1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i IN MOERMANSK ZOUDEN ONGEREGELDHEDEN PLAATS HEBBEN. PERSOONLIJKE DIENSTEN VOOR HULP BIJ MILITAIRE WERKZAAMHEDEN. - QOUDft IOOTSCH NIEUW. tÖGRAMMA De Opperbevelhebber heeft verordening voor alle deelen des Rijks vastgesteld. cU, MORGEN LAATSTE DAG voor storting aan ons Bureau en op onze postrekening van het Abonnements geld 1940 Daarmede krijgt men Een gulden reductie op den gewonen abonné- K mentsprjjs. Ontevredenheid zou hoofdzakeljjk het gevolg zijn van het uitblijven van levensmiddelen. No. 20207 Vrijdag 29 December 1939 78e Jaargang Mussolini op 4 Januari naar het Vatikaan. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen Roosevelt streeft niet naar onmiddellyke vrede. HET BEZOEK VAN DEN PAUS AAN KONING VICTOR EMANUEL. prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. i De (inplaats I unicieei worm ie nume uicuugcuccm dat Mussolini op 4 Januari a.s. een Ije- i HmncrAn aan *7. TT Ha P.niK in Het. 1939 mogelijk, moet zijn i Italië en er wordt op gewezen dat bij ge- Het aangewezen middel acht t blad vre- norlog te voeren met Hitler en hun te ver lOUfr 1 nkals. zeker Dit zal de tweede maal zijn, dat de tegenwoordige Paus Mussolini ont moet. De eerste maal was het de Paus, toen nog staatssecretaris, die een bezoek durend het onderwerp is geweest van besprekingen tusschen het Vaticaan en Arthur Krock, de correspondent var de New-York Times te Washington, schryft een artikel, dat men als geïnspireerd kan beschouwen, waarin hij in krachtige termen degenen veroordeeld, die Roosevelt zouden willen rangschikken onder de voorstanders van een vrede „tot eiken prijs”. Aan Groot- Brittannië en Frankrijk vragen plaats te nemen aan een tafel met Hitler om onder óe tegenwoordige omstandigheden over vrede te beraadslagen is geliik aan hun te talf vier doorl. tol half elf. maf half vier doorl. ïrstellingen. iedereen doet ’t... i.3O a JAMES CAGNEY in: bij de Marine" deren leeftijd. 30 en 40 et. UUR MATINFE i leeftijd;. bij de Marlet" lachen R LORRE in zijn IOOTE SENSATIE. S ATTRACTIES 3 NAGEL in: aan boord ^DSCHE film: klijke Marine I BYRD in: Chauffeurs jven 14 jaar. naf 25 cent, tsenstalling. '7 16 15 17 10 16 17 15 15 tegenwoordige regeering nimmer dit paci fistische standpunt "heeft ingenomen. Aldus deze geïnspireerde Amerikaan. De Times meldt: Naar uit verschillende berichten uit Spanje blijkt, heeft het in,, dit land diepen indruk gemaakt, dat president Roosevelt een persoonlijke vertegenwooidi- gei zal zenden naar den Paus. Het Madri- leensch nationalistisch blad Alcazar noemt Roosevelt „de paladijn van den wereld vrede”. derden verjaardag van het teekenen van het verdrag van Lateranen. Volgens de tot nu toe bestaande plan nen zou het zeer waarschijnlijk zijn, dat Mussolini graaf Ciano onder zijn gevolg zal rekenen. Direct na de audiëntie zal Mussolini, volgens het bestaande gebruik, zich naar de Sint Pieter begeven om op het graf van Petrus te bidden. Rede van Paus Pius XII. Een stem uit het „pacifistische” kamp. Er moet vrede komen tusschen Duitsch- land en Engeland, indien Europa niet on herstelbaar geruïneerd wil worden, zeert de New Statesman and Nation. Aan beide zij den en in heel de wereld- verfoeit men den oorlog, maar men weet niet hoe men er uit moet komen, zegt het blad. In Engeland vindt men twee zeer uiteenloopende mee- nineen. De een zegt: vechten tot het bittere einde, de ander ageeren tegen den oorlcw, alsof er heelemaal geen gevaar van de nazi’s bestond!. De Statesman zelf neerpt een tusschen- positie in. welke ook al niet nieuw is, het' blad wil vechten tegen de nazi’s maar niet tegen de massa van het Duitsche volk, het wil door handige propaganda een scheldhig te weeg brengen tusschen Volk en regec- vragen toe< te geven, dat zij ongeluk hébben rhjf. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) l5 regels 1 80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEEI.INGEN1—4 regels 2 06, elke regel meer 0.50. Op Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkpmst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertefitiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden bracht aan den Duce, nadat dc Duce -- - door Paus Pius XI was ontvangen op 11 zoek zal brengen aan Z. H. de Raus In het Februari 1932, %ij gelegenheid van den Vaticaansche paleis. Volgens gewoonlijk goed ingelichte kringen zou het nauwer aanhalen van de banden tusschen het Vaticaan en I Italië er op wijzen, dat de weg gebaand wordt voor een mogelijke vredespoging of van het Vaticaan of van Italië. In sommige kringen zou men van meening zijn dat èn de Paus èn. dc Koning gedu rende het 35 minutenlange particuliere gesprek gistermorgen in het paleis uit drukking hebben gegeven aan hun bei der verwachting dat het tegenwoordige conflict in Europa spoedig zou kunnen worden beëindigd. Gedurende -dit gesprek, zoo wordt uit zeer betrouwbare Vaticaansche bronnen vernomen, zou dc Paus aan den Koning zijn wensch te kennen hebben gegeven Mussolini te ontvangen. in dit gebouw een altaar gewijd is, om dat zij den schat harer genade kan uit storten over de koninklijke familie, wel ker afstammelingen het zich een eer achten haar te aanbidden als het hoog ste symbool van hun ridderlijke ver- eering. Daarom smeeken wij God en de heilige Maagd hun bescherming uit te strekken over de doorluchte vorsten, de konink lijke prinsen en prinsessen, het door luchte hoofd en de leden der regeering en over alle aanwezigen, opdat de vrede die, behoed door de wijsheid der re geerders, Italië sterk en in de geheele wereld geëerbiedigd doet zijn voor de volken, die thans als vijandelijke broe ders te land, ter zee en in de lucht elkan der bestrijden, een aanmoediging en een prikkel worde tot toekomstige overeen stemmingen, welke naar inhoud en geest moeten worden tot een zekere belofte voor die nieuwe* rustige en duurzame orde, die men tevergeefs zou zoeken bul ten de souverelne wegen der rechtvaar digheid en der Christelijke liefde. nen, voor zoover vanwege den minister van defensie wordt verklaard, dat deze perso nen voor de uitvoering) dier opdrachten in het betrekken bedrijf niet kunnen worden gemist, personen die werkzaam zijn bij een destructiebedrijf en personen, die lid zijn van een der transportcolonnes van de Ne- derlandsche Vereeniging „Het Roftde Kruis”. v Ter tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van zichzelf en van dege nen,' voor wier levensonderhoud hij aan sprakelijk is, wordt aan dengene. die per soonlijke diensten in den zin van deze ver ordening verricht, door den officier, in over leg met den burgemeester der gemeente, waarin de werkzaamheden worden verricht, eert bedrag toegekend, berekend naar de normen, welke gelden voor het loon, «jat wordt betaald voor overeënkomstigen ar beid ter plaatse, waar de werkzaamheden worden verricht. Voor het eventueel gebruik van rijwiel en gereedschap wordt een véngoeding toe gekend. Het niet voldoen aan de bevelen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogst drie maanden. Ten aanzien van de werkzaamheden, in deze verordening bedoel^, worden de voor schriften der Arbeidswet buiten werking gesteld. De verordening kan worden aan gehaald onder den titel „Verordening hulp bij Mili taire Werkzaamheden”. j Roode Kiuis iediensl. loedgever bij de nissie ol bij het itrale Comnlissie, s-Gravenhage. jdrage op Giro nningmeester te Een gulden reductie op negen gulden, is niet min der dan ruim 11 Dat kan nu iéder abonrié ge makkelijk verdienen. Morgen is het de laatste dag. Stort dus nog heden Acht gulden op postrekening 48400, of aan ons BureauMARKT 31. Voor de post-abonné’s is het verminderde bedrag twaalf gulden van 13. DE ADMINISTRATIE. commando van het roode leger niet tevre den zijn over