burgemeester en Wethouders krachtens art. 215 der Gemeentewet moeten uit- brengen, is heden verschenen. Ook thans is dit verslag vervaardigd op de cylostyle, ln het onhandige for maat dat het naslaan niet vergemakke lijkt. Het verslag ls als steeds een Interes sante verzameling van gegevens omtrent het geheele gemeentelijk leven, welke echter door het late tijdstip van uitgave geen actueele waarde hebben, doch vrij-' wel alleen van beteekenis zijn voor de geschiedenis der stad. Het bevat de gegevens over het be stuur der gemeente, de bevolking, het grondgebied en de gemeentelijke eigen dommen, de tlnancifcn, de openbare wei ken, de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid, de openbare gezondheid de volkshuisvesting, de waterstaat, het ver- keer. de landbouw, handel en nijverheid I de arbeid en wat daarmede samenhangt maatschappelijke steun en voorzorg de' volksontwikkeling en opvoeding, de eóre- tliensten, de landsverdediging en de Jus- j tltieele aangelegenheden. In een slothoofdstuk wordt mededee- ling gedaan van verschillende feiten en gebeurtenissen van beteekenis, welke in Gouda in 1938 voorvielen Het verslag is geïllustreerd in et eei zevental platen naar foto's van de nieü we brug bij het Postkantoor, de schakel inrichting- der Eiectr. Centrale, het Rust huis „Juliana" en ook een paar alleraar- dtsste opnamen van het schoolzwemmen en de melkverstrekking op de scholen. Het verslag is 163 pags. groot en gesto ken in een tweekleurig gedrukt omslag, Leerlingen van Goudsche Muziekschool voor het voetlicht. Uitstekende uitvoering. Voor een tot de laatste plaats bezette KunstmimaaL gaven gisteravond de leerlin gen van de Goudsche Muziekschool, direc teur de heer H. C. J. de Man, hun jaarlyk- sche uitvoering. Het kinderkoor opende met de opvoering va„ het ,6ul[e zangspe| Len. teblonmen', wanrin het flultekruid prins zonneschijn uit de gevangenschap van ko ning Winter bevrydt. Deel voor deel werk- ter. de kinderen, in aardige cortuumpjes ge- kk'f^, keurig vlot af. Vervolgens liet een jeugdige organist zyn vorderingen op hot orgel blijken door een vrij goede vertolking van H. Wenzel's „Erste iBegegnung", waar na een dito pianist op voortreffelijke wyze „Impromptu" van Fr. Schufbert ten gehoore bracht. Veel bijval oogstte geheel verdient een kleine declamatrice, die met goede into natie en vrije gebaren een drietal geestig stukjes voordroeg. Zoo volgde het een, nummer, van het zeer gevarieerde, 22 num mers tellende programma, op het andere, waadby verscheidene heel goede prestaties geleverd werden. Over het algemeen was het gèbodene van degelijke kwaliteit zoo dat de bezoekers hebben genoten en boven dien een uitstekenden indruk hébben gekre gen. Stoffelijk overschot van den heer T. Kroon teraardebesteld. Een goed mensch. Op de Algemeene Begraafplaats is gis termiddag ter ruste gelegd het stoffelijk overschot van den heer T. Kroon. De lmer Kroon, op 00-jarigen leeftijd overleden, wao bestuurslid van den Gemeentelijken dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, vin <k coöperatie „Ons Voordeel" en van den Cvr. Sigarenmakersbond. De verschillende prganisaties waren ver tegenwoordigd en toonden ook met bloem- stukken waardeering Wethouder C. H. Koemans heeft nam' ih Maatschappelijk Hulpbetoon een laafslen groet gebracht en dank uitgesproken voor den arbeid van den heer Kroon, die een trouw en hard werker was. De heer H. de Meer sprak namens de coöperatie „Ore Voordeel" woorden van er kentelijkheid voor den arbeid van dit ijverig bestuurslid en de*en coedier mensch. Als zoodanig herdacht hem ook de heer De angst in het leven van hef kind. Lezing voor de afd. Gouda en om streken van de Vereeniging voor INGEZONDÉN. IBuiten