lek lik 2o*t a* ttUuui UDA EN OMSTREKEN VICHY, de stad van den schijn Zaterdag 4 Januari 1941 NIEUWSBLAD 79f Jaatg<uifc No. 20519 Ministeries ondergebracht in hotelkamers J Van badplaats tot regeeringszetal Zon: op 9J59, onder 17/40. Mean: op 12.47, onder 0.24. Men is verplicht te verduis teren van consonderfamg tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. AMERIKA GROOT TEKORT VRACHTSCHEPE Een omvangrijk bou program 'K Roosevelt zendt Hopkins naar Engeland. THAILAND EN INDO CHINA. ENGELAND Ward Price over den toestand. de BELGIË ITALIË Radiorede van Serena. BALKAN Bulgarije en de spil. ZWITSERLAND DU I mocht Vie ja- Jaren oituin bg niet Wn het J en ze J struik |l weer fl- en te I vrouw je me dan |hoofd- uent Ir n no- Ire Jen. |ienen- ortaan os en van c/.oek. koe- I vrouw Ra, dat ld. «lek gegaan woog I kleine (Van omen V.P.B.-correspondent). Parijs, Januari 1941, VICHY zou men de stad van den schijn of beter nog de stad van «tg onwaarschijnlijk- - he id kunnen noemen. Eerst zeer ge leidelijk kan men er aan wennen, dët zich te Vichy alles afspeelt in..„ hel hotel, van de gewichtigste staats- aangeleger.hden af tot de oridgc- par^ij toe, De ingang tot het minis terie van Koloniën ligt tusschen een „papeterie" en .een hoeden winkel in. Boven het hoofd van de wactit voor het ministerie van Oor log prijkt een schild, waarop men met groote letters leest: ..Hotel Thermal"; en de andere ministeries en regeringsinstellingen wekken voor een deel den indruk, dat zij zijn ondergebracht in restaurants van dep tweeden en derden ring. De zetel' der huidige Fransche regee-, ring bevmd\ zich in „Hotel du Pare"; en zelfs waWneer Maarschalk Pétain het in het hóófd mocht krijgen, om te willen verhuizen, dan blijft hier toch het zwaartepiint van het regeerings- werk berusterj. Een badplaats, voor- loopig bevorderd tot hoofdstad des lands dat is\ Vichy,. De regeerings- vijk is om zoo te zeggen huiselijk on dergebracht; de straten en pleinen zijn ingeschrompeld tot trappen en gangen. Wanneer men de\deur van kamer 228 wat haastig binnenloopt," is de kans niet gering, dat men den minister van Bjnnenlandsche Zaken, die in de kamer daarnaast huist, op de teenen zal trap pen. Een verdieping lager tracht de vrouw Van een anderen hoogwaardig- heidsbekleeder haar zoontje op te van gen, die aan het ouderlijk gezag is ont snapt en zich vermaakt met van de trapleuning te glijden. Voor de kamer van den minister van Binnenlandsche Zaken staan verschillende koffers, als of hij eik oogenblik zou*- kunnen af reizen; dringende handelen, v door de g: Maarsehai hier om zoo nachts, wanneer er legenheden zijn af te binetsehefs in pyjama In de lift komt men in tegen. Alles gaat zeggen „en familie". Alles en allen onder één dak. Officieele beslissingen hebben hier geen langen weg af te leggen al heeft het' daarvan ook dikwijls allen schijn. Alles huist hier onder hetzelfde dak, zelfs de binnen- en buitenland- sche pers en de persbureaux. Voor den journalist is het een ideale toestand, deur aan deur te wonen met de hoog- s'1 autoriteiten in den lande. Allerlei tips en geruchten verbreiden zich hier met bliksemsnelheid; en de fantasie van de Amerikaansche reporters zou dan ook bijna geen grenzen kénnen, ware het niet, dat ook de censuur zich in huis bevond! Doch tegen alle verwachting in vindt men hier te allen tijde een gewillig oor fn j.e. directie van de afdeeling, die tegelijk waakt over de belangen van de pers.en den berichtendienst, geeft werkelyk blijk van organisatietalent. Doch veel wordt bedorven door het feit, dat er in de verschillende takken van dienst nog geen eenheid heerscht, dat het personeel onderhevig is aan sterke wisseling