A.LJ.V.d.VEERs KleadiilMrijm l! bieden U voor 1940 hun beste wenschen aan. I 9 uur JANUARI Gez. v. Dantzig RUIMT OPJ BUSCH JAHUAGI I Balans-Opruiming Formidable Koopjes Bdhlmdiu^ Uitsluitend onze bekende prima Confectie Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex DINSDAGMORGEN OlULZEN i cnuD/i a Dinsdag 2 Januari in Mantels, Swaggers, Japonnen, Costumes, Hoeden, Bontmantels, Kinderkleeding, Rokken, Pullovers, Regenmantels enz. NJEUWS- ,U^. vADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20208 I bieden U voor 1940 hun beste wenschen begint onze bekende groote profiteeren te van onze GEEN ZICHTZENDINGEN GROTE begint 2 Januari. Zwarte en Marine MANTELS en JAPONNEN in elke gewenschte maat eveneens spotgoedkoop. Onze SEIZOENOPRUIMING Jjalans Opruiming Wintermantels Japon- en Mantelstoffen Pelterijen VERKOOP a CONTANT Bijzondere koopjes in Dames- en Kinderkleeding. Het oude jaar en het nieuwe. Zaterdag 30 December 1939 78e Jaargang Niemand verzuime i SEIZOEN 1 van B. en W w STADSNIEUWS. ►MA I 2 lurgemeester mr. i, .kwanr de ge- 1 in vergadering tte de Voorzitter op eendrachtige !S er op, hoe de door hem In het rmbestuur steeds tioe het werk in t geheel vreemd tweetal begroo- vergaderlng ge- Jzing van Gedep. is gewijzigd, dat jenoemd ddel zal an den heer J. emfng als klok- ■rd voor kennis- TEGEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN Ier was afwezig, d. voorlezing en had de beëedl* ?er Andr. Vonk- deze In belde tnwezlg was ge- van God. Staten van de centrale d. Lek, beslotep, .•plaatsingskosten ulp-keurmeester, niet meer in de te nemen, maar ootlng van den J. D. Vetter, t Na een langdurige ongesteldheid Is gisteren op 78-jarigen leeftijd overleden de heer J. D. Vetter, Ule lange jaren op de Hoogstraat een horloge-zaak heeft gedreven en die van 8 September 1898 tot 1 Juni 1921 stadsklokkenist is geweest. Het stoffelijk overschot zal Dinsdag te Westerveld na aankomst van den trein van 12.14 uur worden gecremeerd. stukken, was van iring van eenige Nov. jl. tot he't rning tot betege- latsen der Chr. I. IJSSEL. tad. GOUDA en onzekerheid en beduchtheid voor het on heil, dat we zoo onvermijdelijk naderen Het is dus geworden een huldeblijk, waar aan de gedachten van dank van de moeders, ivoor de hun verstrekte voorlichtingen be treffende het dierbaarste dat zij bezitten, zijn verbonden. Dr. Kroondijk heeft dit blijk van waar- deering van zijn werk met blijdschap ge accepteerd toen hem dit met Kerstmis is aangeboden. Zijn keus is gevallen op een boekenkast. De geefsters hopen nu maar, dat hij nog lange jaren van dit ibezit mag genieten en dat zjjn gedachten daarbij dan mogen uit gaan naar de Goudsche moeders, die zijn werk steeds op hooge waarde hebben weten te schatten. 1IJ on. den Bond van riist on Haas- Lging van den 40. W. besloot den jaar een sub- a. lijk Armbestuur jr P. van Dam, nmisslc tot we- ie heeren H. de Snel en goté .Apen hlerNj Mijnhard*. Doo» 45 et Jet Doo»50ct De heer J. van. Rossum neemt beroep naar Warder aan. De heer J. van Rossum, candidaat alhier, heeft het beroep als predikant van de Ned. Hervormde gemeente te Warder (N.H.) aangenomen en voor de beroepen naar Vledder en Nieuwveen bedankt. den trekt aan ons geestesoog voorbij. We i menschsn wijs al niet noodlg, als tuur rn«ar n klein jan oplatten, den 441 tevreden iljnl) begins onze i toekomst overdoen, wij in ons eigen leven en wij in het groote wereldgebeuren. Niet naar het verleden, dat voor altijd voorbij is, moeten we de handen strekken, maar naar het onbekende land der