de kwaliteit van de munitie, in het bijzonder de vliegtuigbommen. Velen hiervan ontploffen niet en daarom zou het commando thans trachten munitie uit Duitschland te krijgen. Russen zouden tactiek gewijzigd hebben. groote koude en de moeilijkheden, welke bij de campaeme tegen Finland wor den ondervonden, hebben, rtaar de Stock- holmsche correspondtent van de Basler Nachrichten meldt, het Sovjet-commando gedwongen, de tactiek in Karelië te willi gen. Het vermijdt thans massa-aanvallen, die tot groote verliezen aan manschappen en materieel, leiden en beperkt zich ertoe, patrouilles vooruit te zenden. De correspon dent is van meening, dat een wijziging op dit belangrijke punt van het front in de ko mende weken vrij onwaarschijnlijk is Wat den toestand achter het Russische front betreft, verklaart de correspondent nog, dat, zoo de berichten zich soms al tegenspreken een ding zeker is: de aanvoer van levensmiddelen voor de burgerbevolking van het gebied van Moermansk stuit op groote moeilijkheden. De ontevredenheid schijnt onrustbarende vormen aan te nemen, want de militaire autoriteiten zijn tot talrijke arrestaties overgegaan en hebben het publiek gewaar schuwd tegen het verspreiden van geruch ten. o den Duce zal een nog grootcre beteeke- nis hebben, ofschoon de directe onder- handelingcn in zake den vrede of andere kwesties die het Vaticaan en Italië inte- resseeren, in details zal geschieden door graaf Ciano en den staatssecretaris van I het Vaticaan, mgr. Magllone, die, naar wordt verwacht, spoedig met elkander in \orblndlng zullen treden, na het bezoek van Mussolini aan den Paus. Mgr. Ma gllone zal echter nog denzelfden dag het bezoek van Mussolini aan den Paus be antwoorden, zooals dat volgons het pro tocol Is- voorgeschreven. Of er zich bij dat bezöbk een gelegenheid zal voordoen I tot een particulier onderhoud, Is nog niet - ti. «>tmr Dit zni rif> tweede maal zlln. dat !*volge de Wet op de Weerkorpsen, perse- j naai bij zijn bezoek aan den Koning van Italië. Op dozen met verlangen verbeiden dag, in dit verheven Koninklijk Paleis, dat welhaast hot Palatijn is geworden van de nietige geschiedenis van Rome, voor Men veronderstelt dat de vrede voort- j zijne majesteit den Koning en Keizer en •- hare majestejt de Koningin en Keizerin, die een voorbeeld is van moederlijke zachtmoedigheid en van de huiselijke deugden van hot geheele Italiaansche volk, in tegenwoordigheid van de kardi nalen van ons gevolg, van de koninklijke 1 prinsen en prinsessen, van d& leden van Hof en Regiering, brengen wij opnieuw tot uitdrukking onze innige voldoening over het plechtige bezoek dat hunne majesteiten met gevoelens van vereerlng voor den zetel van St. Pieter, hebben gebracht aan het apostolische paleis van het Vaticaan en dat in onze oogen cven- niocl verloopen, maar het bezoek van ais In die van het juichende Rome en van de geheele wereld, getuigenis aflegt van den eeuwenouden katholieken geest van do dynastie van Savojc, zoo roemrijk door de aureool van haar heiligen en zaligen. In dit paleis wordt na tien jaar be nieuw de olijftakken doen bloeien. Voor de eerste maal sedert tientallen jaren wordt in deze luisterrijke zaal van daag de hand van een Paus van Rome zegenend opgeheven ten teeken van vre- de. Italië ziet toe en jubelt; de katholieke wereld ziet toe en jubelt eveneens, zoo- als ook de twee apostelen, wier stand beelden voor dit paleis staan, schijnen te jubelen, als waren zij verblijd einde lijk den dageraad te zien rijzen van nieuwe tijden. En met nog grooter vreug de verheugt zich voorzeker ook de zeer heilige Maria der Annunclata,- aan wie 60ÏDS1ÏÏE (01 RAM. Leden van de Algemeene Rekenkamer, hoofden van Departementen van Algemeen Wuur, leden van den Raad van State, le- van de Staten-Generaal, leden van de ^agelijksche besturen van overheids- en wmi-overheids-lichamen, geneeskundigen, apothekers, artsen, geestelijken