Rest van het Italiaansche leger NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN houdt hardnekkig stand NA MOLOTOFS BEZOEK AAN BERLIJN De strijd in Noord-Afrika ion ch titaan Vrijdag 3 Januari 1941 Verliezen van geen belang - Italië kan 8 millioen man op de been brengen Tegenslag wordt niet verdoezeld Graziani's troepen verslagen maar niet overwonnen Sidi, el Barani, het paardje DE STRIJD IN DE LYBISCHE WOESTIJN Herhaalde aanvullen op Giaraboeb afgeslagen. 4nik i?L?Tfn'^r *erd de Britsche legen Ain Gspi.ua h#»miMJu/ri Na Successen van Italiaansche duikbooten. DUITSCHE VLIEGERS IN ITALIË. Deelneming aan strijd In Middellandsche Zee. Zon op 9.50, onder 17.39. Maan op 12.47, onder 0.24. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. Benoeming van nieuwen Russischen ambassadeur begin van sterker toenadering De beteekenis van een Russisch- Japansche verzoening DUITSCHLAND De Fransch-Duitsche betrekkingen. De oorlog tegen Engeland geen kinderspel Staatshoofden wenschen elkaar geluk. GOUDSCHE 19e Jaaigang, No. 20518 Directeur F. TIETEK Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 2745 sta HHHH Rome, Januari 1941. Rome ia volstrekt niet teneerge- alagen door de gebeurtenissen in Afrika. Integendeel. Eerst wanneer een leger tegenslag ondervindt komt het aan den dag, wat de soldaten waard zijn. Wanneer alles voor den wind gaat, is het niet meer dan na tuurlijk, dat men enthousiast is. Doch den moed niet verhezen en ook dan don weerstand niet opge ven, wanneer men zijn stellingen heeft moeten opgeven en terugtrekt voor een overmachtige^ vijand is de eerste dfcugd van den soldaat. En deze deugd bezit de Italiaansche sol daat in hooge mate. Dit hebben wij in deze laatste weken gezien in den Afrikaanschen veldtocht. Bij Sidi el 1 Barani hebben de Italianen leelijk klop gebad. Daaraan laten de com- muniques en het rapport van maar- schalk GrazianJ reen twijfel. Het Afrikaansche leger van de Italianen heeft de plaatsite weder moeten prijs geven, die het in deü afgeloo- pen herfst had veroverd. Het heeft daarbij groote verliezen geleden. Dit alles is een gevolg van het feit, dat "de Engelachen meteen groote over macht aanvielen en hun nadering bovendien verborgen werd door bui tengewoon hevige zandstormen. Aan Engelsche zijde heeft dit" begrij pelijkerwijze aanleiding gegeven tot' een overwinningsroes. Aanvankelijk werd het bericht van de Engelsche suc cessen overal uitgebazuind. Doch se dert ongeveer een week is het veel stiller geworden in het Engelsche hoofdkwartier. De opmarsch ij to' staan gekomen. Men kan niet 'meer vooruit. Voor het kleine plaatsje Bat dia is de stroom van de aanvallers voorlobpig tot staan gebracht, een week geeden werd het reeds voorgesteld, of de kwestie van de inneming vah Bar- dia niet meer dan een paar dagen in beslag zou nemen, doch de laatste En gelsche berichten moeten toegeven, dat de troepen van Graziani zich daar taai verdedigen. Öe positie van het leger van Graziani was, zoowel uit tactisch als uit psycho logisch oogpunt beschouwd, verre van benijdenswaardig, toen Sidi el Barani verloren was gegaan, Het zal het Ita- 4 i r-l- - - -k n 1 strekken, dat het zich geen oogenblik heeft overgegeven aan de wanhoop. En evenzeer zal het den opperbevelhebber tot roem strekken, dat hij de situatie is meester geworden, onhoudbare stel lingen heeft weten op te geven en den hardnekkigsten weerstand heeft ge organiseerd in nieuwe, gunstiger posi ties. De positie van het Italiaansche leger in Afrika is reeds weder geconsoli deerd. De Engelschen hebben welis waar een aantal plaatsen en plaatsjes ingenomen, doch bepaald voordeel hebben zij daarbij niet bereikt. Het is hun niet gelukt, den vijand te vermor zelen en evenmin afjn zij erin geslaagd, hem uit zijn oorspronkelijke uitvals- posities van verleden zomer te ver drijven! De Italiaansche' berichtgeving heeft