verantwoordelijkheid der redactie) Brenkman, die de ifaardeering van het per soneel van de coöperatie het goede, wat de heer betuigde voor al Kroon heeft ge- blikrand Voor de dfdeellng Gouda en omstre ken van de Ver v. Paed. sprak Woensdag,' avond prof dr. C. A. Mcnnicke uit Amers foort over: De angst ln het leven van het kind. Spr. begon met op te merken, dat hij dit onderwerp in de eerste plaats als een psychologisch wenschte te behandelen. Weliswaar valt er ook een paedagogische zijde te onderkennen, in zooverre de angst als een paedagogisch middel ge bruikt kan en dient .te worden, maar voor spreket kopt dit thans In de tweede plaats. Voorop wenscht hij echter wel te stellen, dat hij persoonlijk zeer sterk van meening is, dat de angst bij de opvoe ding een zoo gering mogelijke tol mag spelen. Iedere angst toch is cen rem en Iedere rem werkt belemmerend bij de ontwikkeling In de oudere opvattingen echter speelde de angst een groote rol. De eerste vraag, die bij de behande ling van dit onderwerp rijst is: Hoe kan angst ontstaan en hoe verwijderd wor den? Uit onze Jeugd herinneren we ons allen, hoe we bepaalde angsten hadden- angst voor school en angst voor straf bijv. en hoe die angsten terugkeerden ln onze angstdroomen. In de eerste plaats kunnen we onder schelden de geboorteangst, een gevolg van de benauwdheid, die vaak door de geboorte bij de zuigeling wordt teweeg gebracht. Als gevolg daarvan vertoont het kind ln zijn eerste levensdagen een zekere krampachtigheid. De onrustige bewegingen, die we voor het inslaapt bij hem kunnen opmerken, zijn daar even eens een gevolg van. Angstdisposities ontstaan voorts in verband met de ademhaling, wanneer het kind moet overgaan tot de flesch- voeding. De normale ontwikkeling van het kind brengt verder toestanden mee, die even eens angsten ten gevolge kunnen heh- ben Het loopen leeren, vooral wanneer dit door de ouders wordt geforceerd, zoo dat het kind noodeloos veel keeren valt kan angsten ten gevolge hebben. Ben groot aantal angsten vallen nog te noemen: angst voor God. voor den boe- j man. voor de politie enz., waarvan vele j als opvoedingsmiddel worden of werden gebruikt. Wel is waar behoeven de trau mata, ontstaan als gevolg van deze ang sten, geen ernstige gevolgen te hebben maar bij gevoelige kinderen kunnen ze toch oorzaak zijn van een groot inner lijk lijden. Spr. Is- dan ook van meening. dat er principieel een andere mogelijkheid dan angst als opvoedingsmiddel bestaat: het vertrouwen. Uitvoerig staat spreker tenslotte stil bij. de schoolangst, die ln het leven van de meeste kinderen een groote rol speelt In de eerste plaats dient hier genoemd de angst voor te geringe prestatie, maar ook de angst, die phy^tek zwakkere kin deren ten opzichte van hun klassege- nooten kunnen hebben mag niet over het hoofd worden gezien. Spr. wijst hier op het verkeerde van de nog zoo vaak voorkomende gewoonte om kinderen ter aanmoediging de prestaties van vlugge leerlingen voor te houden. Zelfs het ver schil ln tempo, waarin de verschillende leerlingen werken, kan bij da minder vlugge angstdisposities tengevolge hebben Spr. ziet hierin een pleidooi voor de in vldualisatie van ons onderwijs. Bij het beantwoorden van de vraag hoe we de angst in het kinderleven kun-' nen voorkomen, stelt spr. voorop, dat hit geenszins een pleidooi wil houden om het onze kinderen toch vooral maai- zoo ge makkelijk mogelijk te maken, maar 5el moeten we zuigelingen en kleine kinde- dfovenSCH,ermf,n ,egen 0511 groot ""'al dingen, die zij niet kunnen verwerken We moeten het kind aanmoedigen, om te presteeren, wat het Inderdaad kan presteeren, door het in situaties te bren gen, die het aan kan, waartegen het op- 