en bediena- 1'an van den godsdienst, militairen in wer- krijjken dienst, personen, deel uitmakende Van de Rijks- en gemeentepolitie of van een gemeentelijk brandweerkorps en personen, die een veridaring van een geneeskundige overleggen, waaruit blijkt, dat zij wegena ziekte, ziels- of lichaamsgebreken blijvend ongeschikt zijn om diensten te verrichten, zÜn van deze werkzaamheden vrijgesteld. Slechts bij noodzaak indien geen vol doend aantal personen beschikbaar is, wor den het bevel en de bpdracht, gegeven aan: P®n»onen, dlie een functie hebben te vervul- Jcn by een .luchtbeschermingsdienst, petso- «m, die lid zyn van een vrywinige burger wacht, welke als zoodanig is toegelaten in- ben, in dienst van een bedrijf, dat opdrach ten uitvoert ten behoeve van defonsie-orga- Officieel wordt te Rome medegedeeld Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef interc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. de voorpagina 50 hooger Het Fransche persbureau Havas meldt: Geruchten, volgens welke te Moermansk ongeregetdheden zouden zijn uitgebroken, schijnen bevestigd te worden. Zij zouden hoofdzakeiyk een gevolg zijn van de onte vredenheid, die gewekt is door het uit blij den van levensmiddelen. Finsche ski-afdeelingen zyn er n.l. in ge slaagd den spoorweg naar Moermansk te bereiken en hem in die mate te beschadi gen, dat het vervoer bemoeiiykt wordt. De Finsche troepen geven blijk van veel durf en ondernemingsgeest. Men wijst op het geval van een jeugdigen officier, die op 21 December opdracht kreeg, met eenige manschappen en anti-tank-kanonnen een hevigen aanval van Russische tanks af te slaan. De officier, die zich op een hoogte had opgesteldl om het vuur van zyn mannen te leiden, bemerkte dat zy, die het anti- tank-geschut bedienden, buiten gevecht wa ren gesteld, waarop hij terstond afdaaldc en de bediening van het kanon, dat reeds zes t^riks had vernield, zelf ter hand nam. Hij slaagde, er in met veertig schoten tien andere tanks buiten gevecht te stellen, Zelf werd hij door een ontploffenden granaat gedood. streven. Hoe ver de vrede verwyderd is ondanks de gerüchten over vredesactie blykt wan neer men slechts enkele schouwingen naast elkaar legt. Te Washington en andere groote steden in de Vereenigde Stoten hebben volgens Havas verscheidene geruchten geloopen, welke de zending van Myron Taylor naai het Vaticaan en den brief van pr^siden*. Roosevelt aan den paus wenschen voor ta stellen als bewyzen, dat de president zich zou aansluiten by de gedachten van een onmiddellyke inmenging ten gunste van vrede tusschen de geallieerden en het Duit- sclie Ryk. Volgens deze geruchten zou president Roosevelt de „pacifistische these” hebben aangenomen, en zou zyn rol zyn den Oorlog tot stilstond te brengen aleer de vyandelykheden een moorddadiger karaktei aannemen. Havas meent te kunnen melden, dat men in de kringen van het Witte Huis zegt, dut niets meer in stryd is met de gedachten vah den president dan dit gepraat over een spue- digen vrede. dcrom de gelukkige eendracht tusschen 1 Kerk en Staat bezegeld, welk? met een- zelfden glans van roem de vereerde na men van onzen voorganger Pius XI en van zijne majesteit Victor Emmanuel III omstraalt. Vaticaan en Quirinaal, gescheiden door den Tiber, zijn verccnigd door banden van vrede in de herinnering aan het ge loof der vaderen en voorvaderen. De gol ven van den Tiber hebben dc troebele wateren van het verleden verdreven en bedolven In die diepe kolken van de Tyrrheensche Zee en op zijn oevers op- J)E opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, aangewezen voor de uitoefening van het militair gezag in elk in staat van oorlog verklaard ge deelte van het grondgebied des Rijks, heeft, in overleg met het betrokken burgerlijke gezaïg, voor alle gemeen ten des Rijks een verordening vast gesteld, waarin wij lezen Inwoners van