er geen oogenblik aan gedacht, het succes van den tegenstander te ver kleinen. Juist daarom kan men thans des te gemakkelijker cohstateeren, dat (}e Engelschen het eigenlijke doel, dat zij zich hadden gesteld, niet hebben bere'kt. tyat dit doel was, blijkt,dui delijk uit de uitlatingen van EngelSche zijde. Generaal Wavell heeft ongetwij feld gemeend, dat hij nu reeds in Ben gasr zou zijn! De hardnekkig» -tegen stand van Bardia en de opoffering van de Italiaansche luchtmacht hebben een spaak in het wiel gestoken. Zelfs wan neer nu nog de een of andere grens stelling mocht vallen, dan kan dit aan dq/totale positie njets meer veranderen. Db Italianen hebben in de laatste acht dagen den tijd gehad, pm hun verband te reorganiseeren. De Britsche op marsch is voor goed tot staan geko men. De Britsche propaganda mag nog een tijd lang met den naam Sidi el Barani blijven schermen, doch spoedig genoeg zal blijken, aan welke zijde het zwaartepunt van de militaire situatie ligt. Deze situatie wordt niet alleen gekenmerkt door den Britschen op marsch, doch vooral door het tot staan komen daarvan. Wavell had ongetwy feld gtdacht, dat het Italiaansche 'leger oogt. een „Duinkerken" zou zijn be- reiïlDoch zü houden heldhaftig stand in hun havens. De Britten hebben aanzienlijke »er tot eeuwigdurende eer strijdkrachten bijeengebracht in Afri- n nctwu OAZAL* ««VVV •MSOCS MASJON4 V^lMl^lpOUOEM «SH* URM» KiwW/to LIBYSCHE 1 V~ WOESTuUN EIG y P TE Over den krachtigen tegenstand der Italiaansche afdeelingen te Giaraboeb verneemt' Stefani de volgende bijzon derheden. De Britsche druk tegen /de Oase Gia raboeb begon op 24 December met een aanval van vijandelijke gemechaniseer de strijdkrachten tegen de posten te -Melfe en Ain Gsetaia. Snelle Italiaan sche colonnes met geschut en machi negeweren pareerden deze bedreiging en na vier uur van verbitterden strijd werd de„ vijand teruggedreven. Den volgenden dag viel de 'vijand opnieuw »an met pantserauto's, tanks en gemo toriseerde troepen, gesteund door licht gesehut, dat was opgehtkt tobde heu- Noorden van/ de oat'e en zich r?ÏÏa2eli'k richtte tegen den post Garet Bkroed. zes kilometer ten Noor- den van Giaraboeb. Het Italiaansche garnizoen v rdedigde zich heftig met iirfÜlj Van. bommenwerpers. Het ver ijdelde ook dezen aanval van een ster- vU«nd en bracht hem gevoelige d» i,tïen A?*' L'bysche gemotoriseer- „JÏÏM- vervolgden den vijand. !ÖLer het tenéin en maakten ver heid ill f ®evïnSencn en een hoeveel- Jsmateriaal bult, hardnekkig verzet tegen een over- machtigen vijand trok de bezetting in Mede orde terug op een andere ver sterking ten Zuid-Oosten van Giara- bdeb. Een Italiaansche snelle colonne herstelde daarop den vorigen toestand. Door de energieke reactie der Itali aansche troepen en de geleden verlie zen werd de vijand genoopt voor eenige dagen het contact in de zone van Gia raboeb te verbreken en zich te beper ken tot Vluchtige verkenningen door gemechaniseerde strijdkrachten. In dien tijd gingen de Italianen rustig voort met de versterking der defensie linie in deze zone. De luchtmacht trad ■op tegen de vijandelijke troepenbewe gingen. Op 29 December werd een nieuw of fensief der Engelschen tegen de ver sperringen van Garet Baroed gemak kelijk verijdeld. Op 31 December trachtten de Britsche strijdkrachten denzelfden doorgang te forceeren, waarbij zij opnieuw van talrijke pant serwagens gebruik maakten. Zij wer den opnieuw op de vlucht gedreven. uit dit overzicht bf|jkt, aldus Stefani hoe de vijand in weerwil van zijn groote meerderheid in deze zone in be dwang wordt gehouden door den strijd- geest van het Italiaansche garnizoen. -s» ka. Daarmede hebben zij enkele kuit- plaatsjes veroverd, doch geen opera tieven winst behaald. Dat de geleden verliezen, hoe groot die ook zijn (en die ook door de Italiaansche bericht geving niet zijn verdoezeld) het Itali