'S' W,e dloeten daar<foor het kind dwtngen zich In te spannen, maar we moeten ook zijn prestaties erkennen We moeten het kind, dat nog niet al leen kan staan, omgeven mat liefde ^''el'S.ht'wJ"5"6 6lSCht en veel eischt, wat verwennen uitsluit En bulten ons toedoen en ondanks onze zor- gen in een angstdispositie ls geraakt nfkb^iH T trachten het met geleide- brengèn geWeIUIen cn uit ^st te De talrijke aanwezigen dankten spre ker met een warm applaus voor zijn 2eer interessanto en boeiende voordracht. De melkbezorgers en Kerstmis. Ieder jaar weer komt de vraag aan Je orde of de melkbazorgims iets zullen h»bben aan de feestdagen, welke in de maand De- cemlber vallen. Hot is niet altüd even ge makkelijk om deze groep arbeiders van dr feestdagen te doen genieten, vooral niet in dc zeer warme dagen, omdat het product zich daartoe niet leent. Maar in de- winter maanden kan men zich te dien- opzichte ivel nat permltteeren. Er zijn nu drie dagen achtereen, dat het gewone werk VOO" hot grootste deel stil staat. Voor melkbezorgers zal het niet mogelijk zijn, allo drie de dagei, ray af te hebben. volste, 11^ra met den tot dusver ge- l olgdeti weg. In de meeste plaatsen was oeze zoo, dat by het Vallen van de Kerst- dagen als nu, op den eersten en tweeden Kerstdag, moet worden bezorgd. Wij achten ShlwT1 -? de v°oruJtgang v,n de techniek, het niet noodig, dat dit ook mi moet geschieden. -Hot kan nu best zéé ge- regeld wordtin dat op Maandagmorgen de •elk en andtire producten bezorgd weiden ook voor den Dinsdag. Daardoor word; be reikt, dat de melkbezorger een van de bei de extra dagen geheel vrij is. - tin^fGMn rV6 G°udsche Melklnrich- ring (G.MJ.) heeft reeds besloten niet on Dinsdag melk enz. te laten bezorgen. P Wij verzoeken dan ook onze stadgenoot,™ er toe te willen meewerken, dat de melk. -bezorgers Dinsdag, tweeden Kerstdag, een vrpen dag hekben, door op Maandagmorgen melk enz nemen voor Dinsdag. HET BESTUUR van de afd. GOUDA van den GENTRALEN BOND van TRANSPORTARBEIDERS. AGENDA. Schouwburg-Bioscoop; Tommy en zyn moe. der. Zondag, Maandag en Dinsdag 10.30 uur; Honderd mannen en een meisje. Thalia-Theater: Oproer in San Antonio ;n Vrooljjke muzikanten. Kerstdagen: Andy Hardy wordt verliefd. Kéunie-BioscoopVliegende vrouwen en Geef me de ruimte. Kerstdagen: Waar kogels fluiten en Gevaarlijke avonturen. Zondag 10.30 uur: De groote zeeslag. Maandag 10.30 uur: De stem der liotde. Dinsdag 10.30 uur; Wittebroodsweken» Woensdag 2 uur matinee: Geef me de 22 Dec., 7 uur. Schaakbord. Algemeene ver gadering Hollandsche Maatschappy van 22 Dec., 8 uur. Ter Gouw. Biljart-demon stratie Keesje de Ruiter. 23 Dec. 8 uur Kunstmin. Uitvoering O en O. voor de militairen: Kerstconcert Goudsche Orkestyereeniging. SPORT EN WEDSTRIJDEN. Op het bedryf van „De Producent" scho ten gisteren aan den daar werkzamen 16-ja- rigen jongen J. Duran uit Gouderak een aantal ledige kaasblikken, die nog gefelst moesten worden, uit de handen, waardoor de slagader in de pols werd geraakt. Er was dadeiyk hulp by de hand. M<en hééft den arm afgebonden, waarna de jongen per auto 'van den G.G.D. naar het Van Iterson ziekenhuis is gebracht. Zijn toestand Is Twee broers met een pook slaags. Een naar het zMenhuis. Tusschen twee broers is oneenigheid ont staan, die op daden uitliep, 's Morgens was er ruzie geweest, doch toen ibleef de status quo gehardhaafd. Later ging de eene broer den anderen in diens woning opzoeken. Na een korte woordenwisseling ontstond een gevecht, waaébii de aanvaller met een pook uit bet huis werd geslagen. De man werd hierirj po verschillende plaatsen aan het hoofd bloedend verwond en wel ■Zoodanig, dat de G.G.D. met den ziekenauto moest komen om hem naar het