en tal van gewichtige besluiten op hun reis door de verschil lende hotelkamers aanmerkelijk ver traagd worden. Het is het zeldzaamste regeerings- paleis, dat men zich kan voorstellen, dit Hotel du Pare in Vichy, waar men kelners met witte jasjes zich ziet men gen onder hooggeplaatste officieimn en de trappen tegelijk door militairen, politie en hotelportiers worden be waakt. In de hal, die toegang verleent tot het inwendige, is het altijd zoo druk als in een bijenkorf. Iedereen, die er om een of andere reden iets te maken heeft, .tracht zich naar voren te drin gen. Vooral ontbreken ook hier niet de heeren, die getooid zijn met het roode lintje van het Legioen van Eer, die aLle deurwaarders schijnen te kennen. Mengeling van politiek en leverlijden. Boven dit alles is de atmosfeer van de badplaats blijven zweven. Men zou eer geneigd zijn, het leven hier be schouwelijk op te nemen, dan zich te verdiepen in de hoogere politiek, zoo als het behoort in een stad, die ver heven is tot regeeringszetgl. Het be volkingscijfer ik met sprongen omhoog gegaan, in overeenstemming met de gewichtige plaats, welke het stadje thans inneemt in het leven van Frank rijk. Waar vroeger de menigte, die hier kwam om te kuren, langzaam heen en weer slenterde, verdringt zich thans een menigte, die- altijd haast schijnt te hebben; en de gesprekken over leverlijden en de gunstige uitwerking van Eau de Vichy wordeh afgewisseld door levendige discussies over de poli tiek van de regeering. Op den muur van een kelder van de luchtbescherming heeft iemand ge schreven: „Vive De Gaulle!" Een an der heeft dit opschrift doorgestreept en er boven gezet: „Dood aan de ver- raders!" Men heeft de takken- van de plata nen in het Kurpark gestut Hier, onder den glazen koepel, waar de genees krachtige bronnen zachtjes ruischen, zaten in den vorigen zomer de afge vaardigden, senatoren en baantjesg$s- ten van de Derde Republiek op de ban ken, in den warmen zonneschijn, met hun portefeuilles op de knieën, gereed om „voorstellen aan de regeering" te doen. Zij hebben echter leeren inzien, dat het spel verder zal worden ge speeld zonder hun hulp.... n\u\%vu.wm« nwm Tjirecteur F. TIETER Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 2745 VERKLARINGEN VAN ROOSktfcLT Roosevelt heeft op de persccjnftren- tie verklaard, dat op het ocfgdjiblik zoöveel scheeps-tonnage tot zinken wordt gebracht, dat bij het einde van den oorlog in de geheele wereld waar schijnlijk een gebrek aan vrafch pen zal bestaan. Roosevelt heeft der halve beslóten een aanvang maken met een bouwprogramma Wn twee honderd koopvaardijschepen en hier voor nieuwescheepswerven te doen bouwen. Roosevelt raamde de kasten van dit programma op 300 it 3^0 mil- lioen dollar en deelde medé, dat -hij uit het fonds, dat hem het vorige jaar ter beschikking is gesteld een bedrag van 36 mitlioen dollar voor hef begin nen van den b'óuw van de scheepswer ven heeft geschonken. De nieuwe sche pen zullen- geheel volgcns'-een stan daardmodel worden vervaardigd en Roosevelt hoopt, dat mën binnen een jaar met de voltooiing kan beginnen. Het betreft hier, aldus verklaarde Roo sevelt verder, een zeer leelijk uitziend, plomp scheepstype in den vorm van een langwerpige tank. Men zal alle onderdeden in de staalfabrieken ver vaardigen en de werven alleen ge bruiken, om deze onderdeden aan el kaar te lasschen. Ieder schip zal onge veer een inhoud van 7500 b.rt. hebben. Op een vraag, of hij "hiervoor vol doende staal ter beschikking heeft antwoordde Roosevelt, dat hij geloof de dët de tegenwoordige productie hiervoor voldoende is. Wat echter de bewapeningseischen betreft, zoo vrees de hij, dat men binnenkort e,en plan