aansche leger aanzienlijk kunnen ver zwakken, gelooven oök de Engelschen zelf niet. Deze 30.000 of 40.000 man hebben immers niets te beteek enen tegenover de 8 millioen man, die Italië op de been kan brengen! Het Italiaansche volk heeft het recht, trotsch te zijn op de militaire leading en op de dappere verdedigen van Bardia, die zich door geen tegenslag terneer hebben laten slaan en dank zij huil onverschrokkenheid van het grootste nut zijn geweest over de alge- meene ontwikkeling van de situatie. De militaire situatie in Afrika ia ge red! In de eerste zes maanden van den oorlog hebben de Italiaansche duik booten 14 vijandelijke boven-water- vliegtuigen neergehaald. Voorts hebben zij, voornamelijk op den Atlantisehen Oceaan, 31 koopvaardijschepen, die de Britsche vlag voerden, in totaal 150.000 ton, tot zinken gebracht. Hierbij komen nog de door de duikbooten beschadigde oorlogs- en koopvaardijschepen. Ter gelegenheid van de van enkele afdeelingen van het DnH- sche Iuchtleger in Italië heeft de chef van den Italiaanschen luchtstaf, raai Pricolo, en dagorder gepobheerd, waarin verklaard wordt, dat het Duit- sche lechtcorps zal deelnemen aan dee strijd in de lucht en ter see in de Md. dellandsche Zee. wiar de vijand lip) krachten concentreert en dat dit als een groote Italiaansche eenheid beschouwd moet worden. De gemeen schappelijke strijd zal de Duitseh-Ita- liaansche wapenbroederschap wijden. Kesselring complimenteer! Italiaansche vliegers. Ter gelegenheid van den terugkeer van het Italiaansche vliegercorps, dat vanuit een luchthaven aan het Ka naal deelgenomen had aan de lucht, aanvallen op Engeland, heeft maar schalk Kesselring een brief gericht tot den commandant van dit corps waarin hij zijn dank uitspreekt voor de samenwerking in den gemeen- schappelijken strijd en verklaart, dat de formatie jagers, die aan het Ka naai blijft de schakel' zal vormen die getuigt van de voortdurende solidari teit tusschen de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht. Het verheugt den maarschalk in zijn brief te herinneren aan de doeltref fende medewerking van het Italiaan sche luchtcorps, dat vele bewijzen van zijn strijdlust gegeven heeft, on danks ongunstige weersomstandig heden en technische moeilijkheden. De Italiaansche vliegers hebben be wezen den strijd met de Engelsche Spitfires niet te vreezen en belang rijke militaire doelen in Engeland ge troffen. Maarschalk Kesselring beëindigde zijn brief door uiting te geven aan zijn vreugde, dat hij aan het Italiaan sche luchtcorps de eerste sectie van de luchtvloot „Adlerschild" kan over dragen, die hij opgericht heeft en door den wensch nopens een gemeenschap pelijke overwinning uit te spreken. GROEP ITALIAANSCHE JAGERS BLUFT AAN KANAALKUST. Stefani meldt uit Rome, dat de Italiaansche avondbladen in groote opmaak het bericht publiceeren om trent den terugkeer van het Italiaan sche vliegercorps, dat van een der vliegvelden aan hef Kanaal uit deel nam aan den strijd tegen Engeland en van de "aankomst van een Duitsch vliegercorps dat den oorlog tegen den vijand in het Middellandsche Zeege bied zal voortzetten. De bladen wijzen er tenslotte op, dat de samenwerking des te nau we^ is, omdat een groep Italiaan sche jagers aan de Kanaalkust zal blijven om Italië te vertegenwoor digen in den luchtoorlog in het Noordzee-gebied. mnmiHm MnmamH Onze Berlijnsche correspondent schrijft ons d.d. 21 December: Toen we dezer dagen op een kouden ochtend door de Wilhelmstrasse liepen, gleed een opvallend lange en luxe donkerblauwe auto langs ons heen. Voorop wapperde een roode wimpel, getooid met,den gouden sikkel en den hamer der Sovjet-Unie. Wij sloegen van dichtbij gade, hoe de wagen het voorplein van het voormalige Hinden burg-Paleis binnehreed, waar tegen woordig Rijksminister von Ribbentrop resideert. Dekanosof, de nieuwe Rus sische gezant, ging