elke gemeente des Rijks kunnen worden opgeroepen of aangewezen tot het verrichten yan persoonlijke diensten, voor hulp bij hiilitaire werkzaamheden. Onder militaire werkzaamheden worden begrepen werkzaamheden h. Tot het herstellen van de schade aan wegen, bruggen en soortgelijke werken, veroorzaakt door militaire operatiën, luchtbombardementen of militaire transportenb. tot het aan leggen en opruimen van versterkin gen c. tot het aanbrengen en oprui men van hindernissen en versperrin gen; d. tot hpt aanleggen, herstellen en afgraven van waterkeeringen, daaronder begrepen strand- en oever- verdedigingen. Wie diensten moeten verrichten. Ieder mannelyk inwoner die den 18-jarl- gen leeftyd heeft bereikt en het 59ste le- vensjaar nog niet heeft volbracht, en naar het oordeel van de in het volgende lid to vermelden autoriteit geschikt is om de bu venbedoelde persoonlyke diensten te ver richten, is verplicht om op het eerste bevel, op tyd en plaats bij dat bevel bepaald, aan wezig te zyn en de hun alsdan op te dragen werkzaamheden, overeenkomstig de daarbij te stellen eischen, te verrichten. Het beivel en de opdracht kunnen worden gegeven: a. Door den officier, die met de uitvoe ring van de hierboven omschreven werk zaamheden ia belast; b. Namens de onder a. bedoelde autorl. teit door den burgemeester der betrokken gemeente. Het bevel en die opdïacht worden in de eerste plahts gegeven aan die personen, die uit hoofde van hun beroep, voor zoover dat uit de gemeentelyke administratie blykt, byzondere geschiktheid bezitten tot het ver. richten der werkzaamheden. Indien op deze wVze niet de beschikking over het benoo- dipde aantal personen wordt verkregen, geschieden de verdere oproepingen zooveel mogelyk in volgorde van den leeftyd, be ginnende met de jongsten. ïn het bevel wordt vermeld, of het ri|. wiel van den opgeroepetae, zoo moigelyk, dient te worden medegebracht en van welk gereedschap hij, zoo 1o-v-, - voorzien. Wie z|jn vrijgesteld. zoeken hun toenemende militaire voordeelen pry’s te geven. Het zou beteelkenen Hitler er van in ken nis te stellen, dat de neutrale staten en in het bizgnder de Ver. Stoten van meening zyn dat een Hitleriaansohe vrede wensrhe- lyker is dan een oorlog. Niets bewyst, dat berichten en be- Amerikaansche staatsburgers een derge- lyke opvatting hebben en zeker is, dat de 103 386 697 1234 1479 1806 2261 2547 2818 3052 18 3214 )0 3415 J3 3589 J3 4049 J5 4291 )0 4601 14 4962 50 5364 J9 5837 19 6101 )8 6354 31 6700 10 7132 19 7306 76 7583 39 7995 50 8170 56 8481 82 8701 44 9088 26 9335 31 9578 27 9960 09 10138 59 173 97 IJ.00 23 11031 10 li*241 67 11382 84 11598 39 11867 50 12004 60 12261 01 12593 05 12997 31 13234 38 13565 24 13832 63 14073 06 14403 03 14816 09 15013 69 15269 15 15545 18 15840 77 15982 77 16480 44 16672 71 17140 91 17421 98 17824 67 18079 00 18423 92 18635 56 18929 20 19029 20 19332 30 19706 i03 20005 64 20812 67 20472 '43 20766 nn Onder de huidige omstandigheden met Hitler confereeren acht men in Hieronder laten wij den tekst volgen Washington een onjuist pacifistisch van de rede, welke de Paus hbeft ultge- sproken in de Tropnzaal van het Quiri- I tegenheid van het bezoek van den Ko ning en de Koningin aan Pius XII, de souveroinen een particulier gesprek met den Paus hebbon gehad van 40 minuten. De Paus ontving direct nadat hij van zijn bezoek aan het Quirinaal op het Vaticaan was teruggekeerd den Italiaan- schen ambassadeur Dina Alfierl. Volgens gewoonlijk goed ingelichte kringen zal het bezoek van Mussolini aan het Vaticaan mot minder ceremo- Bommen ontploffen niet. De Sovjet-Russische troepen op de land engte vab Karelië staan thans op ongeveer 45 kan. van Wiborg voor de Mannerheim- I linie. De stad ligt dus binnen het bereik van de zware Russische artillerie. Volgens niet bevestigd^ berichten zou net

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1