tot het verhoogen der staalproductie ernstig in overweging zou moeten ne"- rrten-, Roosevelt deelde verder mede, dat deze schepen eigendom via de re- geéfing zuilen blijven en door de fede rale scheèpvaartautoriteiten beheerd beheer zullen worden. Op een vraag, of dit bouwprogramma li h e t belang' van Engela'nd ip ges te 1 d, weigerde Roosevelt antwtjord te gevpn.' Een „krantenverzinsel". Het bericht in de Noord-Amerikaan- sche bladen van Vrijdagochtend, dat de nieuwe Engelsefcm ambassadeur lord Halifax het afstaan van nog meer torpedojagers aan Engeland za eischen, noemde Roosevelt een kran tenverzinsel. Evenzoo. dementeerde Roosevelt het bericht, dat de Ver eenigde Staten torpedo-jagers aan Mexico zouden leveren, Bet Congres. Het nieuwe Congres is gisteren in eerste formeele zitting bijeengekomen. In den Senaat zijn 66 leden en in het Huis van Afgevaardigden 268 le den democraten, en resp. 28 en 162 leden republikeinen. De rest der leden behoort tot de zgn. onafhankelijken en wel twee in den Senaat en vijf in het Huis van Afgevaardigden. Iersche oproep. Het voornaamste orgaan van de Iersche Amerikanen heeft 4n het num mer van Vrijdag een hartstochtelijken oproep tot het Amerikaansche volk gepubliceerd, om Engeland niet te steunen bij een opnieuw bezetten van Ierland. In een hoofdartikel herinnert het blad aan de Engelsche terreur heerschappij m Ierland na den we reldoorlog. Op een massabeweging van de Iersch-Amerikanen in het New- Yorksehe hotel Astor werd een reso lutie aangenomen om de Vereenigde De bloombollen in de kassen van hel Lisse, bloeien thans, dat het een lieve gefotografeerd. laboratorium voor bloembollen-onderzoek van prof. dr E. van Slochteren te lust is. In verschillende stadia van hun ontwikkeling, worden de bloembollen (Polygoon) Stateto van Amerika buiten den oor log te houden en te voorkomen, dat Ierlaijd opnieuw een v&rktulg van de imperialistische politiek van Engeland wordt. Ook de in Ifew York vertoe vende Iersche jourrialist O. Flaherty d,eed in een artikel aan' de* Amerikaan sche openbare meening hetzelfae ver zoek, aldus het D.N.B. Voorstel van democratisch afgevaardigde. De democratische afgevaardigde Ludlow heeft in het Congi'es opnieuw een wetsvoorstel ingediend, waarbij 't gebruiken van Amerikaansche troe pen buiten de Vereenigde Staten en de koloniën van Amerika afhankelijk moet worden gesteld van een volks stemming. Ludlow heeft hetzelfde voorste: reeds een jaar geleden bij het Huis van Afgevaardigden ingediend, dat het echter van de hand wees. WELDRA BENOEMING VAN AMBASSADEUR President Roosevelt heeft aangekon digd, dat hjj den nieuwen Amerikaan se hen ambassadeur in Engeland de vol gende week zal benoemen.Jlntusschen zal hij zijn persoonlijkeif vriend Hop kins voor een tweeweeksche persoon lijke missie naar Londen zenden. AZIË ITALIAANSCHK ALPENJAGERS. LOMPAGN1K IS IN VOLLE UITRUSTING AANGETREDEN. HAAR STANDPLAATS IS AAN DEN VOET VAN DEN CIRVINa (Uolland, NIEUWE INCIDENTEN AAN DE GRENS. Volgens gisteren uit Hanoi ontvangen berichten hebben zich de laatste dagen nieuwe botsingen tusschen Thai- iandsche en Indo-Chineesche patrouil les voorgedaan en wel aan de oevers van de Mekong en langs de grens van Kambodsja. Op 31 December is bij een schietpartij een Fransch officier licht gewond. Een Thatlandsch vaartuig werd bij Nong-Thay door Fransche rhaehinegeweren beschoten. Op 1 Jan werd een inheemsche schildwacht aan de grens van Kambodsja gewond. De Fransche grenspost te Honei-Say werd levendig beschoten. Een Thailandsch vliegtuig, dat over de grensrivier de Vientrane vloog wierp anti-Fransche pamfletten uit. Thailar.dsche artillerie heeft Bannapt soem, 80 kilometer van