zich voorstellen aan Von Ribbentrop, als opvolger van den vrij onverwacht naar Moskou terugge roepen ambassdeur der UdSSR, Schfewarzow, die betrekkelijk kort in het statige Russische gezantschapspa leis Unter den Linden gewoond heeft. Natuurlijk hoorde men van allen kant de vraag stellen, uit welke overwegin genDekanosof plotseling zonder na dere opgave van redenen tot opvolger van Schkwarzow werd benoemd, maar een bevredigend antwoord op deze vraag werd althans van officieele zijde niet gegeven. Wel lieten wij ons verzekeren, dat deze verandering de vriendschappe lijke verhoudingen tusschen Duilsch- land en Rusland slechts bevorderen kan', want Dekanosof slaat in Russi sche kringen te Berlijn bekend als een der vertrouwensmannen van Stalin. Sedert Molotof in 1939 tot Commissa ris voor de buitenlandsche aangelegen heden benoemd werd. functior.neerde Dekanosof als plaatsvervangend com missaris in dezelfde functie. Zijn groo te persoonlijke invloed treedt voarts naar voren door het feit, dat hij lid is van de Hoogste Sovjet der UdSSR. MOLOTOF (Foto archief) Naar men zich zal herinneren, be hoorde Dekanosof bovendien tot de hooge ambtenaren, die ruim een maand geleden Molotof op zijn eerste buitenlandsche reis naar Berlijn ver gezelden. Deze nieuwe Russische am bassadeur is thans 42 jaar oud, dus nog betrekkelijk jong. Van nationaliteit is hij Georgiër, een landsman van Stalin. Hij werd te Bakoe geboren, bezocht het gymnasium te Tifiis en studeerde aan meerdere Russische universiteiten. Naar ons van Russische zijde verzekerd werd, beheerscht iiij de Duitsche taal volkomen. Eenige dagen na deze toevallige ont- moeting-par-distanee lazen wij in de Berlijnsche bladen, dat de nieuwe Rus sische ambassadeur in de Vosstrasse in de nieuwe Rijkskanselarij door den Führer in ^audiëntie ontvangen werd om zijn geloofsbrieven te overhandi gen. Aan deze korte officieele mede- deeling werd nog toegevoegd, dat na afloop van deze officieele gebeurtenis een langdurig en levendig gesprek tus schen den Führer en Dekanosof, in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop is gevoerd. Nieuwe toenadering tusschen Moskou en Berlijn? Van andere zijde werd er op gewe zen, dat het zenden van een diplomaat als Dekanosof als ambassadeur te Ber lijn gewaardeerd kan worden als een bewijs, dat men in het Kremlin al meer en meer waarde begint te hechten aan een direct contact tusschen Mos kou en Berlijn. De toenemende practi- sche beteekenis van de diplomatieke relaties tusschen Sovjt-Rusland en Duitschland wordt klaarblijkelijk hier door onderstreept. Men houdt het niet voor onwaar schijnlijk, dat een periode van nieuwe activiteit in de Duitsch-Rus- sische relaties weldra zal aan breken. Deze periode van toenadering werd trouwens reeds enkele weken eerder ingeluid door het verschijnen van een Russische vertaling van Bismarck's „Gedachten en Herinneringen" in de Russische staatsdrukkerij. De figuur van den „IJzeren Kanselier" werd toen in de gezamenlijke Russische pers uitvoerig besproken en men legde al gemeen den nadruk op het feit, dat juist hij de practische beteekenis van een vriendschappelijk samengaan tus schen Duitschland en Rusland bijtijd? heeft erkend. Herhaaldelijk heeft Bis marck nadrukkelijk verzekerd, dat de noodzakelijkheid van een oorlog tus schen Duitschland en Rusland niet be staat en dat het hiertoe slechts zou kun nen komen, „wanneer liberale stom miteiten of dynastieke fouten de situif- tig vervalschen"; dat het inderdaad hl den wereldoorlog door gemaakte fou ten anders gekomen is dan Bismarck wenschte, ligt nog maar al te levendig in de herinnering van het Duitsche volk. De ineenstorting van beide eens zoo machtige landen was er als het ware een onvermijdelijk gevolg van Hit'.er en Stalin schijnen er thans op uit te zijn om een herhaling van deze schromelijke vergissing te verhinderen en door onderlinge samenwerking het evenwicht van Europa ook in tijd van oorlog te handhaven. t Toen Molotof in de vorige maand met een opvallend grooten staf van medewerkers te Berlijn verscheen om reeds twee dagen later de Rijks hoofdstad weer te verlaten, hoorde men beweren, dat de voorgenomen samenwerking op economisch en politiek gebied op een mislukkig zou zijn uitgeloopen. De feiten heb ben inmiddels aangetoond, dat hier van geen sprake is, hetgeen natuur lijk niet uitsluit, dat er n<% allerlei problemen zijn, welke op een oplos sing wachten.