ziekenhuis te bre" gen. De politie heeft den nook in heslag ge nomen en zal van het gebeurde proces-ver haal opmaken. „Mijn horloge is gestolen". Het lag op zolder... Op den RidderVvan Catsweg werd een hoofdagent van politie aangesproken door een geagiteerde bewoonster, dienen verhaal deed over diefstal van een horloge. Iemand had haar een paar handschoenen gevraagd en toen ze een paar ging opzoeken, was een gouden horloge,,dat in de keuken had ge legen verdwenen, evenals de man. Z(j kende hem, noemde zijn naam en een oogenblik later had de politieman, die een eind verder liep, den betrokkene reeds aangehouden. De man keek «nschuldig, deed onschuldig en was ook onschuldig, want by fouilleering kwam geen horloge voor den dag. Toen men ln de woning eens goed zocht, vond men het VOETBAL. Alle wedstrijden van den X.N.V.B afgelast. In verhand met de terreinomstandigheden heeft de Kon. Neef. Voetbalbond alle voor Zondag en Dinsdag vastgestelde wedstrij der uitgesteld. ttt nu^v mrrT?vpr B 18.564, C 65.298; A. Verhaal, Leiden, A 53.500, B 20.600, C 73.500; C van Barneiveld, Zeist, A 63.802, B 24.126, C 75.928; Koning's Wegenbouw, Oss. A 57.000, B 23.000; H. van Meveien, Gro ningen, B 22.986; P v. d. Dool. Ammer- stol, B 22.440; W. Kamsteeg, IJsselmonde, A 51^36, B 19.850; Goudische Aann. My. Van Deest, A 54.000, B 22.800, C 74.200; L. Blonk, Oudewater. A 56.000, B 23.080; H. Schinkel, Oudewater, A 56.700, B 23.000, C 718350(0; W. B. van DijÜc, Oudewater, A 46.666, B 19.990, C 65.999; C. G. Reineveld en De Beus, B 25.372, C 83.458. De gunning geschiedt later. RECHTZAKEN. Rotterdamsche rechtbank. Uitspraken. De rechtbank te Rotterdam heeft ver oordeeld C. 059 jaar, drogist te Gouda, wegens overtreding van de Prijsopdrijvlngswet verdachte had een baaltje salpeter, waarvan de verkoopprijs normaal 15 be droeg, tot 32.50 ln prijs verhoogd overeenkomstig den elsch tot l maand gevangenisstraf. C. B„ 40 jaar, veehouder te Stolwijk, wegens overtreding van de Hamsterwet verdachte had zich een baal rijst van 50 kg aangeschaft conform den elsch tot f 25 boete subs. 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de ln beslag genomen rijst. De aanrijding op de Fransche Kade. Hof bevMtigt hechten>sstraf. Wegens het verodBfcken van dood door schuld was de 46-jarige H. A. S„ direc teur eener N.V. te Schoonhoven door de Rotterdamsche Rechtbank veroordeeld tot een hechtenisstraf van een maand. De automobilist, die tevens rijbewijs- examinator ls, heeft in de namiddag van 9 Januari op de Fransche Kade te Berg ambacht een voor hem rijdenden fietser aangereden, met het gevolg, dat deze laatste^aan.. de-gevolgen van de aanrij ding is overleden. De advocaat-generaal bij het Haag- sche Gerechtshof heeft ln de plaats van de opgelegde hechtenisstraf een geld boete van 400 geëischt. Het Gerechtshof heeft gisteren uit spraak gedaan en het vonnis van de rechtbank bevestigd ItyiRKTBERICHTENe De boterhefflng. Het bedrag van de heffing en steun- uitkeering op boter is, behoudens tus- schentijdsche wijziging, voor die week van 21 tot 28 December vastgesteld op 80 cent per kg. (onveranderd). Boternoteering. De boternoteering is gisteren weer vastgesteld op 80 cents. Denemarken no teert 1.04, nl. 2.86 kr Deensche boternoteering. De officieele Deensche boternoteering is heden vastgesteld op 286 kr. is 1.04. LAATSTE BERICHTEN. Kinderbijslagverzekering. De Eerste Kamer heeft hedenmiddag het wetsontwerp inzake wettelijke rege ling kinderbijslagverzekering aangeno- OIVIT TÏTTTTr Woensdagavond gaf het kinderkoor onder leiding van den heer P. Kroon, een goed geslaagde uitvoering in de zaal van den heer Joh. Noomen. Een 11-tal liederen wer den oip verdienstelijke wyze gezongen, waarvan