Savanahket, beschoten. ARTIKEL VAN LEON DEGRELLE. De uitgever van het Rexistenblact Pays Reel, Leon Degrelle, geeft in een „groet aan het jaar 1941" een kort overzicht van de historische gebeurte nissen in het afgeioopen jaar, waarna hij vervolgt: Het gaat bij dezen oorlog niet om een zuiver militair conflict, doch om een strijd tusschen wereldbeschouwin gen, waarin zich millioenen jonge men- schen, wat ook hun vaderland is, soli dair voelen. Zij allen loopen met de zelfde hartstochtelijken geestdrift storm tegen haar wanorde, ónrecht- vaardgheid en verkalkte opvat tui gen. Zij allen tezamen willen deze wlrëld, die afgedaan heeft, ten val brengen om haar in Europa door de gloeiende soli dariteit der harten te vervangen. Het zal het grootste werk van Adolf Hitler zijn. Wij hebben vertrouwen in zijn kracht, zijn menschelijkheid en de grootheid zijner gedachten. NU EEN GOED JAAR GELEDEN. j Ward Prince schrijft, zoo meldt liet D.N.B. uit Genève, in dë Daily Mail onder het opschrift: „In den loop der komende zes maandeti slaan of tfallen wij" o.a.: j Een jaar geleden hadden wij slechts pen tegenstander - en een machtigen bondgenoot. Dat is thans omgekeerd. Buiten, de hulp der Grïekén en de medewerking van kleine goepen staat het Britsche imperium thans aileen. Öuitschland heeft in het afgeioopen Ijaar niet alleen een bondgenoot met een groot leger, ,eep .groote vloot en een^groote "luchtmacht gekregen, doch het heeft ook de heerschappij over de ifadustrieele en agrarische hulpbronnen Van Europa verworven'. Van den Noordkaap tot de Pyreneeën en van Brest 'tot de Zwarte Zee. Wanneer iemand dat voor een jaar geleden ba<| voorspeld, zou men hem voor gek ver klaard hebben. «Het vorige jaar om dezen tijd vertrouwden wij te zeer op de Maginotlinie. Laat ons thans niet te zeer op de Vereenigde Staten vertrou wen. Sir Walter Layton, de directeur- generaal van het Ministerie van Levens- middelenvoorzienirg heeft uit Amerika het volgende bericht meegebracht: Het resultaat van de Amerikaansche inspan ningen kan niet met het voorjaar, doch pas tegen den nazomer verwacht wor- dejp. De "menschen moeten niet den- kén. dat dit jaar een vloed van wapens uit Amerika zal komen, DE SOHAARSCHTE AAN LEVENS MIDDELEN EN KOLEN. Tegelijk met de aankondiging van de vermindering van het vleesejfrantsoen heeft de Engelsche ministerkvan Voe ding gewaarschuwd voor de vleesch- schaarschte tijdens het weekeinde „als gevolg van tijdelijke leveringsmoeilijk, heden". Deze waarschuwing zoo schrijft de Londensche correspondent van de New York Herald Tri- fa u n e, is overbodig, daar vele vleesch- winkels te Londen wegens gebrek aan vleesch reeds gesloten zijn. Officieel is als reden .voor de sehaarschte „ver voersmoeilijkheden" opgegeven. Het is echtër volgens den correspondent mogelijk dat de voorraden niet toerei kend warden, Voor met verlof zijnde leden van de weermacht zijn de vleesch- en suikerrantsoenen vermin derd. Het Engelsche ministerie van Voeding heeft verder mededeeling ge daan van controle op de prijzen van eieren en van de verplichting tot aaij- melding van paarden, daar met ingang van 1 Februari het voer gerantsoe neerd wordt. Naar de Daily Sketch meldt, zal in verband met de kolenschaarschte het aantal personentreinen in Enge land beperkt worden. Engeland requireert tankschepen. De i>a i 1 y Mail meldt, dat de regeering thans alle tankschepen die het ministerie van Scheepvaart nog niet overgenomen of gecharterd heeft, zal vorderen. KLACHTEN OVER DE DISTRIBUTIE Volgers een bericht in de News Chronicle beklagen de Britsche huisvrouwen zich er over, dat zij in de kleine steden, waarheen zij ge- evacueerd zijn, in de winkels geen