- De vefhouding RuslandJapan. WÜ denken daarbij de eerste plaats j aan een eventueele verzoening en toenadering tusschen Sovjet-Rus land en Japan, welke speciaal voor Duitschland van practische beteekenis zou zijn. Over een non-agressiepact tusschen Rusland en Japan hoorde men Sedertdien niet meer rgppen en het ligt dus voor de hand, dat Molotof tijdens zijn oponthoud te Berlijn op een discussie over dit netelig thema niet is ingegaan. De practische betee kenis eener eventueele verzoeening tusschen Moskou en Ttokio zou voor Berlijn onder de huidige omstandig heden gezocht dienen te worden in een Waardevolle ruggedekking van Japan ingeval de Vereenigde Staten in actieven vorm aan den strijd zouden deelnemen. Moskou, dat zelf reeds eenige jaren 9an de Japansche regee ring zillk een non-agressie-pact heeft voorgeslagen, heeft het thans in de hand, zulk een overeenkomst te be spoedigen of te vertragen. Onmiddel lijk na] Molotof's terugkeer te Moskou verscheen er een officieel dementi, waarin j ontkend werd, dat Sovjet-Rus land zich tegenover Japan verplicht zou hebben, zijn ondersteuning van de Chineesehe regeering stop te zetten. Daarmede werd niet slechts iedere militaire tegemoetkoming tegenover Japan van de hand ge- wezèn, maar gaf men bovendien duidlelijk te verstaan, dat men te Moskou de "Japansche aanspraken op l|iet Führer-principe in Oost- Azië van de hand wijst. Opvallend was het trouwens, dat Italië aan deze besprekingen te Ber lijn niet heeft deelgenomen. Sedertdien heeft men echter in de Berlijnsche bladen kunnen lezen, dat Molotof per soonlijk verschenen is op een te zijner "eere gehouden ontvangst in de Ita liaansche ambassade te Moskou. Dé situatie op den Balkan. Dat de positie van Turkije sedert den oorlogstoestand in Griekenland en de positie van den Balkan deel zouden uitmaken van de Berlijnsche bespre kingen kan reeds worden afgeleid uit het officieele communiqué, Waarin ge sproken wordt over „verregaande overeenstemming tusschen de Duit sche eh de Russische politiek" een overeenstemming, waarvan Turkije te gelegener tijd het slachtoffer zal kun nen zijn. Niettemin schijnt het Turk- sche vertrouwen op Ae Russische vriendschap in den laatsten tijd weer gestegen te zijn. Bulgarije is er in na volging van Roemenië en Hongarije niet toe overgegaan, zich bü het drie- mogendhedenpact aan te sluiten, een feit, dat aan den directen druk van Moskou wordt toegeschreven. Uit het opvallend korte oponthoi van Molotof met dertig specialisten economisch gebied, die hem vergezel den, werd destijds afgeleid, dat de be sprekingen met den EeTsten Volks commissaris ook op dit gebied weinig positiefs hebben opgeleverd, maar men troostte zich met het feit, dat de Duit sche onderhandelaar op dit terrein. Schnurr, direct met de,Russische gas ten weer m den specialen trein naar Moskou is teruggekeerd. In de Duitsche pers werd er pas dezer dagen op ge wezen, dat sedert de aansluiting van. Oostenrijk bij Duitschland de ontbin ding van Tsjecho-SIowgkije als zelf standige staat 'en het vastleggen van de nieuwe Duitsch,Russische grens het belangengebied van Dliitschland en Rusland belangrijk aajn beteekenis heeft gewonnen. De aanivullingsmoge- lijkheid bestaat aan beide kanten en men is ervan overtuigd, dat dr Schnurre met zijn staf van medewer-, kers te