toekomst. De Oudejaarsavond, die een afscheid is van al het voorbijgegane is ook de poort naar het nieuwe land der toekomst. Wan neer straks de laatste twaalf slagen zijn weggedreund in den nacht, dan staan we voor een nieuw jaar en een nieuwe taak. Het is een donker land, dat zich voor ons uitstrekt. Zeker, zoolang de hoop blijft leven in het menschenhart, zullen er altijd nieuwe verwachtingen in de toekomst op bloeien. En voor velen zal nog altijd het land der toekomst glanzen als in het op komende licht van een schitterende dage raad. Maar wie een oogenblik de blik uit het eigen leven keert naar het groote leven rondom, dat toch ook zijn leven is, dien moet zorg en angst het hart toeny’pen. We mogen een oogenblik ons laten gaan in de uitzien naar de eigen toekomst, altijd zat weer het dreigende beeld van het wereld gebeuren zich daartusschen dringen. Want dat wereldgebeuren bedreigt ook ons eigen leven, dat van ons allen. En het is een vreeselijke bedreiging. Donker en somber strekt zich de toekomst voor ons uit. En angstig vragen we ons af: wat zal het nieuwe jaar 1940 ons brengen? Altijd is de toekomst onzeker. Maar die onzekerheid is nu geworden tot een twijfel, een angst. We schreven het hierboven al „onver woestbaar leven in het menschenhart de hoop en het verlangen’’. Wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Maar hoe donker zy ook lijkt, wij gelooven. Dat ge loof is ook een kracht. En wanneer wy uit zien in de duisternis van het Nieuwe jaar, mogen we ons deze woorden te binnen bren gen, die koning George van Engeland in zyn Kersttoespraak aan het slot aan zijn volk voorlas: „Ik zeide tot den man, die aan de poort van het jaar stond: Geef mij licht, opdat ik veilig het onbekende kan binnen treden, en hy" antwoordde: treedt naar bui ten in de duisternis en leg uw hand in Gods hand. Dat zal beter dan licht voor u zyn en veiliger dan een bekende weg." igen van Gedep. palingen in het i die op arbelds- gemeente zijn ntueel onder de a komen. Gedu- olle loon worden s het bedrag dat uordt ontvangen, intal andere be- otenaren vastge- kluldend aan die lement. de Jong en L eenige inform^- werden de voor- st: aanvaard. rzitter mede, dat de verordening n afloopt. B. en Kroon te verzoe- willen verlengen, an de Inkomsten, itste 5 jaar moet zagen,* hebben hun invloed op ons niet ge mist.,Ze hebben ons somber gemaakt en on- zeke^ en nerveus, steeds beducht voor on heilen en rampen. En al hebben ze ons meer doen meeleven met het groote wereldgebeu ren, dat ons nu nader raakte dan in vredes tijd, ze hebben toch onzen gezichtskring be perkt en ons bewustzijn verengd tot binnen de grenzen van oorlqg ^n oorlogsgebeuren. Dat heeft ook op iederen Oudejaarsavond zijn stempel; gedrukt, De dreigende oorlog, het naderend onheil, waartegen we vergeefs afweer zochten en die de wereld met ver nietiging bedreigde, hielden onze gedach ten binnen hun ban gevangen en beheersch- ten onze herinneringen en onzé verwachtin gen. En nu, nu dan eindelijk de oorlog over (ie wereld jg losgebarsten en ons allen met den ondergang bedreigt, nu zien we van dichtbij de vreeselijke bedreiging boven ons hoofd en we bukken ons dieper onder dien dhik. Maar de menschelijke geefet is sterker dan herdenking van het eigen leven en het voor- stlngbijdrage van rage van 2269,70, uit het werkloos- 4510, totaal aan ;cn bedrag van n het Burg. Arm- 15.366. voor rljks- voor werkvor men 9150, voor totaal aan work drag van 41.860. aan ontvangsten 149.037,99, alzoo 1629,25. rmeerde naar de en in het komen- iouder