het Elfenlied zeer in den smaak viel.» Ooty: een klein; tooneelstukje werd door do kinderen zeer goed weergegeven. De zaal was goed bezet en met een gezelliu hal werd deze zeer geslaagde uitvoering beslo ten. Hardrijderij. goed ijs zal door de IJsclub Stolwijk op een dep Kerstdagen een hardrijderij v, or den gehouden, waarvan de deelremers lid moeten zyn van een edkende voetbalvereni ging. „ontvreemde" voorwerp veilig en wel op iken maw vergiste zich. Op eieren gaan zitten. By een winkelier op de Nieuwe Markt kwam een man binnen, die niet geheel nuch ter was en in zijn beneveldheid op een-mand met eieren ging zitte. De kosten van dr omelette wilde hii niet betalen. De rolit'» kwam er aan te pas en na lang praten wist zö een bevredigende oplossing te bereiken. OTTDEWATER. Verbetering van den weg Oudewater—Papekop. Aanbesteding. Voor rekening van de gemeente Oudov/a- ter en den poldÊr Papekop is aanbesteed het verbeteren van den Papekopperdijk en Tuureluursdijk van de gemeente Oudewater en van den Papekopperweg van den polder I apekop als onderdeel van het tertiaire we genplan. De aanbesteding was gesplitst in A- voor rekening gemeente Oudewater; B: voor re kening van den polder Hapekop; Ct tesamen in massa. Ingeleverd waren 36 Wljetten. Er werd als volgt ingeschreven; T. P. de Geus, Leidschendam, A f 49.190, B 21.300, C f 70.100; J. Scholtan en Zu„ Anunerstol, B 24.800, C 80.200; C. van leeuwen, Nieuwerkerk a. d. IJssel A 57.600, B f 24.000, C ƒ181300; A. Lirsels, Soestdjik, A 55320, B 24.830, C 79.S50; A. P. Volker, Sliedrecht, A 52.862, B f 19J874, C 72.736; N. van leeuwen, Haas- trecht, A 50.J80, C f 70.170; A. Stigter, Ammerstol, A 56.800, B 20.800; P. de Pater, Waddinxveen, A f 53.600, B 22.490, C 76-OOOt P. van Drunen, 's-Hertcireti- hosch, A 59800, B f 05.ROO; N.V. Gobr. Ifooyinlk, Arnhem, C 83373; A. Verttaal, Dreikchor. B f 17.886; L. Boeké. Den Haag, A 51.200, B 20.600. C 70.000: Hnl- breohts ett v. 4 Bet®, Nymegen, A 47.634, 21 Dec. 22 Dec. Officieel. 7.43 7.43 Beriyn 76.55 75.65 Parijs 4,2154 4.2144 Brussel 31.34 31.38 Zwitserland 42.2444 42.25 Kopenhagen 36.3744 36.3T"4 Stockholm 44.90 44.85 Os'o 42.80 42.80 Neiw-York 1A8"/,. 1A3S, BEUBSOVERZICHT. De op komst zynde feestdagen werkten de bedrijvigheid op de wisselmarkt te Am- i en de handel. sterdam heden niet in de uC amnue.. die over het algemeen reeds niet veel te be- teekenen heeft, was heden van bescheiden omvang. De koersen in de toonaangevende munteenheden waren overigens niet veel veranderd. Het Britsche pond werd by de opening geadviseerd tegen 7.42 7.43, waar na later nog in hoofdzaak werd gehandeld tegen 7.43 k 7.43%. De Fransche francs golden 4.20% a 4.21%, Amerikaansche dollars waren 1.88'/M k 1.88%. Belga's waren goed van toon en konden de dezer dagen N>haaide winst ge- ïaven. Zwitsersche/ francs Duitsche markeh 75.50 pry zen van Britsch zilvergeld en Duitsch bankpapier waren ingezakt en werden hedenmorgen genoemd tegen resp. 21% en 19%. Op de effectenhandel was bijna niets t» doen. De koersen waren hier en daar eer iets lager. De Amerikaansche fondsen wer den tegen ongeveer de pry zen van gisteren geadviseerd. makkelyk JÉmdhaver golden 42.2A 42.26, k 75.60. De pryzen a TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bill seint; Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het Noordwesten: temperatuur om het vriespunt; geen neerslag van betee^e- nis; zwakke tot matigen wind uit westelijke richtingen. k Voor het Zuidoosten: des nachts matige tot 'lichte vorst, overdag temperatuur om het vriespunt; mistig of nevelig tot gedeel telik bewolkt; geen neerslag van beteeke nis; zwakke wind. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2