ar tikelen kunnen krijgen, terwijl de winkels in de groote steden vrij rui me voorraden hebben. De bevolking der kleine provinciesteden, zoo schrijft het blad, is met 50 pet. toegenomen, doch de levensmiddelenvoorziening is niet eens zoo voorbereid als.noodig is om in de behoeften te kunnen voor zien. De huisvrouwen beklagen er zich over, dat de sehaarschte van vrijwel alle artikelen zich doet gevoelen. De moeders zijn ontstemd over het ge brek aan kindervoedsel. Het is de taak siebelasting voor emigranten inge voerd. Diensvolgens zijn belasting, ilichtig de Zwitsersche burgers, die na 1 Augustus 1939, geëmigreerd zijn of emigreeren of die aan een geëmigreerd familielid toelagen ten bedrage van meer dan 20.000 franc doen toekomen. van het ministerie van Levensmidde- icnvoorziening, een rechtvaardige ver. deelingsmethode te vipden. In de eerste plaats zijn er distributiesys temen; die men zeer goed zou kun- hen pjrobeeren. De Duitschers hebben een j distributiesysteem voor stoffen, het puntenstelsel, uitgevonden, dat goed werkt en wij zouden ons kunnen voorstellen, dat hetzelfde principe voor ikseuits, kaas, conserven cn ge droogde vruchten werd toegepast. „HET MODERNE CARTHAGO ZAL ZIJN LOT NIET ONTGAAN". In alle gebouwen der fascistische partij ;is gister het feit herdacht, dat de Duee 16 jaar geleden in de kamer 'afrekende met de vijanden van het fascisme. De secretaris der partij, mi nister Serena, heeft des avonds een radiorede gehouden, waarin hfj onder meer zeide, dat het Duitsche en het Italiaansche volk de ware voorwaarden hebben opgesteld voor de toekomst der volkeren vrede in gerechtigheid, den heiligen oorlog der ontrechten tegen de plutocraten, der onderdrukten tegen da onderdrukkers, der proletariërs tegen de winzucht der internationale Joden en vrijmetselaars, zoo meldt het D.N.B, uit Rome. Het is de plicht van de jonge krachten der Europeesche revolutie, deze vijanden te vernietigen. Men heeft beweerd, dat deze" oorlog zijn oor- sprong slechts heeft in een koud be rekend imperialistisch streven der spil- mogendheden. Niets is onjuister dan deze bewering en het is voldoende te herinneren aan het geduld, waarmede Duitschland e^j Italië zich hebben ge wijd aan de zaak van den vrede na München. Toen het echter duidelijk was, dat Engeland de kétens der vol ken nog vaster wilde smeden, hebben de volken van "Italië en Duitschland en hun groote leiders den weg van eer en strijd gekozen. Op het "uitgestrekte strijdtoonee! van Poolcirkel tot a equa tor zal over het lot der menschheid be slist worden. De Britsche hegemonie tracht wanhopig haar posities te be houden, doch het moderne Carthagu zal ondanks de hulp van overzee zijn lot niet ontgaan. NAUWERE SAMENWERKING Naar aanleiding van de reis van den Buigaarschen minister van Buitenland- sche Zaken, Filof, heeft de Londensche radio zich gehaast, aldusStefani uit Belgrado, aan de rogeering te BelgTado den raad te geven de algemeeno mobilisatie af te kondigen. Maar de propagandistische en diplomatieke druk van Engeland zijn tot mislukking gedoemd. In politieke kringen te Belgrado sluit men de mogelijkheid niet uit, dat Filof •te Weenen politieke besprekingen voert. De Vreme meent, dat deze bespre, kingen van positieve beteekenis zullen zijn voor een steeds nauwer samen werking tusschen Bulgarije en de as- mogendheden. Het blad legt verband tusschen deze reis en het diplomatiek- milflaire offensief, waarmede de as- mogendheden het nieuwe jaar inge treden zijn. ZWITSERLAND BELAST ZIJN EMIGRANTEN. De bondsraad heeft gisteren in oven. eenstemming mejDen wenk uit ver scheiden kantons een bijzondere defen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1