C. J. Hoo? verk in „De Mo- Kjrtgang zal heb- icel In werkver- an den nieuwen el—Schoonhoven, trmeerde de heer voornerfiens wa- i verhooglng van et 6 pet. volgens nister. lerop bevestigend Ie zitting met ge- GOUDA, 80 December 1939. Dr. Kroondijk door Goudsche moeders gehuldigd. Dr. Kroondijk gaat onze stad verlaten. Degenen, die dat wel heel erg betreuren, zijn de moeders van zuigelingen en kleuters, omdat zij door dit vertrek de groote steun van Dr. Kroondijk, als leider van het Con sultatiebureau voor zuigelingen en van het Kleuterbureau zullen moeten missen. Het is in die kringen voldoende bekend, dat Dr. Kroondijk niet de man is voor uiterlijk huldebetoon. Hij heeft de voldoe ning steeds gevonden in het werk zelve en in de resultaten, welke hy daarbij bereikte. De moeders wilden het hierbij echter niet laten en hebben botje bij botje gelegd. Geen enkele moeder, in welke maat schappelijke omstandigheden zü ook ver keerde, is gepasseerd en ieder heeft spontaan medegewerkt, geheel in overeen stemming met die omstandigheden. Rook Van tijde- lj de gemeente Is en W. voor inge len Pensioenraad >pen. Het betreft c verdeden over werd zonder na- urd. edlng plapts van dienst 1940. mede, dat deze ■t de raming van een belastingbij- engst moeöt aan- raamd, terwijl de stijgende lijn zal in den gewonen en uitgaven eert JJET jaar 1939 is voor de menschhöid een rampspoedig jaar geweest. De oorlog, dien we zoo lang al -vreesden, is losgebro ken en bedreigt de wereld met nieuwe ver schrikkingen en vernietiging tot uitputting toe. Hy kwam niet onverwacht. Sinds het ‘midden van 1938 zagen we hem zoo dichtbij ën al sinds vele jaren leitelyk vanaf het oogenblik, dat de vrede van Versailles aan den vorigen oorlog een einde mhakte, ver wachtten we hem, al bleef dan nog altijd de hoop in ons hart dat onze vrees niet be- liiilMï COURANT. OPRUIMING alle werelden en in dien geest leven hej verlangen en de hoop onverwoestbaar. Wan neer we op den laatsten avond van het jaar, terwyl een koude mist nevelt over de we- {griep, Kou, Pij IK heli reld rondom, neerzitten in onze warme glujd Mn poed«r of cachet van kamers en onze handen en onze gedachten Mijnhardt'» Poeders’per stuk 8 ct. I stil worden en onre harten open om te ont- W8e°..~d..M^h.rdtirf'2.tlOl vangen, dan kan het gebeuren dat de last van oorlog en oorlogsbedreiging van ons afvalt en we uitzien over wijder velden van j verleden en toekomst. En een ry van beel- De GOUDSCHE COURANT zal MAANDAG 1 JANUARI i zien weer wat we leefden en liefden en NIET VERSCHIJNEN. I Z(>rgden en bekommerden, al die jaren van I ons verleden. Heel die wereld, die eens de I onze was, leeft weer voor ons. De liefde en het leed, de vreugde en de bekommering, de zorg en de uitredding, het leeft weer in ons. En lieve gezichten glimlachen ons weer toe en we hooren liefkoozingen fluisteren, maar ook tranen zien we glinsteren. Als kind zit ten we weer in het ouderlijk huis en de eerste liefde bloeit in ons hart open. En een onuitsprekelijk verlangen doet ons ds handen reiken naar die wereld, die voor altyd voorby is. Dan kan het gebeuren en het gebeurt in zoo vele levens dat een kreet, waarin we al de bitterheid van het zelfverwijt proeven, uit onze lippen breekt: O, nog eens overdoen, nog eenmaal over- doen. Maar heit leven laat zich niet over- waarheid zou worden. Die jaren van vrees doen. Wat we in 'het boek des levens ge- schreven hebben, is onuitwischbaar. Wat we I willen overdoen, kunnen we alleen in de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1