Moskou binnen afzienbaren tt)d het voor oogen gestelde doel zal bereiken. Daarbij zal rekening gehou den worden met de oogenblikkclijke behoeften van beide landen, een feit, dat vooral in tijd éan oor(og ongetwij- feld van practische beteekenis kan blijken te zijn.. I (Nadruk verboden). qd da 4p> ve: GEEN WIJZIGING IN ^E VERHOUDING. De door een zeker deel Jan de bui tenlandsche pers verspreide geruchten, als zouden de „diplomatieke betrekkin gen" tusschen Duitschland en Frankrijk verbroken zijn, quali'ficeerdè men -ia- teren in de Wilhelmstrasse (als volko men onzin in antwoord op Vragen van persvertegenwoordigers, zoo meldt "het ANP. uit Berlijn. Zuiver juridisch kunnen de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk onder de hui dige omstandigheden in het geheel met als „diplomatiek" aangeduid worden, ofschoon deze betrekkingen zich- niet Uitsluitend tót een wapenstilstandscom- missie beperken, doch daarnaast en bovendien door de benoemde buitenge wone ambassadeurs Abetz on Je Brmon waargenomen worden. Overigens zyrr, naar men te Berlijn in dit verband be toogt, in de verhouding Itusachm Duitschland en Frankrijk, dleiedert de ontmoeting van den Führer met maar schalk, Pétain in grondtrekken] bekend is, geenerlei wijzigingen ingetreden. ,-DE BRITTEN ZIJN GEiIn LAFAARDS." De oorlog tegen Epgeland is geen kinderspel, aldus de Lok al an zei- Ie r. Dit grootste wereldrijk dbr ais- rorie is een reus en de Britten zijn geen lafaards. Het is treurig genoeg' maar een feit, dat zich bij den drang naar het soldatendom, die ook in Engeland ontwaakt, wanneer het oorlog "is, de besten van hun ras voor de plutocrati sche oplichters en de snobistische za- ker.politici strijden. De Duitsche sol daten hebben dus niet te doen mét het gespuis van de beurzen, bankeh en clubs, die dezen oorlog ontketend heb ben. maar met het Engelsche element, dat hard is in geven en nemen. Deson danks zal de Duitsche soldaat de Brit ten overwinnen, want hij is beter en zijn taak is beter. BIJ DE JAARWISSELING. Bij We jaarwisseling zijn telegrafi sche giukwenschen gewisseld tusschen den Ffchrer en talrijke staatshoofden en regeeringschefs, zoo tusschen den Fül#j;r en den koning van Italië] en Albanië, keizer van Abessinië. Aan Mussolini heeft Hitier het volgende telegram gericht: „By den aanvang van het nieuwe jaar gedenk ik u, duce, in hartelijke verbondenheid. Het komende jaar pal het nationaal-socialistische Duitsch land en het fascistische Italië in du- wrikbaar vertrouwen en ijzeren vast beslotenheid zien strijden, tot de be slissende nederlaag van den vijand. In dezen geest groet ik u, duce." Mussolini antwoordde met het vol gende telegram: „Ik dank u voor dan groet en de wenschen, die ge mij hebt doen toekomen en die ik met dezelfqe hartelijkheid beantwoord. Ook in hit jaar 1941 zullen onze revoluties en onze volken in beproefde, broederlijke kameraadschap gemeenschappelijk naar de overwinning oprukken en strijden." j De Duitsche minister van Buiten landsche Zaken, von Ribbentrop, heeft gelukwenschen doen toekomen aan Mussolini, deh Japanschen minister president, Konoje, den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken, Ciano. en den Japanschen minister van] Buitelandsche Zaken, Matsoeoka. Ven. der heeft hy de gelukwenschen van den Roemeenschen staatsleider, Anto» nescu, den Slowaakschen minister president, Tuka. en den Hongaarschéii minister van Buitenlandsche Zaken, Csaky, hartelijk beantwoord. DE STEUN AAN ENGELAND. Associated Press meldt uit New York Idat de voorzitter van het comité voor verdediging der» Vereenigde Staten voor steunverleening aan Engeland, White, gisteren zijn ontslag heeft inge diend. HU heeft zich bereid verklaard zijn functie te blyven waarnemen tot de eerstvolgende byeenkomst, die waarschijnlijk Maandag wordt ge houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1